Tetracyklin "DAK"

filmovertrukne tabletter 250 mg og 333 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Tetracyklin DAK 250 mg og 333 mg filmovertrukne tabletter  

tetracyclinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Tetracyklin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her, se pkt. 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyklin DAK
 3. Sådan skal du tage Tetracyklin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tetracyklin DAK (herefter kaldet Tetracyklin) er et bredspektret antibiotikum til behandling af infektioner.  

Tetracyklin virker ved at hæmme en række bakterier og andre mikroorganismer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyklin DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tetracyklin, hvis du:

 • er allergisk over for tetracyclinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6)
 • er gravid
 • har nedsat nyrefunktion
 • er i behandling med kapsler (acitretin eller isotretinoin) mod psoriasis, akne eller andre hudlidelser

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen inden du tager Tetracyklin, hvis du: 

 • har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • har forsnævring af spiserøret eller mave-tarmkanalen
 • får vedvarende hovedpine, smerter bag øjnene eller synsforstyrrelser
 • får diaré

 

Behandling med Tetracyklin kan gøre huden lysfølsom. Under behandlingen bør du derfor undgå direkte eller kunstigt sollys.  

 

Tetracyklin kan i sjældne tilfælde svække virkningen af p-piller; du bør derfor bruge anden sikker prævention, mens du tager Tetracyklin. Spørg lægen. 

 

Tag ikke Tetracyklin hvis udløbsdatoen er overskredet. For gammel Tetracyklin kan give skader på nyrerne. 

 

Børn under 12 år bør kun få Tetracyklin efter lægens anvisning, da de kan få varig misfarvning af tænderne samt midlertidig nedsat vækst af knoglerne. 

Brug af anden medicin sammen med Tetracyklin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod mavesår (sucralfat)
 • produkter, der indeholder zink
 • produkter, der indeholder jernforbindelser
 • medicin mod hjertelidelser (digoxin og quinapril)
 • vanddrivende medicin
 • kapsler mod psoriasis eller akne (isotretinoin og acitretin)
 • p-piller
 • anden medicin mod infektion
 • medicin mod HIV-virus (didanosin)
 • medicin mod urinsur gigt (probenecid)
 • medicin mod manier og depression (lithium)
 • medicin mod visse former for gigt og kræft (methotrexat og porfimer)

 

Virkningen af Tetracyklin nedsættes, hvis du samtidig tager medicin mod for megen mavesyre eller mod forstoppelse samt kosttilskud, der indeholder jern, aluminium, magnesium eller calcium. Der skal derfor gå mindst 3 timer mellem indtagelsen af ovennævnte produkttyper og Tetracyklin. 

Brug af Tetracyklin sammen med mad og drikke

Tetracyklin bør tages sammen med et glas vand og eventuelt i forbindelse med et let måltid uden mælkeprodukter. 


Du må ikke tage Tetracyklin sammen med mad indeholdende jern, aluminium, magnesium, calcium samt mælk og mælkeprodukter, da det kan nedsætte virkningen af Tetracyklin.
Der skal derfor gå mindst 3 timer mellem du tager Tetracyklin og ovennævnte mad- og drikkevarer. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Du må ikke tage Tetracyklin, hvis du er gravid eller ammer. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Tetracyklin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Tetracyklin DAK

Tag altid Tetracyklin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tag tabletten med rigelig væske (dog ikke mælk). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 g (1000 mg) i døgnet fordelt på 2-4 doser. 

 

Børn 

Må ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat lever- eller nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Tetracyklin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Tetracyklin, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med. 

 

Tegn på at du har taget for mange Tetracyklin kan være kvalme, opkastning, diaré, skader på lever og/eller nyrer. 

Hvis du har glemt at tage Tetracyklin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Tetracyklin

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Tetracyklin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

Alvorlige: Forstyrrelse i dannelsen af tænder hos børn. 

Ikke alvorlige: Varig misfarvning af børns tandemalje; kvalme, opkastning, diaré. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

Ikke alvorlige: Midlertidig væksthæmning af knogler hos børn. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

Alvorlige: Hævelser og væskeansamlinger i hals og ansigt. 

Ikke alvorlige: Forsnævringer og sår i spiserøret; hududslæt; allergiske hudreaktioner; nældefeber, lysfølsomhed. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Øget tryk i hjernen. 

Ikke alvorlige: Svimmelhed; øresusen; synsforstyrrelser; muskelsvækkelse. 

 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000):  

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion); forværring af eksisterende bindevævssygdom (SLE); blodig diaré på grund af betændelse i tarmen; påvirkning af lever ved allerede svækket nyrefunktion; nyrepåvirkning; voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen; blodmangel med gulsot; forandringer i blodet, der kommer til udtryk ved træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, tendens til infektioner og feber. 

Ikke alvorlige: Synkebesvær; infektion ved kønsdelene; overvækst af resistente bakterier og svampe, som kan medføre betændelse i tungen, munden, endetarmen eller skeden. 

 

Tetracyklin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig f.eks. om ændringer i visse laboratorieprøver så som øget karbamid i blodet. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tetracyklin utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Tetracyklin ved almindelig temperatur. 

Brug aldrig Tetracyklin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal afskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tetracyklin DAK 250 mg og 333 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er tetracyclinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er crospovidon (E 1202), gelatine, hypromellose (E 464), magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b). 

Farvestoffer: Riboflavin (E 101) og titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Tetracyklin DAK er gule, hvælvede og filmovertrukne tabletter. 

 

Tetracyklin DAK 250 mg findes i pakningsstørrelser à 24, 40 og 100 stk.  

Tetracyklin DAK 333 mg findes i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12 

99-420 Łyszkowice  

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...