Briviact

filmovertrukne tabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg

UCB Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Briviact® 10 mg filmovertrukne tabletter  

Briviact® 25 mg filmovertrukne tabletter  

Briviact® 50 mg filmovertrukne tabletter  

Briviact® 75 mg filmovertrukne tabletter  

Briviact® 100 mg filmovertrukne tabletter  

brivaracetam 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Briviact
 3. Sådan skal De tage Briviact
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkning  

Briviact indeholder det aktive stof brivaracetam. Det tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes "antiepileptika". Disse lægemidler anvendes til behandling af epilepsi. 


Anvendelse  

Briviact anvendes hos voksne, unge og børn på 4 år og derover. Det bruges til behandling af en bestemt type epilepsi med partielle anfald med eller uden sekundær generalisering. Partielle anfald er kramper, som til at begynde med kun påvirker en side af hjernen. Disse partielle anfald kan sprede og udvide sig til større områder i begge sider af hjernen - dette kaldes en "sekundær generalisering". De har fået dette lægemiddel for at nedbringe antallet af kramper (anfald). Briviact anvendes sammen med andre lægemidler mod epilepsi. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Briviact

Tag ikke Briviact, hvis:

 • De er allergisk over for brivaracetam, andre lignende kemiske stoffer, såsom levetiracetam eller piracetam, eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6). Hvis De er usikker, skal De tale med lægen eller apotekspersonalet, før De tager Briviact

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Briviact, hvis: 

 • De har tanker om at skade Dem selv eller har selvmordstanker. En lille del af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, som for eksempel Briviact, har haft tanker om at gøre skade på sig selv eller selvmordstanker. Hvis De på noget tidspunkt får sådanne tanker, skal De kontakte lægen omgående.
 • De har leverproblemer, det kan være nødvendigt for lægen at justere dosis.

Børn

Briviact er ikke beregnet til anvendelse hos børn under 4 år. 

Brug af anden medicin sammen med Briviact

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er især vigtigt at fortælle lægen, hvis De tager et af følgende lægemidler, da det kan være nødvendigt at justere dosis af Briviact: 

 • Rifampicin - et lægemiddel, som anvendes til behandling af infektioner, som skyldes bakterier.
 • Prikbladet perikon (også kendt som Hypericum perforatum), som er et naturlægemiddel, som anvendes til behandling af depression og angst samt andre tilstande.

Brug af Briviact sammen med alkohol

 • Det er ikke tilrådeligt at kombinere dette lægemiddel med alkohol.
 • Hvis De drikker alkohol under behandlingen med Briviact, kan de negative virkninger af alkohol øges.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 


Det anbefales ikke at tage Briviact, hvis De er gravid eller ammer, da virkningen af Briviact på graviditeten og det ufødte eller nyfødte barn ikke er kendt. 

 

Stop ikke behandlingen uden at tale med lægen først. Ophør af behandling kan øge antallet af anfald og skade Deres barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

 • De kan føle Dem søvnig, svimmel eller træt under behandlingen med Briviact.
 • Disse symptomer er mest almindelige i starten af behandlingen og efter øgning af dosis.
 • De må ikke føre motorkøretøj, cykle eller bruge værktøj eller maskiner, før De ved, hvordan dette lægemiddel påvirker Dem.

Briviact indeholder lactose og natrium

Briviact filmovertrukne tabletter indeholder: 

 • lactose (en sukkerart). Kontakt lægen, før De tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
 • natrium. Dette lægemiddel indeholder mindre end1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal De tage Briviact

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

De vil tage Briviact sammen med andre lægemidler til behandling af epilepsi. 

 

Hvor meget skal De tage 

 • Lægen vil bestemme den korrekte dosis for Dem. Tag den daglige dosis fordelt på to lige store doser, en gang om morgenen og en gang om aftenen på omtrent det samme tidspunkt hver dag.

 

Voksne, unge og børn, som vejer 50 kg eller derover 

Den anbefalede dosis er mellem 25 mg og 100 mg, som tages to gange dagligt. Lægen kan derefter vælge at justere dosis for at finde den bedste dosis for Dem. 

 

Børn og unge, som vejer under 50 kg 

Den anbefalede dosis er mellem 0,5 mg og 2 mg per hvert kg kropsvægt, som tages to gange dagligt. Læges kan derefter vælge at justere dosis for at finde den bedste dosis for Dem.  

 

Personer med leverproblemer
Hvis De har leverproblemer: 

Som voksen, ung eller barn, der vejer 50 kg eller derover, er den maksimale dosis 75 mg to gange dagligt. 

Som barn eller ung, der vejer under 50 kg, er den maksimale dosis 1,5 mg per kropsvægt to gange dagligt.  

 

Sådan skal De tage Briviact tabletter 

 • Tabletterne synkes hele sammen med et glas væske.
 • Lægemidlet kan tages med eller uden mad.

