Metomylan

depottabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg

Mylan AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Metomylan 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg depottabletter
metoprololsuccinat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Metomylan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metomylan
 3. Sådan skal du tage Metomylan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Metomylan depottabletter - metoprololsuccinat - tilhører en gruppe medicin, der kaldes selektive beta-receptorblokkere. Medicinen virker specifikt på hjertet, idet den påvirker den måde kroppen reagerer på visse nervesignaler i hjertet. Som resultat heraf sænkes blodtrykket og hjertets pumpeevne forøges.
 

Metomylan anvendes til: 

 • behandling af for højt blodtryk
 • behandling af dårlig blodforsyning til hjertets kranspulsåre (koronar hjertesygdom, angina pectoris)
 • behandling af hjertelidelse med hurtig hjerterytme (takykardi), især hvis lidelsen stammer fra hjertets forkamre (supraventrikulær takykardi).
 • forebyggelse af et nyt hjerteanfald efter tidligere hjerteanfald (vedligeholdelsesbehandling)
 • behandling af funktionel hjerte-karsygdom (f.eks. når det føles om hjertet ”overanstrenger sig” ved f.eks. at slå meget hurtigt)
 • forebyggelse af migræne
 • behandling af mild til moderat stabil kronisk svaghed af hjertemuskulaturen (hjertesvigt) (med nedsat funktion af hjertets venstre ventrikel) sammen med standardbehandlingen.


Metomylan kan også anvendes til børn fra 6 år og unge til behandling af for højt blodtryk. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metomylan

Tag ikke Metomylan:

 • hvis du er allergisk over for metoprolol, andre beta-receptorblokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metomylan (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har visse former for hjerterytmeforstyrrelser (2. og 3. grad af AV-blok, sinoatrial blok)
 • hvis du har langsom hjerterytme (en puls under 50 slag/minut)
 • hvis due har forstyrrelse af sinusknudens funktion i hjertet (syg sinus-syndrom) medmindre du har en permanent pacemaker.
 • hvis du har haft kredsløbssvigt hovedsageligt pga. nedsat hjertefunktion.
 • hvis du har alvorlige kredsløbsforstyrrelser i arme og/eller ben.
 • hvis du har behandlingskrævende lavt blodtryk, dvs. hvis det systoliske tryk (det øverste tal på blodtryksaflæsningen) er lavere end 90 mmHg.
 • hvis du har en ubehandlet hormonproducerende svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du har en høj syrekoncentration i blodet forårsaget af forstyrrelser i stofskiftet
 • hvis du har en alvorlig form for bronkial astma eller en kronisk lungesygdom, som generer bronkierne.
 • hvis du også er i behandling med en MAO-hæmmer (medicin mod depression, med undtagelse af en MAO-B-hæmmer)
 • hvis der er mistanke om et hjerteanfald og pulsen er under 45 slag/minut, det øverste tal i blodtryksmålingen er under 100 mmHg og du har en bestemt type forstyrrelse af hjerterytmen.
 • Du må ikke tage medicin mod hjerterytmeforstyrrelser som f.eks. calciumantagonister af verapamil- eller diltiazemtypen eller klasse I antiarytmika (f.eks. disopyramid) via indsprøjtning i en blodåre (intensivafdelinger undtaget).


Hvis du har en kronisk hjertesygdom, må du ikke tage metoprolol: 

 • hvis du lider af ustabil, fremskreden hjertesvigt (som kan vise sig som væskeansamlinger i lungerne, dårligt kredsløb eller lavt blodtryk) medmindre denne tilstand er blevet stabiliseret ved hjælp af medicinsk behandling
 • hvis du er i permanent eller midlertidig behandling med medicin, der øger hjertets pumpeevne (f.eks. dobutamin)
 • hvis dit systoliske (øvre) blodtryk konstant er under 100 mmHg eller hvis du har en langsom hjerterytme (puls på under 68 slag pr. minut).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apoteket, før du tager Metomylan: 

