Lakrimont

øjengel 2 mg/g

Thea

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lakrimont 2 mg/g øjengel
carbomer 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af et par dage

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lakrimont
 3. Sådan skal du bruge Lakrimont
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lakrimont er en øjengel, og hver tube indeholder 10 gram af lægemidlet. Det anvendes som erstatning for naturlige tårer (dvs. som kunstig tårevæske). Det bruges til at behandle en tilstand, der kaldes ”tørre øjne”, hvor der ikke produceres en tilstrækkelig mængde tårer, eller de er af dårlig kvalitet. 

Gelen beskytter og smører overfladen af øjet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lakrimont

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Lakrimont:

 • hvis du er allergisk over for carbomer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lakrimont (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Må ikke indsprøjtes eller sluges.
Du bør ikke anvende kontaktlinser under behandling med denne oftalmologiske gel.
Hvis du ikke kan undgå at anvende kontaktlinser, skal du fjerne dem, før du bruger gelen og vente mindst 30 minutter, før du sætter dem på plads i øjnene igen. Konserveringsmidlet cetrimid kan misfarve bløde kontaktlinser.
Sæt låget på tuben igen efter brug.
Hvis symptomerne varer ved eller forværres, bør du henvises til en øjenspecialist. Konserveringsmidlet, cetrimid, kan forårsage øjenirritation. 

Børn og unge op til 18 år

Lakrimonts sikkerhed og virkning hos børn og unge ved den dosering, der anbefales til voksne, er påvist ved klinisk erfaring, men der er ingen kliniske forsøgsdata. 

Brug af anden medicin sammen med Lakrimont

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du har en anden øjensygdom og du bruger anden øjenlægemiddel eller har gjort det for nylig. Dette gælder også lægemiddel, som ikke er købt på recept.

Hvis du bruger anden lokal øjenbehandling, skal der mindst være et interval på 15 minutter mellem påføring af de to lægemidler.
Lakrimont bør altid være den sidste lægemiddel, der inddryppes, da øjengelen kan forlænge den tid, andre øjendråber befinder sig på øjets overflade. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Da der kun sker en meget lille systemisk gennemtrængning af carbomer efter administration i øjet, forventes der ingen påvirkning af graviditet og amning.
Du kan anvende Lakrimont under graviditet og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lakrimont kan midlertidigt sløre dit syn på grund af carbomers viskositet, så du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis dit syn er sløret, efter du har brugt øjengelen. Du skal vente indtil dit syn igen bliver klart. 

Lakrimont indeholder konserveringsmidlet cetrimid,

som kan forårsage øjenirritation, og misfarve bløde kontaktlinser. Du bør ikke bruge Lakrimont, mens du bærer kontaktlinser.  

3. Sådan skal du bruge Lakrimont

Brug altid Lakrimont nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Voksne og ældre: Den sædvanlige dosis er 1 dråbe i det påvirkede øje/de påvirkede øjne 3 eller 4 gange om dagen eller efter behov.

Hvis du bruger anden øjenbehandling (f.eks glaukom øjendråber), bør der være et interval på mindst 15 minutter mellem de to lægemidler. Lakrimont skal altid være den sidste lægemiddel, der inddryppes. 


Børn og unge op til 18 år:
Lakrimonts sikkerhed og virkning hos børn og unge ved den dosering, der anbefales til voksne, er påvist ved klinisk erfaring, men der er ingen kliniske forsøgsdata.  


Brugsanvisning
Tubespidsen må ikke berøre noget, herunder øjet, da det kan forårsage skade på øjet og forurene øjengelen. 


Vask altid hænder, før du bruger øjengelen. Dryp en dråbe af Lakrimont i hvert påvirket øje på følgende måde: 

 1. Fjern hætten
 2. Bøj hovedet bagover og hold tuben lodret over øjet med en hånd med dråbespidsen nedad
 3. Træk forsigtigt ned i dit nederste øjenlåg med den anden hånd
 4. Kig op og dryp en lille dråbe i mellemrummet mellem det nederste øjenlåg og øjet.
 5. Slip det nederste øjenlåg. Blink et par gange, så gelen spredes jævnt over øjet.
 6. Tør overskydende gel væk rundt om øjenlågene.

Hvis symptomerne vedvarer eller forværres, skal du kontakte din øjenlæge. 

Hvis du har brugt for meget Lakrimont

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lakrimont, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):
Øjne: sløret syn (midlertidigt), fornemmelse af "klæbrige" øjenlåg 


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 personer):
Øjne: øjenirritation (forbigående) 


Yderligere bivirkninger: 

Immunsystemet: overfølsomhed 

Øjne: øjensmerter, hævelse, øjenkløe, øjenlågsødem, røde øjne (okulær hyperæmi) 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tuben og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Brug øjengelen inden for 28 dage efter første åbning. Kassér tuben selvom den ikke er tom.

Opbevar lægemidlet ved temperaturer under 25 °C. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lakrimont indeholder:

 • Aktivt stof: carbomer 980. Et gram øjengel indeholder 2 mg carbomer 980.
 • Øvrige indholdsstoffer: cetrimid, sorbitol, dinatriumedetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lakrimont er en steril, klar og farveløs øjengel i en lamineret plast tube, der indeholder 10 gram øjengel. 

Det findes i pakninger med 1 tube eller 3 tuber. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Laboratoires THEA 

12 rue Louis Blériot 

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrig 

Repræsentant:

Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige  

Fremstiller:

Excelvision 

27 rue de la Lombardiere
07104 Annonay Cedex
Frankrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Sverige, Danmark, Norge, Grækenland: Lakrimont 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...