Terramycin®-Polymyxin B

øjensalve 5 + 1 mg/g

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terramycin-Polymyxin B 5 mg/g / 1 mg/g, øjensalve
Oxytetracyclinhydrochlorid / polymyxin B sulfat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Terramycin-Polymyxin B til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Terramycin-Polymyxin B
 3. Sådan skal De bruge Terramycin-Polymyxin B
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Terramycin-Polymyxin B består af 2 typer antibiotika (oxytetracyclin og polymyxin B), som hæmmer bakteriers vækst. 


De kan bruge Terramycin-Polymyxin B øjensalve til lokalbehandling af betændelse i øjet. 


Lægen kan have givet Dem Terramycin-Polymyxin B for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Terramycin-Polymyxin B

Brug ikke Terramycin-Polymyxin B

 • hvis De er allergisk over for oxytetracyclin, polymyxin B eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i pkt. 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, hvis 

 • der sker en forværring af Deres øjenbetændelse. Der kan være kommet en ny betændelse til.
 • De får allergiske reaktioner.

Vær opmærksom på følgende: 

 • De skal undgå at bruge kontaktlinser (gælder både hårde og bløde kontaktlinser), når De har betændelse i øjet.

Børn

De må kun bruge Terramycin-Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Terramycin-Polymyxin B

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Terramycin-Polymyxin B øjensalve og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis De er gravid, må De kun bruge Terramycin-Polymyxin B efter aftale med lægen.

Amning
Hvis De ammer, må De kun bruge Terramycin-Polymyxin B efter aftale med lægen.
De skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Terramycin-Polymyxin B er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Terramycin-Polymyxin B kan sløre synet lige efter brug. Vent med at køre bil eller betjene maskiner, til Deres syn er klart igen. 

3. Sådan skal De bruge Terramycin-Polymyxin B

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.. 


Tuben åbnes på følgende måde:

Tuben er forseglet. Når tuben skal anvendes for første gang skal hele tubespidsen skrues af og den inderste ring fjernes. 

Skru derefter tubespidsen fast igen så forseglingen på tuben brydes.
Derefter kan den øverste tubespids skrues af og tuben er klar til brug 

Terramycin-Polymyxin B Pfizer ApS øjensalve 5 + 1 mg/g 

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn:
Brug øjensalven 4-6 gange dagligt og så længe lægen har fortalt. 


Træk ned i det nederste øjenlåg og tryk 1 cm øjensalve ud i lommen mellem øje og øjenlåg. Herefter skal De lukke øjet, og fordele øjensalven ved let massage på øjenlåget. Det er vigtigt, at De fortsætter behandlingen, så længe som lægen har anvist. Ellers kan betændelsen blusse op igen. 

Ved øjenlågsbetændelse, fjern da skæl og skorper før De bruger øjensalven. Tubespidsen må ikke røre det betændte øje. 


Børn

De må kun bruge Terramycin-Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen. 

Hvis De har brugt for meget Terramycin-Polymyxin B

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af dette lægemiddel end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag emballagen med. 

Hvis De har glemt at bruge Terramycin-Polymyxin B

Har De glemt at bruge en dosis, skal De bruge denne så snart, De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbeltdosis. 

Hvis De holder op med at bruge Terramycin-Polymyxin B

Det er meget vigtigt, at De gennemfører behandlingen, indtil De er fuldstændigt rask. Ellers kan betændelsen blusse op. 


Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hyppighed er ikke kendt:
 

 • Allergiske reaktioner,
 • Lokalt eksem.
 • Øget tåreflåd.
 • Forbigående stikken og brændende fornemmelse, følelse af noget i øjet efter behandling i øjet med Terramycin-Polymyxin B.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: dkma@dkma.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Terramycin-Polymyxin B utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25oC. 

Opbevar ikke Terramycin-Polymyxin B i køleskab, og udsæt ikke øjensalven for frost.
Når tuben er åbnet, kan den holde sig i 4 uger. 


Brug ikke øjensalven efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terramycin-Polymyxin B, 5 mg/g / 1 mg/g øjensalve indeholder:

Aktive stoffer: oxytetracyclinhydrochlorid og polymyxin B sulfat.

Øvrige indholdsstoffer: paraffinolie og hvid blød paraffin. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende  

Terramycin-Polymyxin B er en fed, gul til beige salve. 


Pakningsstørrelser

Hver pakning indeholder én tube med 3,5 g øjensalve, og tuben er forsynet med en tubespids. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS
Lautrupvang 8 

2750 Ballerup 

Fremstiller

Farmasierra Manufacturing, S.L.
Carretera de Irún, Km. 26, 200 

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Spanien

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest opdateret: februar 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...