Levetiracetam "Aristo Pharma"

oral opløsning 100 mg/ml

Aristo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Levetiracetam Aristo Pharma 100 mg/ml oral opløsning
levetiracetam 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Aristo Pharma
 3. Sådan skal du tage Levetiracetam Aristo Pharma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levetiracetam er et lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som anvendes til behandling af epileptiske anfald). 


Levetiracetam Aristo Pharma anvendes: 

 • Som monoterapi (eneste lægemiddel) hos voksne og unge over 16 år med nydiagnosticeret epilepsi til behandling af en bestemt type epilepsi. Epilepsi er en tilstand, hvor patienter har gentagne anfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor anfaldene til at begynde med kun påvirker én side af hjernen, men kan efterfølgende udvide sig til større områder i begge sider af hjernen (partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering). Du har fået levetiracetam af din læge for at nedbringe antallet af anfald.
 • Som tillæg til andre lægemidler mod epilepsi til behandling af:
  • Partielle anfald med eller uden generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn, der er over 1 måned gamle.
  • Myoklone anfald (korte, chok-lignende ryk i en muskel eller i en gruppe af muskler) hos voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi.
  • Primært generaliserede tonisk-kloniske anfald (større anfald inklusive bevidstløshed) hos voksne og unge over 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi (den type epilepsi, som menes at være genetisk forårsaget).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Aristo Pharma

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Levetiracetam Aristo Pharma

 • Hvis du er allergisk over for levetiracetam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Levetiracetam Aristo Pharma (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Levetiracetam Aristo Pharma 

 • Hvis du lider af nyreproblemer. Følg lægens instruktioner. Han/hun kan afgøre, om din dosis skal justeres.
 • Hvis du bemærker en stagnation i væksten eller uventet pubertetsudvikling hos dit barn, så kontakt din læge.
 • En lille andel af de personer, der bliver behandlet mod epilepsi, som for eksempel med Levetiracetam Aristo Pharma, har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du har symptomer på depression og/eller selvmordstanker, så kontakt din læge.


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig eller varer længere end et par dage: 

 • Unormale tanker, følelse af irritation eller mere aggressive reaktioner end normalt, eller hvis du eller din familie og venner bemærker væsentlige humør- eller adfærdsændringer.

Børn og unge

 • Levetiracetam Aristo Pharma, som eneste lægemiddel (monoterapi), er ikke indiceret til børn og unge under 16 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Levetiracetam Aristo Pharma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.
Tag ikke macrogol (et lægemiddel, som anvendes som afføringsmiddel) en time før og en time efter levetiracetam, da dette kan medføre tab af levetiracetams virkning. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Levetiracetam må kun anvendes under graviditeten, hvis din læge efter omhyggelig vurdering mener, at det er nødvendigt.
Du bør ikke standse med behandlingen uden aftale med din læge.
Risiko for medfødte misdannelser hos ufødte børn kan ikke udelukkes helt. Det anbefales ikke at amme under behandlingen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Levetiracetam Aristo Pharma kan påvirke din evne til at køre bil, motorcykel, cykle eller betjene værktøj og maskiner, da det kan give døsighed. Dette er mere sandsynligt i begyndelsen af behandlingen eller efter forøgelse af dosis. Du må ikke køre bil, motorcykel, cykle eller anvende maskiner, før du er helt sikker på, at din evne til at udføre sådanne aktiviteter ikke er påvirket. 

Levetiracetam Aristo Pharma indeholder methylparahydroxybenzoat, propylparahydroxybenzoat, maltitol, benzylalkohol og propylenglycol:

Levetiracetam Aristo Pharma oral opløsning indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
Levetiracetam Aristo Pharma oral opløsning indeholder maltitol. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder 2,3 mg natrium (hovedkomponen- ten af madlavnings-/bordsalt) pr. ml. Dette svarer til 0,1 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.
Dette lægemiddel indeholder 0,0083 mg benzylalkohol pr. ml. Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner.
Benzylalkohol er forbundet med risikoen for alvorlige bivirkninger inklusive åndedrætsbesvær (kaldet "gasping syndrome") hos små børn. Giv ikke til dit nyfødte barn (op til 4 uger), medmindre det anbefales af din læge. Må ikke anvendes til børn (under 3 år) i mere end én uge uden lægens eller apotekets anvisning.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er gravid eller ammer. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose").
Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du har en lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose").

