Strefzap

mundhulespray 8,75 mg/3 pust

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strefzap® honning og citron 8,75 mg/dosis mundhulespray, opløsning  

Flurbiprofen  

Lægemiddel til voksne 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strefzap honning og citron
 3. Sådan skal du bruge Strefzap honning og citron
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Strefzap honning og citron er flurbiprofen. Flurbiprofen tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). Disse lægemidler virker ved at ændre den måde, hvorpå kroppen reagerer på smerte, hævelse og feber. 

 

Strefzap honning og citron bruges til kortvarig lindring af symptomer på ondt i halsen, såsom ømhed, smerter og hævelser i halsen samt synkebesvær hos voksne i alderen 18 år og derover. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strefzap honning og citron

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Strefzap honning og citron hvis

 • du er allergisk over for flurbiprofen, andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
 • du tidligere har haft en allergisk reaktion efter at have taget acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater, f.eks. astma, hvæsende vejrtrækning, kløe, en løbende næse, udslæt eller hævelser
 • du har eller har haft mavesår eller blødning i maven eller tarmene (to eller flere episoder)
 • du har haft svær colitis (betændelse i tarmen)
 • du tidligere har haft blødningsforstyrrelser, efter at have taget NSAID-lægemidler
 • du er i de sidste tre måneder af din graviditet
 • du har alvorligt hjerte-, nyre- eller leversvigt
 • du er barn eller ung under 18 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Strefzap honning og citron, hvis: 

 • du allerede tager andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) eller acetylsalicylsyre
 • du har betændte mandler (tonsilitis) eller tror, du har en bakteriel halsinfektion (da du kan have behov for antibiotika)
 • du er ældre (da du har større risiko for at få bivirkninger)
 • du nogen sinde har haft astma eller lider af allergi
 • du lider af en hudsygdom kaldet Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) eller blandet bindevævssygdom (MCTD)
 • du har forhøjet blodtryk
 • du har en tarmsygdom (ulcerativ colitis, Crohns sygdom)
 • du har hjerte-, nyre- eller leverproblemer
 • du har haft et slagtilfælde
 • du er i de første 6 måneder af din graviditet eller ammer.

 

Mens du bruger Strefzap honning og citron  

 • Du skal straks stoppe med at bruge mundhulesprayen og kontakte lægen ved første tegn på en hudreaktion (udslæt, afskalning, blæredannelse) eller andre tegn på en allergisk reaktion.
 • Fortæl alle usædvanlige mavesymptomer til din læge (især blødning).
 • Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre, hvis du får det værre, eller hvis du får nye symptomer.
 • Brug af medicin som flurbiprofen kan være forbundet med en lille øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde. Risikoen er større ved høje doser og langvarig behandling.

Overskrid ikke den anbefalede dosis og behandlingsvarighed (se punkt 3).  

Børn og unge

Må ikke anvendes af børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Strefzap honning og citron

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, især: 

 • andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), herunder selektive cyclooxygenase-2-hæmmere mod smerter eller betændelse, da de kan øge risikoen for blødning i mave eller tarm
 • warfarin og acetylsalicylsyre og anden blodfortyndende medicin
 • ACE-hæmmere og angiotensin-II-antagonister (medicin mod forhøjet blodtryk)
 • vanddrivende tabletter, herunder kaliumbesparende lægemidler
 • SSRI-præparater (lægemidler til behandling af depression)
 • hjerteglykosider, f.eks. digoxin (mod dårligt hjerte)
 • ciclosporin (som forebygger organafstødning efter transplantation)
 • kortikosteroider (som mindsker betændelse)
 • litium (mod humørforstyrrelser)
 • methotrexat (lægemiddel til behandling af psoriasis, artritis eller cancer)
 • mifepriston (lægemiddel, der anvendes til afbrydelse af graviditet); NSAID bør ikke bruges i 8-12 dage efter at have taget mifepriston, da det kan mindske virkningen af mifepriston
 • orale antidiabetika (til behandling af sukkersyge)
 • phenytoin (til behandling af epilepsi)
 • probenecid, sulfinpyrazon (mod gigt og artritis)
 • quinolon-antibiotika, f.eks. ciprofloxacin og levofloxacin (mod bakterieinfektioner)
 • tacrolimus (forebygger organafstødning efter transplantation)
 • zidovudin (et lægemiddel til behandling af hiv).

Brug af Strefzap honning og citron sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå at indtage alkohol under behandling med Strefzap honning og citron, da det øger risikoen for blødning i mave eller tarm. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 • Brug ikke denne medicin, hvis du er i de sidste 3 måneder af din graviditet.
 • Hvis du er i de første 6 måneder af graviditeten, eller hvis du ammer, skal du tale med din læge, før du bruger denne medicin.

Flurbiprofen tilhører en gruppe lægemidler (NSAID), der muligvis kan gøre det sværere for dig at blive gravid. Denne effekt ophører, når du stopper med at bruge denne medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin burde ikke påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Dog kan svimmelhed, døsighed og synsforstyrrelser være mulige bivirkninger efter indtagelse af NSAID- præparater. Hvis du oplever disse bivirkninger, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Strefzap honning og citron:

Strefzap honning og citron indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216).  

Disse stoffer kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 


Denne medicin indeholder duftstoffer med anisylalkohol, citral, citronellol, d-limonen, geraniol og linalool. Anisylalkohol, citral, citronellol, d-limonen, geraniol og linalool kan forårsage allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Strefzap honning og citron

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne på 18 år og ældre: 

Én dosis (3 pust) administreret bagerst i mundhulen hver 3.-6. time efter behov. Tag ikke mere end 5 doser inden for en periode på 24 timer. 

 

Én dosis (3 pust) indeholder 8,75 mg flurbiprofen. 

