Evrysdi

pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml

Roche

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Evrysdi 0,75 mg/ml pulver til oral opløsning  

risdiplam 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller dit barn personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du eller dit barn har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Evrysdi
 3. Sådan skal du tage Evrysdi
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkning 

Evrysdi er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof risdiplam. 

 

Anvendelse  

Evrysdi bruges til at behandle spinal muskelatrofi (SMA), en genetisk sygdom. Det kan bruges til patienter fra to måneders alderen. 

 

Hvad er spinal muskelatrofi?  

SMA skyldes at kroppen mangler et protein, der kaldes ”survival motor neuron” (SMN) protein. Mangel på SMN-protein kan forårsage at du eller dit barn mister motoriske neuroner, som er nerveceller, der kontrollerer musklerne. Dette giver muskelsvaghed og muskelsvind, der kan påvirke dagligdags bevægelser som hoved- og nakkekontrol, at kunne sidde, kravle og gå. De muskler, der bruges til at trække vejret og synke, kan også blive svagere. 

 

Hvordan virker Evrysdi?  

Risdiplam, der er det aktive stof i Evrysdi, virker ved at hjælpe kroppen med at producere mere SMN- protein. Det gør, at der går færre motoriske neuroner tabt, og det kan forbedre muskelfunktionen hos mennesker med SMA. 

 

Hos spædbørn med SMA type 1 behandlet i kliniske studier i 1 år, har Evrysdi hjulpet med at: 

 • øge hvor længe de lever og reducere behovet for en respirator for at hjælpe med vejrtrækning sammenlignet med ubehandlede spædbørn med SMA (kun 25% af ubehandlede spædbørn forventes at være i live uden permanent behov for respirator efter 14-måneders alderen, sammenlignet med 85% af patienterne efter 1 års behandling med Evrysdi).
 • bevare evnen til at spise gennem munden hos 83% af patienterne.

Hos børn (fra småbørn til unge) og voksne med SMA type 2 og type 3, kan Evrysdi opretholde eller forbedre muskelkontrollen. 

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Evrysdi

Tag ikke Evrysdi

 • hvis du eller dit barn er allergisk over for risdiplam eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet før du eller dit barn tager Evrysdi. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet, før du eller dit barn tager Evrysdi. 


Behandling med Evrysdi kan skade dit ufødte barn og kan påvirke mænds evne til at få børn. Se “Graviditet, prævention, amning og mænds fertilitet” for mere information. 

Brug af anden medicin sammen med Evrysdi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Det er særligt vigtigt at informere lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du eller dit barn tager eller tidligere har taget følgende lægemidler: 

 • metformin - et lægemiddel der bruges til behandling af type II diabetes
 • lægemidler til behandling af SMA

Graviditet, prævention, amning og mænds fertilitet

Graviditet 

 • Tag ikke Evrysdi, hvis du er gravid. Dette skyldes, at denne medicin kan skade fostret, hvis du tager den, mens du er gravid.
 • Lægen skal foretage en graviditetstest, før du begynder behandlingen med Evrysdi. Det er fordi, Evrysdi kan skade dit ufødte barn.
 • Hvis du bliver gravid under din behandling med Evrysdi, skal du straks kontakte lægen. Du skal sammen med lægen beslutte, hvad der er bedst for dig og dit ufødte barn.

 

Prævention  

 

Kvinder 


Undgå at blive gravid: 

 • mens du er i behandling med Evrysdi
 • i op til en måned efter du er holdt op med at tage Evrysdi.

Tal med lægen om sikker prævention til dig og din partner, mens du er i behandling og indtil 1 måned efter behandlingen er afsluttet. 


Mænd
Hvis din partner kan blive gravid, skal I undgå graviditet. Brug kondom, mens du er i behandling med Evrysdi og i 4 måneder efter behandlingen er afsluttet. 

 

Amning  

Du må ikke amme, mens du tager dette lægemiddel. Dette er fordi, lægemidlet kan udskilles i modermælken og derved muligvis kan skade barnet. 


Snak med lægen om, hvorvidt du skal holde op med at amme eller om du skal stoppe med at bruge Evrysdi. 

