filmovertrukne tabletter 75 mg, 28 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 150 mg, 28 stk. (blister)

Kalydeco

filmovertrukne tabletter 75 mg og 150 mg

Vertex

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Kalydeco 75 mg filmovertrukne tabletter 

Kalydeco 150 mg filmovertrukne tabletter 

ivacaftor 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kalydeco
 3. Sådan skal du tage Kalydeco
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kalydeco indeholder det aktive indholdsstof ivacaftor. Ivacaftor virker på niveauet for cystisk fibrose transmembran-konduktansregulatoren (CFTR), et protein, der danner en kanal ved celleoverfladen, så partikler som chlorid kan føres ind og ud af cellen. På grund af mutationer i CFTR-genet (se nedenfor) er chloridoverførslen nedsat hos personer med cystisk fibrose (CF). Ivacaftor hjælper visse unormale CFTR-proteiner med at åbne kanalerne hyppigere, så chlorid nemmere kan føres ind og ud af cellen. 

 

Kalydeco tabletter er indiceret: 

 • Som monoterapi til patienter i alderen 6 år og derover, der vejer 25 kg eller mere, med cystisk fibrose (CF), som har en R117H-CFTR-mutation eller en af de følgende gating-mutationer i CFTR-genet: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R.
 • I kombination med tezacaftor/ivacaftor tabletter til patienter i alderen 6 år og ældre med CF, som har to F508del-mutationer i CFTR-genet (homozygote for F508del-mutationen), eller som har en F508del-mutation og bestemte andre mutationer, der medfører nedsat mængde og/eller funktion af CFTR-proteinet (heterozygote for F508del-mutationen med en resterende funktion (RF)-mutation). Hvis du har fået ordineret Kalydeco, som skal tages sammen med tezacaftor/ivacaftor, skal du læse indlægssedlen for sidstnævnte. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvordan disse to lægemidler skal tages.
 • I kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor tabletter til patienter i alderen 12 år og ældre, som har CF, med mindst én F508del-mutation i CFTR-genet. Hvis du har fået ordineret, at Kalydeco skal tages sammen med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, bør du læse indlægssedlen for sidstnævnte. Den indeholder vigtig information om, hvordan du skal tage disse to lægemidler.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kalydeco

Tag ikke Kalydeco

 • hvis du er allergisk over for ivacaftor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kalydeco (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Kontakt lægen, hvis du har leverproblemer eller har haft det tidligere. Lægen kan finde det nødvendigt at justere din dosis.
 • Forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet er blevet observeret hos nogle personer, der fik Kalydeco (alene eller i kombination med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor). Fortæl det straks til lægen, hvis du har nogle af disse symptomer, da de kan være tegn på leverproblemer:
  • smerter eller ubehag i den øvre højre del af maven
  • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene
  • appetitløshed
  • kvalme eller opkastning
  • mørk urin

Din læge vil tage nogle blodprøver for at kontrollere din lever før og under behandlingen, især i løbet af det første år, og især hvis dine blodprøver tidligere har vist høje leverenzymer. 

 • Kontakt lægen, hvis du har nyreproblemer eller har haft det tidligere.
 • Kalydeco (alene eller i kombination med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) bør ikke anvendes, hvis du har gennemgået en organtransplantation.
 • Tal med lægen, hvis du bruger hormonbaseret prævention - for eksempel kvinder, der bruger p-piller. Dette kan betyde, at der er større sandsynlighed for, at du får et udslæt, mens du tager Kalydeco i kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor.
 • En unormal tilstand i linsen i øjet (grå stær), der ikke påvirker synet, er blevet bemærket hos nogle børn og unge behandlet med Kalydeco (alene eller i kombination med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor). Din læge kan udføre nogle øjenundersøgelser før og under behandlingen.
 • Kalydeco (alene eller i kombination med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) må kun anvendes, hvis du har en af mutationerne i CFTR-genet, som er anført i punkt 1 (Virkning og anvendelse).

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn under 4 måneder, da det er ukendt, om ivacaftor er sikkert og effektivt til disse børn. 


Dette lægemiddel må ikke gives i kombination med tezacaftor/ivacaftor til børn under 6 år eller i kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor til børn under 6 år, da det er ukendt, om det er sikkert og effektivt til dem. 

Brug af anden medicin sammen med Kalydeco

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Nogle lægemidler kan påvirke den måde, Kalydeco virker på, eller gøre bivirkninger mere sandsynlige. Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager et eller flere af lægemidlerne angivet nedenfor. Lægen kan beslutte at justere din dosis, eller at du har behov for ekstra kontroller. 

