Duroferon

depottabletter 100 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Duroferon 100 mg, depottabletter  

Ferrosulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Duroferon uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Duroferon.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket , hvis der er mere, du vil vide.
 • Tal med lægen eller apoteket , hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duroferon
 3. Sådan skal du tage Duroferon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Duroferon er et jernpræparat. Jernet udløses jævnt fra depottabletten over et stykke tid. Du kan tage Duroferon til at forebygge og behandle jernmangel. Jernmangel kan f.eks. opstå, hvis du får for lidt jern i maden, hvis du har blødt meget, eller hvis du er bloddonor. Hvis din læge har sagt, at du skal tage Duroferon for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Duroferon

Tag ikke Duroferon, hvis du

 • er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • har forsnævringer eller forandringer i spiserøret, mavesækken eller tarmen pga. sår, betændelse eller svulster
 • har en sygdom hvor jern ophobes i kroppen (hæmokromatose eller hæmosiderose).

Advarsler og forsigtighedsregler

På grund af risiko for mundsår og misfarvning af tænderne må tabletterne ikke suges, tygges eller opløses i munden, man skal synkes hele med vand. Hvis du ikke kan følge disse anvisninger skal du kontakte lægen.  

 

Inden du tager Duroferon, skal du tale med lægen, hvis du 

 • har sår og/eller betændelse i mavesæk eller tarm
 • har besvær med at synke. Hvis tabletten forbliver i mundhulen, kan der opstå skader i mund og spiserør
 • har blodmangel, der ikke skyldes jernmangel, men anden sygdom
 • har et alkoholmisbrug
 • er på speciel diæt eller tager andre jerntilskud
 • får eller har fået gentagne blodtransfusioner.

Hvis du ved et uheld kommer til at få en tablet galt i halsen, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt. Grunden hertil er, at der er risiko for sår og forsnævring af bronkierne, hvis tabletten kommer ned i luftvejene. Dette kan resultere i en vedvarende hoste, at man hoster blod op og/eller føler sig forpustet, også selv om man fik tabletten galt i halsen, flere dage eller måneder før disse symptomer indtraf. Der er derfor behov for, at du bliver undersøgt hurtigt, så man er sikker på, at tabletten ikke beskadiger dine luftveje. 


Vær opmærksom på følgende 

 • Duroferon kan give forgiftninger hos børn.
 • Duroferon kan farve afføringen mørk.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


De fleste påvirkninger kan undgås, hvis du tager Duroferon 2-4 timer før eller efter din anden medicin.  

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • betændelse (infektioner) (ciprofloxacin, doxycyclin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracykliner)
 • halsbrand og sure opstød (antacida)
 • for højt blodtryk eller dårligt hjerte (captopril, methyldopa)
 • leddegigt (penicillamin)
 • Parkinsons sygdom (levodopa, carbidopa)
 • for lavt stofskifte (levothyroxin)
 • knoglelidelser f.eks. knogleskørhed (alendronat, clodronat, risedronat)
 • afstødning efter transplantation (mykofenolatmofetil)
 • zinkmangel (f.eks. zink i kosttilskud og vitaminer).

Brug af Duroferon sammen med mad og drikke

Du kan tage Duroferon i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

 

Du skal tage Duroferon, depottabletter med et glas vand. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Du kan tage Duroferon, når du er gravid. 

 

Amning  

Du kan tage Duroferon, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duroferon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Duroferon

Synk tabletterne hele med vand. Du må ikke sutte på eller tygge tabletterne eller opløse dem i munden. Du må ikke tage depottabletterne, imens du ligger ned. Hvis din læge har ordineret Duroferon til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

Behandling af jernmangel:1 depottablet 2 gange dagligt.  

 

Forebyggende mod jernmangel: 1 depottablet hver aften.  

 

Graviditet: 1 depottablet hver aften fra 20. graviditetsuge.  

 

Bloddonorer: 1 depottablet 1 gang dagligt i 14 dage efter tapning. 

 

Børn  

Du må kun bruge Duroferon til børn under 15 år efter aftale med lægen. 

Hvis du har taget for mange Duroferon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Duroferon, depottabletter end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag tabletglasset med. 

Symptomer på overdosering er i første omgang forbigående mavesmerter, opkastning, diarré evt. med blodig afføring, væsketab og træthed. Efter 6-24 timer kan tilstanden blive alvorlig med feber, kramper og shock samt hjerte-, lever- og nyreskader. 

Hvis du har glemt at tage Duroferon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Duroferon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.  

 • Kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse.

 

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.  

 • Synkebesvær og smerter bag brystbenet pga. sårdannelse eller forsnævring i spiserøret. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hududslæt.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data): Mundsår (i tilfælde af forkert brug, dvs. hvis tabletterne tygges, suges eller opløses i munden). 


Alle patienter, men især ældre patienter og patienter, der har svært ved at synke, kan risikere sårdannelse i svælget eller spiserøret (som forbinder munden med maven). Hvis tabletten kommer ned i luftvejene er der risiko for sårdannelse i bronkierne (de store luftpassager i lungerne), som kan resultere i forsnævring af bronkierne. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Duroferon utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke Duroferon efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester p å apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldesp anden. 

6. Yderligere oplysninger

Duroferon 100 mg, depottabletter indeholder

Aktivt stof: Jern (Fe++) i form af tørret ferrosulfat. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Ascorbinsyre, polyethylen, povidon, carbomer, magnesium stearat, hypromellose, macrogol 6000, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), paraffin special. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Duroferon 100 mg er runde, gule depottabletter, mærket A/DD. 

 

Pakningsstørrelser  

Plastbeholder: 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 01/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...