 

Mænds fertilitet  

Der er i dyreforsøg fundet tegn på, at Evrysdi kan nedsætte mænds fertilitet under behandlingen og i op til 4 måneder efter sidste dosis. Spørg lægen til råds, hvis du planlægger at få et barn. Du må ikke være sæddonor, mens du er i behandling med Evrysdi og i 4 måneder efter den sidste dosis. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Evrysdi påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Evrysdi indeholder natrium

Evrysdi indeholder en lille mængde natrium (salt) - der er mindre end 1 mmol (23 mg) natrium i selv den højeste daglige dosis på 5 mg (6,6 ml af den 0,75 mg/ml orale opløsning). Dvs. lægemidlet er i det væsentlige natriumfrit og kan anvendes af patienter på saltfattig kost. 


Evrysdi indeholder 0,375 mg natriumbenzoat per ml. Natriumbenzoat kan øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til fire uger). 

Evrysdi indeholder isomalt

Evrysdi indeholder 2,97 mg isomalt per ml. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du eller dit barn ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Evrysdi

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du vil få Evrysdi udleveret som væske i en flaske. Hvis lægemidlet i flasken er et pulver, skal du ikke bruge det, men kontakte apotekspersonalet. 

 

Du skal også omhyggeligt læse og følge den vedlagte Brugsvejledning i hvordan du tager eller giver Evrysdi. 

Så meget Evrysdi skal du tage

 • Voksne og unge: Den daglige dosis af Evrysdi er 5 mg (6,6 ml af den orale opløsning).
 • Spædbørn og børn: Din læge vil vælge den rigtige dosis af Evrysdi baseret på dit barns alder og vægt.

 

Du eller dit barn skal tage den daglige dosis som angivet af lægen. Du må ikke ændre i dosis uden at tale med lægen.  

Hvornår og hvordan tages Evrysdi

 • Evrysdi er en væske, der klargøres af apotekspersonalet, og som i denne indlægsseddel omtales som ‘opløsning’ eller ‘lægemiddel’.
 • Tag Evrysdi én gang dagligt, efter et måltid og på omtrent samme tidspunkt hver dag. Dette hjælper dig til at huske, hvornår du skal tage din medicin.‌
 • Drik vand efter af have taget medicinen. Bland ikke medicinen med mælk eller modermælk.
 • Tag eller giv Evrysdi straks efter det er trukket op i den orale sprøjte. Hvis det ikke tages inden for 5 minutter, skal den orale sprøjte tømmes for medicin og en ny dosis trækkes op.
 • Hvis Evrysdi kommer i kontakt med huden, skal det berørte område vaskes med vand og sæbe.

 

Læs folderen ”Brugsvejledning”  

En folder med ”Brugsvejledning” ligger i pakken. Den viser dig, hvordan du trækker en dosis op med den genanvendelige orale sprøjte, der følger med. Du (eller dit barn) kan tage medicinen, enten: 

 • gennem munden eller
 • gennem en mavesonde eller
 • gennem en næsesonde.

 

Så længe skal Evrysdi tages  

Lægen vil fortælle dig hvor længe du eller dit barn skal tage Evrysdi. Stop ikke behandlingen med Evrysdi medmindre lægen har sagt det. 

Hvis du eller dit barn har taget for meget Evrysdi

Hvis du eller dit barn kommer til at tage for meget Evrysdi, skal du straks kontakte lægen eller tage på hospitalet. Tag medicinæsken og denne indlægsseddel med. 

Hvis du eller dit barn har glemt at tage Evrysdi eller kaster op efter en dosis

 • Hvis der er gået 6 timer eller mindre siden du eller dit barn skulle have taget Evrysdi, skal du tage den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det.
 • Hvis der er gået mere end 6 timer siden du eller dit barn skulle have taget Evrysdi, springes den glemte dosis over og den næste dosis tages til sædvanlig tid. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 • Hvis du eller dit barn kaster op efter at have taget en dosis af Evrysdi, må der ikke tages en ekstra dosis. I stedet skal den næste dosis tages til sædvanlig tid dagen efter.