 • Antimykotika (anvendes til behandling af svampeinfektioner). Disse indbefatter fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol og voriconazol.
 • Antibiotika (anvendes til behandling af bakterieinfektioner). Disse indbefatter clarithromycin, erythromycin, rifabutin, rifampicin og telithromycin.
 • Epilepsimedicin (anvendes til behandling af epileptiske krampeanfald). Disse indbefatter carbamazepin, phenobarbital og phenytoin.
 • Naturlægemidler. Disse indbefatter prikbladet perikon (Hypericum perforatum).
 • Immunundertrykkende midler (anvendes efter en organtransplantation). Disse indbefatter ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus.
 • Hjerteglycosider (anvendes til behandling af visse hjertetilstande). Disse indbefatter digoxin.
 • Antikoagulantia (anvendes til forebyggelse af blodpropper). Disse indbefatter warfarin.
 • Lægemidler mod diabetes. Disse indbefatter glimepirid og glipizid.
 • Lægemidler til sænkning af blodtrykket. Disse indbefatter verapamil.

Brug af Kalydeco sammen med mad og drikke

Undgå mad og drikke, der indeholder grapefrugt, i løbet af behandlingen med Kalydeco, da det kan forøge bivirkningerne ved Kalydeco ved at øge mængden af ivacaftor i din krop. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Det kan være bedst at undgå at anvende Kalydeco under graviditeten, hvis det er muligt, og din læge vil hjælpe dig med at beslutte, hvad der er det bedste for dig og dit barn. 


Det er ukendt, om ivacaftor udskilles i human mælk. Hvis du planlægger at amme, skal du spørge din læge til råds, før du tager Kalydeco. Din læge vil beslutte, om det er bedst, at du stopper amningen eller behandlingen med ivacaftor. Din læge vil tage højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for dig. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kalydeco kan gøre dig svimmel. Hvis du føler dig svimmel, må du ikke føre motorkøretøj, cykle eller betjene maskiner. 

Vigtige oplysninger om Kalydecos indhold

Kalydeco indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

 

Kalydeco indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit.  

3. Sådan skal du tage Kalydeco

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Din læge vil bestemme hvilken medicin og dosis, der er den rigtige til dig.  

 

Doseringsanbefalinger for Kalydeco er vist i tabel 1. 

Tabel 1: Doseringsanbefalinger

 

 

Morgen 

Aften 

Kalydeco som monoterapi 

6 år og ældre, ≥25 kg 

Én Kalydeco 150 mg tablet 

Én Kalydeco 150 mg tablet 

Kalydeco i kombination med tezacaftor/ivacaftor 

6 år til under 12 år, < 30 kg 

Én tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg tablet 

Én Kalydeco 75 mg tablet 

6 år til under 12 år, ≥30 kg 

Én tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg tablet 

Én Kalydeco 150 mg tablet 

12 år og ældre 

Én tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg tablet 

Én Kalydeco 150 mg tablet 

Kalydeco i kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor 

6 år til under 12 år, < 30 kg 

To ivacaftor 37,5 mg/tezacaftor  

25 mg/elexacaftor 50 mg tabletter 

Én Kalydeco 75 mg tablet 

6 år til under 12 år, ≥30 kg 

To ivacaftor 75 mg/tezacaftor  

50 mg/elexacaftor 100 mg tabletter 

Én Kalydeco 150 mg tablet 

12 år og ældre 

To ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg tabletter 

Én Kalydeco 150 mg tablet 

Morgen- og aftendoserne skal tages med ca. 12 timers mellemrum sammen med mad, der indeholder fedt. 

 

Du skal blive ved med at bruge alle andre lægemidler, du bruger, medmindre lægen fortæller dig, at du skal holde op med at bruge et eller flere af dem. 

 

Hvis du har leverproblemer, enten moderate eller svære, kan det være nødvendigt, at din læge reducerer dosis af dine tabletter, da din lever ikke vil udskille lægemidlet lige så hurtigt som hos personer med normal leverfunktion  

 

Dette lægemiddel er til oral anvendelse. 

 

Slug tabletten hel. Tabletterne må ikke knækkes, tygges eller opløses. Tag Kalydeco tabletterne sammen med mad, der indeholder fedt. 

 

Måltider eller snacks, der indeholder fedt, omfatter måltider og snacks fremstillet med smør eller olie, eller som indeholder æg. Andre fedtholdige madvarer er: 

 • ost, sødmælk, sødmælksprodukter, yoghurt, chokolade
 • kød, fed fisk
 • avocadoer, hummus, sojabaserede produkter (tofu)
 • nødder, fedtholdige energibarer eller -drikke

Hvis du har taget for meget Kalydeco

Du kan opleve bivirkninger, herunder bivirkninger, som nævnes i punkt 4 nedenfor. Hvis du gør det, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds. Hvis det er muligt, skal du medbringe din medicin og denne indlægsseddel. 

Hvis du har glemt at tage Kalydeco

Tag den glemte dosis, hvis der er gået under 6 timer fra du skulle have taget en dosis. Ellers skal du vente indtil den næste planlagte dosis, som du normalt ville gøre. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Kalydeco

Tag Kalydeco så længe, som lægen anbefaler det. Du må ikke stoppe, medmindre lægen råder dig til det. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Mavesmerter og forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet. 

