Medicinsk Luft "Air Liquide" 100 %

medicinsk gas, komprimeret 100 %

Air Liquide

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medicinsk Luft ”Air Liquide” 100%, Medicinsk gas, komprimeret  

Medicinsk luft 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Medicinsk Luft Air Liquide uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Medicinsk Luft Air Liquide. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Luft Air Liquide
 3. Sådan skal du bruge Medicinsk Luft Air Liquide
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medicinsk Luft Air Liquide indeholder luft, der anvendes til inhalation.  

 

Medicinsk luft erstatter normal luft ved behov for partikelfri luft f.eks. 

 • Som en del af gasflowet ved respiratorbehandling og/eller narkose.
 • Som drivgas til inhalation af andre medicinske produkter (forstøver behandling) .
 • Som ren luft ved behandling af patienter som er i fare for infektioner ved f.eks. organ-/celletransplantation eller store brandsår.

2. Det skal du vide før du begynder at bruge Medicinsk Luft Air Liquide

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Graviditet og amning

Medicinsk luft kan anvendes under graviditet.  

Medicinsk luft kan anvendes under amning. 

3. Sådan skal du bruge Medicinsk Luft Air Liquide

Brug altid Medicinsk Luft Air Liquide nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Medicinsk luft anvendes ved inhalation. 

 

Medicinsk luft kan anvendes til børn, voksne og ældre. 

 

Medicinsk Luft Air Liquide indåndes normalt via næsekatetre eller en maske. Enten indånder du selv - du "indånder spontant" - eller du får hjælp af en respirator/ventilator. Medicinsk luft kan endvidere anvendes ved inhalation af andre medicinske produkter (forstøverbehandling). 

 

Medicinsk luft kan blandes med medicinsk oxygen, hvis en højere oxygenkoncentration er påkrævet.  

 

Hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af dette produkt, skal du kontakte lægen, apoteket eller sygeplejersken. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Medicinsk Luft Air Liquide, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Sikkerhedsoplysninger

 • Medicinsk Luft Air Liquide er kun beregnet til medicinsk brug.
 • Beholderen må kun tilsluttes til en kobling, der er beregnet til medicinsk luft.
 • Rygning og åben ild er forbudt i rum hvor medicinsk luft anvendes.
 • Sørg for at beholderen er ren, tør og fri for olie og fedt.
 • Luk for gasbeholderen når den ikke er i brug.
 • Luk for gasbeholderen ved brand.
 • Trykregulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt.

4. Bivirkninger

Der er ingen bivirkninger i forbindelse med brugen af medicinsk luft. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette produkt efter den udløbsdato, der står på beholderen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned. 

 

Opbevar beholderen på et sted, der er beregnet til opbevaring af medicinske gasser (gælder ikke for opbevaring i private hjem). 

 

Håndteres forsigtigt. Sørg for, at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød. 

 

Beholderen skal opbevares og transporteres med lukkede ventiler. Hvis der findes beskyttelseshætte/- kappe skal denne være påsat. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medicinsk Luft Air Liquide indeholder:

 • Det aktive stof er 100% luft
 • Der er ikke andre indholdsstoffer i Medicinsk Luft Air Liquide

Udseende og pakningsstørrelser

Lægemiddelform: Medicinsk gas, komprimeret.  

 

Medicinsk luft er en farveløs og lugtfri gas. 

 

Beholderens skulder er markeret med sort og hvid farve (luft). Beholderens farve er hvid (medicinsk gas). 

 

Beholderstørrelser i liter 

2,5 

10 

20 

40 

50 

10x50 

12x50 

15x40 

 

Ikke alle beholderstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstillere

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL  

75 quai d' Orsay  

75007 Paris  

Frankrig 

Fremstillere

AIR LIQUIDE DANMARK A/S 

Frejasvej 2 

8722 Hedensted  

Danmark 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Medicinsk Luft Air Liquide, skal du henvende dig til den lokale repræsentant: 

 

Air Liqiude Gas AB  

Lundavägen 151 

S-212 24 Malmö 

SVERIGE 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 21-06-2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...