Adenuric

filmovertrukne tabletter 80 mg og 120 mg

Menarini

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

ADENURIC 80 mg filmovertrukne tabletter 

ADENURIC 120 mg filmovertrukne tabletter 

Febuxostat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret ADENURIC til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage ADENURIC
3. Sådan skal De tage ADENURIC
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

ADENURIC tabletter indeholder det aktive stof febuxostat og bruges til behandling af urinsyregigt. Urinsyregigt forbindes med for meget af det kemiske stof urinsyre (urat) i kroppen. Hos nogle personer dannes der så store mængder urinsyre i blodet, at de ikke kan opløses i blodet. Når dette sker, kan der blive dannet uratkrystaller i og omkring leddene og i nyrerne. Disse krystaller kan medføre pludselig, kraftig smerte, rødme, varme og hævelse i et led (anfald af urinsyregigt). Hvis det ikke behandles, kan der dannes større aflejringer, kaldet tofi, i og omkring ledene. Disse tofi kan beskadige led og knogler.
 

ADENURIC virker ved, at det nedsætter urinsyreniveauet. Når niveauet af urinsyre holdes lavt ved brug af ADENURIC én gang om dagen, standser opbygningen af krystaller, og efterhånden mindskes symptomerne. Når niveauet af urinsyre holdes tilstrækkelig lavt i tilstrækkelig lang tid, kan det også få de dannede tofi til at svinde ind.
 

ADENURIC anvendes til voksne. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage ADENURIC

Tag ikke ADENURIC

 • hvis De er allergisk over for febuxostat eller et af de øvrige indholdsstoffer i ADENURIC (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De tager ADENURIC: 

 • hvis De har eller tidligere har haft hjertesvigt eller hjerteproblemer
 • hvis De har eller tidligere har haft en nyresygdom og/eller en alvorlig allergisk reaktion på allopurinol (medicin til behandling af urinsur gigt)
 • hvis De har eller tidligere har haft en leversygdom, eller hvis en prøve for leverfunktionen viste leverpåvirkning
 • hvis De allerede får behandling for høje urinsyreniveauer på grund af kræftsygdom eller Lesch- Nyhans syndrom (en sjælden arvelig tilstand, hvor der er for meget urinsyre i blodet)
 • hvis De har problemer med skjoldbruskkirtlen

Hold op med at tage medicinen, hvis De får allergiske reaktioner på ADENURIC (se også punkt 4). Symptomerne på allergiske reaktioner kan være: 

 • udslæt, også alvorlige former (f.eks. blærer, knuder, kløende eller afskallende udslæt), kløe
 • hævelser i arme og ben eller ansigtet
 • vejrtrækningsbesvær
 • feber med forstørrede lymfekirtler
 • men også alvorlige, livstruende allergiske lidelser med hjertestop og kredsløbsproblemer.
  Lægen kan beslutte at stoppe behandlingen med ADENURIC permanent.

Der er i forbindelse med brug af ADENURIC i sjældne tilfælde indberettet udslæt, som kan være livstruende (Stevens-Johnsons syndrom). Det opstår på kroppen som rødlige, runde pletter eller områder, der ofte har en blære i midten. Syndromet kan også omfatte sår i mund, hals eller næse eller på kønsorganerne samt røde og hævede øjne (konjunktivitis). Udslættet kan udvikle sig til udbredt blæredannelse eller afskalning af huden. Hvis De har fået Stevens-Johnsons syndrom i forbindelse med brug af febuxostat, må De ikke begynde at tage ADENURIC igen på et senere tidspunkt. Rådfør Dem straks med en læge, hvis De får hududslæt eller et af de nævnte symptomer i huden, og fortæl, at De tager denne medicin.
 

Hvis De i øjeblikket har et anfald af urinsyregigt (en pludselig, kraftig smerte, ømhed, rødme, varme og hævelse i et led), skal De vente, indtil anfaldet fortager sig, inden De starter på behandlingen med ADENURIC.
 

