Morfin "DAK"

tabletter 10 mg og 30 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Morfin DAK 10 mg og 30 mg tabletter  

morphinhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Morfin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfin DAK
 3. Sådan skal du tage Morfin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Morfin DAK (herefter kaldet Morfin) er et smertestillende lægemiddel til behandling af stærke smerter og til indledende smertebehandling før operation. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfin DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Morfin, hvis du

 • er allergisk over for morphin eller morphinlignende stoffer (opioider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Morfin (angivet i punkt 6)
 • er i behandling med anden morphinlignende medicin
 • har nedsat tarmfunktion eller hvis du har forstoppelse
 • har vejrtrækningsproblemer, svær astma eller lungesygdom
 • har alvorlig nedsat leverfunktion
 • har eller får pludselige, voldsomme mavesmerter.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af morphin, og at virkningen af morphin kan være nedsat efter lang tids brug. 


Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Morfin, hvis du: 

 • har besvær med vejrtrækningen
 • har hjerteflimmer eller meget hurtig puls
 • får pludselige mavesmerter
 • har nedsat lever- og/eller nyrefunktion
 • har kronisk forstoppelse eller anden forstyrrelse i tarmfunktionen
 • har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet)
 • har krampeanfald
 • har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald
 • har galdevejssygdomme
 • har betændelse i bugspytkirtlen
 • har et alkoholmisbrug
 • har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom)
 • lider af forstørret blærehalskirtel
 • har for lavt stofskifte (myxødem)
 • har for lavt blodtryk
 • har bevidsthedsforstyrrelser
 • er ældre.

 

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du oplever et af følgende symptomer, mens du tager Morfin: 

 • Øget smertefølsomhed, selv om du tager større doser (hyperalgesi). Lægen vil afgøre, om du behøver ændring i dosis eller skift til et andet stærkt smertestillende middel (se punkt 2).
 • Svaghed, træthed, appetitløshed, kvalme, opkastning eller lavt blodtryk. Dette kan være et symptom på, at binyrerne danner for lidt af hormonet kortisol, og at du muligvis behøver hormontilskud.
 • Nedsat sexlyst, impotens, ophør af menstruation. Dette kan skyldes nedsat dannelse af kønshormoner.
 • Hvis du tidligere har været afhængig af stoffer eller alkohol. Fortæl også, hvis du mærker, at du ved at blive afhængig af Morfin, når du får det. Du er måske begyndt at tænke meget på, hvornår du kan få den næste dosis, selvom du ikke behøver den mod smerterne.
 • Abstinenssymptomer eller afhængighed. De almindeligste afhængighedssymptomer er nævnt i punkt 3. Hvis dette forekommer, kan lægen ændre typen af lægemiddel eller intervallet mellem doserne.

 

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Morfin er optaget på dopinglisten. 


Hvis du skal have foretaget operation, skal du oplyse, at du er i behandling med Morfin. 

Brug af andre lægemidler sammen med Morfin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler eller har gjort det for nylig. 


Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder: 

 • medicin mod kramper (chloralhydrat)
 • muskelafslappende medicin
 • beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner)
 • medicin mod psykoser (phenothiaziner)
 • anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider)
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • MAO-hæmmere, som anvendes mod Parkinsons sygdom og svær depression; der skal gå 14 dage mellem behandling med MAO-hæmmere og Morfin
 • medicin mod infektion som f.eks. tuberkulose (rifampicin, rifapentin)
 • visse lægemidler, der bruges til at behandle blodpropper (f.eks. clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), kan få en forsinket og nedsat virkning, når de tages sammen med opium
 • medicin mod for megen mavesyre; der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af denne type medicin og Morfin.

 

Samtidig brug af Morfin og beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression) og bevidstløshed og kan være livstruende. Derfor bør samtidig brug kun overvejes, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. Men hvis lægen alligevel ordinerer Morfin sammen med beroligende medicin, bør lægen begrænse dosis og varighed af samtidig behandling. Fortæl lægen om alle beroligende lægemidler, du får, og overhold nøje lægens anbefaling om dosis. Det kan være nyttigt at bede venner eller familie om at være opmærksom på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer. 

Brug af Morfin sammen med mad og drikke

Du kan tage Morfin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Morfin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

På grund af risiko for at skade det ufødte barn, bør du undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder bør bruge sikker prævention. 


Hvis du er gravid, må du kun tage Morfin efter aftale med lægen. 


Hvis Morfin bruges i lang tid under graviditet, er der risiko for, at det nyfødte barn får abstinenssymptomer, som bør behandles af en læge. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke tage Morfin, da Morfin går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.  

