Imipramin "DAK"

filmovertrukne tabletter 10 mg og 25 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imipramin DAK filmovertrukne tabletter 10 mg og 25 mg  

imipraminhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Imipramin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imipramin DAK
 3. Sådan skal du tage Imipramin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Imipramin DAK (herefter kaldet Imipramin) bruges til behandling af depression samt ufrivillig, natlig vandladning hos børn.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Imipramin DAK

Tag ikke Imipramin hvis du

 • er allergisk over for imipraminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • er i samtidig behandling med eller for nylig har taget medicin af typen MAO-hæmmere (mod depression eller Parkinsons syge)
 • har dårligt hjerte

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Imipramin, hvis du: 

 • har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • for nylig har haft en blodprop i hjertet
 • har en hjertesygdom
 • har epilepsi
 • har grøn stær eller forhøjet tryk i øjnene (hos ældre over 65 år)
 • har porfyri, en arvelig stofskiftesygdom, som især kendes på mørkfarvning af urinen
 • har et dagligt alkoholforbrug

 

Vær opmærksom på følgende ved behandling med Imipramin: 

 • ophør af behandling bør ske gradvist og i samråd med lægen
 • længerevarende ophold i solen bør undgås
 • behandlingen kan medføre unaturlig opstemthed (mani)

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 

 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv
 • hvis du er ung; information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

 

Når du er i behandling med Imipramin, bør du gå til tandlæge jævnligt, da medicinen i nogle tilfælde giver mundtørhed, som påvirker mundslimhinden og dermed øger risikoen for betændelsestilstande i munden eller huller i tænderne. 

 

Vær opmærksom på at alkohol kan forstærke den sløvende effekt af Imipramin. 

Brug af anden medicin sammen med Imipramin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod mavesår (cimetidin)
 • blodfortyndende medicin
 • medicin mod hedeture og til at forebygge migræne (clonidin)
 • vanddrivende medicin
 • medicin mod hjertestop eller kredsløbssvigt
 • medicin mod svamp (fluconazol)
 • medicin mod infektion (clindamycin, clarithromycin, erythromycin)
 • smertestillende medicin (tramadol)
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere, fluoxetin, fluvoxamin)
 • medicin mod psykoser (amisulprid, haloperidol, risperidon, sertindol, quetiapin)
 • medicin til bedøvelse (droperidol)
 • medicin mod epilepsi (phenytoin, barbiturater, carbamazepin)
 • medicin mod Parkinsons syge (levodopa, MAO-hæmmere)
 • medicin, der virker opkvikkende
 • medicin, der indeholder alkohol

Brug af Imipramin sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Imipramin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

 

Alkohol kan forstærke den sløvende effekt af Imipramin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,  

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Imipramin efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Imipramin efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imipramin kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Imipramin indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Imipramin DAK

Tag altid Imipramin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tag tabletten med rigelig væske. 

Den sædvanlige dosis er

Depression 

Børn, voksne og ældre: Individuel dosering der fastsættes af lægen. 

 

Ufrivillig natlig vandladning 

Børn 6 - 10 år: 25 mg 1 time før sengetid. 

Børn over 10 år: 50 mg 1 time før sengetid. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.  

Hvis du har taget for mange Imipramin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Imipramin, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.  

 

Tegn på overdosering kan være alvorlig påvirkning af hjertet og lavt blodtryk. Alvorlig påvirkning af sindsstemning, der viser sig ved sløvhed, forvirring, vrangforestillinger, bevidstløshed førende til koma og langvarige krampeanfald, der kan resultere i alvorlig muskelsvækkelse og nyresvigt. Alvorlig påvirkning af lungefunktionen, som viser sig ved akut vejrtrækningsbesvær og vand i lungerne. Andre tegn kan være udvidede pupiller, hurtig puls, vandladningsbesvær og forstoppelse.  

Hvis du har glemt at tage Imipramin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.  

Hvis du holder op med at tage Imipramin

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.  

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Muskelkramper, forvirring, sløret syn, svært ved at fokusere, lavt blodtryk, svimmelhed, mundtørhed, forstoppelse, impotens, forsinket sædafgang og nedsat lyst til sex hos mænd samt forsinkelse af orgasme og mistet evne til at opnå orgasme hos kvinder. Hos børn kan opstå langsom puls og ændring i hjerterytme.  

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):  

Vægtøgning, taleforstyrrelser, manglende koordinering af bevægelser, uro i kroppen/benene, rysten og langsomme, ufrivillige bevægelser, udslæt, nældefeber, små væskefyldte blærer på huden, vandladningsbesvær. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Uregelmæssig puls (hjertearytmi) (kan være alvorlig), nedsat evne til at indlære og forstå, angst, søvnløshed, mareridt, følelsesløshed, snurren og prikken i huden, rysten. Hjertepatienter kan opleve forstyrrelser i hjertets elektriske impulser, svimmelhed/utilpashed ved pludselig ændring fra siddende/liggende til stående position, krampeanfald hos personer med epilepsi og lav krampetærskel. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Aggressivitet og forværring af psykose, tarmslyng.  

Ikke alvorlige: Forstyrrelse i hjerterytmen, krampeanfald, nedsat evne til at se skarpt, hovedpine, kvalme, syns nedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær), øget følsomhed af huden for lys, mani. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Påvirkning af blodets sammensætning, påvirkning af leveren, tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med imipramin eller kort efter behandlingsophør 

Ikke alvorlige: Forskydelser i salt- og væskebalancen pga. uhensigtsmæssig ADH sekretions syndrom (SIADH). 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Imipramin utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Imipramin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imipramin DAK filmovertrukne tabletter 10 mg og 25 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er imipraminhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er gelatine, hypromellose, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose, propylenglycol (E 1520), talcum og titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Imipramin DAK er runde, hvide, filmovertrukne tabletter.  

 

Imipramin DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15  

5260 Odense S  

info@orifarm.com 

Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12 

99-420 Łyszkowice  

Polen 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...