Hvis du spilder Evrysdi

Hvis du kommer til at spilde Evrysdi, skal du tørre området af med et stykke tørt køkkenrulle og vaske efter med sæbe og vand. Smid det brugte stykke køkkenrulle i skraldespanden og vask hænderne godt med sæbe og vand. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter  

 • diarré
 • udslæt
 • hovepine
 • feber

 

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • kvalme
 • sår i munden
 • infektion i blæren
 • ledsmerter

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret efter markedsføring af Evrysdi, men deres hyppighed er ikke kendt:  

 • betændelse i små blodkar, der hovedsageligt påvirker huden (kutan vaskulitis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se detaljer nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

 • Dette lægemiddel skal opbevares utilgængeligt for børn.
 • Den orale opløsning er holdbar i 64 dage efter klargøring af apotekspersonalet. Apotekspersonalet skriver udløbsdatoen på flaskens etiket og på æsken efter “Kassér efter”. Brug ikke opløsningen efter den dato, der står efter “Kassér efter”.
 • Opbevar den orale opløsning i køleskab (2 til 8˚C).
 • Opbevar medicinen i den originale flaske for at beskytte mod lys.
 • Stil flasken med opløsningen opret og med låget tæt lukket til.
 • Når medicinen er trukket op i den orale sprøjte, skal den bruges straks. Evrysdi-opløsningen må ikke opbevares i sprøjten.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Evrysdi indeholder:

 • Aktivt stof i den orale opløsning: risdiplam.
 • Én ml oral opløsning indeholder 0,75 mg risdiplam.
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol (E421), isomalt (E953), jordbæraroma, vinsyre (E334), natriumbenzoat (E211), macrogol/polyethylenglycol 6000, sucralose, ascorbinsyre (E300), dinatriumedetatdihydrat.

Udsende og pakningsstørrelser

 • Pulver til oral opløsning, der leveres som en oral opløsning efter klargøring af apotekspersonalet.
 • Opløsningen er en grøn-gul til gul oral opløsning med jordbærsmag. Opløsningens volumen er 80 ml.
 • Hver æske indeholder 1 flaske, 1 flaskeadapter, to 6 ml og to 12 ml genanvendelige, ravfarvede orale sprøjter med markeringer, der hjælper dig til trække den korrekte dosis op.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Roche Registration GmbH  

Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen  

Tyskland 

Fremstiller

Roche Pharma AG  

Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 


Danmark  

Roche a/s 

Tlf: +45 - 36 39 99 99 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Brugsvejledning

Brugsvejledning - Indgivelse

Evrysdi 0,75mg/ml pulver til oral opløsning  

risdiplam 

 

Vær omhyggelig med at læse og forstå Brugsvejledningen, inden du begynder at bruge Evrysdi. Denne brugsvejledning beskriver, hvordan Evrysdi klargøres og gives med en oral sprøjte, gennem en mavesonde (G-sonde) eller gennem en næsesonde (NG-sonde). 

 

Hvis du har spørgsmål til hvordan du bruger Evrysdi, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet. 

 

Du vil få udleveret Evrysdi som en væske i en flaske. Evrysdi er af apotekspersonalet klargjort til en væske, der indtages gennem munden. Hvis lægemidlet i flasken er et pulver, må du ikke bruge det, men skal kontakte apotekspersonalet. 

