Iprazap

næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Iprazap 21 mikrogram/dosis, næsespray, opløsning  

ipratropiumbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Iprazap
 3. Sådan skal du bruge Iprazap
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Iprazap næsespray er en klar væske, der i forstøvet form sprøjtes op i næsen.

Iprazap næsespray indeholder ipratropiumbromid, som hæmmer dannelsen af vandigt sekret i næsens slimhinder, f.eks. ved løbenæse. Iprazap begynder at virke inden for 15 minutter.

Iprazap næsespray anvendes til voksne for at mindske mængden af vandigt sekret ved allergisk snue (som f.eks. skyldes pollen) eller ved ikke-allergisk løbende næse (som kan udløses af f.eks. temperaturforandringer eller lokalirriterende emner i omgivelserne).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Iprazap

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Iprazap:

 • hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid, atropin, atropinlignende stoffer, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Iprazap (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Iprazap, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande, eller hvis de opstår under behandlingen:  

 • Overfølsomhedsreaktioner. Dette kan forekomme i sjældne tilfælde lige efter brug af Iprazap. Symptomer på dette er nældefeber, hævelse i mund og i svælget, hududslæt og åndenød.
  Kontakt straks læge eller skadestue.
  Ring evt. 112.
 • Akut grøn stær (snævervinklet glaukom) eller grøn stær i familien (forhøjet tryk i øjet).
 • Øjensmerter, øjenubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser som ringe eller pletter samtidig med røde øjne. Søg omgående læge, da disse symptomer kræver specialbehandling.
 • Forstørret blærehalskirtel (prostata).
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop.
 • Cystisk fibrose da Iprazap kan give fordøjelsesbesvær.

Medicinen må ikke komme i øjnene.
Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen. 

Brug af anden medicin sammen med Iprazap

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Du kan bruge Iprazap sammen med andre lægemidler mod helårssnue f.eks. antihistaminer eller kortikosteroider til lokal anvendelse i næsen, uden at du får hyppigere bivirkninger.

Virkningen af Iprazap næsespray forstærkes hvis du anvender andre lægemiddelformer samtidig med Iprazap. Dette er andre lægemidler som Iprazap eller andre lægemidler med lignende virkning (antikolinerge lægemidler). Tal med din læge, hvis du f.eks. tager medicin mod Parkinsons sygdom, astma og KOL eller medicin mod visse tarmsygdomme, da disse kan forstærke bivirkningerne ved Iprazap. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hvis du er gravid eller ammer, må du normalt ikke bruge Iprazap. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Iprazap påvirker normalt ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Hvis du oplever bivirkninger så som svimmelhed, synsforstyrrelser eller sløret syn bør du undlade at køre bil og betjene maskiner. 

Iprazap indeholder benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse. 

3. Sådan skal du bruge Iprazap

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og unge over 18 år: 2 pust i hvert næsebor 2-3 gange daglig.
Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.

Brug til børn og unge
Det frarådes at anvende Iprazap til børn og unge under 18 år uden lægens anvisning.

Brugsvejledning - se sidst i indlægssedlen. 

Hvis du har brugt for meget Iprazap

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Iprazap, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Ved overforbrug af Iprazap kan du få mundtørhed, synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt) eller hurtig puls. 

Hvis du har glemt at bruge Iprazap

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Det viser sig ved pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter eller timer) eller hævelse af tunge, læber og ansigt. Kan være livsfarligt. Ring evt. 112.
 • Akut grøn stær (snævervinklet glaukom). Det viser sig ved hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet.
  Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hurtig eller uregelmæssig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Vejrtrækningsbesvær eller kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.
  Kontakt straks læge eller skadestue.
  Ring evt. 112.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • Hovedpine.
 • Næseblod, tørhed i næsen, svælgirritation, irritation i næsen.


Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Overfølsomhed.
 • Svimmelhed.
 • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, øjensmerter, sløret syn, ringe omkring lyse genstande, øget blodfylde i bindehindens kar, hævelse af hornhinden.
 • Tør hals, svælgkatar / irritation i svælget.
 • Mundtørhed, kvalme, mave/ tarmforstyrrelser, hævelse i munden, mundbetændelse.
 • Hududslæt.


Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • Hjertebanken.
 • Hudkløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Efter åbning af flasken må den ikke bruges i mere end et år.
Flasken må ikke nedfryses.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Iprazap indeholder:

 • Aktivt stof: ipratropiumbromid 21 mikrogram/dosis (som ipratropiumbromidmonohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, benzalkoniumchlorid, natriumedetat, saltsyre, natriumhydroxid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Iprazap 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning er en klar farveløs væske i glasflaske med pumpespray.

Iprazap fås i pakningsstørrelser á 1 flaske med 180 doser (15 ml) eller 360 doser (2 x 15 ml) i yderkarton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime
Kongensgade 36, 1.
6700 Esbjerg  

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.
Smetanovo nabrezi 1238/20a
500 02 Hradec Kralove
Tjekkiet 

Brugsvejledning

Brugsvejledning for Iprazap næsespray

1
Før brug af næsesprayen første gang skal den aktiveres ved gentagne (op til 7) tryk indtil en ensartet spraysky kommer ud af flasken (se fig. 1). Tag den klare hætte af.
Hold med pege- og langefinger på flaskens hvide kant og tommelfingeren under bunden.
Pres med tommelfingeren med et hurtigt, fast tryk under bunden flere gange (op til 7). Næsesprayen er nu klar til brug.
Undgå her at få sprayvæske i øjnene.
Bruges næsesprayen ikke igen inden for 24 timer, skal den igen aktiveres ved 1-2 pust. 

Iprazap Nordic Prime ApS næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis

2
Puds næse inden brug af næsesprayen.

3
Luk det ene næsebor med en finger på siden af næsen, bøj hovedet let forover, stik spidsen af sprayen ind i det andet næsebor og lad spidsen pege lidt bagud, væk fra næseskillevæggen og ud mod næsens yderside. 

Iprazap Nordic Prime ApS næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis

4
Tryk 1 gang ved et hurtigt, fast tryk med tommelfingeren på flaskens bund. Efter et pust snuses kraftigt op og der pustes ud gennem munden.

5
Næsesprayen fjernes fra næseboret, og hovedet bøjes let bagud i et par sekunder, så væsken kan fordele sig i næsehulen.

6
Gentag punkt 3-5 i det samme næsebor i henhold til ordineret dosis.

7
Gentag punkt 3-6 i det andet næsebor.

8
Sæt beskyttelseshætten på mundstykket igen efter brug.

9
Hvis sprayen skulle blive tilstoppet, holdes sprayspidsen under rindende lunkent vand i ca. 1 minut. Tør sprayspidsen og aktiver næsesprayen igen (figur 1). 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...