 • hvis du har bronkial astma; Metomylan kan forværre symptomerne på bronkial astma eller virkningen af visse typer medicin til behandling af bronkial astma kan blive nedsat.
  Du må ikke tage Metomylan, hvis du har alvorlig bronkial astma.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom
 • hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus); Metomylan kan skjule symptomerne på for lavt blodsukker. Du bør med jævne mellemrum kontrollere dit blodsukker.
 • hvis du har en mild form for hjerterytmeforstyrrelser (1. grads AV-blok).
 • hvis du har en bestemt form for smerter i brystkassen, der kaldes Prinzmetals angina.
 • hvis du har milde til moderate kredsløbsforstyrrelser i arme eller ben.
 • hvis du har en hormonproducerende svulst i binyremarven (fæokromocytom); Du bør behandles med en alfa-receptorblokker før metoprolol-behandlingen.
 • hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel.
 • hvis du skal gennemgå en operation; inden operationen skal du fortælle anæstesilægen, at du tager Metomylan.
 • hvis du har psoriasis.
 • hvis du har en tendens til at få en allergisk reaktion. Metoprolol kan øge både følsomheden over for allergifremkaldende stoffer (allergener) og sværhedsgraden af akutte allergiske reaktioner.
  Metoprolol kan også svække virkningen af medicin, der anvendes til at behandle alvorlige allergiske reaktioner, f.eks. adrenalin.


Brug af metoprolol kan medføre positive resultater i en dopingtest.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug af anden medicin sammen med Metomylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal følges tæt af en læge, hvis du tager følgende medicin sammen med Metomylan: 

 • medicin mod hjerterytmeforstyrrelser som f.eks. calciumantagonister af verapamil- eller diltiazem-typen eller klasse I antiarytmika (f.eks. disopyramid). Du må ikke få disse typer medicin gennem en vene (intravenøst) (intensivafdelinger undtaget)
 • andre beta-receptorblokkere (f.eks. øjendråber der indeholder det aktive stof timolol)


Andre interaktioner

Bedøvelsesmidler til inhalation forstærker den pulsnedsættende virkning af metoprolol.

Metoprolol kan forstærke virkningen af blodtrykssænkende medicin (f.eks. nifedipin, prazosin, reserpin, alfamethyldopa, clonidin, guanfacin og hjerteglykosider). Dette kan eksempelvis medføre en markant nedsættelse af pulsen.

Hvis samtidig behandling med clonidin (mod for højt blodtryk) skal stoppes, bør behandlingen med Metomylan stoppes flere dage inden behandlingen med clonidin stoppes.

Følgende stoffer kan øge koncentrationen af metoprolol i blodet og derved forstærke virkningen af Metomylan: 

 • alkohol
 • medicin til behandling af for meget mavesyre såsom cimetidin
 • blodtrykssænkende medicin som f.eks. hydralazin
 • visse typer medicin mod depression som f.eks. paroxetin, fluoxetin og sertralin
 • medicin til behandling af søvnløshed som f.eks. difenhydramin
 • visse stoffer til behandling af lidelser i leddene som f.eks. hydroxychloroquin og celecoxib
 • visse typer medicin mod svampeinfektioner (terbinafin)
 • neuroleptika (medicin til behandling af psykotiske tilstande og smerter) (f.eks. chlorpromazin, triflupromazin, chlorprothixen)
 • Visse typer medicin mod hjerterytmeforstyrrelser som f.eks. amiodaron, quinidin og muligvis propafenon.


Hvis du også anvender anti-inflammatoriske lægemidler (f.eks. indomethacin eller andre prostaglandinsyntese-hæmmere), kan den blodtrykssænkende virkning af beta-receptorblokkere nedsættes. 

 

Rimfampicin (et antibiotikum til behandling af f.eks. tuberkulose) og medicin indeholdende barbiturater (anvendes som beroligende medicin eller sovemedicin) nedsætter metoprolols blodtrykssænkende virkning. 

 

Beta-receptorhæmmere kan hæmme frigivelsen af insulin hos patienter med type-2 diabetes eller påvirke virkningen af medicin, der skal sænke blodsukker-niveauet. Du bør kontrollere dit blodsukker regelmæssigt. Lægen vil justere den blodsukkerkontrollerende behandling (insulin og diabetesmedicin taget gennem munden), hvis det er nødvendigt. 


Hvis Metomylan tages sammen med noradrenalin eller adrenalin (neurotransmittere som forekommer naturligt i blodet og har en stimulerende virkning på hjerte-karsystemet og derfor øger blodtrykket) eller medicin med lignende virkning (f.eks. hostemedicin, næsedråber eller øjendråber), kan dit blodtryk stige markant. 

 

Virkningen af adrenalin ved behandling af allergiske reaktioner kan være nedsat. 

 

Metomylan kan nedsætte udskillelsen af anden medicin (f.eks. lidocain - medicin til lokalbedøvelse). 