Vigtig information om Evrysdi

 • Bed lægen eller apotekspersonalet om at vise dig hvilken oral sprøjte du skal bruge og hvordan du opmåler den daglige dosis.
 • Brug altid de genanvendelige orale sprøjter i pakningen til at opmåle den daglige dosis.
 • Der medfølger 2 sprøjter af hver størrelse, i tilfælde af at én skulle blive væk eller gå i stykker. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis begge sprøjter bliver væk eller går i stykker. Lægen eller apotekspersonalet vil rådgive dig om, hvordan du så skal tage medicinen.
 • Se “Sådan vælger du den rigtige orale sprøjte til din dosis Evrysdi”. Spørg apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål til, hvordan du vælger den rigtige sprøjte.
 • Hvis flaske-adapteren ikke sidder i flasken, må du ikke tage medicinen, men kontakte apotekspersonalet.
 • Brug ikke Evrysdi efter “Kassér efter”-datoen, der er skrevet på flaskens etiket. Spørg apotekspersonalet, hvis du ikke kan se, at de har skrevet en “Kassér efter”-dato på flaskens etiket.
 • Evrysdi må ikke blandes med mælk eller modermælkserstatning.
 • Brug ikke Evrysdi, hvis flasken eller de orale sprøjter er beskadigede.
 • Undgå at få Evrysdi på huden. Hvis du får Evrysdi på huden, skal du vaske området med sæbe og vand.
 • Hvis du kommer til at spilde Evrysdi, skal du tørre området af med et stykke tørt køkkenrulle og vaske efter med sæbe og vand. Smid det brugte stykke køkkenrulle i skraldespanden og vask hænderne godt med sæbe og vand.
 • Hvis der ikke er nok Evrysdi tilbage i flasken til en hel dosis, skal du kassere flasken med tiloversbleven Evrysdi samt de brugte orale sprøjter i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse; tag en ny flaske med Evrysdi og opmål den fulde dosis. Du må ikke blande Evrysdi fra den nye flaske med Evrysdi fra den flaske du allerede bruger.

 

Hver æske med EVRYSDI indeholder (se figur A): 

 1. 1 Evrysdi-flaske med flaske-adapter og låg
 2. 2 orale 6 ml-sprøjter (i poser)
 3. 2 orale 12 ml-sprøjter (i poser)
 4. 1 brugsvejledning (ikke vist)
 5. 1 indlægsseddel (ikke vist)

 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur A 

 

Opbevaring 

Se afsnit 5 “Opbevaring” i indlægssedlen for fuld information. 

A) Optrækning af dosis

Sådan vælger du den rigtige orale sprøjte til din dosis af Evrysdi  

 • Hvis din daglige dosis af Evrysdi er mellem 1 ml og 6 ml, skal du bruge en 6 ml-sprøjte (grå etiket). Bed din læge eller apotekspersonalet om at afrunde din, eller dit barns, daglige dosis til nærmeste 0,1 ml.
  Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml
 • Hvis din daglige dosis af Evrysdi er mere end 6 ml, skal du bruge en 12 ml-sprøjte (brun etiket). Bed din læge eller apotekspersonalet om at afrunde din, eller dit barns, daglige dosis til nærmeste 0,2 ml.
  Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml

 

Sådan trækker du en dosis Evrysdi op 

Trin A1 

Tag låget af ved at trykke det ned og dreje det mod venstre (mod uret) (se figur B). Smid ikke låget væk. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur B 

 

Trin A2 

Tryk den orale sprøjtes stempel helt ned, så du fjerner al luft i sprøjten (se figur C). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur C 

 

Trin A3 

Hold flasken oprejst og sæt sprøjtens spids i flaske-adapteren (se figur D). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur D 

 

Trin A4 

Vend forsigtigt flasken på hovedet med sprøjtespidsen omhyggeligt sat fast i flaske- adapteren (se figur E). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur E 

 

Trin A5 

Træk langsomt stemplet tilbage, til du har trukket din dosis af Evrysdi op. Toppen af den sorte stempelstopper skal være på linje med den ml-streg på sprøjten, der svarer til din daglige dosis (se figur F). 

 

Når du har trukket den rigtige dosis op, skal du holde fast i stemplet for at forhindre, at det bevæger sig. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur F 

 

Trin A6 

Bliv ved med at holde fast i stemplet, for at forhindre, at det bevæger sig. Lad sprøjten blive siddende i flaske-adapteren og vend flasken om igen i opretstående stilling. Stil flasken på en plan overflade. Fjern den orale sprøjte fra flaske-adapteren ved forsigtigt at trække den orale sprøjte lige op (se figur G). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur G 

 

Trin A7 

Hold den orale sprøjte med spidsen pegende opad. Tjek medicinen i sprøjten. Hvis der er store luftbobler i sprøjten (se figur H) eller hvis du har trukket en forkert mængde Evrysdi op, kan du sætte sprøjtespidsen tilbage i flaske- adapteren. Tryk stemplet helt ned, så medicinen flyder tilbage i flasken og gentag trin A4 til A7. 