Dette lægemiddel indeholder 3,435 mg propylenglycol pr. ml. Hvis din baby er yngre end 4 uger, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet, før du giver barnet dette lægemiddel, især hvis barnet får andre lægemidler, der indeholder propylenglycol eller alkohol. 

3. Sådan skal du tage Levetiracetam Aristo Pharma

Tag altid Levetiracetam Aristo Pharma nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Levetiracetam Aristo Pharma skal tages to gange dagligt, én gang om morgenen og én gang om aftenen, på omtrent samme tidspunkt hver dag. 

Tag den orale opløsning efter lægens anvisning. 

 

Monoterapi 


Dosis til voksne og unge (fra 16 år):

Udtag den korrekte dosis ved at anvende den 10 ml sprøjte, som er vedlagt i pakningen, og som er beregnet til patienter fra 4 år og opefter. 

Den sædvanlige dosis: Levetiracetam Aristo Pharma skal tages 2 gange dagligt fordelt på 2 lige store doser. Hver enkelt dosis skal være på mellem 5 ml (500 mg) og 15 ml (1500 mg). 

Når du begynder at tage Levetiracetam Aristo Pharma, vil din læge ordinere en lavere dosis i 2 uger, før du får den laveste vedligeholdelsesdosis. 


Tillægsbehandling
 


Dosis til voksne og unge (12 til 17 år):

Udtag den korrekte dosis ved at anvende den 10 ml sprøjte, som er vedlagt i pakningen, og som er beregnet til patienter fra 4 år og opefter. 

Den sædvanlige dosis: Levetiracetam Aristo Pharma skal tages 2 gange dagligt fordelt på 2 lige store doser. Hver enkelt dosis skal være på mellem 5 ml (500 mg) og 15 ml (1500 mg).
Dosis til børn fra 6 måneder og opefter:

Din læge vil ordinere den mest hensigtsmæssige lægemiddel- form af Levetiracetam Aristo Pharma afhængigt af alder, vægt og dosis. 

Til børn fra 6 måneder til under 4 år skal den korrekte dosis udtages ved brug af den 3 ml sprøjte, som er vedlagt i pakningen.
Til børn fra 4 år og opefter
skal den korrekte dosis udtages ved brug af den 10 ml sprøjte, som er vedlagt i pakningen.
Den sædvanlige dosis: Levetiracetam Aristo Pharma skal tages 2 gange dagligt fordelt på 2 lige store doser. Hver enkelt dosis skal være på mellem 0,1 ml (10 mg) og 0,3 ml (30 mg) pr. kg legemsvægt (se eksempler på dosis i tabellen nedenfor).

Dosis til børn fra 6 måneder og opefter:
 

Vægt 

Initial dosis: 0,1 ml/kg to gange dagligt 

Maksimal dosis: 0,3 ml/kg to gange dagligt 

6 kg 

0,6 ml to gange dagligt 

1,8 ml to gange dagligt 

8 kg 

0,8 ml to gange dagligt 

2,4 ml to gange dagligt 

10 kg 

1 ml to gange dagligt 

3 ml to gange dagligt 

15 kg 

1,5 ml to gange dagligt 

4,5 ml to gange dagligt 

20 kg 

2 ml to gange dagligt 

6 ml to gange dagligt 

25 kg 

2,5 ml to gange dagligt 

7,5 ml to gange dagligt 

Fra 50 kg 

5 ml to gange dagligt 

15 ml to gange dagligt 


Dosis til spædbørn (1 måned til under 6 måneder):

Til spædbørn fra 1 måned til under 6 måneder skal den korrekte dosis udtages ved brug af den 1 ml sprøjte, som er vedlagt i pakningen.
Den sædvanlige dosis: Levetiracetam Aristo Pharma skal tages 2 gange dagligt fordelt på 2 lige store doser. Hver enkelt dosis skal være på mellem 0,07 ml (7 mg) og 0,21 ml (21 mg) pr. kg legemsvægt (se eksempler på dosis i tabellen nedenfor). 


