Triatec®

tabletter 5 mg

Sanofi

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Triatec tabletter 5 mg
Ramipril 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Triatec til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Hvis du får bivirkninger, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. Dette gælder også for mulige bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Den nyeste version af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Triatec
 3. Sådan skal du tage Triatec
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Triatec indeholder det aktive lægemiddelstof ramipril. Stoffet tilhører en gruppe medicin der kaldes ACE- hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors).

Triatec virker ved at: 

 • mindske kroppens produktion af stoffer, som giver forhøjet blodtryk
 • få dine blodkar til at slappe af og udvide sig
 • gøre det lettere for dit hjerte at pumpe blodet rundt i din krop.


Du kan anvende Triatec: 

 • mod forhøjet blodtryk (hypertension)
 • til nedsættelse af risikoen for blodprop i hjertet eller slagtilfælde
 • til nedsættelse af risikoen eller forsinkelse af forværring af nyresygdom (om du har diabetes eller ej)
 • til behandling af hjertet, når det ikke kan pumpe tilstrækkeligt blod rundt i din krop (hjertesvigt)
 • til forebyggelse efter blodprop i hjertet (myocardie infarkt) og hjertesvigt.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Triatec

Tag ikke Triatec:

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof ramipril, andre ACE-hæmmere eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
  Symptomer på allergiske reaktioner er rødmen, synke- og vejrtrækningsproblemer, hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge
 • hvis du tidligere har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion der kaldes ”angioødem”. Symptomerne er kløe, nældefeber, røde pletter på hænderne, fødderne og på halsen. Hævelser af tungen, rundt om øjnene og læberne, besværligheder med at trække vejret og synkebesvær
 • Hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, en medicin til behandling af en form for langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne
 • hvis du får dialysebehandling, eller behandles ved andre typer af filtrering af blodet. Afhængigt af det apparatur der anvendes, kan det være uhensigtsmæssigt at anvende Triatec samtidig
 • hvis du lider af en nyresygdom, hvor blodtilførslen til nyrerne er nedsat (renal arteriestenose)
 • i løbet af de sidste 6 måneder af graviditeten (se afsnittet nedenfor om graviditet og amning)
 • hvis dit blodtryk er unormalt lavt eller ustabilt. Dette skal din læge vurdere
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

 

Tag ikke Triatec, hvis du har haft symptomer som i de ovennævnte punkter. Hvis du er usikker, så tal med din læge, inden du anvender Triatec. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apoteket før du tager Triatec, hvis du: 

 • har problemer med hjertet, leveren eller nyrerne
 • har mistet store mængder kropsvæske og salt (efter at have kastet op, haft diarre, svedt mere end normalt, været på diæt med lavt saltindhold, hvis du har taget vanddrivende medicin over længere tid, eller hvis du har været i dialysebehandling)
 • skal i behandling for bi- eller hvepsestik for at nedsætte en allergisk reaktion (desensibilisering)
 • skal bedøves. Dette kan være i forbindelse med en operation eller tandlægebesøg. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Triatec en dag i forvejen; spørg din læge
 • har højt indhold af kalium i dit blod (set i blodprøveresultater)
 • tager medicin eller har sygdom, som kan nedsætte natriumniveauerne i dit blod. Din læge kan tage regelmæssige blodprøver for primært at kontrollere niveauet af natrium i dit blod, især hvis du er ældre
 • du tager medicin, som kan øge risikoen for angioødem, en alvorlig allergisk reaktion, såsom mTORhæmmere (f.eks temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptin, neprilysin (NEP-hæmmere) (såsom racecadotril) eller sacubitril/valsartan. Vedrørende sacubitril/valsartan, se punkt 2 ”Tag ikke Triatec”.
 • du tager medicin, som kaldes mTOR-hæmmere (f.eks temsirolimus, everolimus, sirolimus) eller vildagliptin eller racecadotril da de kan øge risikoen for angioødem, en alvorlig allergisk reaktion.
 • har kollagen vaskulær sygdom såsom skleroderma eller systemisk lupus erythematosus
 • fortæl det til din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive det. Triatec anbefales ikke i de første 3 måneder af graviditeten, og kan forårsage alvorlig skade på din baby de sidste 6 måneder af graviditeten (se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor)
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk, og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Triatec”. 

