Dysport®

pulver til injektionsvæske, opl. 300 enheder

Institut Produits Synthese

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dysport 300 enheder, pulver til injektionsvæske, opløsning
Clostridium botulinum type A toksin-hæmagglutinin kompleks 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Dysport
 3. Sådan bliver du behandlet med Dysport
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dysport er et hvidt pulver. Pulveret skal opløses, inden det indsprøjtes under huden eller i en muskel.

Dysport er et muskelafslappende og svedhæmmende middel. Dysport virker ved at binde sig til nerveenderne i det område, der bliver behandlet. Herefter kan de stoffer, der transporterer signaler fra nerven til musklen, ikke længere frigives. Derfor bliver musklerne afslappede, og de ufrivillige kramper i musklerne mindskes.

Dysport har en tilsvarende virkning på kontakten mellem nerveender og svedkirtler. Efter indsprøjtning med Dysport i armhulen ophører svedkirtlerne med at producere sved.

Behandlingens virkning er tidsbegrænset, fordi nerver, muskler og kirtler stadig fungerer. Nervekontakten genopstår efter nogen tid og behandlingen skal gentages, hvis behandlingsresultatet ønskes opretholdt.

Du kan få Dysport til behandling af: 

 • voksne med kramper i armen og skulderen
 • muskelkramper som giver spidsfod og dermed vanskeligheder ved at gå hos børn på 2 år eller ældre
 • muskelkramper i armene hos børn med spastisk lammelse på 2 år eller ældre
 • voksne med kramper i hals- og nakkemusklerne
 • voksne med kramper i musklerne omkring øjnene
 • voksne med kramper i ansigtsmusklerne
 • vedvarende stærkt forøget svedsekretion i armhulerne, som forstyrrer daglige aktiviteter og som ikke kan behandles med lokale midler.


Lægen kan give dig Dysport for noget andet. Spørg lægen. 

2. DET SKAL DU VIDE OM DYSPORT

Du må ikke få Dysport:

 • hvis du er allergisk over for Clostridium botulinum type A toksin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dysport (angivet i punkt 6)
 • hvis du har en infektion på det sted, hvor Dysport skal indsprøjtes
 • hvis du lider af en sygdom, som påvirker impulsoverførslen mellem nerverne og giver muskelsvækkelse (f.eks. myasthenia gravis eller Lambert-Eaton syndrom).


Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Dysport
 

 • hvis du har, eller tidligere efter behandling med Dysport har haft problemer med at synke, har fået lungebetændelse og/eller du har følt dig mærkbart svag
 • hvis du tidligere har oplevet, at sekret, som f.eks. vand og opkast, har passeret gennem luftrøret og ned i lungerne
 • hvis du får en eller anden form for blødningsforstyrrelse
 • hvis du tager blodfortyndende medicin (antikoagulantia)
 • hvis du lider af sygdomme, der giver forstyrrelser i nerveledningen i perifere muskler (f.eks. Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS))
 • hvis du er meget svag i den muskel, som Dysport skal sprøjtes ind i.


Til fremstilling af Dysport anvendes humant blod eller blodprodukter. Derfor indeholder Dysport en lille rest af humant albumin, som kan give risiko for overførsel af infektion.

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får problemer med at synke, tale eller trække vejret efter behandlingen med Dysport.

Kramper i ansigtet og rundt omkring øjnene:
Hvis du har risiko for at udvikle øjensygdommen vinkelblokglaukom, vil lægen tage særlige forholdsregler ved indsprøjtning af Dysport og behandlingen kan eventuelt kræve beskyttende dråber, salver, bløde bandage-kontaktlinser eller tillukning af øjet med klap.

Hvis du har lidelser i ansigtsnerven vil lægen tage særlige forholdsregler ved indsprøjtning af Dysport. Har du tidligere fået foretaget øjenoperationer, vil lægen teste følsomheden i hornhinden før indsprøjtning af Dysport.