 

Hvis du også tager medicin som f.eks. guanethidin (også kendt som sympatisk ganglion-blokker) for at forebygge, at du udskiller adrenalin og noradrenalin i kroppen, kan lægen være nødt til at følge dig nøje, mens du tager Metomylan. 

Brug af Metomylan sammen med alkohol

Metomylan og alkohol kan forøge hinandens sløvende effekt. Alkohol kan også øge koncentrationen af metoprolol i dit blod. Derfor bør du ikke drikke alkohol, mens du tager metoprolol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonaet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Metomylan, hvis det er absolut nødvendigt og efter en omhyggelig risikovurdering foretaget af den behandlende læge. Man ved, at metoprolol reducerer blodforsyningen til moderkagen og derved kan påvirke udviklingen af fosteret. 

Hvis du tager Metomylan under graviditeten, bør behandlingen med metoprolol stoppes 48-72 timer inden den beregnede terminsdato. Hvis dette ikke er muligt, bør det nyfødte barn overvåges tæt i de første 48-72 timer. 


Amning
Metoprolol ophobes i modermælk. Selvom der ikke forventes nogen bivirkninger, når metoprolol anvendes ved de anbefalede doser, bør børn der ammes overvåges for eventuelle bivirkninger. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig svimmel og træt under behandling med Metomylan. Din reaktionsevne kan ændres i sådan grad, at din evne til at køre bil, betjene maskiner eller arbejde med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger kan være nedsat. Dette gælder især i kombination med alkohol eller i forbindelse med dosisforøgelse. 

Metomylan indeholder glucose og saccharose

Tal med lægen, inden du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Metomylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Anvendelsesmåde

Depottabletterne bør tages en gang dagligt med eller uden mad, helst om morgenen. Depottabletterne skal sluges hele eller delte men må ikke tygges eller knuses. De skal tages sammen med vand (mindst ½ glas). 

 

Medmindre du har fået andet at vide hos lægen, er den anbefalede dosis: 

 

Anvendelsesområde 

Anbefalet dosis - en gang dagligt 

Hvis nødvendigt, kan dosis øges som følger: 

For højt blodtryk 

En depottablet á 50 mg  

½ depottablet á 100 mg  

Der findes andre styrker til den indledende behandling af denne tilstand 

Maksimal dosis  

Fire depottabletter á 50 mg  

To depottabletter á 100 mg  

En depottablet á 200 mg  

Lægen vil muligvis anbefale supplerende behandling med anden blodtryksænkende medicin 

Dårlig blodtilførsel til hjertets kranspulsåre (koronar hjertesygdom, angina  

pectoris) 

1-4 depottabletter á 50 mg 

½-2 depottabletter á 100 mg  

½-1 depottablet á 200 mg 

Maksimal dosis  

4 depottabletter á 50 mg  

2 depottabletter á 100 mg 

1 depottablet á 200 mg  

Lægen vil muligvis anbefale supplerende behandling med anden blodtryksænkende medicin 

Hjertelidelse med hurtig hjerterytme 

1-4 depottabletter á 50 mg 

½-2 depottabletter á 100 mg 

½-1 depottablet á 200 mg 

Maksimal dosis  

4 depottabletter á 50 mg  

2 depottabletter á 100 mg  

1 depottablet á 200 mg 

Funktionel hjerte-karsygdom 

1-4 depottabletter á 50 mg 

½-2 depottabletter á 100 mg  

½-1 depottablet á 200 mg 

Maksimal dosis  

4 depottabletter á 50 mg  

2 depottabletter á 100 mg  

1 depottablet á 200 mg 

Forebyggelse af et nyt hjerteanfald 

2-4 depottabletter á 50 mg 

1-2 depottabletter á 100 mg  

½-1 depottablet á 200 mg 

Maksimal dosis  

4 depottabletter á 50 mg  

2 depottabletter á 100 mg  

1 depottablet á 200 mg 

Forebyggelse af migræne 

2 depottabletter á 50 mg  

1 depottablet á 100 mg 

Maksimal dosis  

2 depottabletter á 50 mg  

1 depottablet á 100 mg 

Behandling af hjertesvigt  

(NYHA-gruppe II)  

 

Den behandlende læge skal have speciale i behandling af hjertesygdomme 

Startdosis  

1 depottablet á 25 mg i de første to uger  

½ depottablet á 50 mg* Patienten bør overvåges tæt efter hver dosisøgning 

Fra uge 3 og frem  

2 depottabletter á 25 mg  

1 depottablet á 50 mg  

½ depottablet á 100 mg  

 

Dosis fordobles hver anden uge til maksimal dosis op til 8 depottabletter á 25 mg  

4 depottabletter á 50 mg  

2 depottabletter á 100 mg 

1 depottablet á 200 mg eller til den højeste tolererede dosis.
200 mg* metoprololtartrat er også den anbefalede dosis til langtidsbehandling af hjertesvigt. 

