Locoid®

kutanopløsning 0,1%

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid® 1 mg/g (0,1 %) kutanopløsning  

hydrocortisonbutyrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid
 3. Sådan skal du bruge Locoid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid indeholder hydrocortisonbutyrat.
Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden.

Du kan bruge Locoid ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis.

Locoid er beregnet til anvendelse hos voksne, børn og spædbørn over 3 måneder.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid (angivet i punkt 6).
 • hvis din hudsygdom skyldes betændelse forårsaget af bakterier, virus, svampe, gærsvampe eller parasitter. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen.
 • hvis du har rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
 • hvis du har betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid 

 • Locoid bør ikke anvendes på øjenlågene og områderne omkring øjnene, da det kan øge risikoen for at udvikle grøn stær eller grå stær.
 • Hyppig og langvarig behandling med Locoid i ansigt, på store hudområder, under armene, brystet, i lysken eller i hudfolder samt andre tynde hudområder (eksempelvis kønsområdet) bør undgås på grund af risiko for udvikling af tynd hud, øget optagelse af lægemidlet og øget udvikling af bivirkninger
 • Der er risiko for øget udvikling af bivirkninger, hvis du sætter plaster på behandlingsstedet, dækker det til med plastik eller på anden måde pakker det ind f.eks.
  en ble med plastikbagside. Tal med lægen.
 • Vask hænderne, hver gang du har brugt Locoid, medmindre det er hænderne, som behandles.
 • Generelt bør du ikke bruge kutanopløsningen i mere end 4-6 uger medmindre lægen har fortalt dig andet og lægen kontrollerer dig regelmæssigt.
 • Tal med lægen, hvis du har brugt kutanopløsningen i lang tid. Du må ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen.
 • Binyrebarkhormon kan skjule, forårsage eller forværre en hudinfektion. Hvis en infektion under behandlingen forværres, skal du stoppe med at bruge Locoid. Kontakt din læge inden du stopper behandlingen.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn og unge

Børn kan være mere følsomme over for brugen af binyrebarkhormon. Dannelsen af binyrebarkhormoner kan derfor opstå hurtigere hos børn end hos voksne.
Locoid skal anvendes med forsigtighed hos børn og som anvist af lægen eller sundhedspersoner.

Der skal især udvises forsigtighed hos spædbørn og småbørn med eksem inklusive bleudslæt. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Locoid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Der er ikke kendskab til problemer ved brug af Locoid sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Du må kun bruge Locoid efter lægens anvisning.

Amning
Du kan amme, selv om du bruger Locoid.

Du skal vaske kutanopløsningen af, inden du ammer dit barn, hvis du bruger kutanopløsningen på brystet eller brystvorten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Locoid

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne  

 • Brug Locoid på de angrebne steder i et jævnt og tyndt lag, 1-2 gange daglig.
 • Brug kun lægemidlet på de angrebne hudområder.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter hver anvendelse, medmindre det er hænderne, som du skal behandle.
 • Pas på, at kutanopløsningen ikke kommer i øjnene.
 • Brug ikke kutanopløsningen i længere tid, end lægen har fortalt dig.


Børn (2-11 år) og spædbørn og småbørn (3-23 måneder) 

 • Hos børn, spædbørn og småbørn bør anvendelsen af store mængder samt langtidsbehandling med Locoid undgås
 • Behandling bør begrænses til det mindst mulige areal, der er nødvendigt for at opnå behandlingsmæssig virkning
 • Hos børn, spædbørn og småbørn skal man ligeledes undgå at anvende plaster, plastik eller på nogen som helst anden måde tildække behandlingsstedet f.eks.
  med en ble med plastikbagside, på grund af risiko for øgede bivirkninger - Behandlingsvarigheden hos spædbørn og småbørn bør ikke overstige 7 dage.


Ældre
Der er ingen særlige forholdsregler hos ældre.
Dosisjustering er ikke nødvendigt. 

Hvis du har brugt for meget Locoid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Locoid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Det sker normalt kun, hvis du har brugt Locoid på store områder igennem lang tid. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid

Brug Locoid, så snart du kommer i tanke om det. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid

Du må kun holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Din hudsygdom kan blusse op igen eller forværres, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid i lang tid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken
 • Overfølsomhedsreaktion.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Tynd hud, der let går i stykker (hudatrofi)
 • Udvidning af de små kar i huden (teleangiektasi)
 • Små, runde blodudtrædninger i huden (purpura)
 • Strækmærker
 • Hudrødmen (erytem)
 • Bumser (akne)
 • Udslæt omkring munden (perioral dermatit)
 • Hududslæt og eksemen herunder allergisk kontakteksemen (dermatit/allergisk kontaktdermatitis)
 • Lyse pletter på huden (pigmentforandringer)
 • Skægvækst
 • Unormal øget hårvækst på normalt mindre behårede steder (hypertrikose)
 • Ny infektion (sekundær infektion)
 • Udslæt
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen (rebound-effekt).


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Hudinfektioner
 • Sløret syn
 • Hudkløe (pruritus)
 • Smerter ved påføringsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Efter åbning bør flasken bruges inden 8 uger. Det kan være en hjælp at skrive datoen på kartonen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid indeholder:

 • Aktivt stof: hydrocortisonbutyrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: glycerol, povidon K90, vandfri natriumcitrat, vandfri citronsyre, isopropylalkohol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Klar, farveløs opløsning.

Pakningsstørrelser
Flaske á 100 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime
Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.
Smetanovo nabrezi 1238/20a
500 02 Hradec Kralove
Tjekkiet 


Locoid® er et registreret varemærke, der tilhører Cheplapharm Arzneimittel GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...