Kodein "DAK"

oral opløsning 8 mg/ml

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kodein Stærk DAK oral opløsning 8 mg/ml 

codein  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kodein Stærk DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein Stærk DAK
 3. Sådan skal du tage Kodein Stærk DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kodein Stærk DAK (herefter kaldet Kodein Stærk) virker hoste- og smertestillende. Du kan anvende Kodein Stærk ved hoste eller til behandling af svage smerter. Ved smertebehandling kan Kodein Stærk bruges til børn over 12 år ved kortvarig lindring af moderate smerter, som ikke lindres med andre smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen alene. 

 

Kodein Stærk indeholder codein. Codein tilhører en gruppe medicin, der kaldes opioide analgetika, som virker smertestillende. Det kan tages alene eller sammen med andre smertestillende midler, f.eks. paracetamol  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein Stærk DAK

Tag ikke Kodein Stærk,

 • hvis du er under 12 år.
 • hvis du er allergisk over for codein eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • til smertelindring hos børn og unge (i alderen 0-18 år) efter fjernelse af mandler eller polypper på grund af anstrengt vejrtrækning under søvn (obstruktiv søvn-apnø).
 • hvis du ved, at du omdanner codein til morphin meget hurtigt.
 • hvis du ammer

Unge over 12 år

Codein frarådes til unge med vejrtrækningsproblemer til behandling af hoste. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Kodein Stærk, hvis du har 

 • nedsat lungefunktion
 • astma
 • bronkitis med opspyt
 • hoste med slim
 • lever- eller nyresvigt

 

Længere tids behandling med Kodein Stærk kan føre til afhængighed og tolerance. Når behandlingen stopper, kan abstinenssymptomer (rastløshed og irritabilitet) forekomme (se pkt. 4 Bivirkninger). 


Kodein Stærk har en sløvende bivirkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.
Et enzym i leveren omdanner codein til morphin. Morphin er det stof, der giver virkningen af codein og lindrer smerter og hostesymptomer. Nogle mennesker har en variant af dette enzym, og dette kan påvirke mennesker på forskellige måder. Hos nogle mennesker omdannes codein ikke til morphin, eller det omdannes i meget små mængder, og det vil ikke give tilstrækkelig smertelindring eller hjælpe på deres hoste. 


Andre mennesker har en øget risiko for at få alvorlige bivirkninger, fordi der dannes en meget stor mængde morphin. Hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger, skal du ophøre med at tage denne medicin og straks søge lægehjælp: langsomt eller overfladisk åndedræt, forvirring, søvnighed, små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse, appetitløshed. 

Børn og unge

Brug hos børn og unge efter operation
Codein må ikke anvendes til smertelindring hos børn og unge efter fjernelse af mandler eller polypper på grund af anstrengt vejrtrækning under søvn (obstruktiv søvn-apnø). 


Brug hos børn med vejrtrækningsproblemer

Det frarådes at give codein til børn med vejrtrækningsproblemer, da symptomerne på morphinforgiftning kan blive værre hos disse børn. 

Brug af anden medicin sammen med Kodein Stærk

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • sovemedicin eller beroligende medicin
 • hjertemedicin (kinidin, betablokkere)
 • medicin mod psykiske lidelser
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere, SSRI, venlafaxin)
 • medicin mod Parkinsons Syge (MAO-hæmmere)
 • smertestillende medicin (opioider)
 • medicin mod blærelidelser (tolterodin)
 • antibiotika (rifampicin)
 • medicin til bedøvelse (anæstetika)
 • medicin mod mavesår (cimetidin)

 

Samtidig brug af Kodein Stærk og beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression) og bevidstløshed og kan være livstruende. Derfor bør samtidig brug kun overvejes, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. Men, hvis lægen alligevel ordinerer Kodein Stærk sammen med beroligende medicin, bør lægen begrænse dosis og varighed af samtidig behandling. Fortæl lægen om alle de beroligende lægemidler, du får, og overhold nøje lægens anbefaling om dosis. Det kan være nyttigt at bede venner eller familie om at være opmærksom på ovennævnte tegn og symptomer.
Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer. 