Kramper i hals og nakkemuskler:
Indsprøjtning af Dysport i hals- og nakkemusklerne kan medføre synkebesvær. Hvis du får meget store problemer med at synke, kan du risikere, at sekret, som f.eks. vand og opkast passerer gennem luftrøret og ned i lungerne. Dette resulterer i åndenød. I alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at give dig en ernæringssonde indtil synkebesværet er forsvundet. 

Børn

Ved behandling af muskelkramper som giver spidsfod hos børn må Dysport kun anvendes til børn på 2 år eller ældre. 

Brug af anden medicin sammen med Dysport

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Dysport bør bruges med forsigtighed sammen med anden medicin, som påvirker kontakten mellem nerverne. Noget af denne medicin kan forøge virkningen af Dysport. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Dysport bør kun anvendes under graviditeten, hvis det er absolut nødvendigt. Tal med lægen.

Amning
Du må ikke amme, hvis du får Dysport. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dysport kan give bivirkninger (muskelsvaghed, synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dysport indeholder natrium

Dysport indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED DYSPORT

Din læge vil klargøre og give dig injektionerne med Dysport. Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af din sygdom. Dysport må kun gives til dig af en læge, som har erfaring med at behandle muskelkramper og stærkt forøget svedsekretion. 

De angivne vejledninger gælder kun for Dysport. 


Kramper i armen og skulderen: 

Voksne: Dosis bestemmes af lægen og vil sædvanligvis være mellem 500 og 1.000 enheder. 

Dysport indsprøjtes i de angrebne muskler i armen og skulderen, og dosis må ikke overstige 1.000 enheder ved hver behandlingsgang. Du kan forvente at symptomerne vil blive mindre inden for 1 uge efter injektionerne. Lægen vil gentage behandlingen ca. hver 16. uge eller efter behov, men ikke oftere end hver 

12. uge. 

Brug til børn: Produktets sikkerhed og virkning ved behandling af kramper i armen og skulderen hos børn er ikke klarlagt. 


Muskelkramper som giver spidsfod hos børn: 

Børn over 2 år: Dosen bestemmes af lægen. Dysport indsprøjtes i de angrebne muskler i benene. Dosen må ikke være højere end 1.000 enheder eller 30 enheder pr. kg ved hver behandlingsgang. Lægen vil gentage behandlingen ca. hver 16.-22. uge eller efter behov, men ikke oftere end hver 12. uge. 


Muskelkramper i armene hos børn med spastisk lammelse: 

Børn på 2 år eller ældre: Dosen bestemmes af lægen. Dysport injiceres i de angrebne muskler i armen. Hvis behandlingen omfatter injektion i én arm, må dosen ikke være højere end 640 enheder eller 16 enheder pr. kg ved en given behandlingsgang, alt efter, hvad der er lavest. Hvis behandlingen omfatter injektion i begge arme, må dosen ikke være højere end 840 enheder eller 21 enheder pr. kg ved en given behandlingsgang, alt efter, hvad der er lavest. Dine muskelkramper bør normalt forbedres i ugerne efter behandlingen. Lægen vil gentage behandlingen efter behov, men ikke oftere end hver 16. uge. 


Muskelkramper i arme og ben hos børn med spastisk lammelse: 

Hvis der kræves behandling i arme og ben under samme behandlingsgang, skal dosen af Dysport, der injiceres i hvert arm/ben, bestemmes af lægen uden at overskride en samlet dosis pr. behandlingsgang på 1.000 enheder eller 30 enheder pr. kg, alt efter, hvad der er lavest. Genbehandling af arme og ben kombineret bør ikke overvejes før 12-16 uger efter den foregående behandlingsgang. 


Kramper i hals og nakkemuskler: 

Voksne: Den sædvanlige startdosis er 500 enheder. 

Dysport indsprøjtes i de angrebne muskler i halsen og nakken. Du kan forvente, at symptomerne vil forsvinde inden for 1 uge efter injektionerne. Lægen vil gentage behandlingen ca. hver 16. uge eller efter behov, dog ikke oftere end hver 12. uge. 

