Zinnat®

filmovertrukne tabletter 500 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zinnat® 500 mg filmovertrukne tabletter 

Cefuroxim 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zinnat
 3. Sådan skal du tage Zinnat
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zinnat er et antibiotikum, der anvendes til voksne og børn. Det virker ved at dræbe bakterier, som forårsager infektioner. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes cefalosporiner. 

 

Zinnat anvendes til at behandle infektioner i: 

 • halsen
 • bihulerne
 • mellemøret
 • lunger eller brystkassen
 • urinvejene
 • huden og bløddele.

 

Zinnat kan også anvendes til: behandling af Lyme-sygdom (en infektion, der bliver spredt af flåter (en parasit)). 


Din læge vil muligvis teste, hvilken type bakterie, der er skyld i din infektion og undersøge, om denne bakterie er følsom over for Zinnat under din behandling. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zinnat

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Zinnat

 • hvis du er allergisk over for antibiotika af typen cefalosporiner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zinnat (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion) over for antibiotika af typen betalaktamer (penicilliner, monobaktamer og carbapenemer).

Du må ikke tage Zinnat, før du har talt med lægen, hvis du mener, at dette gælder for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Zinnat anbefales ikke til børn under 3 måneder, da sikkerhed og virkning ikke kendes for denne aldersgruppe. 


Du skal holde øje med visse symptomer, såsom overfølsomhedsreaktioner, svampeinfektioner (såsom candidiasis) og alvorlig diarré (pseudomembranøs colitis), mens du bruger Zinnat. Dette vil nedsætte risikoen for eventuelle problemer. Se (’Tilstande, du skal holde øje med’) under punkt 4


Hvis du skal have taget en blodprøve 

Zinnat kan påvirke analyseresultaterne for blodsukker eller en blodprøve, der kaldes Coombs’ test. Hvis du skal have taget en blodprøve: 

Fortæl den person, der tager prøven, at du tager Zinnat. 

Brug af anden medicin sammen med Zinnat

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager 

 • Medicin, der nedsætter mængden af mavesyre (f.eks. antacida, som bruges til behandling af halsbrand) kan påvirke virkningen af Zinnat.
 • Probenecid.
 • Blodfortyndende medicin (orale antikoagulantia).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af disse typer af medicin. 

 

P-piller
Zinnat kan nedsætte virkningen af p-piller. Hvis du tager p-piller, skal du også bruge prævention, der danner en barriere (såsom kondom), mens du tager Zinnat. Spørg lægen til råds. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Lægen vil afveje fordelene ved at behandle dig med Zinnat over for risikoen for barnet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zinnat kan gøre dig svimmel og give andre bivirkninger, som kan gøre dig mindre opmærksom. 

Kør ikke bil og betjen ikke maskiner, hvis du ikke føler dig godt tilpas. 

Zinnat filmovertrukne tabletter indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Kan give allergiske reaktioner, som kan optræde efter behandlingen. 

3. Sådan skal du tage Zinnat

Tag altid Zinnat nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. 

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tag Zinnat efter et måltid. Det vil gøre behandlingen mere effektiv. 

 

Slug Zinnat tabletter hele med lidt vand. 

 

Du må ikke tygge, knuse eller dele tabletterne - det kan gøre behandlingen mindre effektiv. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Den sædvanlige dosis af Zinnat er 250-500 mg 2 gange daglig, afhængigt af: 

 • infektionens sværhedsgrad og type.

 

Børn 

Den sædvanlige dosis af Zinnat er 10 mg/kg (højst 125 mg) til 15 mg/kg (højst 250 mg) 2 gange daglig afhængigt af: 

 • infektionens sværhedsgrad og type.

 

Zinnat anbefales ikke til børn under 3 måneder, da sikkerhed og virkning ikke kendes for denne aldersgruppe. 

 

Afhængigt af sygdommen eller af, hvordan dit barn reagerer på behandlingen, kan lægen ændre dosis, eller det kan være nødvendigt med mere end et behandlingsforløb. 

 

Patienter med nyreproblemer 

Hvis du har nyreproblemer, vil lægen måske ændre din dosis. 