Brug af Kodein Stærk sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Kodein Stærk i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Kodein Stærk. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Kodein Stærk efter aftale med lægen.
Tag ikke Kodein Stærk i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen. 

 

Amning  

Tag ikke Kodein Stærk, mens du ammer. Codein og morphin udskilles i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodein Stærk virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Kodein Stærk indeholder 5,7 vol % alkohol (ethanol)

Kodein Stærk indeholder 5,7 vol % alkohol (ethanol), det vil sige op til 225 mg alkohol pr. dosis, svarende til 6 ml øl og 2,5 ml vin.  

 

Du må ikke tage Kodein Stærk, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen eller apotekspersonalet. 


Skadelig for alkoholikere.
Anvend kun dette lægemiddel til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe såsom patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen. 

Kodein Stærk indeholder saccharose

Kontakt lægen før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Kodein Stærk DAK

Tag altid Kodein Stærk nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Afmål medicinmængden i vedlagte målebæger. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Hoste: 5 ml 3 gange daglig med mindst 6 timer mellem hver dosis 

 

Akutte moderate smerter: 5 ml hver 6. time, højst 240 mg daglig. 

 

Den maksimale daglige dosis må ikke overstige 240 mg. 

 

Ved smertebehandling må Kodein Stærk ikke tages i mere end 3 dage. Hvis smerterne ikke lindres i løbet af 3 dage, skal du rådføre dig med din læge. 

 

Brug til børn i alderen 12 til 18 år  

Hoste: 5 ml 2 - 3 gange daglig efter behov. 

 

Akutte moderate smerter: 5 ml hver 6. time, efter behov og op til den maksimale codein dosis på 240 mg dagligt. Dosis baseres på legemsvægt (0,5-1 mg/kg). 

 

Brug til børn under 12 år  

Kodein Stærk må ikke tages af børn under 12 år da risikoen for udvikling af alvorlige og livstruende bivirkninger er øget. 

 

Ældre  

Initialt anbefales nedsat dosering. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Kodein Stærk

Kontakt lægen, akutmodtagelsen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Kodein Stærk, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er nedsat bevidsthedsniveau evt. bevidstløshed og vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, blåfarvning af ansigt og fingre på grund af iltmangel, lavt blodtryk, små pupiller og maveproblemer. 

Ved alvorlige overdoseringer kan følgende symptomer forekomme; uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, chok, lungeskader, påvirkning af hjerterytmen, muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne, forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. 

Hvis du har glemt at tage Kodein Stærk

Hvis du har glemt en dosis Kodein Stærk, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Kodein Stærk

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Regelmæssig, langvarig brug kan medføre afhængighed og tolerance. Når behandlingen stopper, kan du opleve abstinenssymptomer som f.eks. rastløshed og irritabilitet. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Ikke alvorlige: Svimmelhed, døsighed, kvalme, opkastning, forstoppelse.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock), svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, kramper.  

Ikke alvorlige: Opstemthed, lavt blodtryk, nældefeber.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter i den øvre del af maven og feber på grund af akut betændelse i bugspytkirtlen, forgiftning af nyren (nefrotoksicitet).  

Ikke alvorlige: Allergi, afhængighed. 

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud for forhåndenværende data)  

Ikke alvorlige: Forvirring, hurtig puls eller langsom puls (kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls/meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De/du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.). Hjertebanken. Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. Tør mund. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S  

Websted www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kodein Stærk utilgængeligt for børn. 

 

Kodein Stærk må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Tag ikke Kodein Stærk efter den udløbsdato, der står på etiketten. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kodein Stærk DAK oral opløsning 8 mg/ml indeholder

 • Aktivt stof: 6,4 mg/ml codeinmonohydrat svarende til 6,0 mg/ml codein eller 8,1 mg/ml codeinphosphathemihydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 5,7 vol% og renset vand.
  Sødestof er saccharose.

Udseende og pakningsstørrelser

Kodein Stærk er en farveløs til gulbrun, klar opløsning med lugt af sprit. 

 

Kodein Stærk findes i flasker à 200 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Takeda Nycomed AS
Solbærveien 5
2409 Elverum
Norge  

 

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice  

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...