Kodamid® "DAK"

tabletter 250+9,6+50+150+80 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kodamid DAK tabletter 9,6/50/150/250/80 mg 

codeinphosphathemihydrat/caffein/propyphenazon/salicylamid/magnesiumoxid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kodamid DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodamid DAK
 3. Sådan skal du tage Kodamid DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kodamid DAK (herefter kaldet Kodamid) bruges til voksne og børn over 15 år til kortvarig lindring af moderate smerter, som ikke lindres med andre smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen alene. 

 

Kodamid indeholder codein. Codein tilhører en gruppe medicin, der kaldes opioide analgetika, som virker smertestillende. Det kan tages alene eller sammen med andre smertestillende midler, f.eks. paracetamol. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodamid DAK

Tag ikke Kodamid,

 • hvis du er allergisk over for codeinphosphathemihydrat, caffein, propyphenazon, salicylamid, magnesiumoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)
 • hvis du har mangel på enzymet glucose-6-phosphat dehydrogenase
 • hvis du ammer
 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion
 • hvis du har frisk blødning fra mave-tarmkanalen (blodige opkastninger og/eller sort afføring)
 • hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner som væskeophobninger omkring læber og hals, nældefeber, snue eller astma ved brug af smertestillende medicin (af typen NSAID eller salicylater)
 • hvis du er gravid i 7. - 9. måned
 • hvis du samtidig er i behandling med et smertestillende lægemiddel indeholdende ketorolac
 • til smertelindring hos børn og unge (i alderen 0-18 år) efter fjernelse af mandler eller polypper på grund af anstrengt vejrtrækning under søvn (obstruktiv søvn-apnø)
 • hvis du ved, at du omdanner codein til morphin meget hurtigt

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Kodamid, hvis du: 

 • har sygdomme relateret til mave-tarm-systemet
 • har eller har haft mavesår
 • har astma, vejrtrækningsbesvær eller en lungesygdom (KOL)
 • har nedsat leverfunktion
 • skal vaccineres mod skoldkopper
 • tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og dipyridamol)

 

Kodamid kan virke vanedannende. Vanemæssig og samtidig brug af flere forskellige smertestillende lægemidler kan medføre nyreskader med risiko for nyresvigt. 

 

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. 

 

Et enzym omdanner codein til morphin i leveren. Morphin er det stof, der lindrer smerter. Nogle mennesker har en variant af dette enzym, og dette kan påvirke mennesker på forskellige måder. Hos nogle mennesker omdannes codein ikke til morphin, eller det omdannes i meget små mængder, og det vil ikke give tilstrækkelig smertelindring. 

 

Andre mennesker har en øget risiko for at få alvorlige bivirkninger, fordi der omdannes en meget stor mængde morphin. Hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger, skal du ophøre med at tage denne medicin og straks søge lægehjælp: langsomt eller overfladisk åndedræt, forvirring, søvnighed, små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse, appetitløshed. 

Børn og unge

Kodamid "DAK" Takeda Pharma A/S tabletter 250 +9,6 +50 +150 mg 

Brug hos børn og unge efter operation

Codein må ikke anvendes til smertelindring hos børn og unge efter fjernelse af mandler eller polypper på grund af anstrengt vejrtrækning under søvn (obstruktiv søvn-apnø). 

Brug hos børn med vejrtrækningsproblemer

Det frarådes at give codein til børn med vejrtrækningsproblemer, da symptomerne på morphinforgiftning kan blive værre hos disse børn. 

Børn

Hos små børn kan anvendelsen af magnesiumhydroxid forårsage forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi), navnlig hvis de lider af nyresvækkelse eller er dehydrerede. 

