Terramycin®-Polymyxin B

salve 30+1 mg/g

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terramycin - Polymyxin B 30 mg/g + 1 mg/g salve
oxytetracyclinhydrochlorid/polymyxin B sulfat 

Læs denne information grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Terramycin-Polymyxin B til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terramycin-Polymyxin B
 3. Sådan skal du bruge Terramycin-Polymyxin B
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Terramycin-Polymyxin B består af 2 antibiotika (oxytetracyklin og polymyxin B), som hæmmer bakteriers vækst. 


De kan bruge Terramycin-Polymyxin B salve til behandling af: 

 • betændelser i huden.
 • betændte sår.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terramycin-Polymyxin B

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Terramycin-Polymyxin B

 • hvis du er allergisk over for oxytetracyclin, polymyxin B eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i pkt. 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Brug ikke Terramycin-Polymyxin B salve til langvarig behandling af kroniske, betændte sår. Der kan opstå modstandsdygtige bakterier.

Kontakt lægen, hvis 

 • der sker en forværring af betændelsen. Der kan være kommet en ny betændelse til.
 • du får allergiske reaktioner.

Børn

Du må kun bruge Terramycin-Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Terramycin-Polymyxin B

Fortæl altid lægen eller apoteketspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Du kan bruge Terramycin-Polymyxin B sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Terramycin-Polymyxin B efter aftale med lægen. 


Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Terramycin-Polymyxin B efter aftale med lægen.
Du skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Terramycin-Polymyxin B er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Terramycin-Polymyxin B påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Terramycin-Polymyxin B

Brug altid Terramycin-Polymyxin B nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 8 år:
Rens huden forsigtigt og grundigt. Smør derefter salven direkte på det betændte hudområde 2-3 gange dagligt ved hjælp af steril gaze. 


Det er vigtigt, at du fortsætter behandlingen, så længe som lægen har anvist. Ellers kan betændelsen blusse op igen. 

 

Børn under 8 år:
Du må kun bruge Terramycin-Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen. 

Hvis du har brugt for meget Terramycin-Polymyxin B

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Terramycin-Polymyxin B, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Terramycin og Polymyxin-B salve. 

Hvis du har glemt at bruge Terramycin-Polymyxin B

Hvis du har glemt at bruge en dosis, skal du bruge denne så snart, De kommer i tanke om det. Hvis du snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbeltdosis. 

Hvis du holder op med at bruge Terramycin-Polymyxin B

Det er meget vigtigt, at du gennemfører behandlingen, indtil du er fuldstændigt rask. Ellers kan betændelsen blusse op. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne og meget sjældne bivirkninger
(kan ses hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Allergiske reaktioner, herunder lokalt eksem. Kontakt lægen, da behandlingen muligvis skal afbrydes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail:dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Terramycin-Polymyxin B salve utilgængeligt for børn. 

Terramycin-Polymyxin B salve må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.
Når tuben er åbnet, kan den holde sig i 4 uger. 


Brug ikke Terramycin-Polymyxin B salve efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terramycin-Polymyxin B 30 mg/g / 1 mg/g salve indeholder:

Aktive stoffer: Oxytetracyclinhydrochlorid og polymyxin B sulfat.
Øvrige indholdsstoffer: Tynd paraffinolie og hvid blød paraffin. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Terramycin-Polymyxin B er en fed, gul salve. 


Pakningsstørrelser
 

Den findes i aluminiumstube, der indeholder 5 g eller 15 g. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller

Farmasierra Manufacturing, S.L., Carretera de Irún, Km. 26,200, 28700 San Sebastián de les Reyes (Madrid), Spanien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...