Behandling af hjertesvigt  

(NYHA-gruppe III) 

Startdosis  

I den første uge ½ depottablet á 25 mg* 

Dosis kan øges til 1 depottablet á 25 mg ½ depottablet á 50 mg * i uge 2. 


Dosis fordobles hereefter hver anden uge til en makismal dosis op til 8 depottabletter á 25 mg  

4 depottabletter á 50 mg  

2 depottabletter á 100 mg  

1 depottablet á 200 mg (svarende til 190 mg* metoprololsuccinat) eller den højeste tolererede dosis. 

200 mg* er også den anbefalede dosis til langtidsbehandling af hjertesvigt. 

* Ved denne dosis findes der depottabletter med en passende styrke. 


Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig. 


Patienter med nedsat leverfunktion
Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion, f.eks. patienter med en bypass af leverens vene. 


Børn og unge 

Hos børn over 6 år og unge er dosis afhængig af kropsvægten. Normalt vil lægen fortælle dig, hvor meget barnet eller den unge skal have. Den højest anbefalede dosis er i alt 190 mg dagligt. 

Man har kun begrænset erfaring med brugen af metoprolol til børn under 6 år. Derfor frarådes brug af metoprolol til børn under 6 år. 


Ældre personer over 80 år 

Der foreligger utilstrækkelige oplysninger om brugen af metoprolol til patienter over 80 år. Derfor skal der udvises særlig forsigtighed ved dosisøgning hos disse patienter. 

Behandlingsvarighed

Varigheden af behandlingen bestemmes af lægen. 

Hvis du har taget for mange Metomylan depottabletter

Kontakt straks lægen eller skadestuen, som vil beslutte hvad der skal gøres ud fra det antal tabletter du har taget. Medbring tabletbeholderen, så lægen kan se, hvilket aktivt stof du har taget og kan igangsætte de nødvendige tiltag. 

 

Afhængig af overdoseringens størrelse kan der opstå følgende symptomer: Et markant fald i blodtrykket, lav puls, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvigt, kredsløbskollaps, hjertestop, vejrtrækningsbesvær, indsnævring af/kramper i luftvejene, bevidstløshed (evt. koma), kvalme, opkastning og blårød misfarvning af hud og slimhinder (cyanose) og krampeanfald. 

 

Samtidig indtagelse af alkohol, anden blodtrykssænkende medicin, quinidin (mod hjerterytmeforstyrrelser) eller barbiturater (beroligende medicin) kan forværre symptomerne. 

De første tegn på en overdosering indtræder fra 20 minutter-2 timer efter indtagelse. 

Hvis du har glemt at tage Metomylan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Du skal fortsætte med at tage tabletterne som anvist. 

Hvis du holder op med at tage Metomylan

Tal med lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Metomylan før tid.

Behandling med en beta-receptorblokker må ikke afbrydes brat. Hvis behandlingen skal stoppes, skal det, om muligt, altid ske langsomt over en periode på mindst 2 uger ved gradvist at halvere dosis til den laveste dosis på ½ depottablet á 25 mg (svarende til 11,88 mg metoprololsuccinat). Denne laveste dosis skal tages i mindst 4 dage, inden behandlingen helt ophører. Hvis der opstår symptomer, skal dosis reduceres mere gradvist. 

 

Pludselig afbrydelse af behandling med en beta-receptorblokker kan medføre forværring af hjertesvigt og kan øge risikoen for hjerteanfald og pludselig hjertedød. Det kan også medføre flere symptomer på dårlig blodtilførsel til hjertets kranspulsåre (sygdom i kranspulsåren, angina pectoris), som kan give smerter i brystkassen, især ved fysisk aktivitet eller motion eller forhøjet blodtryk. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis du får et eller flere af følgende symptomer:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Forbigående forværring af symptomer på nedsat hjertefunktion, en bestemt form for hjerterytmeforstyrrelser (AV-blok af 1. grad), åndenød


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer): 

 • Forværring af diabetes, som var til stede uden nogen typiske symptomer (latent diabetes mellitus)


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Gulfarvning af huden og/eller øjnene (kan være tegn på leverbetændelse)
 • Vævsdød (nekrose) hos patienter med alvorlige kredsløbsforstyrrelser i arme og/eller ben før behandlingen