Nogle personer kan få udbrud af urinsyregigt, når de begynder at tage visse lægemidler, der kontrollerer niveauet af urinsyre. Ikke alle får udbrud, men De kunne få et udbrud, selv om De tager ADENURIC og især i behandlingens første uger eller måneder. Det er vigtigt at blive ved med at tage ADENURIC, selv om De får et udbrud, da ADENURIC stadig er i gang med at sænke niveauet af urinsyre. Efterhånden vil urinsyregigt-udbruddene optræde mindre hyppigt, og de vil blive mindre smertefulde, hvis De bliver ved med at tage ADENURIC dagligt.
 

Hvis det er nødvendigt, kan Deres læge ordinere andre lægemidler til forebyggelse eller behandling af symptomer på udbrud (såsom smerte og hævelse i et led).
 

Deres læge vil muligvis bede Dem om at få taget blodprøver for at kontrollere, om Deres lever fungerer normalt. 

 

Børn og teenagere

Giv ikke ADENURIC til børn under 18 år, da sikkerhed og virkning endnu ikke er klarlagt hos denne aldersgruppe. 

 

Brug af anden medicin sammen med ADENURIC

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
 

Det er særlig vigtigt, at De fortæller det til Deres læge, hvis De tager lægemidler, der indeholder et eller flere af følgende stoffer, da sådanne lægemidler og ADENURIC kan påvirke hinanden. I sådanne tilfælde vil  

Deres læge måske overveje nogle forholdsregler. 

 • Mercaptopurin (anvendes til behandling af kræft)
 • Azathioprin (anvendes til at hæmme immunsystemet)
 • Theophyllin (anvendes til behandling af astma)

Graviditet og amning

Det vides ikke, om ADENURIC kan være skadeligt for det ufødte barn. ADENURIC bør ikke anvendes under graviditet. Det vides ikke, om ADENURIC bliver udskilt i mælk. De bør ikke tage ADENURIC, hvis De ammer, eller hvis De planlægger at amme.
 

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vær opmærksom på, at De kan blive svimmel eller søvnig, få uskarpt syn eller opleve en følelsesløs eller prikkende fornemmelse under behandlingen. De må ikke køre bil eller motorcykel eller cykle, og De må ikke arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De bliver påvirket af medicinen. 

 

ADENURIC indeholder laktose 

ADENURIC tabletter indeholder laktose (en sukkerart). Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage ADENURIC

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

ADENURIC udleveres som enten en 80 mg tablet eller en 120 mg tablet. Deres læge vil have ordineret den
styrke, der er bedst egnet til Dem. 

 • Den sædvanlige dosis er én tablet dagligt. Bagsiden af blisterpakningen er påtrykt ugedagenes navne, så det er lettere for Dem at holde øje med, at De tager en dosis hver dag.
 • Tabletterne skal indtages gennem munden, og de kan tages med eller uden mad.

Fortsæt med at tage ADENURIC hver dag, selv om De ikke oplever udbrud eller anfald af urinsyregigt. 

 

Hvis De har taget for mange ADENURIC, filmovertrukne tabletter

I tilfælde af en utilsigtet overdosering skal De spørge Deres læge om, hvad De skal gøre, eller De skal henvende Dem på den nærmeste skadestue. 

 

Hvis De har glemt at tage ADENURIC

Hvis De har glemt at tage en dosis ADENURIC, så tag den, så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis De holder op med at tage ADENURIC

De må ikke holde op med at tage ADENURIC uden først at spørge Deres læge til råds – heller ikke selv om De har fået det bedre. Hvis De holder op med at tage ADENURIC, kan niveauet af urinsyre begynde at stige, og Deres symptomer kan blive forværret på grund af dannelsen af nye uratkrystaller i og omkring leddene samt i nyrerne.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Hold op med at tage dette lægemiddel, og kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis følgende sjældne bivirkninger opstår (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer), da de kan være de første symptomer på en alvorlig allergisk reaktion: 