 

Brug til børn og unge  

Må ikke gives til børn og unge under 18 år. 

 

Kun til brug i mundhulen  

 • Må kun bruges bagerst i mundhulen.
 • Undgå at trække vejret ind, mens du sprayer.
 • Tag ikke mere end 5 doser (15 pust) inden for en periode på 24 timer.

 

Strefzap honning og citron er kun til kortvarig brug.  

Du skal bruge så få doser, som er nødvendig, og i kortest mulig tid til at lindre dine symptomer. Hvis der opstår irritation i munden, skal du stoppe med at bruge flurbiprofen. 

 

Brug ikke denne medicin i mere end 3 dage, medmindre lægen har informeret dig om andet.  

Hvis du ikke får det bedre, hvis du får det værre, eller hvis nye symptomer opstår, så tal med en læge eller apoteket. 

 

Klargøring af pumpen  

Ved brug af pumpen for første gang (eller efter opbevaring i en lang periode) skal du først klargøre pumpen. 

 

Ret mundstykket væk fra dig selv og aktiver pumpen ved at trykke på den mindst fire gange, indtil der kommer en fin, ensartet tåge. Pumpen er nu klar til brug. Hvis produktet ikke har været brugt i en periode, skal du rette mundstykket væk fra dig selv og spraye mindst én gang for at sikre, at der kommer en fin, ensartet tåge. Sørg altid for at der dannes en fin ensartet tåge før dosering af produktet. 

 

Brug af sprayen  

Ret mundstykket mod det bagerste af halsen  

 

Korrekt 

Strefzap honning og citron Nordic Prime ApS mundhulespray, opløsning 8,75 mg/3 pust 

 

Ukorrekt 

Strefzap honning og citron Nordic Prime ApS mundhulespray, opløsning 8,75 mg/3 pust 

 

Ved hjælp af en jævn hurtig bevægelse skal du trykke tre gange på pumpen, idet du sørger for at trykke pumpen helt ned for hver pust og fjerner fingeren fra toppen af pumpen mellem hver pust. 

Strefzap honning og citron Nordic Prime ApS mundhulespray, opløsning 8,75 mg/3 pustStrefzap honning og citron Nordic Prime ApS mundhulespray, opløsning 8,75 mg/3 pust 

Du må ikke trække vejret ind, mens du sprayer. 

Hvis du har brugt for meget Strefzap honning og citron

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apotekspersonalet hvis du har brugt mere af Strefzap honning og citron, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer på overdosis kan være: kvalme eller opkastning, mavesmerter eller mere sjældent diarré. Du kan også få ringen for ørerne, hovedpine og blødning i mave-tarm-kanalen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

STOP MED AT BRUGE denne medicin og kontakt straks lægen, hvis du får:

 • alvorlige hudsygdomme såsom Stevens-Johnson syndrom (blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber) og toksisk epidermal nekrolyse (kraftig afskalning og afstødning af hud). Kontakt læge eller skadestue. Hyppigheden: Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
 • tegn på anafylaktisk shock karakteriseret ved hævelse af ansigt, tunge eller hals, så du får svært ved at trække vejret, hjertebanken, blodtryksfald, som medfører shock (kan ske selv ved førstegangsbrug af medicinen). Hyppighed: Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)
 • tegn på overfølsomhed og hudreaktioner som f.eks. rødme, kløe, hævelse, afskalning af huden, blæredannelse på huden, flager på huden eller sårdannelse på hud og slimhinder. Hyppighed: Ikke almindelig (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)
 • tegn på en allergisk reaktion såsom astma, uforklarlig hvæsende vejrtrækning eller åndenød, kløe, en løbende næse eller hududslæt. Hyppighed: Ikke almindelig (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).

 

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får nogen af følgende bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er nævnt her:  

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • svimmelhed, hovedpine
 • irriteret hals
 • mundsår, smerter eller følelsesløshed i munden
 • ondt i halsen
 • ubehag i munden (såsom en varm, brændende eller prikkende fornemmelse)
 • kvalme og diarré
 • prikkende og kløende fornemmelse i huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • døsighed
 • blærer i mund eller hals, følelsesløshed i halsen
 • oppustet mave, ondt i maven, luft i maven, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, opkastning
 • tørhed i munden
 • brændende fornemmelse i munden, ændret smagssans
 • feber, smerter
 • søvnighed eller søvnbesvær
 • forværring af astma, hvæsende vejrtrækning og åndenød
 • nedsat følelse i halsen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • blodmangel, nedsat antal blodplader i blodet (som kan give blå mærker og blødninger)
 • hævelser (ødemer), forhøjet blodtryk, hjertesvigt eller hjerteanfald
 • leverbetændelse (hepatitis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Holdbarhed efter åbning: 6 måneder. 

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strefzap honning og citron indeholder:

 • Aktivt stof: flurbiprofen. Én dosis (3 pust) indeholder 8,75 mg flurbiprofen, svarende til 16,2 mg/ml flurbiprofen.
 • Øvrige indholdsstoffer: Betadex, dinatriumphosphatdodecahydrat, citronsyremonohydrat, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), natriumhydroxid, honning-aroma (indeholder smagsstoffer, smagskorrigens og propylenglycol (E1520)), citron- aroma (indeholder smagsstoffer, smagskorrigens og propylenglycol (E1520)), N,2,3- Trimethyl-2-isopropylbutanamid, saccharinnatrium (E954), hydroxypropylbetadex og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Strefzap honning og citron mundhulespray, opløsning er en klar, farveløs til let gullig opløsning med smag af honning og citron. 

 

Pakningsstørrelse  

Hver flaske indeholder 15 ml opløsning, som svarer til cirka 83 pust. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

 

Strefzap® er et registreret varemærke, der tilhører Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...