Livostin

øjendråber, suspension 0,5 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Livostin® 0,5 mg/ml øjendråber, suspension
levocabastin  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Benaliv nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Livostin på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Livostin
 3. Sådan skal du bruge Livostin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Livostin indeholder et stof (antihistamin), der lindrer symptomer på overfølsomhed (allergi) i øjnene. 


Livostin kan bruges af voksne og børn fra 2 år. 

Du må kun bruge Livostin til børn under 2 år efter aftale med en læge. 


Du kan bruge Livostin øjendråber: 

 • til behandling af allergisk øjenbetændelse, der kommer på bestemte tidspunkter af året, og som viser sig ved at øjnene løber, klør og er røde og øjenlågene hævede.
 • når øjnene løber på grund af anden form for overfølsomhed (allergi).

Livostin virker næsten øjeblikkeligt og virkningen kan vare ved i adskillige timer.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Hvis din læge har sagt, at du skal tage Livostin øjendråber for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Livostin

Brug ikke Livostin:

 • hvis du er allergisk over for levocabastin eller et af de øvrige ind- holdsstoffer i Livostin (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Livostin. Tal med lægen, inden du bruger Livostin, hvis: 

 • du har dårlige nyrer.

Børn

Du må kun bruge Livostin til børn under 2 år efter aftale med en læge. Der er ikke dokumentation for sikkerhed og virkning hos børn under 2 år. 

Brug af anden medicin sammen med Livostin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Livostin og det andet præparat. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Livostin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Livostin kan give sløret syn lige efter drypning. Være også opmærksom på at nogle bivirkninger i øjet kan forringe synet (se pkt. 4). Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart. 

Livostin øjendråber indeholder benzalkoniumchlorid, propylenglycol og phosphater

Dette lægemiddel indeholder 4,5 microgram benzalkoniumchlorid pr. dråbe, svarende til 9,50 mg/ml. Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser, og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter før du sætter kontaktlinserne i igen.
Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge.

Dette lægemiddel indeholder 1,5 mg propylenglycol pr. dråbe, svarende til 50 mg/ml.

Dette lægemiddel indeholder 0,28 mg phosphater pr. dråbe, sva- rende til 9,50 mg/ml. Hvis du har alvorlige skader på det forreste, klare lag i øjet (hornhinden), kan phosphater i meget sjældne tilfælde forårsage, at der dannes uklare pletter på hornhinden. Pletterne skyldes kalkophobning under behandlingen.. 

3. Sådan skal du bruge Livostin øjendråber

Brug altid Livostin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonaltets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Hvis din læge har ordineret Livostin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 2 år  

1 dråbe i hvert øje 2 gange daglig. Hvis denne dosis ikke hjælper, kan din læge øge doseringen til 3-4 gange daglig. Tal med lægen. 


Børn under 2 år

Du må kun bruge Livostin til børn under 2 år efter aftale med en læge. 


Sådan bruger du Livostin 

 1. Ryst beholderen godt og fjern beskyttelseshætten.
 2. Bøj hovedet bagover og træk forsigtigt det nederste øjenlåg lidt nedad.
 3. Dryp én dråbe i den inderste øjenkrog, så dråben bliver fordelt mellem øjet og øjenlåget. Du kommer automatisk til at blinke, så øjendråben bliver fordelt over hele øjet.
 4. Dryp det andet øje på samme måde.

Livostin Orifarm A/S øjendråber, suspension 0,5 mg/ml 

Pas på ikke at røre øjet med øjendråbeflasken, da du ellers kan risi- kere, at resten af øjendråberne bliver forurenede og senere kan give infektion i øjet. 


Hvis der er gået mere end en måned, efter du har åbnet en flaske Livostin øjendråber, må du ikke bruge eventuelle rester. 

Hvis du har brugt for meget Livostin øjendråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Livostin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Hvis du ved et uheld kommer til at indtage Livostin, kan det ikke udelukkes at du bliver sløv. Du skal drikke rigeligt med ikke-alkoho- lisk væske og kontakte lægen. 

Hvis du har glemt at bruge Livostin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Livostin øjendråber kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Øjensmerter, sløret syn, irritation i øjet, brændende/ sviende følelse i øjet.  


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter).
Hævelse af øjenlåget. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

Udslæt (nældefeber og hævelser). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

Overfølsomhedsreaktioner, kontakteksem, nældefeber, hovedpine, betændelse i øjets bindehinde, hævelse i øjet, betændelse i øjenlåget, øget blodfylde i øjet, rindende øjne, røde øjne, kløen i øjet. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
Hjertebanken. 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorligt beskadi- gede hornhinder udviklet uklare pletter på hornhinden som følge af kalkaflejringer under behandlingen (se afsnit 2). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apo- tekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Livostin utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Livostin ved temperaturer over 25 °C.
 • Holdbarhed efter åbning er 28 dage.
 • Brug ikke Livostin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Livostin 0,5 mg/ml øjendråber, suspension indeholder:

 • Aktivt stof: 1 ml indeholder levocabastinhydrochlorid svarende til levocabastin 0,5 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol; dinatriumphosphat, vandfri (E339); natriumdihydrogenphosphatmonohydrat (E339); hypromellose (E464); polysorbat 80 (E433); benzalkoniumchlorid opløsning 50%; dinatriumedetat; vand til injktionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende  

Livostin øjendråber er en farveløs suspension (opslemning) i en plast- flaske. 


Pakningsstørrelse

Livostin øjendråber fås i pakning med 4 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Livostin også som Benaliv. 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2022
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...