 • allergiske reaktioner (anafylaksi), overfølsomhed over for lægemidlet (se også pkt. 2, "Advarsler og forsigtighedsregler")
 • hududslæt, der kan være livstruende, og som kendetegnes ved blæredannelse og afskalning af hud og slimhinder, f.eks. i mund og kønsorganer, smertefulde sår i munden og/eller nær kønsorganerne, og som kan være ledsaget af feber, ondt i halsen og træthed (Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse) eller af forstørrede lymfekirtler, forstørrelse af leveren, leverbetændelse (op til leversvigt), forhøjet antal hvide blodlegemer i blodet (lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer) (se punkt 2)
 • udbredt hududslæt.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • unormale resultater af leverfunktionsundersøgelser diarre
 • hovedpine
 • udslæt (herunder forskellige typer udslæt – se nedenfor under ’ikke almindelige bivirkninger’ og ’sjældne bivirkninger’)
 • kvalme
 • øget forekomst af gigtsymptomer
 • lokale hævelser pga. væskeophobning i vævene (ødem).

Andre bivirkninger, som ikke omtales ovenfor, er angivet i det følgende: 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • nedsat appetit, ændring i mængden af sukker i blodet (diabetes) hvoraf et symptom kan være voldsom tørst, forhøjede niveauer af fedt i blodet, vægtstigning
 • tab af sexlyst søvnbesvær, søvnløshed
 • svimmelhed, følelsesløshed, prikkende fornemmelse, nedsat eller ændret følefornemmelse (hypæstesi, hemiparese eller paræstesi), ændret eller nedsat lugtesans
 • unormalt hjertekardiogram (ekg), uregelmæssig puls, hjertebanken
 • hedeture eller flushing (rødme i ansigt eller hals), forhøjet blodtryk
 • hoste, kortåndethed, trykken for/smerter i brystet, betændelse i næse og/eller hals (øvre luftvejsinfektion), bronkitis
 • mundtørhed, mavesmerte/maveubehag eller luft i maven, halsbrand/fordøjelsesbesvær, forstoppelse, hyppigere afføringstrang, opkastning, mavegener
 • kløe, nældefeber, betændelse i huden, misfarvning af huden, små røde eller rødviolette pletter på huden, små, flade, røde pletter på huden, fladt, rødt område på huden dækket af små sammenflydende buler, udslæt, områder med pletter og rødme, andre former for hudproblemer
 • muskelkrampe, muskelsvaghed, smerte i muskler/led, betændelse i slimsækkene (bursitis) eller leddegigt (betændelse i led normalt med smerte, hævelse og/eller stivhed), smerter i arme eller ben, rygsmerter, muskeltrækninger
 • blod i urinen, unormalt hyppig vandladning, unormale urinprøveresultater (forhøjet niveau af proteiner i urinen), en reduktion i nyrernes evne til at fungere korrekt skjoldbruskkirtlen (TSH)
 • træthed, smerter i brystet, trykken for brystet
 • sten i galdeblære eller galdegangene (galdestase)
 • stigning i blodets indhold af det hormon, der stimulerer
 • ændringer i blodkemi eller mængden af blodlegemer eller blodplader (unormale blodprøveresultater)
 • nyresten
 • problemer med rejsning af penis.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • muskelskader, som af og til kan være alvorlige. Det kan give muskelproblemer, og hvis du samtidig føler dig utilpas eller har høj feber, kan det skyldes unormal nedbrydning af musklerne. Kontakt straks lægen, hvis du får muskelsmerter, -ømhed eller -slaphed
 • svære hævelser i de dybere lag af huden, især omkring læber, øjne, kønsorganer, hænder, fødder eller tunge, muligvis sammen med pludseligt vejrtrækningsbesvær
 • høj feber kombineret med mæslingelignende udslæt, forstørrede lymfekirtler, forstørrelse af leveren, leverbetændelse (op til leversvigt), forhøjet antal hvide blodlegemer i blodet (leukocytose med eller uden eosinofili)
 • rødme af huden (erytem), forskellige former for udslæt (f.eks. kløende, med hvide pletter, med blærer, med betændte blærer, med afskalning eller mæslingelignende), udbredt rødme af huden, vævshenfald og blæredannelse med løsgørelse af de øverste lag af huden og slimhinderne, der fører til afskalning og muligvis blodforgiftning (Steven-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse)
 • nervøsitet
 • tørst
 • ringen/susen for ørerne (tinnitus)
 • uskarpt syn, synsforandringer
 • hårtab
 • mundsår
 • betændelse i bugspytkirtlen, hvor de almindelige symptomer er mavesmerter, kvalme og opkastning øget svedtendens
 • vægttab, øget appetit, ukontrolleret tab af appetitten (anoreksi)
 • stive muskler og/eller led
 • unormalt lavt antal røde eller hvide blodlegemer eller blodplader
 • akut vandladningstrang
 • forandringer i eller nedsat urinmængde pga. betændelsestilstand i nyrerne (tubulointerstitiel nefritis)
 • leverbetændelse (hepatitis)
 • gulfarvning af huden (gulsot)
 • leverskader.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ADENURIC indeholder:

Aktivt stof: febuxostat
Hver tablet indeholder 80 mg eller 120 mg febuxostat.
 

Øvrige indholdsstoffer: 

 • Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, hydroxypropylcellulose, croscarmellosenatrium, kolloid silica
 • Filmovertræk: Opadry II, gul, 85F42129 indeholdende: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum, gul jernoxid (E172)

ADENURICS udseende og pakningsstørrelse

ADENURIC filmovertrukne tabletter er lysegule til gule, kapselformede tabletter.
80 mg filmovertrukne tabletter er præget med ‘80’ på den ene side.
120 mg filmovertrukne tabletter er præget med ‘120’ på den ene side.
 

ADENURIC 80 mg og 120 mg pakkes i klare (aclar/PVC/aluminium) blisterkort med 14 tabletter.  

 

ADENURIC 80 mg leveres i pakninger med 14, 28, 42, 56, 84 eller 98 filmovertrukne tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
Luxembourg 

 

Fremstiller

Patheon France
40 boulevard de Champaret
38300 Bourgoin Jallieu
Frankrig 

 

eller 

 

Menarini - Von Heyden GmbH  

Leipziger Strasse 7-13
01097 Dresden
Tyskland
 

Hvis De vil have yderligere oplysninger om ADENURIC, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant.
 

België/Belgique/Belgien  

Menarini Benelux NV/SA  

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545
 

Lietuva
UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”
Tel: +370 52 691 947
 

България
ТП “Берлин-Хеми АГ”
тел.: +359 2 96 55 365
 

Luxembourg/Luxemburg  

Menarini Benelux NV/SA  

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545
 

Česká republika
Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.  

Tel: +420 267 199 333
 

Magyarország
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.  

Tel.: +36 23501301
 

Danmark
Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS  

Tlf: +4548 217 110
 

Malta
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Tel: +352 264976
 

Deutschland
Berlin-Chemie AG  

Tel: +49 (0) 30 67070
 

Nederland
Menarini Benelux NV/SA  

Tel: +32 (0)2 721 4545
 

Eesti
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Tel: +372 667 5001
 

Norge
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Tlf: +352 264976
 

Ελλάδα
MENARINI HELLAS AE
Τηλ: +30 210 8316111-13
 

Österreich
A. Menarini Pharma GmbH.  

Tel: +43 1 879 95 85-0
 

España
Laboratorios Menarini S.A.  

Tel: +34-93 462 88 00
 

Polska
Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.  

Tel.: +48 22 566 21 00
 

France
MENARINI France
Tél: +33 (0)1 45 60 77 20
 

Portugal
A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.  

Tel: +351 210 935 500
 

Hrvatska România
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. 

Tel : + 385 1 4821 361
Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L.  

Tel: +40 211 232 34 32
 

Ireland
A. Menarini Pharmaceuticals Ltd
Tel: +353 1 284 6744
 

Slovenija
Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana
Tel: +386 01 300 2160
 

Ísland
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Sími: +352 264976
 

Slovenská republika
Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR  

Tel: +421 2 544 30 730
 

Italia
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.  

Tel: +39-055 56801
 

Suomi/Finland
Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY  

Puh/Tel: +358 403 000 760
 

Κύπρος
MENARINI HELLAS AE
Τηλ: +30 210 8316111-13
 

Sverige
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Tel: +352 264976
 

Latvija
SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic
Tel: +371 67103210
 

United Kingdom
A. Menarini Pharma U.K. S.R.L.  

Tel: +44 (0)1628 856400 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 

 

Andre informationskilder

De kan finde yderligere information om ADENURIC på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...