Marplan®

tabletter 10 mg

Medilink

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Marplan 10 mg tabletter  

Isocarboxazid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Marplan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marplan
 3. Sådan skal du tage Marplan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Marplan er receptmedicin til behandling af depressive lidelser, der ikke har kunnet behandles med anden medicin til behandling af depression. Marplan blokerer for visse stoffer (enzymer), hvilket medfører en øgning af andre stoffer (monoaminer), der i hjernen modvirker depression.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage MARPLAN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Marplan

 • hvis du er allergisk overfor isocarboxazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Marplan (angivet i punkt 6)
 • hvis du lider af alvorlig hjerte- eller kredsløbssygdom, alvorlig sygdom i hjernens blodkar eller
 • sygdom forårsaget af svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du tager andre lægemidler mod depression som f.eks. clomipramin samt såkaldte SSRI og SNRI
 • hvis du tager andre MAO-hæmmere, herunder oxazolidinonpræparater
 • hvis du tager lægemidler med virkning på nervesystemet, f.eks. lægemidler med aktive indholdsstoffer som adrenalin, amfetamin, dopamin, efedrin eller centralt virkende anoreksika
 • hvis du tager stærk smertestillende medicin (opioider) f.eks. petidin, dextrometorfan, metadon, tramadol.
 • hvis du tager lægemidler med indholdsstoffer som carbamazepin, bupropion eller buspiron
 • hvis du tager triptaner, som er migrænemidler med indholdsstoffer som f.eks. sumatriptan, almotriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan eller eletriptan

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Marplan 

 • hvis du lider af manio-depressiv sygdom, da manisk episode kan fremprovokeres
 • hvis du lider af rastløs uro, pirrelighed, ophidselse, følelsesmæssige sindslidelser eller skizofreni
 • hvis du lider af epilepsi, da hyppigheden af anfald kan ændres
 • hvis du tager et lægemiddel, der kan sænke krampetærsklen
 • hvis du lider af nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion, har sukkersyge, blodsygdomme eller forhøjet blodtryk. Inden behandling bør du få foretaget måling af dit blodtryk og få foretaget et EKG (elektrokardiogram)
 • sygdom i skjoldbruskkirtlen
 • hvis du er ældre eller svækket
 • hvis du tager hostemedicin eller næsedråber med indholdsstoffer som f.eks. dextrometorfan, efedrin, pseudoefedrin og phenylpropanolamin
 • hvis du skal have røntgenfotograferet rygsøjlen ved hjælp af kontraststof

 

Hvis du skal opereres og bedøves, skal du stoppe behandling med Marplan mindst 2 uger inden. Tal med lægen. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv
 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.  

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.  

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Marplan. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Marplan

Fortæl det altid til lægen eller apotekespersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Der er flere lægemidler, som du ikke må tage, hvis du tager Marplan, se ”Tag ikke Marplan”.
 

Tal med din læge, hvis du tager nogle af følgende lægemidler, da de ikke må tages samtidig med Marplan: 

 • sympatomimetika, der påvirker nervesystemet f.eks. amfetamin, dopamin, efedrin, centralt virkende anoreksika, levodopa, adrenalin og noradrenalin
 • stærkt smertestillende medicin, der indeholder opioider (f.eks. petidin, dextrometorfan, metadon eller tramadol)
 • medicin mod depression f.eks. fluoxetin, paroxetin, sertralin, clomipramin og MAO- hæmmere, f.eks. oxazolidinonpræparater
 • carbamazepin mod epilepsi
 • bupropion til rygeafvænning
 • buspiron (beroligende, angstdæmpende medicin)
 • medicin mod migræne, der indeholder triptaner, især sumatriptan, rizatriptan og zolmitriptan
 • naturlægemidlet perikum

 

Tal også med din læge, hvis du tager: 

 • barbiturater mod søvnbesvær
 • phenothiaziner mod psykisk sygdom
 • medicin mod forhøjet blodtryk
 • medicin mod sukkersyge
 • lokalbedøvende medicin
 • methylfenidat til behandling af ADHD (lidelse med forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet især hos børn)
 • antikolinerge stoffer mod f.eks. astma, kramper i mave-tarmkanalen og i blæren

