Atrovent Nasal

næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

ATROVENT® NASAL 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning 

Ipratropiumbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atrovent Nasal.
 3. Sådan skal du bruge Atrovent Nasal.
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Atrovent Nasal næsespray er en klar væske, der i forstøvet form sprøjtes op i næsen.
 • Atrovent Nasal næsespray hæmmer dannelsen af vandigt sekret i næsens slimhinder.
 • Du kan bruge Atrovent Nasal næsespray ved helårssnue.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atrovent Nasal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Atrovent Nasal

 • hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid, atropinlignende stoffer, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atrovent Nasal (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Atrovent Nasal 

 • hvis du har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær.
 • hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata)
 • hvis du har besvær med at lade vandet.
 • hvis du har cystisk fibrose. Atrovent Nasal kan give fordøjelsesbesvær.

 

Medicinen må ikke komme i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen.
Søg omgående læge, hvis du får øjensmerter, sløret syn eller synsforstyrrelser som ringe eller pletter samtidig med røde øjne. 

Overfølsomhedsreaktioner forekommer i sjældne tilfælde lige efter brug af Atrovent Nasal: udslæt (nældefeber) og hævelser, vejrtrækningsbesvær/åndenød, hævelse i mund og svælg, pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Brug af anden medicin sammen med Atrovent Nasal

 • Du kan bruge Atrovent Nasal sammen med andre lægemidler mod helårssnue f.eks. antihistaminer eller kortikosteroider til lokal anvendelse i næsen, uden at du får hyppigere bivirkninger.
 • Tal med din læge, hvis du samtidig bruger anden antikolinerg medicin f.eks. medicin mod Parkinsons sygdom, astma og KOL eller medicin mod visse tarmsygdomme, da disse kan forstærke bivirkningerne ved Atrovent Nasal.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Atrovent Nasal efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Atrovent Nasal efter aftale med lægen.

 

Frugtbarhed: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder eller mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atrovent Nasal kan give bivirkninger (svimmelhed, synsforstyrrelser, store pupiller og sløret syn), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Atrovent Nasal indeholder benzalkoniumchlorid

Denne medicin indeholder benzalkoniumchlorid, der virker lokalt irriterende og kan medføre hudreaktioner og åndedrætsbesvær. 

3. Sådan skal du bruge Atrovent Nasal

Brug altid Atrovent Nasal nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne:  

2 pust (42 mikrogram) i hvert næsebor 2-3 gange dagligt. 

Brugsanvisning

 

1 

Før brug af næsesprayen første gang skal den aktiveres ved gentagne  

(op til 7) tryk indtil en ensartet spraysky kommer ud af flasken (se fig.
1). Hold med pege- og langfinger på flaskens hvide kant og  

tommelfingeren under bunden.
Pres med tommelfingeren med et hurtigt, fast tryk under bunden  

flere gange (op til 7). Næsesprayen er nu klar til brug. 

Undgå her at få sprayvæske i øjnene (se senere). 

Bruges næsesprayen ikke igen inden for 24 timer,  

skal den igen aktiveres ved 1-2 pust. 

Atrovent Nasal Orifarm A/S, næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis 

(figur. 1) 

2 

Tag den klare hætte af. 

3 

Puds næse inden brug af næsesprayen. 

4 

Luk det ene næsebor med en finger på siden af næsen,  

bøj hovedet let forover, stik spidsen af sprayen ind i det andet næsebor  

og lad spidsen pege lidt bagud og væk fra næseskillevæggen. 

Atrovent Nasal Orifarm A/S, næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis 

(figur. 2) 

5 

Tryk 1 pust op i næsen ved et hurtigt,  

fast tryk med tommelfingeren på flaskens bund.  

Efter et pust snuses kraftigt op og der pustes ud gennem munden. 

6 

Næsesprayen fjernes fra næseboret,  

og hovedet bøjes let bagud i et par sekunder,  

så væsken kan fordele sig i næsehulen. 

7 

Gentag punkt 4-6 i det samme næsebor i henhold til ordineret dosis. 

8 

Gentag punkt 4-7 i det andet næsebor. 

9 

Sæt beskyttelseshætten på mundstykket igen efter brug. 

Hvis sprayen skulle blive tilstoppet holdes sprayspidsen  

under rindende lunkent vand i ca 1 minut.  

Tør sprayspidsen og aktiver næsesprayen igen (fig 1). 

 

Hvis Atrovent Nasal næsespray ved et uheld kommer i øjnene, skal øjnene straks skylles med koldt vand fra vandhanen. 


Rengøring af næsesprayen:

Du kan holde næsestykket rent ved aftørring eller ved at holde det under den varme hane i cirka 1 minut og derefter tørre det. Sæt altid beskyttelseshætten på efter brug. Den beskytter mod snavs og støv. 


Børn:
 

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Atrovent Nasal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Atrovent Nasal, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer: 

 • Mundtørhed.
 • Synsforstyrrelser (nedsat evne til at se skarpt).
 • Hurtig puls.

Hvis du har glemt at bruge Atrovent Nasal

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Atrovent Nasal

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue.
  Ring evt. 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Næseblod, tørhed i næsen, irritation i næsen, svælgirritation.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Overfølsomhed.
 • Svimmelhed.
 • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, øjensmerter, sløret syn, ringe omkring lyse genstande, øget blodfylde i bindehindens kar, hævelse af hornhinden.
 • Tør hals, svælgkatar / irritation i svælget.
 • Mundtørhed, kvalme, mave/tarmforstyrrelser, hævelse i munden, mundbetændelse.
 • Hududslæt.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hjertebanken.
 • Hudkløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Atrovent Nasal utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Atrovent Nasal ved almindelig temperatur.
 • Atrovent Nasal må anvendes i 1 år efter åbning.
 • Brug ikke Atrovent Nasal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atrovent Nasal indeholder:

Aktivt stof: 

Ipratropiumbromidmonohydrat svarende til ipratropiumbromid 21 mikrogram/dosis.
Øvrige indholdsstoffer:  

Natriumchlorid, benzalkoniumchlorid, natriumedetat, saltsyre og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Atrovent 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning er en klar farveløs væske i glasflaske med pumpespraydoseringsanordning med 180 doser (15 ml). 


Atrovent Nasal fås i: 

Atrovent Nasal 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning i pakning med 180 doser.
Atrovent Nasal 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning i pakninger med 360 (2x180) doser. 


Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com
Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...