Den maksimale dosis må ikke overstige 1.000 enheder. 


Brug til børn:
Produktets sikkerhed og virkning ved behandling af kramper i hals og nakkemuskler hos børn er ikke klarlagt. 


Kramper rundt om øjnene og i ansigtet: 

Voksne: Den sædvanlige anbefalede startdosis til behandling af kramper rundt om øjnene er 120 enheder pr. øje. 

Dysport indsprøjtes under huden i ansigtet og rundt om øjnene. Lindring af dine symptomer vil komme 2-4 dage efter injektionerne. Symptomerne forventes at forsvinde inden for 2 uger. Lægen vil gentage behandlingen ca. hver 12. uge. Den maksimale dosis må ikke overstige 120 enheder pr. øje. 

Brug til børn: Produktets sikkerhed og virkning ved behandling af kramper rundt om øjnene og i ansigtet hos børn er ikke klarlagt. 


Stærkt forøget svedsekretion i armhulerne: 

Voksne: Den sædvanlige anbefalede startdosis til behandling af svedsekretion i armhulerne er 100 enheder i hver armhule. 

Dysport indsprøjtes under huden i armhulerne. Den maksimale virkning ses 2 uger efter injektionerne. I de fleste tilfælde vil virkningen vare i ca. 48 uger. Den maksimale dosis må ikke overstige 200 enheder pr. armhule. 

Brug til børn: Produktets sikkerhed og virkning ved behandling af svedsekretion i armhulerne hos børn er ikke klarlagt. 

Hvis du har fået for meget Dysport

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Dysport og du føler dig utilpas. 


Symptomer på overdosering kan være: Dobbeltsyn, hængende øjenlåg, besvær med at tale, synke og trække vejret samt generel følelse af kraftesløshed. 

Hvis en dosis Dysport er blevet glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.
Du må ikke få en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. 


Hyppigheden af nedenstående mulige bivirkninger er defineret på følgende måde:

Meget almindelig: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

Almindelig: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

Ikke almindelig: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

Sjælden: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. Meget sjælden: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data. 


Bivirkninger, som kan ses ved alle anvendelsesområder: 

Alvorlige bivirkninger 

Sjælden:  

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig

 • Synkebesvær
 • Lokal muskelsvaghed
 • Generel svaghed
 • Træthed
 • Influenzalignende symptomer
 • Smerte/blåt mærke på injektionsstedet.

Ikke almindelig:  

 • Kløe
 • Unormal leverfunktion.

Sjælden:  

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Nervepåvirkning, der medfører gradvist indsættende stærke oftest ensidige skuldersmerter (neuralgisk amyotrofi)
 • Hududslæt
 • For højt blodtryk.

Ikke kendt:  

 • Følelsesløshed


Bivirkninger, som kan ses ved behandling af kramper i armene og skuldrene hos voksne: 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig:  

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i munden 

 • Kvalme
 • Blodudtrædning under huden eller i slimhinder
 • Mindre blødning i hud og slimhinder
 • Muskelsvaghed, smerter i muskler og knogler, smerter i arme og ben
 • Smerter, rødme, hævelse på injektionsstedet
 • Kraftesløshed og svaghed
 • Træthed
 • Influenzalignende sygdom.

Ikke almindelig:  

 • Nedsat følelse ved berøring
 • Hovedpine
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
 • Besvær med at koordinere bevægelser
 • Hukommelsestab
 • Svimmelhed
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt
 • Kløe
 • Udslæt
 • Smerter i leddene
 • Betændelsestilstand i slimsækkene
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk
 • Synkebesvær
 • Smerter
 • Hævede fødder, ankler og hænder
 • Depression
 • Søvnløshed.


