Lacrofarm®

pulver til oral opløsning

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lacrofarm Junior®, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du giver dette lægemiddel til dit barn, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis dit barn får det værre, eller hvis dit barn ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at give Lacrofarm Junior
 3. Sådan skal du bruge Lacrofarm Junior
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lacrofarm Junior. Det er et såkaldt laksativ til behandling af kronisk forstoppelse hos børn fra 2-11 år og til behandling af meget svær forstoppelse (også kaldet refraktær obstipation) hos børn fra 5-11 år. 


Det hjælper børn til at få en behagelig tarmfunktion, selv om de har haft forstoppelse i længere tid. 

2. Det skal du vide, før du begynder at give Lacrofarm Junior

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Lacrofarm Junior, hvis dit barn:

 • er allergisk over for macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, kaliumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lacrofarm Junior (angivet i punkt 6)
 • har hul på tarmen
 • har en tilstopning af tarmen (tarmslyng)
 • har en alvorlig inflammatorisk tarmsygdom, såsom colitis ulcerosa, Crohn’s sygdom eller toksisk megacolon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Når dit barn tager Lacrofarm Junior, skal det fortsætte med at drikke meget vand. Væskeindholdet i Lacrofarm Junior opløsning kan ikke erstatte det sædvanlige væskeindtag.

Hvis dit barn har hjerte- eller nyreproblemer, nedsat opkastningsrefleks eller refluksesofagit (halsbrand forårsaget af, at indholdet i maven løber tilbage til spiserøret), bør du tale med lægen, inden du giver Lacrofarm Junior.

Hvis dit barn får symptomer som hævelser, kortåndethed, træthed, dehydrering (symptomerne omfatter øget tørst, mundtørhed og svaghed) eller hjerteproblemer, skal du stoppe med at give barnet Lacrofarm Junior og straks kontakte lægen. Symptomerne er set ved behandling af voksne. 

Brug af andre lægemidler sammen med Lacrofarm Junior

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Visse lægemidler, f.eks. mod epilepsi, kan være mindre effektive ved brug af Lacrofarm Junior. Hvis dit barn tager store mængder af Lacrofarm Junior (f.eks. ved refraktær obstipation), så skal dit barn ikke tage andre lægemidler i en time før eller efter at Lacrofarm Junior er blevet indtaget. 

 

Hvis du har behov for at fortykke væsker for at kunne synke dem sikkert, skal du være opmærksom på, at Lacrofarm Junior kan modvirke effekten af fortykningsmidlet. 

Graviditet og amning

Lacrofarm kan anvendes under graviditet og amning.
Tal med lægen eller apoteket, før du giver Lacrofarm Junior. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lacrofarm Junior påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lacrofarm Junior

Denne medicin indeholder 5,4 mmol kalium pr. dosis. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

Lacrofarm Junior indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 93 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brev. Dette svarer til 4,7% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

3. Sådan skal du bruge Lacrofarm Junior

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 


Kronisk forstoppelse
 

Lacrofarm Junior dosen er afhængig af barnets alder og hvordan barnet reagerer på behandlingen. 

 • Som startdosis skal børn mellem 2-6 år have 1 brev dagligt.
 • Børn mellem 7-11 år skal have 2 breve dagligt.
 • Lægen kan bede dig om at øge antallet af breve indtil dit barn har en blød afføring. Normalt vil det være nok med 4 breve taget over en dag.


Det er ikke nødvendigt at indtage hele drikken på én gang. Hvis barnet foretrækker det, så kan halvdelen af drikken tages om morgenen og den anden halvdel om aftenen.

Svær forstoppelse
Før dit barn tager Lacrofarm Junior skal det bekræftes af lægen at dit barn lider af svær forstoppelse.

Behandling af svær forstoppelse hos børn mellem 5 og 11 år: 

Antal breve 

Alder (år) 

Dag 1 

Dag 2 

Dag 3 

Dag 4 

Dag 5 

Dag 6 

Dag 7 

5 - 11 

4 

6 

8 

10 

12 

12 

12 


Det daglige antal breve skal indtages i adskilte doseringer men skal alle indtages over en 12 timers periode (f.eks. fra kl. 8.00-20.00). Behandlingen kan afsluttes, når lægemidlet har haft effekt. Det viser sig ved, at dit barn har store mængder afføring og/eller vandholdig diarré.

Brugsanvisning
Dette lægemiddel kan tages når som helst, med eller uden mad og drikke. 

 • Åbn brevet og hæld indholdet i et glas. Tilføj et kvart glas vand (62,5 ml). Rør godt rundt, indtil alt pulveret er blevet opløst.
 • Til behandling af svær forstoppelse kan det være lettere at opløse 12 breve i 750 ml vand.


Behandlingsvarighed 

 • Kronisk forstoppelse: Behandlingen sker over en længere periode, mindst 6-12 måneder.
 • Svær forstoppelse: Behandling med Lacrofarm Junior kan vare op til 7 dage.

Hvis dit barn har taget for meget Lacrofarm Junior

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis dit barn har taget mere Lacrofarm Junior, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og føler sig utilpas.

Dit barn kan få diarré. Hold op med at give Lacrofarm Junior, indtil det stopper og begynd så igen med en lavere dosis. Hvis du er usikker, så kan du kontakte lægen eller apoteket. 

Hvis dit barn har glemt at bruge Lacrofarm Junior

Du må ikke give en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt behandlingen, lige så snart du husker det, og fortsæt derefter som før.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fortæl omgående lægen det og hold op med at give Lacrofarm Junior, hvis dit barn:
Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • får en alvorlig allergisk reaktion, der giver åndenød eller svimmelhed eller hævelse i ansigtet, læberne, tungen eller halsen
 • tegn på allergi, f.eks. udslæt, kløe eller kortåndethed.


Følgende bivirkninger er ligeledes rapporteret:
Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Maverumlen, oppustet mave eller ondt i maven, luft i maven, opkastning, kvalme, fordøjelsesproblemer eller ondt i anus (enden). Hvis dit barn oplever en let diarré, når han/hun starter med at tage Lacrofarm Junior, vil hans/hendes tilstand som regel forbedres, hvis du reducerer den mængde Lacrofarm Junior, dit barn tager.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 

 • Nældefeber, rødme i huden eller hududslæt
 • Hævelse af hænder, fødder eller ankler
 • Hovedpine
 • Høje og lave kaliumniveauer i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Lacrofarm Junior efter den udløbsdato, der står på pakningen og brevet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Når du har opløst Lacrofarm Junior i vand, og hvis dit barn ikke kan drikke det med det samme, så opbevar det overdækket og i køleskabet (2 - 8 °C). Opløsning, der ikke er blevet anvendt inden 24 timer, skal smides ud. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lacrofarm Junior indeholder:

 • Aktive stoffer: macrogol 3350 (6,563 g), natriumchlorid (175,4 mg), natriumhydrogencarbonat (89,3 mg) og kaliumchlorid (23,3 mg).
 • Øvrige indholdsstoffer: acesulfamkalium (E950) som sødemiddel.

Udseende og pakningsstørrelser

Lacrofarm Junior er et hvidt pulver, der er pakket i breve. Det fås i pakninger med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 breve. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S
Energivej 15 

5260 Odense S
info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...