Brug af Marplan sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå gæret eller lagret mad med et højt indhold af tyramin. Det er f.eks. fed ost, blåskimmelost, salami, skinke og soyasauce. Du kan indtage madvarer med et lavere indhold af tyramin (f.eks. parmesanost og sardiner) i begrænsede mængder. Vær forsigtig med ukendte og/eller eksotiske madvarer, soya- og favabønner samt kosttilskud, da det kan medføre forhøjet blodtryk, som kan føles som en kraftig sprængende hovedpine. Hvis du oplever dette, bør du straks søge læge eller hospital.
Undgå alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Marplan.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Marplan efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Marplan efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marplan kan give bivirkninger f.eks. døsighed, svimmelhed og uklart syn, der i let til moderat grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Marplan indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage MARPLAN

Tag altid Marplan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

Doseringen af Marplan afhænger af, hvorledes du reagerer på behandlingen, og kan variere fra patient til patient. 

Synk tabletten med et glas vand. Kontakt lægen hvis du oplever, at virkningen af Marplan er for kraftig eller for svag. 

Tabletten har en delekærv i midten, og kan deles i to dele. Dette gør det muligt at tage en halv tablet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Doseringen af Marplan er afhængig af sygdommens art og sværhedsgrad samt af patientens alder. 

Din læge vil sandsynligvis give dig en startdosis på 10 mg om morgenen i den første uge, hvorefter dosis øges til 20 mg i den følgende uge og efter yderligere en uge til 30 mg dagligt. Denne dosis kan efterfølgende øges med 5 mg pr. uge til 60 mg dagligt eller højere ved specialistbehandling. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 20-40 mg dagligt. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre 

Ældre patienter har større risiko for bivirkninger ved store doser. Følg lægens anvisning. 

 

Børn og unge under 16 år 

Der er ingen erfaring med behandling af børn og unge. 

Hvis du har taget for mange Marplan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Marplan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomerne på overdosering er bevidsthedstab, symptomer på sindslidelse, krampeanfald, muskelspændinger, rysten, åndedrætsbesvær, forhøjet blodtryk, i svære tilfælde faldende blodtryk, hurtig puls, temperaturstigning, kraftig sveden. Symptomerne kan fortsætte i 8-14 dage. 

Hvis du har glemt at tage Marplan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Marplan

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Marplan Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Marplan er stoppet. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Marplan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) 

 • Alvorlige forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader) med symptomer som almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelser (infektioner) især halsbetændelse og feber. Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data) 

 • Selvmordstanker eller -adfærd. Kontakt læge eller skadestue. Se pkt. 2.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af 100 behandlede) 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig eller uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Svimmelhed evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling på grund af lavt blodtryk
 • Sløvhed, døsighed, svimmelhed
 • Uklart syn
 • Mundtørhed, kvalme, opkastning, forstoppelse
 • Hævede fødder, ankler og hænder, svaghed og udmattelse
 • Søvnløshed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede) 

 • Vandladningsbesvær. Det kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Øget appetit. Vægtstigning
 • Kraftig sveden. Svedudbrud
 • Hæmning af rejsning (erektion) og sædafgang (ejakulation)
 • Rastløshed, uro, forvirring
 • Livlige reflekser, muskeltrækninger, rysten.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder
 • Hovedpine

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) 

 • Forhøjet blodtryk.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Marplan utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Marplan ved almindelig temperatur.
 • Brug ikke Marplan efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Marplan 10 mg, tabletter indeholder:

Aktivt stof: isocarboxazid 

Øvrige indholdsstoffer: Lactose, magnesiumstearat, gelatine, talcum, majsstivelse, jernoxid gul (E172), jernoxid rød (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Marplan 10 mg er en rund og flad, lyserød tablet med delekærv på den ene side og mærket CL 3M3 på den anden side. 

 

Pakningsstørrelse 

Marplan 10 mg tabletter, 56 stk. i hvid plastbeholder. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Medilink A/S  

Klintehøj Vænge 6  

3460 Birkerød  

Danmark 

Fremstiller

Orkla Care A/S 

Vassingerødvej 3-7 

3570 Lynge 

Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...