Brug af anden medicin sammen med Kodamid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • medicin mod mavesår og for megen mavesyre (cimetidin, ranitidin)
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og dipyridamol)
 • medicin mod forhøjet blodtryk og nedsat hjertefunktion (captopril, ACE-hæmmere, propranolol, atenolol, digoxin)
 • vanddrivende medicin
 • medicin mod infektioner (ciprofloxacin, levofloxacin, tetracyklin, azithromycin)
 • medicin mod HIV-virus (atazanavir)
 • malariamedicin (chloroquin)
 • acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (ketorolac)
 • medicin mod psykoser (clozapin)
 • vaccine mod skoldkopper
 • medicin, der indeholder salicylater

 

Samtidig brug af Kodamid og beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression) og bevidstløshed og kan være livstruende. Derfor bør samtidig brug kun overvejes, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. Men, hvis lægen alligevel ordinerer Kodamid sammen med beroligende medicin, bør lægen begrænse dosis og varighed af samtidig behandling. Fortæl lægen om alle de beroligende lægemidler, du får, og overhold nøje lægens anbefaling om dosis. Det kan være nyttigt at bede venner eller familie om at være opmærksom på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer. 

Brug af Kodamid sammen med mad og drikke

Du kan tage Kodamid i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Tag ikke Kodamid, hvis du er gravid i 7. - 9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan du tage Kodamid i lavest mulige dosis efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Tag ikke Kodamid mens du ammer. Phenazon, codein og morphin udskilles i mælk. 

 

Kvinder der planlægger at blive gravide 

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på at du under længerevarende behandling med Kodamid kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kodamid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kodamid DAK

Tag altid Kodamid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan eventuelt dele eller knuse tabletterne. 

 

Denne medicin må ikke tages i mere end 3 dage. Hvis smerterne ikke lindres i løbet af 3 dage, skal du rådføre dig med din læge. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 - 2 tabletter højst 2 - 3 gange dagligt. 

 

Brug til børn 15 år og derover 

1 - 2 tabletter højst 2 - 3 gange dagligt. 

 

Brug til børn under 15 år 

Kodamid må ikke tages af børn under 15 år på grund af risiko for alvorlige vejrtrækningsproblemer. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Kodamid

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Kodamid, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er små pupiller, forstoppelse, vandladningsbesvær, hovedpine, træthed, kvalme, opkastning, nedsat kropstemperatur, døsighed, svimmelhed, ligegyldighed, forvirring, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, kold og klam hud, koma, vand i lungerne, opstemthed, krampeanfald, høj kropstemperatur, shock, hurtig puls, leverpåvirkning, rødmen, påvirkning af hjertefunktionen og nervesystemet (nedsat reaktionsevne). 

Hvis du har glemt at tage Kodamid

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Kodamid

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De mest almindelige bivirkninger er mave-tarm-gener. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Ikke alvorlige: Kvalme; oppustethed; mavesmerter; opkastning.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion) hos personer med astma, kroniske luftvejsinfektioner eller overfølsomhed over for andre smertestillende midler; vejrtrækningsbesvær.  

Ikke alvorlige: Forstoppelse; diaré.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

Alvorlige: Kraftig afskalning og afstødning af hud; nyrepåvirkning med risiko for nyresvigt.  

Ikke alvorlige: Døsighed; misfarvning af urinen; rødmen af huden; nældefeber.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

Alvorlige: Blodmangel med gulsot; akutte voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen; Reyes syndrom hos børn udtrykt ved feber, opkastninger og sløret bevidsthed.  

Ikke alvorlige: Forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi). Set efter langvarig behandling til patienter med nyresvækkelse.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til: 

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kodamid utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Kodamid efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kodamid DAK tabletter 9,6/50/150/250/80 mg indeholder

 • Aktive stoffer: 9,6 mg codeinphosphathemihydrat, 50 mg caffein, 150 mg propyphenazon, 250 mg salicylamid og tungt magnesiumhydroxid svarende til 80 mg magnesiumoxid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), talcum (E 553b) og vandfri kolloid silica (E 551).

Udseende og pakningsstørrelser

Kodamid er hvide, ovale tabletter med delekærv. 

 

Kodamid findes i pakningsstørrelser à 20, 100 og 200 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...