 

Mulige tegn på leverproblemer 


Forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet, som er almindelige hos patienter med CF, er også blevet indberettet hos patienter, der har taget Kalydeco alene eller i kombination med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor.

Hos patienter, der har taget Kalydeco i kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, er der blevet indberettet leverskade og forværret leverfunktion hos personer med svær leversygdom. Den forværrede leverfunktion kan være alvorlig og kan kræve transplantation.

Følgende kan være tegn på leverproblemer:  

 • smerter eller ubehag i den øvre højre del af maven
 • gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene
 • appetitløshed
 • kvalme eller opkastning
 • mørk urin

Fortæl det straks til lægen, hvis du har en eller flere af disse symptomer.  

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • infektion i de øvre luftveje (forkølelse), herunder ondt i halsen og tilstoppet næse
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • diarré
 • mavesmerter
 • ændrede bakterietyper i slim
 • forhøjede niveauer af leverenzymer (tegn på belastning af leveren)
 • udslæt

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • næseflåd
 • øresmerter, øreproblemer
 • ringen for ørerne
 • rødme i ørerne
 • sygdom i det indre øre (følelse af at være svimmel eller dreje rundt)
 • bihuleproblemer (tilstoppede bihuler)
 • rødme i halsen
 • knude i brystet
 • kvalme
 • influenza
 • lavt blodsukker (hypoglykæmi)
 • unormal vejrtrækning (stakåndethed eller vejrtrækningsproblemer)
 • luft i maven (flatulens)
 • bumser (akne)
 • kløende hud
 • forhøjet niveau af kreatinfosfokinase (tegn på muskelnedbrydning) påvist i blodprøver

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • tilstoppede ører
 • brystbetændelse
 • forstørrede bryster hos drenge/mænd
 • ændring af eller smerter i brystvorter
 • pibende vejrtrækning
 • forhøjet blodtryk

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger  

Bivirkninger, der observeres hos børn og unge, svarer til dem, der observeres hos voksne. Forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet observeres dog hyppigere hos små børn. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kalydeco indeholder:

Aktivt stof: ivacaftor. 

 

Kalydeco 75 mg filmovertrukne tabletter 

 

Hver 75 mg filmovertrukket tablet indeholder 75 mg ivacaftor. 


Kalydeco 150 mg filmovertrukne tabletter  

 

Hver 150 mg filmovertrukket tablet indeholder 150 mg ivacaftor. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

 • Tabletkerne: cellulose, mikrokrystallinsk, lactosemonohydrat, hypromelloseacetatsuccinat, croscarmellosenatrium, natriumlaurilsulfat (E487), silica, kolloid vandfri, og magnesiumsterat.
 • Filmovertræk: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol (PEG3350), talcum, indigocarmin aluminium lake (E132) og carnaubavoks.
 • Prægeblæk: shellac, jernoxid, sort (E172), propylenglycol (E1520) og ammoniakopløsning, koncentreret.

Se sidst i punkt 2 - Vigtige oplysninger om Kalydecos indhold. 

Udseende og pakningsstørrelser

Kalydeco 75 mg filmovertrukne tabletter er lyseblå, kapselformede, 12,7 mm x 6,8 mm og præget med “V 75” i sort blæk på den ene side og glat på den anden side. 

 

Følgende pakningsstørrelser er tilgængelige: 

 • Blisterkortpakning med 28 filmovertrukne tabletter

 

Kalydeco 150 mg filmovertrukne tabletter er lyseblå, kapselformede, 16,5 mm x 8,4 mm og præget med “V 150” i sort blæk på den ene side og glat på den anden side. 

 

Findes i følgende pakningsstørrelser: 

 • Blisterkortpakning med 28 filmovertrukne tabletter
 • Blisterpakning med 56 filmovertrukne tabletter
 • Beholder med 56 filmovertrukne tabletter

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland
Tlf.: +353 (0)1 761 7299 

Fremstiller

Almac Pharma Services (Ireland) Limited  

Finnabair Industrial Estate 

Dundalk
Co. Louth
A91 P9KD 

Irland 

 

Almac Pharma Services Limited  

Seagoe Industrial Estate  

Craigavon 

County Armagh  

BT63 5UA 

Storbritannien (Nordirland) 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland, Eesti, France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige, United Kingdom (Northern Ireland)
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Tél/Tel/Teл/Tlf/Sími/Τηλ/Puh:
+353 (0) 1 761 7299 

 

Ελλάδα
Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρία
Λ. Κηφισίας 62
GR-151 25 Αθήνα
Τηλ: +30 (211) 2120535 

 

España
Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L.
Tel: + 34 91 7892800 

 

Ελλάδα
Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρία
Τηλ: +30 (211) 2120535 

 

Italia
Vertex Pharmaceuticals
(Italy) S.r.l.
Tel: +39 0697794000 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...