 

Tag eller giv Evrysdi med det samme efter det er trukket op i sprøjten. 

 

Hvis det ikke tages inden for 5 minutter, skal medicinen kasseres og en ny dosis trækkes op. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur H 

 

Trin A8 

Sæt låget tilbage på flasken. Drej låget mod højre (med uret) for at lukke flasken tæt (se figur I). Fjern ikke flaske-adapteren fra flasken. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur I 

 

Hvis du får din dosis Evrysdi gennem munden, skal du følge vejledningen i “B) Sådan tager du en dosis Evrysdi gennem munden”. 

 

Hvis du får din dosis Evrysdi gennem en mavesonde, skal du følge vejledningen i “C) Sådan giver du en dosis Evrysdi gennem en mavesonde (G-tube)”. 

 

Hvis du får din dosis Evrysdi gennem en næsesonde, skal du følge vejledningen i “D) Sådan giver du en dosis Evrysdi gennem en næstesonde (NG-tube)”. 

 

Evrysdis orale sprøjter er specielt designet til at kunne passe sammen med ENFit®-systemet. Hvis din sonde til sondemad ikke passer sammen med ENFit®, har du muligvis brug for en ENFit®-overgangsadaptor for at forbinde Evrysdi-sprøjten til din G-tube eller NG-tube. 

B) Sådan tager du en dosis Evrysdi gennem munden

Du skal sidde opret, når du tager en dosis Evrysdi gennem munden. 

 

Trin B1 

Placér sprøjten i munden med spidsen ind mod en af kinderne. 

Tryk langsomt stemplet helt ned, så hele dosis af Evrysdi gives (se figur J). 

Hvis Evrysdi gives bagerst i svælget eller for hurtigt, kan det forårsage kvælning. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur J 

 

Trin B2 

Tjek, at der ikke er medicin tilbage i sprøjten (se figur K). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur K 

 

Trin B3 

Drik vand straks efter du har taget Evrysdi (se figur L). 

Gå til trin E for at læse hvordan du rengør sprøjten. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur L 

C) Sådan giver du en dosis Evrysdi gennem en mavesonde

Hvis du giver Evrysdi gennem en mavesonde, skal du spørge din læge eller sygeplejerske, hvordan du tjekker mavesonden, inden du giver Evrysdi. 

 

Trin C1 

Indfør spidsen af sprøjten i mavesonden. Tryk forsigtigt stemplet helt ned, så hele dosis af Evrysdi gives (se figur M). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur M 

 

Trin C2 

Tjek, at der ikke er medicin tilbage i sprøjten (se figur N). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur N 

 

Trin C3 

Skyl mavesonden igennem med 10-20 ml vand straks efter en dosis Evrysdi er givet (se figur O). 

 

Gå til Trin E for at se hvordan du rengør sprøjten. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur O 

D) Sådan giver du Evrysdi gennem en næsesonde

Hvis du giver Evrysdi gennem en næsesonde, skal du spørge din læge eller sygeplejerkse, hvordan du tjekker næsesonden, inden du giver Evrysdi. 

 

Trin D1 

Indfør spidsen af sprøjten i næsesonden. Tryk forsigtigt stemplet helt ned, så hele dosis af Evrysdi gives (se figur P). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur P 

 

Trin D2 

Tjek, at der ikke er medicin tilbage i sprøjten (se figur Q). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur Q 

 

Trin D3 

Skyl næsesonden igennem med 10-20 ml vand straks efter en dosis Evrysdi er givet (se figur R). 

Gå til Trin E for at se hvordan du rengør sprøjten. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur R 

E) Sådan rengør du sprøjten efter brug

Trin E1 

Tag stemplet ud af den orale sprøjte. 

Rengør sprøjtecylinderen grundigt under rent rindende vand (se figur S). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur S 

 

Trin E2 

Rengør stemplet grundigt under rent rindende vand (se figur T). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur T 

 

Trin E3 

Tjek, at sprøjtecylinderen og stemplet er rene. 