Bivirkninger, som kan ses ved behandling af muskelkramper, som giver spidsfod hos børn: 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig:  

Muskelsmerter 

 • Muskelsvaghed
 • Ufrivillig vandladning
 • Influenzalignende symptomer
 • Smerter, rødme, blå mærker på injektionsstedet
 • Unormal gang
 • Træthed
 • Fald

Ikke almindelig:  

 • Kraftesløshed og svaghed


Bivirkninger, som kan ses ved behandling af muskelkramper i armene hos børn med spastisk lammelse: 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig:  

 • Muskelsvaghed
 • Smerter i arme og ben
 • Influenzalignende symptomer
 • Kraftesløshed og svaghed
 • Træthed
 • Blå mærker på injektionsstedet
 • Udslæt

Ikke almindelig:  

 • Muskelsmerter
 • Eksem på injektionsstedet
 • Smerter på injektionsstedet
 • Udslæt på injektionsstedet
 • Hævelse på injektionsstedet


Bivirkninger, der kan ses ved behandling af muskelkramper i arme og ben hos børn med spastisk lammelse:
Der er ikke fundet nogen specifikke bivirkninger for indgivelse af Dysport ved samme behandlingsgang i arm og ben i forhold til dem, der forventes ved behandling i arm eller ben hver for sig.

Bivirkninger, som kan ses ved behandling af kramper i halsen og nakken: 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelig:  

 • Diarré med slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelig:  

 • Infektioner i de øvre luftveje
 • Synkebesvær
 • Mundtørhed
 • Muskelsvaghed

Almindelig:  

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Ansigtslammelse
 • Sløret syn
 • Vanskeligheder med at se klart
 • Talebesvær
 • Kortåndethed
 • Nakkesmerter
 • Smerter i bevægeapparatet
 • Stivhed i bevægeapparatet
 • Muskelsmerter
 • Smerter i hænder og fødder
 • Svaghed i nakkemuskler
 • Muskelsvækkelse
 • Rygsmerter.

Ikke almindelig:  

 • Rysten
 • Dobbeltsyn
 • Øjensmerter
 • Hængende øjenlåg
 • Kvalme
 • Diarré
 • Opkastning
 • Hududslæt
 • Rødme af huden
 • Kløe
 • Øget svedtendens
 • Skeletsmerter
 • Tab af muskelvæv
 • Kæbesygdom
 • Kraftesløshed og svaghed
 • Betændelsestilstand og ømhed ved injektionsstedet.

Sjælden:  

 • Åndedrætsbesvær
 • Passage af sekret som f.eks. vand og opkast gennem luftrøret og ned i lungerne.


Bivirkninger, som kan ses ved behandling af kramper i ansigtet og rundt om øjnene: 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelig:  

 • Hængende øjenlåg.

Almindelig:  

 • Svaghed i ansigtsmuskler
 • Lammelse af øjenlåg
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd,
 • Hornhindebetændelse
 • Lysfølsomhed
 • Hævelse af øjenlåg
 • Dobbeltsyn
 • Tørre øjne
 • Tåreflåd
 • Problemer med at lukke øjnene helt i
 • Irritation og hævelse i ansigtet.

Ikke almindelig:  

 • Lammelse af ansigtsnerver
 • Svimmelhed
 • Ansigtslammelse
 • Lammelse af øjenmusklerne
 • Udadvendende øjenlåg
 • Synsforstyrrelser som tågesyn
 • Eksem eller irritation af huden
 • Kløe
 • Blodudtrædning under huden eller i slimhinder
 • Træthed

Sjælden:  

 • Indadvendende øjenlåg

Meget sjælden:  

 • Sår på hornhinden.


Bivirkninger, som kan ses ved behandling af stærkt forøget svedsekretion i armhulerne

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig:  

 • Åndenød/åndedrætsbesvær
 • Kraftig sveden andre steder end i armhulerne
 • Kløe
 • Smerter i skulder, overarm og hals
 • Muskelsmerter i skulder og ben
 • Muskelsvaghed
 • Ledlidelser
 • Rødme
 • Feber
 • Smerte og blodudtrædning på injektionsstedet
 • Nervøsitet.