Tal med lægen, hvis dette gælder for dig. 

Hvis du har taget for mange Zinnat

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Zinnat end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Hvis du har taget for meget Zinnat, kan du få neurologiske forstyrrelser, du kan især have større sandsynlighed for at få kramper (krampeanfald). 

Vent ikke. Kontakt straks lægen eller den nærmeste skadestue. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Zinnat

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.
Tag blot den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Zinnat

Du må ikke stoppe med at tage Zinnat uden vejledning. 


Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingen med Zinnat. Du må ikke stoppe, medmindre lægen råder dig til at stoppe - heller ikke, selvom du har fået det bedre. Hvis du ikke gennemfører hele behandlingen, kan infektionen komme igen. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tilstande, som du skal holde øje med  

Et lille antal af de personer, som tager Zinnat, får en allergisk reaktion eller en hudreaktion, som kan blive alvorlig. Symptomer på disse reaktioner inkluderer: 

 • alvorlig allergisk reaktion. Symptomer omfatter hævet og kløende udslæt, hævelser, undertiden i ansigtet eller munden, hvilket kan forårsage vejrtrækningsbesvær
 • udslæt, der kan danne blærer, og som ligner små målskiver (mørk plet i midten omgivet af et lysere område omsluttet af en mørk ring)
 • et udbredt udslæt med blæredannelse og afskalning af huden (dette kan være tegn på Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)

 

Andre tilstande, som du skal holde øje med, mens du tager Zinnat, er: 

 • svampeinfektioner. Medicin som Zinnat kan medføre vækst af en gærsvamp (Candida) i kroppen, hvilket kan medføre svampeinfektioner (såsom trøske). Der er større risiko for denne bivirkning, hvis du tager Zinnat i en længere periode
 • alvorlig diarré (pseudomembranøs colitis). Medicin som Zinnat kan give betændelse i tyktarmen, som medfører alvorlig diarré, oftest med blod og slim, mavesmerter og feber
 • Jarisch-Herxheimers reaktion. Nogle patienter kan få høj temperatur (feber), kuldegysninger, hovedpine, muskelsmerter og udslæt, mens de er i behandling med Zinnat for Lyme-sygdom. Dette kaldes Jarisch- Herxheimers reaktion. Symptomerne varer normalt et par timer eller op til en dag.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får et eller flere af disse symptomer. 

 

Almindelige bivirkninger 

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • svampeinfektioner (såsom candidiasis)
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • diarré
 • kvalme
 • mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • stigning i en type hvide blodlegemer (eosinofili)
 • stigning i leverenzymer.

 

Ikke almindelige bivirkninger
Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

 • sygdomslignende tilstand
 • udslæt.
 • opkastning.

 

Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • nedsat antal blodplader (celler, der får blodet til at størkne)
 • nedsat antal hvide blodlegemer
 • positiv Coombs’ test.

 

Andre bivirkninger
Andre bivirkninger er set hos meget få personer, men den nøjagtige hyppighed kendes ikke: 

 • alvorlig diarré (pseudomembranøs colitis)
 • allergiske reaktioner
 • hudreaktioner (hvoraf nogle kan være alvorlige)
 • høj temperatur (feber)
 • gulfarvning af det hvide i øjnene eller huden
 • leverbetændelse (hepatitis)
 • overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.

 

Bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • røde blodlegemer, der ødelægges for hurtigt (hæmolytisk anæmi).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zinnat utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares ved højst 30 °C.  

Opbevares i original emballage. 

 

Tag ikke Zinnat efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zinnat indeholder:

 • Aktivt stof: cefuroxim som cefuroximaxetil. Hver tablet indeholder 500 mg cefuroxim.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, hypromellose, vegetabilsk olie, natriumlaurilsulfat, kolloid vandfri silica, propylenglycol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), opaspray white (indeholder hypromellose, titandioxid (E171), natriumbenzoat (E211), methyleret sprit, renset vand).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Zinnat er hvide og kapselformede filmovertrukne tabletter. 

 

Pakningsstørrelse 

Zinnat fås i en pakningsstørrelse á 15 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V  


Zinnat® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret juli 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...