Dosis til spædbørn (1 måned til under 6 måneder):
 

Vægt 

Initial dosis: 0,07 ml/kg to gange dagligt 

Maksimal dosis: 0,21 ml/kg to gange dagligt 

4 kg 

0,3 ml to gange dagligt 

0,85 ml to gange dagligt 

5 kg 

0,35 ml to gange dagligt 

1,05 ml to gange dagligt 

6 kg 

0,45 ml to gange dagligt 

1,25 ml to gange dagligt 

7 kg 

0,5 ml to gange dagligt 

1,5 ml to gange dagligt 


Indgivelsesmetode:

Efter udtag af den korrekte dosis med en passende sprøjte kan Levetiracetam Aristo Pharma oral opløsning fortyndes i et glas vand eller en sutteflaske. Du kan tage Levetiracetam Aristo Pharma med eller uden mad. Der kan opleves en bitter smag 

i munden efter oral indtagelse af levetiracetam. 


Brugsanvisning: 

 • Åbn flasken: Tryk låget ned og vrid det mod uret (figur 1).

Levetiracetam "Aristo Pharma" Aristo Pharma GmbH oral opløsning 100 mg/ml 

 • Fjern adapteren fra sprøjten (figur 2). Indsæt adapteren i flaskehalsen (figur 3). Sørg for, at den sidder godt fast.

Levetiracetam "Aristo Pharma" Aristo Pharma GmbH oral opløsning 100 mg/ml 

 • Tag sprøjten og placer den i adapteråbningen (figur 4). Vend flasken med bunden i vejret (figur 5).

Levetiracetam "Aristo Pharma" Aristo Pharma GmbH oral opløsning 100 mg/ml 

 • Fyld sprøjten med en smule opløsning ved at trække stemplet ned (figur 5a), tryk derefter stemplet opad for at fjerne eventuelle luftbobler (figur 5b). Træk stemplet ned til den måleangivelse, som svarer til det antal milliliter (ml), lægen har ordineret (5c).

Levetiracetam "Aristo Pharma" Aristo Pharma GmbH oral opløsning 100 mg/ml 

 • Vend flasken, så den igen vender rigtigt opad (figur 6a). Fjern sprøjten fra adapteren (figur 6b).

Levetiracetam "Aristo Pharma" Aristo Pharma GmbH oral opløsning 100 mg/ml 

 • Tøm sprøjtens indhold ud i et glas vand eller en sutteflaske ved at trykket stemplet helt ned til sprøjtens bund (figur 7).

Levetiracetam "Aristo Pharma" Aristo Pharma GmbH oral opløsning 100 mg/ml 

 • Drik hele glassets/sutteflaskens indhold.
 • Luk flasken med plastikskruelåget.
 • Vask sprøjten; brug kun vand (figur 8).

Levetiracetam "Aristo Pharma" Aristo Pharma GmbH oral opløsning 100 mg/ml 


Behandlingsvarighed: 

 • Levetiracetam Aristo Pharma anvendes til kronisk behandling. Du skal forsætte med Levetiracetam Aristo Pharma så lang tid som din læge har fortalt dig.
 • Stop ikke behandlingen uden lægens anbefaling, da dette kan øge antallet af anfald.

Hvis du har taget for meget Levetiracetam Aristo Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Levetiracetam Aristo Pharma, end der står i denne information, eller mere end lægen har forskrevet (og du føler dig utilpas).

Bivirkningerne ved overdosering af Levetiracetan Aristo Pharma er søvnighed, uro, aggressiv adfærd, nedsat årvågenhed, vejrtrækningsbesvær og koma.
Kontakt lægen, hvis du har taget mere Levetiracetam Aristo Pharma, end du skal. Din læge vil fastlægge den bedst mulige behandling af overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Levetiracetam Aristo Pharma

Kontakt lægen, hvis du har glemt en eller flere doser.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Levetiracetam Aristo Pharma

