Lung test gas CO/C2H2/CH4 "AGA"

medicinsk gas, komprimeret 0,3+0,3+0,3 %

AGA

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Icomas, medicinsk gas, komprimeret  

 

Kulmonoxide (CO) 0.3 %, acetylen (C2H2) 0.3 %, og methan (CH4) 0.3 % 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Hvis du har yderligere spørgsmål, spørg din læge eller sygeplejerske.
 • Tal med lægen eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger. Dette inkluderer bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Hvad Lung test gas Icomas,, er og hvad det anvendes til.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lung test gas Icomas,.
 3. Sådan skal du bruge Lung test gas Icomas,.
 4. Eventuelle bivirkninger.
 5. Hvordan Lung test gas Icomas, skal opbevares.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Hvad Icomas, er og hvad det anvendes til

Denne medicin er kun til diagnostik af lungefunktion. Icomas bør kun anvendes til patienter, der kan udføre undersøgelsen, uanset alder. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Icomas,

Børn og unge

Dette produkt bør anvendes med forsigtighed til børn. Spørg din læge eller sygeplejerske om råd før brug af denne medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, tror du er gravid eller har planer om at få et barn, spørg din læge eller sygeplejerske til råds før du tager denne medicin. 

 

Icomas må kun anvendes under graviditet når det er absolut nødvendigt.  

 

Icomas må anvendes i amme periode men ikke under selve amningen. 

3. Sådan skal du bruge Icomas

Icomas bruges kun til at udføre lunge funktionstest. Du skal følge de instruktioner som det personale, der udfører testen, giver dig. 

Brug altid denne medicin præcist som din læge har fortalt dig. Spørg din læge eller sygeplejerske hvis du er i tvivl. 

Hvis du tager mere Icomas end du skal

Hvis du har taget for meget af produktet kan du få symptomer på for lidt oxygen i blodet, såsom nedsat bevidsthed, hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastning og sløret syn; brystsmerter, åndenød, svaghed eller andre vage symptomer. 


Hvis du oplever nogen af disse symptomer, fortæl øjeblikkeligt sundhedspersonalet det og afbryd yderligere inhalation af Icomas 

Sikkerhedsoplysninger

 • Icomas er kun beregnet til medicinsk brug.
 • Rygning og åben ild er ikke tilladt i det rum, hvor produktet anvendes.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brug af denne medicin, spørg din læge eller sygeplejerske. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ingen kendte bivirkninger er forbundet med brugen af Icomas. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, tal med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Hvordan Icomas skal opbevares

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

Cylindere opbevares i et aflåst rum reserveret til medicinsk gas. 

Må ikke udsættes for stærk varme. Flyttes i sikkerhed ved brand. Håndteres varsomt. Returneres med 5 bars overtryk. Opbevares og transporteres med lukket flaskeventil og ventilbeskyttelse. 

 

Brug ikke Icomas efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad Icomas indeholder

 • De aktive ingredienser er kulmonoxid (CO), acetylen (C2H2) og methan (CH4).
 • Andre ingredienser er oxygen (O2) og nitrogen (N2).

Udseende og pakningsstørrelser

Icomas er en farveløs, lugt- og smagsløs gas. Lægemiddelform: medicinsk gas, komprimeret. 

Cylinderens skulder er mærket med lys grøn farve (inert gas). Cylinderens krop er hvid (medicinsk gas). 

 

Pakninger (inklusiv materiale) og ventiler: 

10 liter aluminium cylinder med shut-off ventil  

20 liter aluminium cylinder med shut-off ventil  

40 liter aluminium cylinder med shut-off ventil  

50 liter aluminium cylinder med shut-off ventil 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Linde Sverige AB  

Rättarvägen 3  

169 68 Solna  

Sverige 

Fremstillere

Linde Gas AB  

Balzar von Platens gata 4-6  

749 47 Enköping  

Sverige 

 

AGA Gas AB  

Rotevägen 2 SE-192 78 Sollentuna (Rotebro site)  

Sverige  

 

Linde GmbH  

Seitnerstr. 7082049 Pullach  

Tyskland 

 

Fremstillingssted:  

Linde GmbH, Betriebsstaette Leuna  

Spergauer Straße 1a  

06237 Leuna  

Tyskland 

 

Linde Gas Therapeutics Benelux B.V  

De Keten 7, 5651 JG te Eindhoven  

Holland 

 

Information givet af: 

AGA A/S, Linde Healthcare  

Tlf. 70 104 103 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: iCOmas  

Belgien: Carbon monoxide 0.3%, Acetylene 0.3%, Methane 0.3% Linde  

Danmark: Icomas  

Finland: Icomas  

Tyskland: iCOmas  

Island: Icomas  

Luxemburg: ICOMAS  

Holland: ICOMAS  

Norge :Icomas  

Portugal: Icomas  

Spanien: ICOMAS  

Sverige: Icomas 

Andre informationskilder:

Yderligere information om dette lægemiddel findes på den danske lægemiddelstyrelses webside: www.laegemiddelstyrelsen.dk 

Sikkerhedsoplysninger

Den følgende information er kun til sundhedsfagligt personale: 

 

Sikkerhedsoplysninger

 • Gasflasken må kun tilsluttes armatur, der er beregnet til medicinsk brug.
 • Hold flasken ren og tør og fri for olie og fedt.
 • Sluk udstyret når det ikke er i brug.
 • I tilfælde af brand - sluk udstyret.
 • Tryk regulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt.
 • Icomas må kun anvendes i rum med god ventilation.
 • Når cylinderen er i brug skal den fastspændes på en passende måde.
 • Produktet må ikke anvendes ved et tryk under 5 bar. Dette resttryk beskytter cylinderen mod forurening.
 • Efter brug skal cylinderventilen lukkes med normal håndkraft. Trykaflast regulatoren eller tilslutning.

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret den 9. maj 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...