Tamsunic

kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg

2care4 Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tamsunic 0,4 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde  

Tamsulosin hydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har kun ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tamsunic
 3. Sådan skal du tage Tamsunic
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tamsunic 0,4 mg er en alfa1A-adrenoreceptorblokker. Medicinen afslapper musklerne i prostata og urinvejene. 

 

Tamsunic 0,4 mg ordineres for at lette urinvejssymptomer, der er forårsaget af forstørret prostata (benign prostatahyperplasi). Medicinen afslapper musklerne og letter udstrømningen af urin og hjælper vandladningen. 

 

Lægen kan have givet dig Tamsunic 0,4 mg for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tamsunic

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tamsunic

 • Hvis du er allergisk over for tamsulosin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6) (symptomerne kan omfatte: hævelse af ansigt og svælg (angioødem)).
 • Hvis du tidligere har oplevet, at dit blodtryk falder, når du rejser dig op, hvilket forårsager svimmelhed, ørhed eller besvimelse.
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din læge eller apotekspersonalet før du tager Tamsunic  

 • Hvis du oplever svimmelhed eller ørhed, særligt når du rejser dig op. Tamsunic kan sænke blodtrykket, så disse symptomer opstår. Du skal sætte eller lægge dig ned, indtil symptomerne er forsvundet.
 • Hvis du har svære nyreproblemer. Hvis dine nyrer ikke fungerer normalt, er det ikke sikkert, at du vil opnå den forventede effekt med den normale dosis af Tamsunic 0,4 mg.
 • Hvis du skal have en øjenoperation på grund af uklarhed af linsen (grå stær). Der kan opstå en øjenlidelse, der kaldes Intraoperative Floppy Iris Syndrome (se punkt 4, Bivirkninger). Fortæl øjenlægen, at du tager eller har taget Tamsunic. Så kan øjenlægen tage de nødvendige forholdsregler, hvad angår valg af medicin og kirurgiske teknikker. Spørg lægen, om du skal udskyde eller midlertidigt afbryde brugen af Tamsunic, når du skal have foretaget en øjenoperation på grund af en uklar linse (grå stær) eller øget tryk i øjet (grøn stær).

 

Inden du starter behandlingen med tamsulosin, vil lægen undersøge dig for at være sikker på, at dine symptomer rent faktisk er forårsaget af forstørret prostata. 

Børn og unge

Giv ikke denne medicin til børn og unge under 18 år, fordi den ikke virker i denne population. 

Brug af anden medicin sammen med Tamsunic

Tamsunic kan påvirke anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke effekten af Tamsunic.  

Tamsunic interagerer med: 

 • diclofenac, der er en smertestillende og anti-inflammatorisk medicin. Brug af denne medicin kan medføre, at tamsulosin fjernes hurtigere fra din krop og dermed virker i kortere tid end normalt.
 • warfarin, der er et middel til forebyggelse af blodpropper. Brug af denne medicin kan medføre, at Tamsunic fjernes hurtigere fra din krop og dermed virker i kortere tid end normalt.
 • andre α1-adrenoreceptorblokkere. Denne kombination kan sænke blodtrykket og medføre svimmelhed eller ørhed.
 • ketoconazole, et lægemiddel til behandling af svampeinfektioner i huden. Dette lægemiddel kan øge effekten af tamsulosin

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller muligvis kommer til at bruge anden medicin.  

Brug af Tamsunic sammen med mad og drikke

Du skal tage tamsulosin med et glas vand efter morgenmad eller dagens første måltid. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Tamsulosin gives ikke til kvinder. 


Hos mænd er der rapporteret om unormal sædafgang (ejakulationsforstyrrelser). Dette betyder, at sæden ikke forlader kroppen via urinrøret, men i stedet går ind i blæren (retrograd ejakulation) eller volumen i sædafgangen reduceres eller fraværende (manglende udløsning). Dette fænomen er uskadeligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Tamsunic påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Der kan opstå svimmelhed og ørhed. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. Du må kun føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du føler dig frisk. 

