Klorzoxazon "DAK"

tabletter 250 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Klorzoxazon DAK tabletter 250 mg 

chlorzoxazon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Klorzoxazon DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Klorzoxazon DAK
 3. Sådan skal du tage Klorzoxazon DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Klorzoxazon DAK (herefter kaldet Klorzoxazon) er et muskelafslappende lægemiddel, der bruges ved akutte muskelsmerter på grund af muskelspændinger, forvridninger, forstuvninger og lignende. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Klorzoxazon DAK

Tag ikke Klorzoxazon DAK

Hvis du er allergisk over for chlorzoxazon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6) skal du ikke tage Klorzoxazon. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Klorzoxazon, hvis du 

 • har nedsat leverfunktion
 • har en sjælden, arvelig stofskiftesygdom (porfyri)

Brug af anden medicin sammen med Klorzoxazon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du er i behandling med 

 • angstdæmpende og beroligende medicin (barbiturater, benzodiazepiner og chloralhydrat)
 • anden muskelafslappende medicin (f.eks. carisoprodol)
 • stærk, smertestillende medicin (opioider)
 • medicin mod alkoholafhængighed (disulfiram)
 • naturlægemiddel mod tristhed og modløshed (prikbladet perikum)

 

Hvis du lider af kronisk alkoholisme, kan du reagere anderledes på medicinen. Tal med din læge inden du tager Klorzoxazon. 

Brug af Klorzoxazon DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Klorzoxazon i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du normalt ikke tage Klorzoxazon. Tal med lægen. 

 

Amning 

Tag ikke Klorzoxazon, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Klorzoxazon kan give bivirkninger (svimmelhed, træthed og døsighed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Klorzoxazon DAK

Tag altid Klorzoxazon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan evt. dele eller knuse tabletten. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Du skal starte med at tage 1 - 2 tabletter (250 - 500 mg) 3 - 4 gange daglig. Senere kan lægen ændre din dosis til 1 tablet (250 mg) 3 gange daglig. 

 

Brug til børn 

Dosis afhænger af barnets vægt. 20 mg pr. kg legemsvægt dagligt, fordelt på flere doser. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat lever- eller nyrefunktion 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Klorzoxazon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Klorzoxazon, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på at du har taget for mange Klorzoxazon kan være mavegener, kvalme, opkastninger, døsighed, svimmelhed, hovedpine, utilpashed, træthed efterfulgt af nedsat muskelkraft, lavt blodtryk og vejrtrækningsbesvær. Desuden øget muskelspænding og ophidselse. 

Hvis du har glemt at tage Klorzoxazon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Klorzoxazon

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Klorzoxazon. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 personer): 

Ikke alvorlige: Træthed, svimmelhed, døsighed. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 personer): 

Ikke alvorlige: Halsbrand, smerter og ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, kvalme, diaré. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 personer): 

Alvorlige: Blodigt opkast og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm, gulsot ofte med hudkløe. 

Ikke alvorlige: Misfarvning af urinen, blødninger i huden, allergiske reaktioner. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

Alvorlige: Leverskader. 

Indberetning af bivirkninger

Indberetning af bivirkninger Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, 

Websted: www.meldenbivirkning. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Klorzoxazon utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Klorzoxazon efter den udløbsdato, der står på pakningen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Klorzoxazon DAK tabletter 250 mg indeholder

Aktivt stof: Chlorzoxazon. 

Øvrige indholdsstoffer:Kartoffelstivelse, crospovidon (E 1202), magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), talcum (E 553b), vandfri kolloid silica (E 551). 

Udseende og pakningsstørrelser

Klorzoxazon DAK er en rund, hvid tablet med delekærv. 


Klorzoxazon DAK findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com 

Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...