Børn og unge

Triatec anbefales ikke til børn og unge under 18 år, fordi der ikke findes viden om sikkerhed og virkning af Triatec til børn. 

Brug af anden medicin sammen med Triatec

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager, eller måske vil tage, anden medicin eller har gjort det for nylig. Triatec kan påvirke måden, som anden medicin virker på, ligesom anden medicin kan påvirke den måde Triatec virker på.

Det er muligt, at lægen er nød at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler: 


Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne "Tag ikke Triatec" og " Advarsler og forsigtighedsregler").

Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. De kan nemlig mindske virkningen af Triatec: 

 • Sacubitril/valsartan - bruges til behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne (se punkt 2 ”Tag ikke Triatec”)
 • smertestillende medicin (non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID’er) som f.eks. ibuprofen, indometacin eller aspirin)
 • medicin mod for lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergi såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din læge vil tage dit blodtryk.


Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. De kan nemlig øge virkningen af Triatec: 

 • smertestillende medicin (non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID’er) som f.eks. ibuprofen, indometacin eller aspirin)
 • medicin mod kræft (kemoterapi)
 • medicin der stopper afstødning af organer efter en transplantation såsom ciclosporin
 • vanddrivende medicin såsom furosemid
 • medicin der kan øge indholdet af kalium i blodet såsom spironolakton, triamterene, amilorid, kaliumsalte, trimethoprim alene eller i kombination med sulfamethoxazol (mod infektioner) og heparin (blodfortyndende middel)
 • steroider mod betændelse såsom prednisolon
 • allopurinol (anvendes til at mindske mængden af urinsyre i blodet)
 • procainamid (mod problemer med hjerterytmen)
 • temsirolimus (mod kræft)
 • sirolimus, everolimus (til forebyggelse af organafstødning)
 • vildagliptin (bruges til behandling af type 2-diabetes)
 • Racecadotril (anvendes mod diarre).


Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. Triatec kan nemlig påvirke virkningen af dem: 

 • medicin mod sukkersyge såsom tabletter der nedsætter blodsukkeret, eller insulin. Triatec kan nedsætte blodsukkerniveauet. Kontroller derfor dit blodsukker nøje når du anvender Triatec
 • Litium (mod mentale forstyrrelser). Triatec kan øge indholdet af litium i blodet. Dit litiumindhold skal derfor overvåges nøje af din læge.

 

Tal med din læge hvis du oplever en eller flere af ovenstående hændelser, eller hvis du er i tvivl. 

Brug af Triatec sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol samtidig med, at du anvender Triatec, kan du blive svimmel. Hvis du er bekymret for, hvor meget du må drikke samtidig med, at du er i behandling med Triatec, bør du tale med din læge, da blodtrykssænkende medicin kan forstærke virkningen af alkohol. 


Du kan tage Triatec sammen med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Graviditet: 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Du bør ikke tage Triatec i de første 12 uger af graviditeten, og du må overhovedet ikke tage dem fra den 13. uge, da brug under graviditet kan være skadeligt for barnet. Hvis du bliver gravid mens du er i behandling med Triatec, skal du fortælle det til din læge med det samme. Et passende alternativ til Triatec behandlingen bør opstartes før en planlagt graviditet.

Amning:
Du må ikke tage Triatec, hvis du ammer.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Triatec kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken (svimmelhed). Dette gælder især i starten af behandlingen, eller når din dosis ændres. Hvis dette sker for dig, må du ikke køre eller bruge visse former for maskiner. 

