Magnesia "medic"

filmovertrukne tabletter 500 mg

Viatris ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Magnesia medic, 500 mg, filmovertrukne tabletter  

Magnesiumoxid, let  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, som lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia medic
 3. Sådan skal du tage Magnesia medic
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Magnesia medic har en afførende virkning og virker neutraliserende på mavesyren. 

 

Du kan bruge Magnesia medic mod: 

 • forstoppelse
 • mavesår
 • sår på tolvfingertarmen
 • for meget mavesyre
 • halsbrand
 • sure opstød og svien i maven
 • katar i spiserøret

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia medic

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Magnesia medic, hvis:

 • du er overfølsom over for magnesium eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
 • du har kraftig nedsat nyrefunktion.

Børn

Hos små børn kan anvendelsen af magnesiumhydroxid forårsage hypermagnesiæmi, navnlig hvis de lider af nyresvækkelse eller er dehydrerede. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør kun tage Magnesia medic mod mavesår efter aftale med lægen. 


Langvarig brug af Magnesia medic kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfor. Kontakt din læge, hvis du tager Magnesia medic i længere tid. 


Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Magnesia medic. 


Hvis du tager smertestillende medicin eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler) skal du være forsigtig med at anvende Magnesia medic. Magnesia medic kan fjerne symptomer på indre blødning (mavesmerter) som følge af behandling med NSAID eller andre gigtmidler. 

Brug af anden medicin sammen med Magnesia medic

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonaletet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Du må ikke tage Magnesia medic sammen med enterotabletter, da Magnesia medic kan hæmme virkningen af denne type medicin. Tal med lægen eller apoteket. 

 

Du bør ikke tage Magnesia medic sammen med følgende lægemidler: 

 • D-vitamin (calcitriol)
 • antibiotikum (ciprofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin og ofloxacin, tetracyklin)
 • malariamiddel (chloroquin)
 • middel, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)
 • middel (estramustin) mod kræft i blærehalskirtlen (prostata)
 • antabus (disulfiram).

 

Der bør gå 2 timer mellem indtagelse af Magnesia medic og følgende lægemidler: 

 • hjertemedicin (digoxin, sotalol)
 • svampemiddel (itraconazol, ketoconazol)
 • gigtmiddel (penicillamin)
 • middel mod urinsur gigt (allopurinol)
 • middel til behandling af osteoporose (alendronat, etidronat).

 

Dosis af følgende lægemidler skal tilpasses, hvis du også tager Magnesia medic (kontakt lægen): 

 • acetylsalicylsyre (smertestillende og blodfortyndende middel)
 • hjertemedicin (flecainid)
 • middel til behandling af mani (lithium)
 • allergimiddel (pseudoephedrin)
 • smertestillende middel (diflunisal).

 

Der bør gå 1 ½ time mellem indtagelse af Magnesia medic og jern, da Magnesia medic kan hæmme optagelsen af jern. 

 

Visse lægemidler kan blive påvirket af magnesiumhydroxid, eller de kan have indflydelse på, hvor godt magnesiumhydroxid fungerer. Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du allerede bruger: 

 • salicylater.

Brug af Magnesia medic sammen med mad og drikke

Du kan tage Magnesia medic uafhængigt af måltiderne. 

Ved mavesår bør du tage tabletterne 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du kan tage Magnesia medic under graviditet. 

 

Amning 

Du kan amme, selvom du tager Magnesia medic. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magnesia medic påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Magnesia medic

Hvis din læge har ordineret Magnesia medic til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Syreneutraliserende: 1-2 tabletter efter behov. 

 

Ved aktivt mavesår: 2-3 tabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sengetid.  

 

Mod forstoppelse: 2-3 tabletter efter behov. 

 

Det er vigtigt for den afførende virkning, at du sørger for at drikke rigelig med væske. 

Den afførende virkning indtræder efter 6-8 timer. 

 

Børn  

Du må kun bruge Magnesia medic til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Magnesia medic. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. 

Hvis du har taget for meget Magnesia medic

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Magnesia medic, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, påvirkning af centralnervesystemet og åndedrætsorganerne, muskelsvaghed og lammelse, langsom puls og hjertestop. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Magnesiumforgiftning: sløvhed, muskellammelse, hjertesvigt (hos personer med nedsat nyrefunktion).  

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000):  

Hypermagnesiæmi. Set efter langvarig anvendelse til patienter med nyresvækkelse.  

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Hovedpine, diarré, luftafgang fra tarmen, utilpashed, kvalme, opkastning.  

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

Mavesmerter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Magnesia medic utilgængeligt for børn. 

Tag ikke Magnesia medic efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Magnesia medic filmovertrukne tabletter, 500 mg indeholder:

Det aktive stof i Magnesia medic er Magnesiumoxid, let 500 mg tilsat som magnesiumhydroxid.  

De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, povidon, glycerol, kartoffelstivelse, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 6000. 

Udseende

Magnesia medic er en hvid, rund filmovertrukken tablet. 

Pakningsstørrelser

Magnesia medic fås i pakninger med 40 stk., 100 stk. eller 200 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatris ApS 

Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller

Viminco A/S  

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...