Ved ophør af behandling skal Levetiracetam Aristo Pharma nedtrappes gradvist for at undgå en forøgelse af anfald. Hvis lægen beslutter at stoppe din behandling med Levetiracetam Aristo Pharma, vil han/hun instruere dig i, hvordan du gradvist skal ophøre med at tage Levetiracetam Aristo Pharma.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Kontakt omgående lægen eller skadestuen, hvis du oplever:  

 • Svaghed, føler dig ør i hovedet eller svimmel, eller har vejrtrækningsbesvær, da disse symptomer kan være tegn på en alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaktion.
 • Hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg (Quinckes ødem).
 • Influenzalignende symptomer og udslæt i ansigtet, som efterfølges af udbredt udslæt med feber, forhøjede lever- enzymniveauer i blodprøver og et forhøjet antal af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili) og forstørrede lymfekirtler (lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske reaktioner [DRESS]).
 • Symptomer, såsom nedsat urinmængde, træthed, kvalme, opkastning, forvirring og hævelse af benene, anklerne eller fødderne, da disse kan være tegn på pludseligt nedsat nyrefunktion.
 • Et hududslæt, der kan danne blærer, og som ligner små skydeskiver (mørk plet i midten omgivet af et blegere område, med en mørk ring om kanten) (erythema multiforme).
 • Et udbredt udslæt med blærer og skællende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsorganerne (Stevens-Johnson syndrom).
 • Et mere alvorligt udslæt, der forårsager afskalning af huden på mere end 30 % af kropsoverfladen (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Tegn på alvorlige mentale forandringer, eller hvis nogen omkring dig bemærker tegn på forvirring, somnolens (døsighed), amnesi (hukommelsestab), hukommelses- svækkelse (glemsomhed), unormal adfærd, eller andre neurologiske tegn, herunder ufrivillige eller ukontrollerede bevægelser. Disse symptomer kan være tegn på hjernepåvirkning (encefalopati).

De oftest rapporterede bivirkninger er snue, døsighed, hovedpine, træthed og svimmelhed. I begyndelsen af behandlingen eller i forbindelse med dosisøgning kan nogle af bivirkningerne såsom søvnighed, træthed og svimmelhed være mere almindelige. Disse bivirkninger vil imidlertid normalt mindskes efterhånden. 


Meget almindelig:
kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter  

 • Snue.
 • Døsighed, hovedpine.


Almindelig:
kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • Appetitløshed.
 • Depression, fjendtlighed eller aggression, angst, søvnløshed, nervøsitet eller irritabilitet.
 • Kramper, problemer med at holde balancen, svimmelhed (følelse af usikker gang), letargi (mangel på energi og entusiasme), tremor (ufrivillig rysten).
 • Vertigo (følelse af at snurre rundt).
 • Hoste.
 • Mavesmerter, diarré, dyspepsi (fordøjelsesbesvær), opkast- ning, kvalme.
 • Udslæt.
 • Kraftesløshed og svaghed/træthed.


Ikke almindelig:
kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Nedsat antal blodplader og hvide blodlegemer.
 • Vægttab, vægtstigning.
 • Selvmordsforsøg og selvmordstanker, mental ubalance, unormal adfærd, hallucinationer, vrede, forvirring, panik- anfald, følelsesmæssig ustabilitet/humørsvingninger, rastløs uro.
 • Amnesi (hukommelsestab), hukommelsessvækkelse (glemsomhed), koordinationsbesvær, paræstesi (prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden), opmærksomhedsforstyrrelser (koncentrationsbesvær).
 • Dobbeltsyn, sløret syn.
 • Forhøjede/unormale værdier i leverfunktionsprøver.
 • Hårtab, eksem, kløe.
 • Muskelsvaghed, muskelsmerter.
 • Skader ved uheld.