Triatec indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Triatec

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Hvis en 2,5 mg dosis er påkrævet, kan halvdelen af Triatec 5 mg tabletter gives.
Anvendelse af en dosis lavere end 2,5 mg Triatec er ikke mulig. Hvis en lavere dosis er påkrævet (f.eks.1,25 mg), bør der anvendes anden medicin indeholdende ramipril af en sådan styrke til rådighed på markedet. 

Den sædvanlige dosis er:

For højt blodtryk 

 • den almindelige startdosis er 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt
 • din læge vil justere den mængde du skal tage indtil dit blodtryk er under kontrol
 • den maksimale dosis er 10 mg én gang dagligt
 • hvis du i forvejen er i behandling med vanddrivende medicin, vil din læge muligvis stoppe eller nedsætte din dosis af vanddrivende medicin før Triatec-behandlingen påbegyndes


Nedsættelse af risikoen for blodprop i hjertet eller slagtilfælde 

 • den almindelige startdosis er 2,5 mg én gang dagligt
 • derefter kan din læge vælge at øge dosis
 • den almindelige dosis er 10 mg én gang dagligt


Forebyggelse og behandling af nyresygdom 

 • din behandling bliver sandsynligvis opstartet med en dosis på 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt
 • din læge vil herefter justere din dosis
 • den almindelige dosis er 5 mg eller 10 mg én gang dagligt


Behandling af hjertesvigt 

 • den almindelige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt
 • din læge vil herefter justere din dosis
 • den maksimale dosis er 10 mg dagligt. Helst fordelt på to doser pr dag.


Behandling efter blodprop i hjertet 

 • den almindelige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt til 2,5 mg to gange dagligt
 • din læge vil herefter justere din dosis
 • den almindelige dosis er 10 mg dagligt. Helst fordelt på to doser pr dag


Ældre 

 • lægen vil give dig en mindre startdosis og tilpasse behandlingen langsomt

Indtagelse af Triatec:

 • indtag medicinen gennem munden, på samme tidspunkt på dagen hver dag
 • slug tabletterne hele med rigelig væske
 • du må ikke tygge eller knuse tabletterne

Hvis du har du har taget for mange Triatec

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Triatec, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Du må ikke selv køre bil, få derfor en anden til at køre dig, eller ring efter en ambulance. Medbring pakningen og denne indlægsseddel så lægen kan se, hvad du har taget. 

Hvis du har glemt at tage Triatec

 • hvis du har glemt at tage en dosis skal du blot tage den normale dosis næste gang
 • du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop indtagelse af Triatec og kontakt lægen med det samme, hvis du oplever én af følgende bivirkninger - du kan have brug for akut lægehjælp:

 • hævelse af ansigtet, læberne eller halsen, der gør det svært at trække vejret eller synke, eller kløe eller udslæt. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion mod Triatec
 • alvorlige reaktioner på huden såsom hududslæt, sår i munden, forværring af eksisterende hudsygdomme, rødmen, forekomst af blistere på huden (såsom Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermisk nekrolyse eller erythema multiform)


Kontakt straks lægen, hvis du oplever: 

 • øget puls, uregelmæssig eller kraftig hjertebanken (palpitationer), brystsmerter, strammende fornemmelse i brystet eller mere alvorlige lidelser som blodprop i hjertet eller slagtilfælde.
 • vejrtrækningsproblemer eller hoste. Dette kunne være tegn på lungeproblemer
 • øget tendens til blå mærker, længere blødningsperioder, tegn på blødninger (f.eks. blødning fra tandkødet), lilla mærker på huden, lettere tendens til at få infektioner, halsbetændelse, feber, træthedsfornemmelse, svimmelhed eller bleghed. Dette kan være tegn på blod- eller knoglemarvs problemer
 • alvorlig mavepine der strækker sig om til ryggen. Dette kan være tegn på pancreatitis (betændelse i bugspytkirtlen)
 • feber, kuldegysninger, træthed, mistet appetit, mavepine, kvalme, gullig hud eller øjne (gulsot). Dette kan være tegn på leverbetændelse såsom hepatitis eller lever skade.

