Hjertemagnyl®

filmovertrukne tabletter 75 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hjertemagnyl® filmovertrukne tabletter 75 mg 

acetylsalicylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller de anvisninger som lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemagnyl
 3. Sådan skal du tage Hjertemagnyl
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hjertemagnyl er et blodfortyndende lægemiddel, der nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen og derved forhindrer dannelsen af blodpropper. Hjertemagnyl nedsætter også blodets evne til at størkne. 

Du kan bruge Hjertemagnyl til: 

 • at forebygge dannelse af nye blodpropper, hvis man tidligere har haft en blodprop i hjertet (akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom)
 • personer over 50 år, der har forhøjet risiko for at få blodpropper (på grund af forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, sukkersyge, svær overvægt samt tilfælde af blodpropper før 55 års-alderen i nærmeste familie)
 • behandling af hjertetilfælde eller smerter i hjertet (ustabil angina pectoris).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemagnyl

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Hjertemagnyl, hvis du:

 • er allergisk over for acetylsalicylsyre, eller over for et af de øvrige indholdsstoffer (se punkt 6)
 • tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende lægemidler (af typen NSAID eller salicylater)
 • har mavesår (blodigt opkast og/eller sort afføring)
 • har øget tendens til blødning, f. eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader
 • har stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
 • er gravid i 7. - 9. måned (ved doser over 100 mg/dag)
 • er barn under 15 år med feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Du må ikke tage Hjertemagnyl sammen med smertestillende medicin (NSAID) i længere tid. Det kan øge risikoen for bivirkninger. Rådfør dig med din læge.
 • Ældre må normalt ikke tage Hjertemagnyl i længere tid på grund af risiko for blødning fra mave og tarm med mindre andet er aftalt med lægen.
 • Børn under 15 år, som har virusinfektioner, må kun få Hjertemagnyl efter lægens anvisning.
 • Hjertemagnyl kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber, næsepolypper, eller andre kroniske luftvejssygdomme.
 • Hjertemagnyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du: 

 • har astma, vejrtrækningsbesvær eller allergiske lidelser
 • har eller har haft mave-tarmsygdom, f.eks. mavesår eller blødning fra mave eller tarm.
 • har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi)
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K- antagonister eller heparin.

Hvis du skal opereres, skal du stoppe behandlingen med Hjertemagnyl nogle dage før operationen. Det gælder også, hvis du f.eks. skal have trukket en tand ud. Spørg din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Hjertemagnyl

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod for megen mavesyre (syreneutraliserende medicin)
 • medicin til behandling af sukkersyge
 • blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, ticlopidin, heparin, )
 • hjertemedicin (ACE hæmmere, abciximab, tirofiban, eptifibatid, quinidin)
 • vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton)
 • smertestillende medicin (COX-2 hæmmere, NSAID f.eks. ibuprofen). Du skal tage Hjertemagnyl mindst 2 timer før du tager ibuprofen
 • Metamizol (et smertestillende og febernedsættende stof) kan mindske acetylsalicylsyres evne til at forhindre aggregation af blodplader (dvs. at blodcellerne klæber sammen og danner en blodprop), når det tages samtidigt. Derfor bør denne kombination anvendes med forsigtighed hos patienter, der tager en lav dosis acetylsalicylsyre for at beskytte hjertet
 • medicin, der øger udskillelsen af urinsyre (probenecid, sulfinpyrazon)
 • medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
 • medicin mod grøn stær (acetazolamid)
 • medicin mod epilepsi (valproat)
 • medicin mod mani og depression (SSRI)
 • binyrebarkhormoner
 • naturlægemidler, der indeholder ginkgo biloba
 • vaccineres mod skoldkopper.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Hjertemagnyl, hvis du er gravid i 7.-9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan Hjertemagnyl, anvendes i så kort tid som mulig og i lavest mulige dosis og kun efter lægens anvisning. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Hjertemagnyl hvis det er aftalt med lægen. 

 

Kvinder der planlægger at blive gravide 

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under længerevarende behandling med Hjertemagnyl kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hjertemagnyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Hjertemagnyl

Tag altid Hjertemagnyl nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Tabletten kan deles eller knuses. Tabletten kan eventuelt tygges eller opslemmes i vand. 