 

Læg sprøjtecylinderen og stemplet på en ren overflade et sikkert sted, så de kan tørre (se figur U). 

 

Vask hænder. 

 

Når sprøjtecylinderen og stemplet er tørre, sættes stemplet tilbage i sprøjtecylinderen, og den samlede sprøjte opbevares sammen med medicinen. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur U 

Vejledning til rekonstitution

Evrysdi 0,75 mg/ml pulver til oral opløsning  

risdiplam 

 

Vejledning til rekonstitution 

(KUN TIL APOTEKSPERSONALE)  

 

Hver Evrysdi-æske indeholder (se figur A): 

 1. 1 låg
 2. 1 Evrysdi-flaske
 3. 2 orale 12 ml-sprøjter (i poser)
 4. 2 orale 6 ml-sprøjter (i poser)
 5. 1 flaske-adapter
 6. 1 indlægsseddel (ikke vist)
 7. 1 vejledning til rekonstitution (ikke vist)
 8. 1 brugsvejledning (ikke vist)

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur A 

 

Vigtig information om Evrysdi  

 • Undgå inhalation af Evrysdi pulver.
 • Brug handsker.
 • Brug ikke pulveret efter udløbsdatoen. Pulverets udløbsdato er trykt på flaskeetiketten.
 • Udlever ikke den rekonstituerede opløsning, hvis opløsningens “Kassér efter”-dato er senere end pulverets udløbsdato.
 • Undgå hudkontakt med lægemidlet. Hvis du får lægemidlet på huden, skal området vaskes med sæbe og vand.
 • Brug ikke lægemidlet, hvis en eller flere af delene er beskadigede eller mangler.
 • Brug renset vand eller vand til injektionsvæsker til rekonstitution af lægemidlet.
 • Udlevér ikke andre orale sprøjter end dem, der ligger i æsken.

 

Opbevaring 

 • Pulveret (ikke-rekonstitueret lægemiddel) opbevares ved stuetemperatur og i æsken.
 • Opløsningen (rekonstitueret lægemiddel) opbevares i køleskab ved (2 til 8°C) og opretstående i æsken.
 • Opbevar den orale opløsning i den originale flaske og altid opretstående med tætsluttende låg.

 

Rekonstitution 

Trin 1 

Bank forsigtigt bunden af flasken mod bordet for at løsne pulveret (se figur B). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur B 

 

 

Trin 2 

Tag låget af ved at trykke det ned og dreje det mod venstre (mod uret) (se figur C). Smid ikke låget væk. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur C 

 

Trin 3 

Hæld forsigtigt 79 ml renset vand eller vand til injektionsvæsker i flasken med lægemiddel (se figur D). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur D 

 

Trin 4 

Stil lægemiddelflasken på et bord og hold om den med én hånd. 

 

Sæt flaske-adapteren i åbningen ved at trykke den ned med den anden hånd. Tjek at den sidder helt i spænd i flaskens åbning (se figur E). 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur E 

 

Trin 5 

Sæt låget på flasken igen. Drej låget mod højre (med uret) for at lukke flasken. 

 

Tjek, at den er helt lukket og ryst så grundigt i 15 sekunder (se figur F). 

 

Vent i 10 minutter. Så bør produktet være en klar opløsning

 

Herefter rystes den igen grundigt i 15 sekunder. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur F 

 

Trin 6 

Beregn ”kassér efter-datoen” som 64 dage efter rekonstitution (NB: rekonstitutionsdagen tælles som dag 0. Det vil sige, hvis rekonstitution finder sted den 1. april, vil kassér efter-datoen være 4. juni). 

 

Skriv ”kassér efter-datoen” for opløsningen på flaskens etiket (se figur G) og på æsken. 

 

Sæt flasken tilbage i den originale æske med sprøjter (i poser), indlægsseddel og brugsvejledning. æsken skal opbevares i køleskab. 

Evrysdi Roche Registration GmbH pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 

Figur G 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...