Andre bivirkninger:

Kontakt straks lægen, hvis én af følgende bivirkninger bliver alvorlige eller varer længere end et par dage: 


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 10 patienter)  

 • hovedpine eller træthedsfornemmelse
 • svimmelhed. Dette er mest sandsynligt når du starter med at bruge Triatec eller når dosis opjusteres.
 • besvimelse, for lavt blodtryk (hypotension), især hvis du rejser dig eller sætter dig op
 • tør hoste, bihulebetændelse (sinusitis) eller bronkitis, stakåndethed
 • mavepine, diarré, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkast
 • hududslæt
 • brystsmerter
 • muskelkramper eller muskelsmerter
 • blodprøveresultater der viser mere kalium i blodet end normalt


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter):  

 • balanceproblemer
 • kløe og unormale hudtilstande såsom følelsesløshed, prikkende eller brændende fornemmelse i huden (paræstesi)
 • mistet eller ændring i smagssans
 • søvnproblemer
 • følelse af nedtrykthed, angstfornemmelse, følelse af at være mere nervøs end sædvanligt eller rastløshed
 • tilstoppet næse, vejrtrækningsbesvær eller forværring af astma
 • hævelse i tarmsystemet kaldet ”intestinalt angiødem” der medfører symptomer som smerter i maveregionen, opkast og diarré
 • halsbrand, forstoppelse eller mundtørhed
 • øget urinproduktion
 • øget svedtendens
 • mistet eller nedsat appetit
 • uregelmæssig hjerterytme. Hævede arme og ben, hvilket kan være et tegn på at kroppen tilbageholder mere vand end sædvanligt
 • rødmen
 • sløret syn
 • ledsmerter
 • feber
 • nedsat libido hos mænd og kvinder
 • øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinofili) set i blodprøver
 • blodprøveresultater der viser ændring i lever, bugspytkirtel og nyrernes funktion


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 patienter):  

 • følelsen af at være usikker eller forvirret
 • rød og hævet tunge
 • kraftig afskalning af hud, kløe, ujævn rødmen
 • negleproblemer (f.eks. at de løsner sig fra neglebåndet)
 • hududslæt eller forekomst af blå mærker
 • hudpletter og kolde hænder og fødder
 • røde, kløende, hævede, fugtige øjne
 • høreforstyrrelser og ringen for ørerne
 • følelse af at være afkræftet
 • blodprøveresultater der viser et fald i antallet af røde blodlegemer, hvide blodlegemer, blodplader eller i hæmoglobinmængden


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 10.000 patienter)  

 • lysskyhed


Andre rapporterede bivirkninger: 

Kontakt lægen hvis nogen af følgende bivirkninger bliver alvorlige eller hvis de varer længere end et par dage: 

 • koncentrationsbesvær
 • hævelser i munden
 • blodprøveresultater viser for få blodlegemer i dit blod
 • blodprøveresultater viser lavere indhold af natrium end normalt i dit blod
 • koncentreret urin (mørk farve), opkastningsfornemmelser eller opkastning, har muskelkramper, forvirring og anfald, som kan skyldes forkert ADH (antidiuretisk hormon) udskillelse. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte din læge hurtigst muligt
 • fingre og tæer skifter farve når du er kold og prikker eller smerter når du varmer op (Raynaud’s fænomen)
 • forstørrelse af brysterne hos mænd
 • nedsat reaktionsevne
 • brændende fornemmelse
 • forstyrrelse af lugtesansen
 • hårtab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning, blister eller glas efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Triatec, tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Ramipril.
  Hver tablet indeholder 5 mg ramipril.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Hypromellose
  Prægelatineret stivelse
  Mikrokrystallinsk cellulose
  Natriumstearylfumarat
  Jernoxid, rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:  

Svagt røde aflange tabletter, 8 x 4 mm, med delekærv, og præget med 5 og firmalogo på den ene side og HMN og 5 på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Pakningsstørrelser: 

Fås i pakninger af 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320 eller 500 tabletter i PVC/aluminium blisterpakninger, og i tabletglas med 500 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi A/S  

Lyngbyvej 2  

2100 København Ø 

Fremstiller:

Delpharm Dijon, 6 Boulevard de l’Europe, 21800 Quétigny, Frankrig. 

