Cardopax® Retard

depottabletter 40 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cardopax Retard 40 mg depottabletter  

Isosorbiddinitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cardopax Retard
 3. Sådan skal du tage Cardopax Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cardopax Retard udvider blodkarrene i hjertet. Hjertemusklen får mere blod og ilt, og hjertet skal ikke arbejde så hårdt.  

 

Du kan bruge Cardopax Retard: 

 • til forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cardopax Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Cardopax Retard

 • hvis du er allergisk over for isosorbiddinitrat (det aktive stof) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cardopax Retard (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af alvorligt for lavt blodtryk.
 • hvis du lider af alvorlig blodmangel.
 • hvis du har for lidt væske i kroppen på grund af væsketab.
 • hvis du lider af forkalkning af hjernens blodkar.
 • hvis du lider af andre sygdomme i hjertet. Tal med lægen.
 • hvis du bruger medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).
 • Hvis du tager medicin mod forhøjet blodtryk i lungerne kaldet riociguat.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Cardopax Retard: 

 • hvis du lider af for lavt blodtryk og/eller stort væsketab.
 • hvis du lider af sygdomme i hjernens blodkar.
 • hvis du lider af for højt tryk i hjernen.
 • hvis du lider af forkalkning af hjertepulsåren eller af hjerteklapperne.
 • hvis du lider af visse hjertesygdomme (kardiomyopati).
 • hvis du lider af blodmangel.
 • hvis du lider af for lavt iltindhold i blodet.
 • hvis du lider af for højt stofskifte.

Brug af anden medicin sammen med Cardopax Retard

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Anden medicin kan påvirke virkningen af Cardopax Retard, og/eller Cardopax Retard kan påvirke virkningen af anden medicin. 

 

Tal med lægen, hvis du: 

 • tager medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil). Hvis du bruger disse midler samtidig med Cardopax Retard, kan du få et alvorligt blodtryksfald med risiko for besvimelse eller blodprop i hjertet.
 • tager anden medicin, der udvider blodkarrene eller sænker blodtrykket.
 • drikker alkohol, da Cardopax Retard kan forstærke virkningen af alkohol.
 • tager medicin kaldet sapropterin (mod mod høj koncentration af fenylalanin i blodet eller mangel på et stof i kroppen der hedder tetrahydrobiopterin).
 • tager medicin mod forhøjet blodtryk i lungerne kaldet riociguat.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Cardopax Retard. 

 

Graviditet
Du må kun tage Cardopax Retard efter lægens anvisning. 

 

Amning
Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Cardopax Retard kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

Cardopax Retard indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Cardopax Retard

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering

Den sædvanlige dosis er: 

Voksne 

40-80 mg (1-2 tabletter) 1 gang dagligt.  

Du skal synke Cardopax Retard hele. 

 

Tabletskallen bliver udskilt i afføringen. 

 

For at undgå at virkningen aftager, bør du kun tage 1 dosis i døgnet. 

 

Brug til børn og unge 

Cardopax Retard må kun bruges til børn under 15 år efter lægens anvisning. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Cardopax Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cardopax Retard, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er: 

 • lavt blodtryk,
 • svimmelhed,
 • kortvarigt bevidsthedstab,
 • pulserende hovedpine,
 • ophidselse, rødmen, koldsved,
 • opkastninger,
 • hjertebanken og hurtig hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Cardopax Retard

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De fleste bivirkninger af Cardopax Retard opstår ved behandlingens start og forsvinder eller aftager ved fortsat behandling. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

Svimmelhed, hurtig puls, hovedpine, kvalme. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

Opkastninger, diarré. 

 

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller på apoteket. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

Forværring af smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cardopax Retard indeholder:

 • Aktivt stof: Isosorbiddinitrat. Hver tablet indeholder 40 mg isosorbiddinitrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, povidon, dispergeret polyacrylat 30 %, talcum, magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Cardopax Retard er en rund hvid tablet. 

 

Pakningsstørrelser 

Cardopax Retard 40 mg fås i pakninger med 60 og 250 depottabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orion Corporation 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo  

Finland 

Fremstiller:

Orion Corporation Orion Pharma  

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo  

Finland 

 

Orion Corporation Orion Pharma  

Joensuunkatu 7  

FI-24100 Salo  

Finland 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...