Celluvisc®

øjendråber, endosis 10 mg/ml

AbbVie

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Celluvisc 1,0% øjendråber, opløsning  

Carmellosenatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, før De begynder at bruge denne medicin, da den indeholder vigtige oplysninger.

De kan få Celluvisc uden recept. Brug altid denne medicin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet Dem 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Celluvisc
 3. Sådan skal De bruge Celluvisc
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Celluvisc er et tåreerstatningsmiddel, som indeholder det lubrikerende middel carmellosenatrium. Det anvendes til behandling af symptomerne på tørre øjne (f.eks. ømhed, brænden, irritation eller tørhed). Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre. 

2. Det skal De vide før De begynder att bruge Celluvisc

Brug ikke Celluvisc:

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for carmellosenatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Celluvisc (anført under pkt. 6).

Advarsler og forholdsregler

 • Kontaktlinser bør fjernes før hver drypning og kan isættes igen efter 15 minutter.

Brug af anden medicin sammen medCelluvisc

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig eller muligvis skal til at bruge det. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Anvendelse af andre øjenpræparater bør finde sted 15 minutter før inddrypning af Celluvisc. 

Graviditet og amning

Celluvisc kan anvendes under graviditet og amning.
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Celluvisc kan forårsage forbigående sløret syn, typisk i 1-15 minutter. Bilkørsel og brug af maskiner frarådes, med mindre synet er klart. 

3. Sådan skal De bruge Celluvisc

Celluvisc er til okulær anvendelse (inddryppes i øjet). 

Brug altid denne medicin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 1-2 dråber Celluvisc i det/de berørte øje/øjne efter behov. 

 

Kontroller at pipetten er hel inden brug. Opløsningen bør bruges straks efter åbning. For at undgå forurening eller mulige øjenskader må beholderens spids ikke berøre øjet eller andre overflader. Vask hænder inden brug. 

Celluvisc® Allergan Pharmaceuticals Ireland, øjendråber, endosis 10 mg/ml 

 1. Fjern en engangspipette fra rækken.
 2. Hold pipetten med spidsen opad og vrid vingen af.
 3. Træk forsigtigt ned i det nedeste øjenlåg, så der dannes en lomme. Vend pipetten om og tryk på den, så der idryppes en dråbe i hvert øje. Blink med øjnene et par gange.

 

Eventuelle rester i pipetten må ikke bruges på et senere tidspunkt. Det er meget vigtigt, at De bortskaffer den og ikke beholder den. 

 

Hvis der opstår irritation, smerter, rødmen eller synsforandringer, eller hvis Deres tilstand forværres, skal De stoppe med at bruge Celluvisc og kontakte lægen eller apoteket. 

Hvis De har tage for mange Celluvisc øjendråber

Ingen skadelig virkning. Spørg Deres læge eller apotek til råds, hvis De er bekymret. 

Hvis De har glemt at bruge Celluvisc

Inddryp næste dosis efter behov eller ifølge apotekets eller lægens anvisninger. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. 

 

Spørg lægen,apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget vedrørende denne medicin, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende uønskede reaktioner eller lægeligt relevante uønskede hændelser blev rapporteret under kliniske forsøg: 

 

Almindelige bivirkninger (opstår hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er:  

Øjenirritation (herunder fornemmelse af brænden og ubehag), øjensmerter, kløende øjne, synsforstyrrelser. 

 

Data efter markedsføring  

Følgende uønskede reaktioner eller lægeligt relevante uønskede hændelser er blevet rapporteret siden markedsføringen af lægemidlet: 

 

Ikke almindelige bivirkninger (opstår hos mellem 1 og 10 patienter ud af 1000) er: 

Allergiske reaktioner (herunder hævede øjne eller øjenlåg), sløret syn, øget tåreproduktion (tåreflåd), klistrede øjne, skorpedannelse på øjenlåget og/eller medicinrester, en følelse af, at der er noget i øjet, rødmen af øje/øjenlåg, ringere syn, øjenskade på overfladen af øjet på grund af, at hætteglasset har rørt øjet under brug. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevare lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på enkeltdosisbeholderen, folieposen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Opbevar enkeltdosisbeholderne i posen, og læg posen tilbage i æsken. Posen er nødvendig for at beskytte mod fordampning af fugt. Må ikke opbevares over 25°C. 


Brug ikke pakken, hvis den viser tegn på, at der har været pillet ved den. Må ikke anvendes, hvis væsken skifter farve eller bliver plumret. 


Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Celluvisc indeholder:

 • Aktivt stof: Carmellosenatrium 10 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, natriumlaktat, kaliumchlorid, calciumchlorid og renset vand.

 

Indholdsstofferne i Celluvisc er sammensat, så de svarer til den naturlige tårevæske.  

Celluviscs udseende og pakningstørrelse

Celluvisc er en klar, farveløs til lysegul opløsning i en lille gennemsigtig (boble-lignende) beholder (kaldet en "enkeltdosisbeholder"). Enkeltdosisbeholderen åbnes ved at vride den vingeformede top af. Hver enkeltdosisbeholder indeholder 0,4 ml opløsning.
En pakning indholder 5 enkeltdosisbeholdere.
Hver pakning indeholder 10, 20, 30, 40, 60 eller 90 enkeltdosisbeholdere i folieposer.
Hver foliepose indeholder 10 enkeltdosisbeholdere. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

AbbVie A/S  

Emdrupvej 28C  

2100 København Ø 

Fremstiller

Allergan Pharmaceuticals Ireland  

Castlebar Road  

Westport  

County. Mayo  

Irland 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Denmark 

Celluvisc 

Finland 

Celluvisc 1.0% Silmätipat, liuos 

Germany 

Celluvisc 1% Augentropfen 

Greece 

Celluvisc 1.0% w/v Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 

Ireland 

Celluvisc 1.0% w/v Eye drops, solution, unit dose 

Portugal 

Celluvisc, colírio, solução a 1,0%. 

Spain 

Viscofresh 10 mg/ml Colirio en solución 

UK 

Celluvisc 1.0% w/v Eye drops, solution, unit dose 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...