 

Sanofi S.r.l., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Italien. 


S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucuresti, 032266, Rumænien. 


Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höechst Brüningstraβe 50, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: 

Tritace 1.25 mg Tabletten, Tritace 2.5 mg Tabletten, Tritace 5 mg Tabletten, Tritace 10 mg Tabletten 


Belgien:
 

Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/Tabletten , Tritace 5 mg tabletten/comprimés/Tabletten , Tritace 10 mg tabletten/comprimés/Tabletten 


Bulgarien:
 

Tritace 2.5 mg таблетки, Tritace 5 mg таблетки, Tritace 10 mg таблетки 


Cypern:
 

Triatec 2.5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία 


Tjekkiet:
 

Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety 


Danmark:
 

Triatec 5 mg tabletter 


Estland:
 

Cardace 2.5 mg tabletid, Cardace 5 mg tabletid, Cardace 10 mg tabletid 


Finland:
 

Cardace 2.5 mg tabletit, Cardace 5 mg tabletit, Cardace 10 mg tabletit 


Frankrig: 

Triatec 1.25 mg comprimé, Triatec 2.5 mg comprimé sécable, Triatec 5 mg comprimé sécable, Triatec 10 mg comprimé sécable 


Tyskland:
 

Delix 2.5 mg Tabletten, Delix 5 mg Tabletten, Delix Protect 10 mg Tabletten  

Delix Protect Startset Delix 1.25 mg Tabletten 

Delix 1.25 mg Kapseln, Delix P 2.5 mg Kapseln, Delix P 5 mg Kapseln, Delix P 10 mg Kapseln 


Grækenland:
 

Triatec 1,25 mg δισκία, Triatec 2,5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία 

 

Ungarn:  

Tritace Mite 1.25 mg tabletta  

Tritace 2.5 mg tabletta, Tritace 5 mg tabletta, Tritace 10 mg tabletta  


Irland:
 

Tritace 1.25 mg tabs, Tritace 2.5 mg tabs, Tritace 5 mg tabs, Tritace 10 mg tabs 


Italien:
 

Triatec 2.5 mg compresse, Triatec 5 mg compresse, Triatec 10 mg compresse 


Letland:
 

Cardace 2.5 mg tabletes, Cardace 5 mg tabletes, Cardace 10 mg tabletes 


Litauen:
 

Cardace 5 mg tabletės, Cardace 10 mg tabletės 


Luxembourg:
 

Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/Tabletten , Tritace 5 mg tabletten/comprimés/Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/Tabletten 


Norge:
 

Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter 


Polen:
 

Tritace 2.5 mg tabletki, Tritace 5 mg tabletki, Tritace 10 mg tabletki 


Portugal:
 

Triatec 1.25 mg cápsulas, Triatec 2.5 mg cápsulas, Triatec 5 mg cápsulas, Triatec 10 mg cápsulas 


Rumænien:
 

Tritace 2.5 mg comprimate, Tritace 5 mg comprimate, Tritace 10 mg comprimate 


Slovakiet:
 

Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety 


Slovenien:
 

Tritace 1.25 mg tablete, Tritace 2.5 mg tablete, Tritace 5 mg tablete, Tritace 10 mg tablete 


Spanien: 

Acovil 2.5 mg comprimidos, Acovil 5 mg comprimidos, Acovil 10 mg comprimidos 


Sverige:
 

Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter, 


Storbritannien
 

Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets, Tritace 1.25 mg capsules, Tritace 2.5 mg capsules, Tritace 5 mg capsules, Tritace 10 mg capsules Tritace Titration Pack tablets

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...