Ikke almindelig:  

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
 • Ufrivillige muskelsammentrækninger i øjenlåget
 • Næseblod
 • Kvalme
 • Kraftesløshed og svaghed
 • Smerte og hævelse på injektionsstedet.

Sjælden:  

 • Allergiske reaktioner, såsom udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

Opbevar Dysport utilgængeligt for børn. 


Pulveret opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. 


Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i 24 timer ved 2 °C - 8 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 °C - 8 °C med mindre rekonstitution er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. 


Brug ikke Dysport efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dysport indeholder:

 • Aktivt stof: Clostridium botulinum type A toksin.
 • Øvrige indholdsstoffer: humant albumin og lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Dysport er et hvidt pulver i et 3 ml hætteglas. 


Dysport findes i pakningerne: 

 1. x 1 hætteglas
 2. x 1 hætteglas


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
SE-164 51 Kista
Sverige
Tlf.: +46 8 451 60 00
info.se@ipsen.com 

Fremstiller

Ipsen Manufacturing Ireland Limited
Blanchardstown Industrial Park
Blanchardstown 

Dublin 15
Irland 

Oplysninger tiltænkt læger og sundshedspersonale

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet
Dysport®, pulver til injektionsvæske, opløsning 300 enheder

Clostridium botulinum type A toksin-hæmagglutinin kompleks

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale

Opbevaring
Dysport skal opbevares utilgængeligt for børn.

Pulveret opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Må ikke nedfryses.

Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i 24 timer ved 2 °C - 8 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 °C - 8 °C med mindre rekonstitution er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Håndtering
Dysport leveres som et hvidt pulver i et klart hætteglas. Pulveret skal opløses i sterilt natriumchlorid injektionsvæske (0,9 %) før brug. Hvert hætteglas indeholder 300 enheder af toksin-hæmagglutinin komplekset.

Den synlige midterdel af gummiproppen bør renses med sprit umiddelbart inden perforering Anvend en steril 23 eller 25 gauge kanyle til at sprøjte den relevante mængde natriumchlorid injektionsvæske (0,9 %) ind i hætteglasset. Bland forsigtigt til indholdet af tørstof er opløst. Opløsningen skal nu være klar.

Efter endt behandling inaktiveres alt resterende Dysport i hætteglas, sprøjte og kanyle med 1 % hypochloritopløsning. Herefter kasseres alt anvendt materiale efter hospitalets gældende retningslinjer.
Eventuelt spild tørres op med en klud vædet med 1 % hypochloritopløsning.

Brugsvejledning
De angivne enheder for Dysport er specifikke og kan ikke overføres til andre botulinum-toksin-produkter.

Brugsvejledning for Dysport til behandling af muskelspasmer:
Dysport 300 enheder fortyndes med 0,6 ml, 1,5 ml eller 3 ml NaCl injektionsvæske (0,9 %), hvilket giver en opløsning med en koncentration svarende til enten 500 enheder, 200 enheder eller 100 enheder Dysport pr.
ml. Det kan være nødvendigt med yderligere fortynding for at opnå det endelige volumen til injektion til pædiatriske patienter med spasticitet på grund af cerebral parese, da doseringen beregnes i enheder pr.
legemsvægt. Dysport gives intramuskulært med en 23 eller 25 gauge kanyle.

Brugsvejledning for Dysport til behandling af blefarospasme og hemifaciale spasmer:
Dysport 300 enheder fortyndes med 1,5 ml NaCl injektionsvæske (0,9 %), hvilket giver en opløsning med en koncentration svarende til 200 enheder Dysport pr. ml. Dysport skal gives subkutant med en 23 eller 25 gauge kanyle.

Brugsvejledning for Dysport til behandling af aksillær hyperhidrose:
Dysport 300 enheder fortyndes med 1,5 ml NaCl injektionsvæske (0,9 %), hvilket giver en opløsning med en koncentration svarende til 200 enheder Dysport pr. ml. Dysport skal gives intradermalt med en 27 gauge eller tyndere kanyle. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 15.03.2022 

 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...