Sjælden:
kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • Infektion.
 • Nedsat antal af alle typer blodlegemer.
 • Alvorlige allergiske reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [alvorlig og vigtig allergisk reaktion], Quinckes ødem [hævelse af ansigt, læber, tunge og svælg]).
 • Nedsat natriumindhold i blodet.
 • Selvmord, personlighedsforstyrrelser (adfærdsproblemer), unormal tankevirksomhed (langsom tankegang, koncen- trationsbesvær).
 • Delirium (uklarhed, forvirring og desorientering).
 • Encefalopati (se underafsnittet "Kontakt omgående lægen" for en detaljeret beskrivelse af symptomer).
 • Ukontrollerede muskelspasmer med indvirkning på hovedet, kroppen samt arme og ben; vanskelighed med at kontrollere kroppens bevægelser, ufrivillige bevægelser.
 • Betændelse i bugspytkirtlen.
 • Leversvigt, leverbetændelse.
 • Pludseligt nedsat nyrefunktion.
 • Hududslæt, der kan danne blærer, og som ligner små skydeskiver (mørk plet i midten omgivet af et blegere område, med en mørk ring om kanten) (erythema multiforme), et udbredt udslæt med blærer og skællende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsorganerne (Stevens-Johnson syndrom) eller en mere alvorlig form, der forårsager afskalning af huden på mere end 30 % af kropsoverfladen (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Rhabdomyolyse (nedbrydning af muskelvæv) og forbundet med forhøjet indhold af kreatinkinase i blodet. Forekomsten er betydeligt højere hos patienter af japansk afstamning i forhold til patienter af ikke-japansk afstamning.
 • Halten eller gangbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med læge eller apotekspersonalet.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Anvendes ikke efter 6 måneder efter første åbning af flasken. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelserog yderligere oplysninger

Levetiracetam Aristo Pharma indeholder

 • Aktivt stof: Levetiracetam. Hver ml indeholder 100 mg levetiracetam.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat (E331), vandfri citronsyre (E330), vand, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), ammoniumglycyrrhizinat, glycerol (E420), maltitol (E965), acesulfamkalium (E950).
  Smag Fantasi (anisylformat, gamma-butyrolacton, diacetyl, deltadodecalaton, ethylbutyrat, 4-(p-hydroxifenyl)-2-buta- non, maltol, menthol, methylcyclopentenolon, propylenglycol (E1520), 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)but-2-en-4-on, gamma-undecalacton).
  Smag Contramarum (acetylmethylcarbinol, benzylalkohol, smørsyre, kakaopulverekstrakt, decalactondelta, dihydro- cumarin, dodecalactondelta, ethylbutyrat, ethylmaltol, ethylpropionat, heliotropin, herba Santa Leaf ekstrakt 60 %, triacetin, anilin, propylenglycol-1,2, vand).

Udseende og pakningsstørrelser

Klar oral opløsning, farveløs til let brunlig. 

Levetiracetam Aristo Pharma 300 ml glasflaske (til børn på 4 år og derover, unge og voksne) pakkes i en papæske, der indehol- der en 10 ml oral sprøjte (inddelt for hver 0,25 ml) og en adapter til sprøjten. 

Levetiracetam Aristo Pharma 150 ml glasflaske (til spædbørn og små børn i alderen fra 6 måneder til 4 år) pakkes i en papæske, der indeholder en 3 ml oral sprøjte (inddelt for hver 0,1 ml) og en adapter til sprøjten. 

Levetiracetam Aristo Pharma 150 ml glasflaske (til spædbørn i alderen 1 måned til mindre end 6 måneder) pakkes i en papæske der indeholder en 1 ml oral sprøjte (inddelt for hver 0,05 ml) og en adapeter til sprøjten. 

Pakninger med 150 ml og 300 ml oral opløsning.
Hospitalspakninger på 1500 ml (10 x 150 ml eller 5 x 300 ml) oral opløsning. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Aristo Pharma GmbH 

Wallenroder Straβe 8-10 

13435 Berlin
Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Tyskland: Levetiracetam Aristo 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen 

Østrig: Levetiracetam Aristo 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen 

Danmark: Levetiracetam Aristo Pharma 

Spanien: Levetiracetam Aristo 100 mg/ml solución oral 

Italien: Levetiracetam Aristo Pharma 

Holland: Levetiracetam Aristo 100 mg/ml drank
Norge: Levetiracetam Aristo Pharma 

Portugal: Levetiracetam Aristo 100 mg/ml solução oral 

Sverige: Levetiracetam Aristo Pharma
Storbritannien (Nordirland): Levetiracetam Aristo 100 mg/ml oral solution 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...