 

Hvor længe skal De tage Briviact
Briviact er til langtidsbehandling - fortsæt med at tage Briviact, indtil lægen siger, at De skal stoppe behandlingen. 

Hvis De har taget for meget Briviact

Kontakt lægen, hvis De har taget mere Briviact, end De skulle. De kan føle Dem svimmel og søvnig. De kan også få et eller flere af følgende symptomer: kvalme, en følelse af at ”snurre rundt”, problemer med at holde balancen, angst, voldsom træthedsfølelse, irritabilitet, aggressivitet, søvnløshed, depression, tanker om forsøg på selvskade eller selvmord. 

Hvis De har glemt at tage Briviact

 • Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage den, så snart De kommer i tanker om det.
 • Tag derefter den næste dosis til sædvanlig tid.
 • De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De er usikker på, hvad De skal gøre.

Hvis De holder op med at tage Briviact

 • Stop ikke med at tage dette lægemiddel medmindre lægen siger, at De skal. Dette skyldes, at stop i behandling kan medføre en stigning i antallet af kramper.
 • Hvis lægen beslutter, at behandlingen med dette lægemiddel skal stoppe, vil han/hun gradvist nedtrappe dosis. Dette forhindrer, at kramperne vender tilbage eller forværres.

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer 

 • søvnighed eller svimmelhed

 

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • influenza
 • voldsom træthedsfølelse
 • kramper, en følelse af at snurre rundt (vertigo)
 • kvalme eller opkastning, forstoppelse
 • depression, angst, søvnløshed (insomni), irritabilitet
 • infektioner i næsen eller halsen (såsom en ”almindelig forkølelse”), hoste
 • nedsat appetit

 

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • Allergiske reaktioner
 • Unormal tankegang og/eller manglende realitetssans (psykiske forstyrrelser), aggressivitet, nervøs ophidselse (agitation)
 • Tanker om selvmord eller selvskade: fortæl det straks til lægen
 • nedsat antal hvide blodlegemer i blodet (kaldet ”neutropi”) - ses i blodprøver

Yderligere bivirkninger hos børn

Almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer 

 • Rastløshed og hyperaktivitet (psykomotorisk hyperaktivitet)

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan
også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Danmark 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen eller blisteren efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Briviact indeholder:

Aktivt stof: brivaracetam. 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg eller 100 mg brivaracetam. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kerne 

Croscarmellosenatrium; lactosemonohydrat; betadex; lactose, vandfri; magnesiumstearat. 

 

Overtræk 

 • 10 mg filmovertrukne tabletter: polyvinylalkohol; titandioxid (E 171); macrogol (3350); talcum.
 • 25 mg filmovertrukne tabletter: polyvinylalkohol; titandioxid (E 171); macrogol (3350); talcum; gul jernoxid (E 172); sort jernoxid (E 172).
 • 50 mg filmovertrukne tabletter: polyvinylalkohol; titandioxid (E 171); macrogol (3350); talcum; gul jernoxid (E 172); rød jernoxid (E 172).
 • 75 mg filmovertrukne tabletter: polyvinylalkohol; titandioxid (E 171); macrogol (3350); talcum; gul jernoxid (E 172); rød jernoxid (E 172); sort jernoxid (E 172).
 • 100 mg filmovertrukne tabletter: polyvinylalkohol; titandioxid (E 171); macrogol (3350); talcum; gul jernoxid (E 172); sort jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Briviact 10 mg er hvide til gråhvide, runde, filmovertrukne tabletter med en diameter på 6,5 mm og er præget med "u10" på den ene side.
Briviact 25 mg er grå, ovale, filmovertrukne tabletter, der måler 8,9 mm x 5,0 mm og er præget med "u25" på den ene side.
Briviact 50 mg er gule, ovale, filmovertrukne tabletter, der måler 11,7 mm x 6,6 mm og er præget med "u50" på den ene side.
Briviact 75 mg er lilla, ovale, filmovertrukne tabletter, der måler 13,0 mm x 7,3 mm og er præget med "u75" på den ene side.
Briviact 100 mg er grøn-grå, ovale, filmovertrukne tabletter, der måler 14,5 mm x 8,1 mm og er præget med "u100" på den ene side. 

 

Briviact tabletter er pakket i blisterpakninger, som leveres i æsker indeholdende enten 14, 56, 14 x 1 eller 100 x 1 filmovertrukne tabletter eller i multipakninger indeholdende 168 (3 pakninger a 56) filmovertrukne tabletter.
Alle pakninger fås i PVC/PCTFE - Aluminium blister. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

UCB Pharma S.A.,  

Allée de la Recherche 60,  

B-1070 Bruxelles, Belgien 

Fremstiller

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest,  

B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien 

 

Paralleldistribueret af 

Abacus Medicine A/S, Danmark  

 

Ompakket af  

Abacus Medicine B.V., Holland 

 

Briviact® er et registreret varemærke, der tilhører UCB Biopharma SRL  

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

UCB Nordic A/S  

Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

Yderligere oplysninger

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...