Ameluz

gel 78 mg/g

Biofrontera

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ameluz 78 mg/g gel
5-aminolevulinsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ameluz
 3. Sådan skal du bruge Ameluz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ameluz indeholder det aktive stof 5-aminolevulinsyre. Det anvendes til at behandle: 

 • svagt følbare til moderat tykke aktiniske keratoser eller hele områder med aktiniske keratoser hos voksne. Aktiniske keratoser er visse forandringer i det ydre hudlag, som kan føre til hudkræft.
 • overfladisk og/eller nodulær basalcellekarcinom hos voksne , der ikke er egnet til kirurgisk behandling på grund af mulig behandlingsrelateret sygelighed og/eller dårligt kosmetisk resultat. Basalcellekarcinom er hudkræft, der kan give rødlige, skællende pletter eller en eller flere små knopper, der let bløder og ikke heler.


Efter påføringen bliver det aktive stof i Ameluz til et lysfølsomt stof, som samler sig i de angrebne celler. Belysning med et egnet lys frembringer reaktive molekyler, der indeholder ilt, som virker mod målcellerne. Denne behandling kaldes fotodynamisk behandling (PDT). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ameluz

Brug ikke Ameluz

 • hvis du er allergisk over for
  • 5-aminolevulinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ameluz (angivet i punkt 6)
  • lysfølsomme stoffer, som kaldes porfyriner
  • soja eller jordnødder
 • hvis du har en sygdom kaldet porfyri, der nedsætter evnen til at danne rødt farvestof i blodet
 • hvis du har andre hudlidelser, der forårsages af eller forværres af eksponering for lys

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Ameluz. 

 • I meget sjældne tilfælde kan fotodynamisk behandling øge risikoen for udvikling af forbigående hukommelsestab.
 • Du bør ikke anvende Ameluz, hvis du bruger immunundertrykkende lægemidler.
 • Undgå at påføre Ameluz
  • på læsioner, der bløder.
  • i øjnene og på slimhinder.
  • på hudområder, der er angrebet af andre sygdomme eller har tatoveringer, da dette kan forhindre et positivt resultat og gøre det svært at vurdere behandlingen.
 • Stop med al UV-behandling før behandling med Ameluz.
 • Undgå at få sol på de behandlede læsioner og den omgivende hud i ca. 48 timer efter behandlingen.

Børn og unge

Aktiniske keratoser og basalcellekarcinomer forekommer ikke hos børn og unge, undtagen i ekstremt sjældne tilfælde. 

Brug af anden medicin sammen med Ameluz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.
Informer lægen, hvis du bruger medicin, der forøger allergiske reaktioner eller andre skadelige reaktioner efter lyspåvirkning, f.eks. 

 • perikon eller naturlægemidler, der indeholder perikon. De bruges til at behandle depression
 • griseofulvin, som er medicin til behandling af svampeinfektioner
 • medicin, der virker vanddrivende gennem nyrerne, hvor navnet på det aktive stof oftest ender på “thiazid” eller “tiazid”, såsom hydrochlorthiazid
 • Visse typer medicin til behandling af sukkersyge (diabetes) som glibenclamid og glimepirid
 • medicin til behandling af psykiske sygdomme, kvalme eller opkastning, hvor navnet på det aktive stof oftest ender på “azin”.
 • medicin til behandling af bakterieinfektioner, hvor navnet på det aktive stof begynder med ”sulfa” eller ender på “oxacin” eller “cyklin”, såsom tetracyklin

Graviditet og amning

Ameluz bør ikke anvendes under graviditet, på grund af utilstrækkelig viden. Du skal afbryde din amning i 12 timer efter påføring af Ameluz. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ameluz påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Ameluz indeholder

 • 2,4 mg natriumbenzoat (E211) i hvert gram gel. Natriumbenzoat kan give let, lokal irritation.
 • sojaphosphatidylcholin: hvis du er allergisk over for jordnødder eller soja, må du ikke bruge denne medicin.
 • propylenglycol: som kan give hudirritation.

3. Sådan skal du bruge Ameluz

Ameluz anvendes kun på huden. I en behandling kan der gives fotodynamisk behandling til enkelte og flere læsioner eller hele behandlingsområder. Lyskilden til PDT-behandling af læsioner eller felter med aktiniske keratoser kan være dagslys eller en rød lampe. Din læge vil beslutte, hvilken behandlingsmulighed, der skal bruges, afhængigt af dine læsioner. 

Lyskilden til fotodynamisk behandling af aktinisk keratose på torso, hals, ben og arme, er en rød lampe med et smalt spektrum. Der foreligger ingen virkningsdata vedrørende lamper med bredere spektrum eller fotodynamisk behandling med dagslys i disse kropsregioner. 


Lyskilden til fotodynamisk behandling af basalcellekarcinom er altid en rød lampe. 


Behandling af læsioner eller felter med aktiniske keratoser og basalcellekarcinomer med en rød lampe

Før behandling af læsioner 

Det område, der skal behandles, skal først aftørres med bomuldsvat, der er vædet med sprit, for at affedte huden. Derefter skal skæl og skorper fjernes omhyggeligt og alle læsionsoverflader skrabes forsigtigt, så de bliver ru. Dette skal gøres med omhu for at undgå blødning. 