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Markant fald i blodtrykket - også når man rejser sig fra liggende til oprejst stilling - meget sjældent med besvimelse.
 • Træthed


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Langsom puls (bradykardi), følelse af ubalance (i sjældne tilfælde med besvimelse), følelse af uregelmæssig eller kraftig hjertebanken (palpitationer)
 • Svimmelhed, hovedpine
 • Åndenød efter fysisk aktivitet
 • Kvalme, mavepine, diare, forstoppelse
 • Kolde hænder og fødder


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):
 

 • Følelse af snurren og prikken i huden (paræstesi)
 • Kramper i bronkierne
 • Opkastning
 • Hudændringer, psoriasis-lignende udslæt, øget svedproduktion
 • Muskelkramper
 • Vægtstigning
 • Væskeophobning i vævene (ødem)
 • Depression, nedsat koncentrationsevne, døsighed og søvnløshed, mareridt
 • Kredsløbskollaps (mest sandsynligt efter et hjerteanfald)


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Funktionel hjertesygdom som f.eks. galoperende hjerterytme (når hjertet hopper et slag over) eller hurtig hjertebanken, visse hjerterytmeforstyrrelser (overledningsforstyrrelser)
 • Synsforstyrrelser, tørre eller irriterede øjne, betændelse i øjets bindehinde
 • Forkølelse
 • Mundtørhed
 • Hårtab
 • Unormal leverfunktionstest
 • Impotens og andre seksuelle forstyrrelser, fortykkelse af bindevævslaget omkring svulmelegemet i penis (Peyronies sygdom)
 • Nervøsitet, angst


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Nedsat antal blodplader (thrombocytopeni), nedsat antal hvide blodceller (leukopeni)
 • Støj i ørerne (tinnitus), høreforstyrrelser
 • Ændret smagsopfattelse
 • Lysoverfølsomhed, forværring af psoriasis, nye udbrud af psoriasis, psoriasis-lignende hudændringer
 • Ledsmerter, muskelsvaghed
 • Forværring af symptomer hos patienter med claudicatio intermittens (kramper i benene ved fysisk aktivitet eller gang) eller med kramper i arterierne, der forsyner fingre og tæer med blod (Raynauds syndrom)
 • Glemsomhed eller hukommelsestab, forvirring, vrangforestillinger, ændret personlighed (f.eks. humørsvingninger).


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger): 

 • Skjulte tegn og symptomer på for lavt blodsukker (hypoglykæmi) som f.eks. hurtig hjerterytme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metomylan indeholder:

 • Aktivt stof: metoprololtartrat

25 mg: Hver depottablet indeholder 23,75 mg metoprololsuccinat svarende til 25 mg metoprololtartrat. 

 

50 mg: Hver depottablet indeholder 47,5 mg metoprololsuccinat svarende til 50 mg metoprololtartrat. 

 

100 mg: Hver depottablet indeholder 95 mg metoprololsuccinat svarende til 100 mg metoprololtartrat. 

 

200 mg: Hver depottablet indeholder 190 mg metoprololsuccinat svarende til 200 mg metoprololtartrat. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Saccharose, majsstivelse, macrogol, polyacrylat, dispergeret, talcum, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, D-glucose 

 

Tabletovertræk: Hypromellose, talcum, macrogol, titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Metomylan 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg depottabletter er hvide, aflange, bikonvekse tabletter med delekærv på begge sider. 

Metomylan depottabletter fås i aluminium/aluminiumblisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 og 100 depottabletter samt i HDPE-flasker med skruehætte med 30, 60, 100, 250 og 500 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB
Ynglingagatan 14 

S-113 47 Stockholm
Sverige 

Tel: +46 (0) 8 555 227 50 

Fax: +46 (0) 8 555 227 51 

E-mail: inform@mylan.se 

Fremstiller

Mylan Hungary Kft
H-2900 Komárom
Mylan utca 1
Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Metoprolol Retard Mylan 23,75 mg/95 mg/190 mg tabletten met verlengde afgifte
Danmark: Metomylan 

Finland: Metomylan 23,75 mg/47,5 mg/95 mg/190 mg depottabletti
Norge: Metomylan 25 mg/50 mg/100 mg/200 mg depottabletter
Polen: Metogen SC 

Sverige: Metomylan 50 mg/100 mg/200 mg depottabletter 

Tyskland: Metoprololsuccinat Mylan 23,75 mg/47,5 mg/95 mg/190 mg Retardtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...