Ventoline®

inhalationspulver 0,2 mg i diskos

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventoline 0,2 mg/dosis inhalationspulver, afdelt (Diskos) 

Salbutamol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline
 3. Sådan skal du tage Ventoline
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ventoline indeholder et hurtigtvirkende bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i luftvejene inden for få minutter, hvilket ophæver den forsnævring af bronkierne, som optræder i forbindelse med astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. 

 

Ventoline virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med anden forebyggende medicin, afhængigt af, hvor alvorlig din astma er. 

 

Du kan bruge Ventoline inhalationspulver i Diskos til behandling af astma og andre former for vejrtrækningsbesvær. 

 

Hvis din astma er aktiv (f.eks. hvis du har hyppige symptomer eller får flere anfald eller har nedsat fysisk formåen), bør du kontakte lægen. For at kontrollere din astma, kan lægen vælge at ordinere eller øge dosis af et lægemiddel, såsom kortikosteroid til inhalation. 

 

Ventoline inhalationspulver i Diskos kan anvendes af voksne og børn fra 4 år. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ventoline

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ventoline:

 • hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventoline (angivet i punkt 6)
 • hvis du har alvorlig allergi over for mælkeprotein.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ventoline: 

 • hvis du har sukkersyge
 • hvis du har forhøjet stofskifte (f.eks. thyreotoksikose)hvis du har svær astma, da der er risiko for, at du får lavt kalium i blodet, hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin såsom theophyllin eller binyrebarkhormon
 • hvis du har eller har haft hjerte-kar-sygdom, uregelmæssig hjerterytme eller hjertekrampe
 • hvis du har veer, da Ventoline kan hæmme disse
 • hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Du skal jævnligt gå til lægen, så du får Ventoline i den dosis, som passer til sværhedsgraden af din astma. 


Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, eller hvis du får flere symptomer på astma, såsom åndenød eller hoste, skal du kontakte lægen. Du må ikke selv ændre dosis eller doseringshyppighed.
Kontakt lægen, hvis en dosis, der tidligere har givet den ønskede effekt, ikke virker indenfor 3 timer. 


Hvis du oplever trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart efter at du har brugt Ventoline, skal du hurtigst muligt prøve at inhalere en anden astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed. Du må ikke benytte din Ventoline igen. Søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig tilstand, der kaldes paradoks bronkospasme. 

Brug af anden medicin sammen med Ventoline

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette er især vigtigt, hvis du er i behandling med følgende: 

  • beta-blokkere såsom propranolol mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt, da det delvist kan ophæve virkningen af Ventoline.
  • binyrebarkhormon, vanddrivende midler og andre midler mod astma såsom theophyllin, da de nedsætter indholdet af kalium i blodet.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Ventoline efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Ventoline går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Ventoline efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventoline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ventoline indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ventoline

Tag altid Ventoline nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn fra 4 år: 

Pludselig opstået åndenød: 

1 inhalation (0,2 mg) ved behov, dog højst 4 gange daglig. 

 

Forebyggelse af allergisk- eller anstrengelsesudløst astma: 

1 inhalation (0,2 mg) 15-30 minutter før udsættelse for den allergi-udløsende faktor eller før anstrengelse, dog højst 4 gange daglig. 

 

Kronisk behandling: 

1 inhalation (0,2 mg) 4 gange daglig. 

 

Da der kan være bivirkninger forbundet med forhøjet og hyppig dosering, bør dosis eller doseringshyppighed kun øges efter aftale med lægen. 

Brugervejledning

 • Få lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet til at vise dig, hvordan du skal bruge Diskos. De bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger Diskos rigtigt, eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke virker, som den skal.
 • Diskos indeholder et folieblisterbånd med Ventoline inhalationspulver.
 • Diskos er med dosistæller, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Den tæller ned til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare dig om, at der kun er nogle få doser tilbage. Når tælleren viser 0, er Diskos tom.

Sådan bruger du Diskos 

1. Sådan åbner du Diskos: Hold med den ene hånd og sæt tommelfingeren på fingergrebet. Skub fingergrebet helt i bund - til det siger klik. Så er mundstykket åbnet.
Ventoline GlaxoSmithKline Pharma A/S inhalationspulver 0,2 mg i diskos 

2. Hold Diskos med mundstykket ind imod dig. Du kan holde den i enten højre eller venstre hånd. Skub dosisknappen helt i bund - til det siger klik.
Nu er der frigjort en dosis i mundstykket.
Ventoline GlaxoSmithKline Pharma A/S inhalationspulver 0,2 mg i diskos
Hver gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der frigøres pulver til inhalation. Dosisknappen må kun trykkes ned, når du skal have en dosis. Den åbner blistrene, og medicinen kan gå tabt. 

3. Hold Diskos væk fra munden og pust helt ud. Pust ikke ind i Diskos.

 

4. Sæt mundstykket til læberne. Sug ind så roligt og dybt som muligt gennem munden -
ikke gennem næsen.
Tag Diskos væk fra munden.
Hold vejret i ca. 10 sekunder.
Pust langsomt ud.
Ventoline GlaxoSmithKline Pharma A/S inhalationspulver 0,2 mg i diskos 

5. Sådan lukker du Diskos: Skub fingergrebet tilbage mod dig selv, så langt som muligt
- indtil det siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til startpositionen.
Ventoline GlaxoSmithKline Pharma A/S inhalationspulver 0,2 mg i diskos
Diskos er nu klar til brug igen.
Gentag punkt 1-5, hvis lægen har ordineret mere end 1 dosis. 

 

Rengøring af Diskos 

Tør mundstykket af med en tør serviet. 

Hvis du har taget for meget Ventoline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ventoline, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har taget for meget Ventoline. Lægen bør derfor kontrollere dit kaliumindhold i blodet. 

 

Ophobning af mælkesyre i kroppen (laktatacidose) kan opstå, hvis du har taget for meget Ventoline, eller meget høje doser af Ventoline, specielt hvis du har en alvorlig nyresygdom. Lægen bør derfor kontrollere dit laktatindhold i blodet. 

Hvis du har glemt at tage Ventoline

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Ventoline

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ventoline. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • hurtig puls (kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas og besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112)
 • rysten
 • hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • hjertebanken
 • irritation i mund og svælg
 • muskelkramper
 • rastløs uro
 • svimmelhed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet (for lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen)
 • svimmelhed pga. lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • overfølsomhedsreaktioner såsom udslæt (nældefeber), hævelse af ansigt, læber og tunge, åndenød, svimmelhed og besvimelse (kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112)
 • hurtig og meget uregelmæssig puls samt ekstra hjerteslag (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112)
 • kortåndethed eller astmalignende anfald umiddelbart efter brug af Ventoline (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. Prøv hurtigst muligt at inhalere en anden astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed)
 • uro og rastløshed.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet (ring 112).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ventoline indeholder:

Aktivt stof: Salbutamol som salbutamolsulfat. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (indeholder mælkeproteiner). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Diskos består af en inhalator af plast med dosistæller. Hver dosis ligger som et pulver, afdelt i et folieblisterbånd inde i inhalatoren. 

 

Pakningsstørrelser:  

Pakningen indeholder 1 inhalator (Diskos) med 60 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Delta Park 37  

2665 Vallensbæk Strand  

Danmark  

 

Telefon: 36 35 91 00  

E-mail: dk-info@gsk.com 

Fremstiller

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Frankrig. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...