Pevisone®

creme 10+1 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pevisone 1 mg/g / 10 mg/g creme  

triamcinolonacetonid / econazolnitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Pevisone creme til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevisone creme
 3. Sådan skal du bruge Pevisone creme
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pevisone creme er et kombinationspræparat indeholdende triamcinolonacetonid (et middelstærkt binyrebarkhormon effektivt mod inflammationssymptomer) og econazolnitrat (hæmmer væksten af svampe). 

Pevisone creme anvendes til behandling af bestemte typer af eksem- lignende svampeinfektioner i huden (problemer som kløe og irritation). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pevisone creme

Brug ikke Pevisone creme

 • hvis du er allergisk over for triamcinolonacetonid eller econazolnitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pevisone (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en hudlidelse med rødmen, røde betændte knopper og udvidede blodkar på næsen og i huden omkring næsen (rosacea)
 • hvis du har eksem eller udslæt omkring munden
 • hvis du har meget uren hud (akne)
 • hvis du har en bestemt type hudsygdom såsom tuberkulose, skoldkopper eller herpes simplex • hvis du har betændelse i huden på grund af bakterier eller virus
 • på et hudområde, hvor du for nylig er blevet vaccineret.

Advarsler og forsigtighedsregler

Pevisone creme er kun til udvortes brug. Undgå, at cremen kommer i kontakt med øjne eller mund. Hvis du får Pevisone i øjnene skal du straks skylle med vand. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved.  

Må ikke anvendes på åbne sår.
Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 


Stop behandlingen, hvis du får reaktioner, der tyder på overfølsomhed eller en kemisk reaktion.
Cremen indeholder et binyrebarkhormon (triamcinolonacetonid), og derfor bør du være forsigtig: 

 • ved behandling af børn, som er mere følsomme end voksne overfor cremens øvrige virkninger på kroppen og det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen.
 • ved brug af cremen i ansigtet og især omkring øjnene. Gentagen og/eller langvarig behandling med binyrebarkhormoner omkring øjnene kan give grå stær (med uskarpt syn), øge trykket i øjnene eller øge risikoen for grøn stær (glaukom med symptomer såsom hovedpine, kvalme, nedsat syn og regnbuesyn).
 • ved brug i armhulen eller lysken, hvor hudområder let kan komme til at gnide mod hinanden.
 • ved brug på større hudområder eller på beskadiget hud, under tætsiddende tøj eller lufttætte bandager eller ved langvarig behandling, da det kan øge optagelsen af lægemidlet.
 • eftersom behandling med binyrebarkhormoner også er forbundet med udtynding af hud og skrøbelig hud, stribedannelse i huden (striae), blodfyldte røde hudforandringer f.eks. på næsen, betændelsestilstande i huden omkring munden, akne, synlige små blodkar, småblødninger i hud og slimhinder, øget hårvækst hos kvinder, forsinket sårheling og en øget risiko for alvorlige hudinfektioner.

Brug af anden medicin sammen med Pevisone creme

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger
anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du samtidig får blodfortyndende medicin (såsom warfarin eller acenocoumarol). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Pevisone creme. Tal med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må cremen kun anvendes efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pevisone creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Pevisone creme indeholder benzoesyre (E210) og butylhydroxyanisol (E320)

Dette lægemiddel indeholder 60 mg benzosyre pr. tube med 30 g creme, svarende til 2 mg/g creme. 


Benzoesyre (E210) kan medføre lokal irritation og øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger). 


Dette lægemiddel indeholder butylhydroxyanisol (E320), som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Pevisone creme

Brug altid Pevisone creme nøjagtigt efter lægens eller apoteksperso- nalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteksperso- nalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn 

Smør Pevisone creme på huden i et tyndt lag 1 - 2 gange daglig. Behandlingen bør ikke vare mere end 10 dage. 

Derefter kan behandlingen følges op med et lægemiddel, som kun indeholder et svampemiddel. Denne behandling skal fortsætte i 2 uger efter symptomerne er forsvundet, for at undgå at symptomerne vender tilbage. 

 

Ældre  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Åbning af tuben

 1. Skru hætten af.
 2. Bryd tubens forsegling ved at vende hætten om og presse den mod tubens spids.

Hygiejniske forholdsregler: 

 1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhygge- ligt, før du smører med Pevisone creme.
 2. Du skal sørge for, at de ting (håndklæde, vaskeklud), der kommer i kontakt med det angrebne hudområde, ikke bliver brugt af andre.

Hvis du har brugt for meget Pevisone creme

 • Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Pevisone creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.
 • Tag pakningen med.

Pevisone creme er kun beregnet til brug på huden. Kortikosteroider, som påføres huden, kan absorberes i tilstrækkelige mængder til at give bivirkninger, også i andre dele af kroppen.
Hvis du ved et uheld er kommet til at indtage cremen, kan symptomlindrende behandling gives efter behov. Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved.
Hvis du har brugt for meget Pevisone creme i lang tid, kan du få hudirritation, som forsvinder igen, når du holder op med at bruge Pevisone creme.
Du kan optage så meget binyrebarkhormon gennem huden, at din krops egen produktion af binyrebarkhormon kommer ud af balance. 

Hvis du har glemt at bruge Pevisone creme

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Pevisone creme

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brændende fornemmelse i huden, hudirritation, rødmen (hos børn).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Overfølsomhed, udslæt (nældefeber) og hævelser, kontaktderma- titis, rødmen (hos voksne), tynd hud, kløen, afskalning af huden, strækmærker, små punktformede blødninger i hud og slimhinder, smerte eller hævelse på applikationsstedet
 • Sløret syn.

Udslæt (nældefeber) og hævelser kan være alvorlige. Kontakt din læge. Hævelser i ansigt, læber eller tunge kan være livstruende. Ring 112. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pevisone creme utilgængeligt for børn.
 • Pevisone creme må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Pevisone creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pevisone, 10 mg/g / 1 mg/g, creme indeholder:

 • Aktive stoffer: triamcinolonacetonid 1 mg/g creme og econazolnitrat 10 mg/g creme.
 • Øvrige indholdsstoffer: pegoxol-7-stearat, oleoylmacrogolglycerider, paraffinolie, benzoesyre (E210), dinatriumedetatdihydrat, butylhydroxyanisol (E320) og renset vand

Udseende og pakningsstørrelser

Tube med 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2022.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...