Påføring af gelen
 

Ameluz påføres, så det danner en ca. 1 mm tyk film over hele læsionen eller områderne og ca. 5 mm af det omgivende område med handskebeklædte fingerspidser eller med en spatel. 

Undgå enhver kontakt med øjne, næsebor, mund, ører, slimhinder og blødende læsioner. Der skal holdes en afstand på mindst 1 cm til disse områder. Skyl med vand, hvis en sådan kontakt forekommer. 

Gelen skal tørre i ca. 10 minutter, før en lystæt forbinding anlægges over behandlingsstedet. Forbindingen fjernes efter 3 timer. Overskydende gel tørres af. 


Belysning med en rød lampe
 

Brugen af Ameluz kræver specifik viden om fotodynamisk behandling, da det kan gøre det nødvendigt at bruge en rød lampe. 

Umiddelbart efter afrensning belyses hele det behandlede område ved hjælp af en rød lyskilde. Virkning og bivirkninger som midlertidige smerter afhænger af, hvilken lyskilde der anvendes. Både patienten og det sundhedsfaglige personale skal under behandlingen overholde alle de anførte sikkerhedsinstruktioner for den lyskilde, der anvendes. Alle skal bære egnede beskyttelsesbriller under belysningen. Der er ikke behov for at beskytte sund, ubehandlet hud. 


Behandling af læsioner og felter med aktinisk keratose med dagslys

Overvejelser før behandling 

Brug kun behandling med dagslys, hvis vejrforholdene er egnede til på komfortabel vis at være udendørs i 2 timer (i temperaturer på > 10 °C). Hvis det regner, eller hvis det er sandsynligt, at det vil begynde at regne, skal du ikke behandles med dagslys. 


Før behandling af læsioner
 

Påfør solcreme på hud eksponeret for sollys 15 min før behandlingen af læsionen. Brug kun solcreme med kemiske filte og en solbeskyttelsesfaktor (SPF) på 30 eller højere. Brug ikke solcreme med fysiske filtre som titandioxid, zinkoxid osv., da de hæmmer lysabsorptionen, og derved kan påvirke virkningen af behandlingen. 

Aftør dernæst grundigt området, der skal påsmøres, med bomuldsvat vædet med sprit for at affedte huden. Fjern omhyggeligt skæl og skorper og skrab forsigtigt alle læsionsoverflader, så de bliver ru. Udvis omhu, så blødning undgås. 


Påsmøring af gelen
 

Påfør et tyndt lag Ameluz på alle læsioner eller hele området og ca. 5 mm af det omgivende område med handskebeklædte fingre eller en spatel. 

Undgå kontakt med øjne, næsebor, mund, øre, slimhinder eller blødende læsioner, idet der holdes en afstand på mindst 1 cm. Skyl med vand hvis der opstår sådan en kontakt. 

En lystæt forbinding er ikke nødvendig. Aftør ikke gelen under hele behandlingsforløbet i dagslys. 


Belysning med dagslys til behandling af aktinisk keratose
 

Hvis vejrforholdene er egnede (se ovenfor : Overvejelser før behandling), skal du gå udenfor inden for 30 minutter efter påsmøring af gelen, og blive udenfor i 2 uafbrudte timer i fuld dagslys. Det er acceptabelt at søge skygge i varmt vejr. Hvis din tid udendørs afbrydes, skal du kompensere for dette med en tilsvarende længere belysningstid. Vask den resterende gel af efter de 2 timers lyseksponering. 

Antal behandlinger

 • Læsioner og områder med aktinisk keratose behandles med én påsmøring
 • Basalcellekarcinom behandles med to påsmøringer med en uges mellemrum.


De behandlede læsioner evalueres tre måneder efter behandlingen. Lægen vil beslutte, hvor godt hver hudlæsion har responderet, og det kan være nødvendigt at gentage behandlingen på det tidspunkt.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Der opstår virkning på påsmøringsstedet hos ca. 9 ud af 10 brugere, og det er et tegn på, at de angrebne celler reagerer på behandlingen. 


Normalt er bivirkningerne lette eller moderate i intensitet, og de opstår typisk under belysningen eller 1 til 4 dage efter. I nogle tilfælde kan de dog fortsætte i 1 til 2 uger eller endnu længere. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at afbryde eller ophøre med belysningen. Efter længere tid fører behandlingen med Ameluz hyppigt til en forbedring i hudens egenskaber. 


Bivirkningerne anført nedenfor er blevet rapporteret, når Ameluz anvendes med en rød lampe. Studier af brugen af Ameluz i dagslys viste tilsvarende typer bivirkninger, men med en mindre intensitet. 

Nogle reaktioner på påføringsstedet er blevet observeret før anvendelse af lys. 