Den sædvanlige dosis er

Akut eller kronisk hjertesygdom
Voksne:
2 tabletter (150 mg) daglig som startdosis, derefter 1 tablet (75 mg) daglig. Følg lægens anvisning.  

 

Akut hjertesvigt eller smerter i hjertet (angina pectoris)
Voksne:
2 - 6 tabletter (150 - 450 mg) så hurtigt som muligt efter symptomerne opstår.  

 

Forebyggende behandling efter blodprop
Voksne:
2 tabletter (150 mg) daglig som startdosis, derefter 1 tablet (75 mg) daglig. Følg lægens anvisning.  

 

Forebyggende behandling
Voksne over 50 år:
1 tablet (75 mg) daglig.  

 

Ældre På grund af risiko for blødning i mave-tarmsystemet bør du undgå langvarig brug af Hjertemagnyl. Følg altid lægens anvisning, da lægen har vurderet, hvad der er bedst for dig. 

 

Brug til børn og unge 

Du må kun bruge Hjertemagnyl til børn under 15 år efter aftale med lægen. Hjertemagnyl må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. Hjertemagnyl må ikke anvendes hvis du har svært nedsat lever- eller nyrefunktion. 

Hvis du har taget for mange Hjertemagnyl

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Hjertemagnyl, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering (ved høje doser gennem længere tid) kan være  

Feber, hurtig vejrtrækning, tinnitus, søvnlignede sløvhedstilstand, let dehydrering, kvalme, opkastning, forstyrrelse af kroppens syre-base-balance. 

 

Tegn på en pludselig eller svær forgiftning, som følge af overdosering kan være  

Lavt blodsukker (især hos børn), hjernelidelse (forvirring, svær hovedpine, uro og påvirket bevidsthed), koma, lavt blodtryk, vand i lungerne, kramper, blødningsforstyrrelse, væske i hjernen, uregelmæssig hjerterytme. Doser over 300 mg/kg kan give nedsat nyrefunktion, og doser over 500 mg/kg kan være dødelige.  

Hvis du har glemt at tage Hjertemagnyl

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hjertemagnyl

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hjertemagnyl. 

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Blodet er længere tid om at størkne, halsbrand, sure opstød, mavesmerter.  

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):  

Alvorlig: Åndedrætsbesvær hos astmapatienter.  

Ikke alvorlig: Tendens til blødninger, hovedpine, søvnløshed, irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, kvalme, opkastning, diarre.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlig: Blødende sår i den øvre del af mave-tarmkanalen og blodigt opkast, samt sort afføring, allergisk reaktion (anafylaksi), væskeophobning under huden især ved læber og hals, skjulte indre blødninger.  

Ikke alvorlige: Nældefeber, svimmelhed, døsighed, tinnitus, åndenød.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlig: Blødninger i hjernen, blødning fra den øvre del af mave-tarmkanalen, hul på tarmen, nedsat nyrefunktion.  

Ikke alvorlig: Blodmangel, gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer hos patienter med medfødt glucose-6-phosphat dehydrogenase, midlertidigt tab af hørelsen (dosisrelateret), lavt blodsukker, blødende betændte blodkar med feber, forstyrrelser i nyrefunktionen.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlig: Forstyrrelser i dannelsen af de forskellige blodlegemer, Reyes syndrom udtrykt ved feber og ændring i blodets sammensætning, blodmangel (aplastisk anæmi), afskalning af huden.  

 

Ikke alvorlig: Øget tendens til infektioner (for få hvide blodlegemer), betændelse i munden eller spiserøret, sår i nedre del af mave-tarmkanalen, forsnævringer af tarmen, tarmbetændelse, forværring af irriteret tyktarm, mild leverbetændelse i forbindelse med virus sygdom (dosisrelateret), blæreformet udslæt og betændelse på huden, rødmen af huden, udslæt.  

 

Hjertemagnyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren og forandringer i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Hjertemagnyl utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

Brug ikke Hjertemagnyl efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det aktive stof er acetylsalicylsyre. De øvrige indholdsstoffer er magnesiumhydroxid, hypromellose, kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol og talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser

Hjertemagnyl 75 mg er hjerteformede, hvide, filmovertrukne tabletter. Hjertemagnyl 75 mg findes i pakningsstørrelser à 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Takeda GmbH Oranienburg  

Lehnitzstrasse 70- 98 

16515 Oranienburg  

Tyskland 

 

eller 

 

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...