Tamsunic indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Tamsunic 0,4 mg

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er én kapsel daglig efter morgenmaden eller dagens første måltid. 

 

Kapslen skal synkes hel med et glas vand i stående eller siddende tilstand (ikke liggende). Du må ikke dele eller knuse kapslen, da det kan påvirke effekten af medicinen.  

 

Hvis du lider af mildt til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion, kan du stadig tage den normale dosis af Tamsunic . 

Hvis du har taget for meget Tamsunic

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tamsunic, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Dit blodtryk kan falde brat, hvis du tager mere Tamsunic, end du skal. Du kan opleve svimmelhed, svaghed og besvimelse, opkastning og diarré. Læg dig ned for at minimere effekterne af lavt blodtryk, og kontakt så lægen. Din læge vil eventuelt ordinere medicin til genoprettelse af dit blodtryk og din væskebalance og overvåge dine kropsfunktioner. Om nødvendigt kan lægen tømme din mavesæk og give dig et afføringsmiddel for at fjerne eventuel medicin, der endnu ikke er optaget i blodet. 

Hvis du har glemt at tage Tamsunic

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage Tamsunic

Når behandling med tamsulosin stoppes for tidligt, kan dine oprindelige symptomer vende tilbage. Derfor skal du fortsætte med at tage tamsulosin, så længe som lægen har ordineret, selvom dine symptomer allerede er forsvundet. Konsulter altid din læge, hvis du overvejer at stoppe denne behandling. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om angående brugen af dette lægemiddel. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige reaktioner er meget sjældne. Kontakt straks lægen, hvis du får: 

 • En alvorlig overfølsomhedsreaktion med hævelse af ansigtet eller svælget (angioødem). Du må ikke genoptage behandlingen (se punkt 2, Tag ikke Tamsunic.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10 behandlede)  

Svimmelhed • Unormal sædafgang • retrograd sædafgang • manglende sædafgang  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 behandlede)  

Hovedpine • Hjertebanken (palpitationer) • Blodtryksfald med svimmelhed, ørhed eller besvimelse til følge, når du rejser dig op (ortostatisk hypotension) • Hævelse og irritation i næsen (rhinitis) • Forstoppelse • Diarré • Kvalme • Opkastning • Hududslæt • Nældefeber (urticaria) • Svækkelse (asteni) • Kløe.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede)  

Besvimelse (synkope)  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 af 10.000 personer)  

Smertefuld erektion (priapisme) • Alvorlig sygdom med blister i huden, munden, øjnene og kønsdelene (Stevens-Johnsons syndrom) 

 

Ukendte bivirkninger (hyppigheden kan ikke fastlægges på baggrund af tilgængelige data)  

Synsforstyrrelser • Synstab • Næseblod • Tør mund  

Alvorligt hududslæt (erythema multiforme, skoldet hud-syndrom) 


I forbindelse med øjenoperationer på grund af uklar linse (grå stær) eller øget tryk i øjet (grøn stær) kan der opstå en tilstand, der kaldes Floppy Iris Syndrome (IFIS): Pupillen udvider sig i ringe grad, og iris (den farvede, runde del af øjet) kan løsne sig under operationen. Yderligere information findes i punkt 2, Advarsler og forsigtighedsregler. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet eller beholderen efter "EXP". Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevar blisterkortene i den originale yderpakning.
Opbevar beholderen tæt lukket. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tamsunic 0,4 mg kapsler indeholder

 • Aktivt stof: tamsulosinhydrochlorid 0,4 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Kapselindhold: Mikrokrystallinsk cellulose, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion 30%, polysorbat 80, natriumlaurilsulfat, triethylcitrat, talcum.
  Kapselskal: Gelatine, indigocarmin (E 132), titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172), sort jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelser

Orange/olivengrønne kapsler (19,3 x 6,4 mm) med modificeret udløsning. Kapslerne indeholder hvide til råhvide pellets. 

Kapslerne fås i blisterpakninger eller beholdere med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 eller 200 kapsler med modificeret udløsning. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 Generics ApS  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holland samt
Synthon Hispania S.L., Castelló, 1, Polígono las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spanien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...