Meget almindelig:
kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer  

 • reaktioner på påføringsstedet
  • hudrødme
  • smerter (inkl. brændende smerter)
  • irritation
  • kløe
  • hævelse i vævet på grund af væske
  • skorper
  • afskalning af huden
  • hårdhed i vævet
  • unormal følelse såsom snurren, prikken eller følelsesløshed


Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • reaktioner på påføringsstedet
  • blærer
  • udsivning af væske
  • afslidning
  • andre reaktioner
  • ubehag
  • øget følsomhed for smerter
  • blødning
  • varme
 • hovedpine


Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer  

 • reaktioner på påføringsstedet
  • farveændring
  • pusholdige blærer
  • sår
  • hævelse
  • betændelseslignende reaktioner
  • eksem med pusholdige blærer
  • allergisk reaktion1
 • vabler
 • hudtørhed
 • hævede øjenlåg på grund af væske, sløret syn eller synsnedsættelse
 • ubehagelig, unormal følesans
 • kuldegysninger
 • varmefølelse, feber, hedeture
 • midlertidigt hukommelsestab1
 • smerter
 • nervøsitet
 • væskende sår
 • træthed
 • udslæt, røde eller lilla pletter på kroppen
 • sår
 • hævelse
 • hudstramhed

1Data fra erfaring efter markedsføring 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 


Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på tuben og æsken efter ”EXP” eller ”Anv. inden”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). 


Hold tuben tæt tillukket efter anbrud. Smid tuben væk 12 uger efter, den er åbnet. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ameluz indeholder

 • Aktivt stof: 5-aminolevulinsyre.
  1 g Ameluz indeholder 78 mg 5-aminolevulinsyre (som hydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  dinatriumphosphatdihydrat, isopropylalkohol, polysorbat 80, propylenglycol, renset vand, natriumbenzoat (E211), natriumdihydrogenphosphatdihydrat, sojaphosphatidylcholin, mellemkædede triglycerider, xanthangummi. Se punkt 2.

Udseende og pakningsstørrelse

Ameluz er en hvid til gullig gel. 

Hver æske indeholder en aluminiumstube med 2 g gel, lukket med en skruehætte af polyethylen. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Biofrontera Bioscience GmbH
Hemmelrather Weg 201
51377 Leverkusen, Tyskland
Tlf.: +49 214 87632 66, Fax: +49 214 87632 90
E-mail: ameluz@biofrontera.com  

Fremstiller

Biofrontera Pharma GmbH
Hemmelrather Weg 201
51377 Leverkusen, Tyskland
Tlf.: +49 214 87632 66, Fax: +49 214 87632 90
E-mail: ameluz@biofrontera.com

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

België/Belgique/Belgien
Biofrontera Pharma GmbH
Duitsland / Allemagne / Deutschland
Tél/Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

España
Biofrontera Pharma GmbH sucursal en España
Tel: 900 974943
ameluz-es@biofrontera.com 

България
Biofrontera Pharma GmbH
Германия
Teл.: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

France
Biofrontera Pharma GmbH
Allemagne
Tél: 0800 904642
ameluz-fr@biofrontera.com 

Česká republika
Biofrontera Pharma GmbH
Německo
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Hrvatska
Biofrontera Pharma GmbH
Njemačka
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Danmark
Galenica AB
Sverige
Tlf: +46 40 32 10 95
info@galenica.se 

Ireland
Biofrontera Pharma GmbH
Germany
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Deutschland
Biofrontera Pharma GmbH
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Ísland
Galenica AB
Svíþjóð
Sími: +46 40 32 10 95
info@galenica.se 

Eesti
Biofrontera Pharma GmbH
Saksamaa
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Italia
Biofrontera Pharma GmbH
Germania
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Ελλάδα
Biofrontera Pharma GmbH
Γερμανία
Τηλ: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Κύπρος
Biofrontera Pharma GmbH
Γερμανία
Τηλ: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Latvija
Biofrontera Pharma GmbH
Vācija
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Polska
medac GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Tel.: +48 (0)22 430 00 30
kontakt@medac.pl 

Lietuva
Biofrontera Pharma GmbH
Vokietija
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Portugal
Biofrontera Pharma GmbH
Alemanha
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Luxembourg/Luxemburg
Biofrontera Pharma GmbH
Allemagne / Deutschland
Tél/Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

România
Biofrontera Pharma GmbH
Germania
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Magyarország
Biofrontera Pharma GmbH
Németország
Tel.: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Slovenija
Biofrontera Pharma GmbH
Nemčija
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Malta
Biofrontera Pharma GmbH
Il-Ġermanja
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Slovenská republika
Biofrontera Pharma GmbH
Nemecko
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Nederland
Biofrontera Pharma GmbH
Duitsland
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 

Suomi/Finland
Galenica AB
Ruotsi
Puh/Tel: +46 40 32 10 95
info@galenica.se 

Norge
Galenica AB
Sverige
Tlf: +46 40 32 10 95
info@galenica.se 

Sverige
Galenica AB
Tfn: +46 40 32 10 95
info@galenica.se 

Österreich
Pelpharma Handels GmbH
Tel: +43 2273 70 080
ameluz@pelpharma.at 

United Kingdom (Northern Ireland)
Biofrontera Pharma GmbH
Germany
Tel: +49 214 87632 66
ameluz@biofrontera.com 


Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 23/03/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...