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Morfin - især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis - virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Morfin indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Morfin DAK

Tag altid Morfin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken 

 

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan evt. dele eller knuse den. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Stærke smerter: Den normale dosis er 10 - 30 mg hver 4. time. Lægen kan vælge at øge dosis. Følg lægens anvisning.  

Behandling før operation: Individuel dosering.  

 

Børn  

Stærke smerter: 0,5 mg pr. kg legemsvægt.  

Behandling før operation: Individuel dosering.  

 

Ældre  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Morfin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet hvis du har taget flere Morfin, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

Personer, der har taget en overdosis kan få: 

 • lungebetændelse ved at indånde opkast eller fremmedlegemer, med symptomer bestående af åndenød, hoste og feber
 • vejrtrækningsbesvær, der fører til bevidstløshed eller død.

 

Tegn på alvorlig overdosering er hæmmet vejrtrækning, meget små pupiller, sygelig søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben, smerter, feber, nyresvigt, kold og klam hud, langsom puls og lavt blodtryk. Alvorlig overdosering kan medføre åndedrætsstop, hjertestop eller død. 

Hvis du har glemt at tage Morfin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Morfin

Hold ikke op med at tage Morfin uden at have aftalt det med lægen. Hvis du vil stoppe behandlingen med Morfin, så spørg lægen, hvordan du langsomt skal nedsætte dosis, så du undgår abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan omfatte smerter i kroppen, rysten, diarré, mavesmerter, kvalme, influenzalignende symptomer, hurtigt hjerteslag og store pupiller. Psykiske symptomer omfatter intens utilfredshedsfølelse, angst og irritabilitet. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Morfin kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge eller akutmodtagelsen ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Vigtige bivirkninger eller symptomer, du skal være opmærksom på, og hvad du skal gøre, hvis du får dem: 

 • Alvorlig allergisk reaktion, der medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed.

Hvis du får disse vigtige bivirkninger, skal du straks kontakte en læge. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Ikke alvorlige: Hæmmet vejrtrækning (kan være alvorlig ved høje doser), sløvhed, hovedpine, forstoppelse, kvalme, opkastning, mundtørhed, humørsvingninger.  

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Ikke alvorlige: Stikkende og prikkende fornemmelse i huden, uklarhed, svimmelhed, små pupiller, vejrtrækningsbesvær (følelse af kramper og sammensnøring af luftrør), nedsat hosterefleks, smerter og ubehag fra øverste del af mave-tarm-kanalen, diarré, vandladningsbesvær, udslæt, nældefeber, kløe, svedtendens, rygsmerter, appetitløshed, urinvejsinfektion, kraftesløshed, kulderystelser, feber, væskeophobning, depression, forvirring, søvnløshed, adfærdsændring, forbigående hallucinationer, mareridt (især hos ældre).  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

Alvorlige: Øget tryk i kraniet pga. blødninger eller skader i hovedet, besvimelse, kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng, pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (allergisk reaktion), væske i lungerne.  

Spædbørn af mødre, der har fået morfin, kan få abstinenssymptomer i form af opkastninger, hyperaktivitet, irritabilitet, rastløshed, stoppet næse, øget appetit, rysten, kramper og skinger gråd. 

 

Ikke alvorlige: Hjertebanken, smagsforstyrrelse, urinvejskramper, opstemthed, angst, ophidselse, slaphed, rysten, kramper, muskelstivhed, svimmelhed ved pludselig ændring fra liggende/siddende til stående stilling på grund af blodtryksfald, synsforstyrrelser, psykisk og fysisk afhængighed, nedsat sexlyst, impotens, manglende menstruation, ansigtsrødmen, galdevejskramper, utilpashed, nedsat virkning af medicinen.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen.  

 

Ikke alvorlige: Langsom puls, hurtig puls, astmaanfald hos overfølsomme, for højt blodtryk, svimmelhed, evt. besvimmelse pga. lavt blodtryk.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

Høje doser kan medføre kramper og øget smertefølsomhed, som ikke kan fjernes med yderligere morfin.  

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

Abstinenssymptomer eller afhængighed (vedrørende symptomer se punkt 3: Hvis du holder op med at tage Morfin). 

 

Morfin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver som forhøjet levertal og øget udskillelse af et hormon (ADH). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Morfin utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Morfin ved almindelig temperatur. 

Brug ikke Morfin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg apotekspersonalet hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Morfin 10 mg og 30 mg tabletter indeholder

 • Aktivt stof: Morphinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Morfin DAK er runde, hvide tabletter med delekærv. 

Morfin DAK findes i pakningsstørrelser à 10, 30 og 100 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S  

Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...