Klarigen®

næsespray, opløsning 1 mg/ml

Macure

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Klarigen®, næsespray, opløsning, 1mg/ml  

xylometazolinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Klarigen
 3. Sådan skal du bruge Klarigen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i dette lægemiddel, xylometazolinhydrochlorid, sammentrækker venerne i næseslimhinden, hvilket af forskellige årsager nedsætter hævelsen af slimhinden og gør det lettere at trække vejret gennem næsen. Virkningen begynder inden for få minutter og varer i op til 12 timer. 

 

Lægemidlet anvendes til korttidsbehandling af tilstoppet næse i forbindelse med almindelig forkølelse eller bihulebetændelse. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Klarigen

Brug ikke Klarigen:

 • hvis du er allergisk over for xylometazolinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Klarigen (angivet i pkt. 6).
 • hvis du har fået påvist grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • hvis du har kronisk snue med lidt eller ingen sekretion (rhinitis sicca).
 • hvis du for nylig er blevet opereret i hjernen gennem næsen eller munden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Klarigen: 

 • Hvis du har tendens til overfølsomhed over for sympatomimetika (adrenalinlignende lægemidler). Anvendelse kan medføre søvnløshed, svimmelhed, rysten, uregelmæssig hjerterytme eller forhøjet blodtryk
 • Hvis du har sygdomme i hjerte/kredsløb
 • Hvis du lider af en hjertesygdom (f.eks. langt QT-syndrom)
 • Hvis du har forhøjet blodtryk
 • Hvis du har overaktivitet af skjoldbruskkirtlen (hyperthyreoidisme)
 • Hvis du har sukkersyge
 • Hvis du har hormonproducerende svulst i binyren (fæokromocytom)
 • Hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostatahypertrofi)

 

Klarigen bør ikke anvendes i mere end 10 dage i træk. Når det bruges over længere tid, kan Klarigen forårsage tilstoppet eller løbende næse.  

Brug af anden medicin sammen med Klarigen

Det frarådes at anvende lægemidlet samtidig med visse lægemidler mod depression, f.eks. tri- eller tetracykliske antidepressiva eller såkaldte MAO-hæmmere (monoaminooxidase-hæmmere) eller i to uger efter anvendelse af MAO-hæmmere. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Det frarådes at anvende lægemidlet under graviditet eller amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved korrekt anvendelse påvirker lægemidlet ikke evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. 

Klarigen indeholder sorbitol

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du bruge Klarigen

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Klarigen er beregnet til behandling af tilstoppet næse hos børn over 10 år og voksne. 

 

Den anbefalede dosis er 1 spray efter behov i hvert næsebor højst 3 gange om dagen i maksimalt 10 dage. 

 

Behandlingsperioden bør være så kort som muligt. Influenzasymptomer og slimhindehævelse kan vende tilbage, når langtidsbehandling stoppes. 

 

Hvis dine symptomer ikke forbedres 

Tal med lægen, hvis symptomerne vedvarer eller bliver værre. 

 

Hvis din læge har ordineret Klarigen til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Brugsanvisning

Puds næsen inden du anvender lægemidlet. 

 

Fjern næsestykkets hætte. 

 

Klarigen® Orifarm Generics A/S, næsespray, opløsning 1 mg/ml 

 

Hold flasken mellem tommel-, pege- og langefinger, med flaskens bund mod din tommelfinger og næsestykkets krave mellem pegefinger og langefinger. Der sprayes ved at skubbe næsestykket ned mod bunden af flasken. 

 

Når du første gang bruger lægemidlet, skal du spraye 3 - 6 gange i luften for at opnå et ensartet spraystød. 

 

Klarigen® Orifarm Generics A/S, næsespray, opløsning 1 mg/ml 

 

Placér næsestykket i dit næsebor og spray op i næsehulrummet. Mens du sprayer, skal du trække vejret gennem næseboret og lukke det modsatte næsebor ved at presse den modsatte hånds pegefinger let imod det. Spray herefter i det andet næsebor. 

 

Klarigen® Orifarm Generics A/S, næsespray, opløsning 1 mg/ml 

 

OBS: Infektioner kan spredes, hvis den samme sprayflaske anvendes af flere personer. 

Hvis du har brugt for meget Klarigen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Klarigen, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen eller sprayen med. 

For store doser kan medføre undertrykkelse af centralnervesystemet, træthed, mundtørhed og svedtendens og symptomer, som skyldes stimulation af det sympatiske nervesystem (hurtig, uregelmæssig puls og forhøjet blodtryk). 

Hvis du har glemt at bruge Klarigen

Hvis du glemmer en dosis, så tag den så snart du husker det. Hvis du skal til at tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, på apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter  

Sviende eller brændende følelser i næse og svælg og tør næseslimhinde. 

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter  

Næseblod. 

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter  

Hovedpine, forhøjet blodtryk, nervøsitet, kvalme, svimmelhed, søvnløshed og hjertebanken, forbigående synsforstyrrelser og allergiske reaktioner med almen virkning på kroppen. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. 


Opbevar Klarigen utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Klarigen efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Klarigen indeholder:

 • Aktivt stof: 1 ml næsespray indeholder 1 mg xylometazolinhydrochlorid. 1 dosis Klarigen indeholder 140 mikrog. xylometazolinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: dinatriumedetat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdodecahydrat, sorbitol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Klar, farveløs opløsning i en plastflaske med pumpespray. 10 ml indeholder minimum 63 doser. 

 

Pakningsstørrelser: 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 3 x 10 ml, 4 x 10 ml, 5 x 10 ml  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Macure Pharma ApS
Hejrevej 39
2400 København NV
Danmark 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark Klarigen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...