Imigran®

dispergible tabletter 50 mg og 100 mg

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter  

Sumatriptan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran Sprint
 3. Sådan skal du bruge Imigran Sprint
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Imigran Sprint indeholder sumatriptan, der tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder triptaner (også kaldet 5-HT1-receptoragonister). 

 

Imigran Sprint anvendes til anfaldsbehandling af migræne hos voksne. 

 

Migræne skyldes sandsynligvis en midlertidig udvidelse af blodkarrene i hovedet. Imigran Sprint menes at nedsætte denne udvidelse af blodkarrene. Dette afhjælper hovedpine og andre symptomer på migræne, herunder kvalme, opkastning og følsomhed over for lys og lyd. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran Sprint

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Imigran Sprint

 • hvis du er allergisk over for sumatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
 • hvis du har eller har haft hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar (iskæmisk hjertesygdom), hjerteanfald og brystsmerter (angina)
 • hvis du har problemer med blodcirkulationen i benene, og dette forårsager krampelignende smerter, når du går (perifer karlidelse)
 • hvis du har haft et slagtilfælde eller et mindre forbigående slagtilfælde (cerebrovaskulære tilfælde (CVA) eller transitorisk iskæmisk attak (TIA))
 • hvis du har forhøjet blodtryk, som er ukontrolleret
 • hvis du lider af en leversygdom, skal du kontakte lægen. Hvis din leversygdom er alvorlig, er Imigran Sprint ikke egnet for dig
 • sammen med andre lægemidler mod migræne, herunder lægemidler, der indeholder ergotamin eller lægemidler der ligner ergotamin, såsom methysergid
 • sammen med antidepressive lægemidler af typen monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere) eller hvis du har brugt disse lægemidler inden for de sidste 2 uger.

 

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, må du ikke tage Imigran Sprint, før du har talt med lægen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Imigran Sprint anbefales ikke til personer over 65 år eller til børn og unge under 18 år. 

 

Kontakt lægen, før du tager Imigran Sprint, hvis du har særlige risikofaktorer i forbindelse med hjertelidelse: 

 • hvis du er mand over 40 år eller
 • hvis du er kvinde og har været i overgangsalderen
 • hvis du ryger eller er overvægtig
 • hvis du har sukkersyge eller forhøjet kolesterol
 • hvis du eller andre i din familie har, eller har haft, problemer med hjertet.

 

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, kan det betyde, at du har større risiko for at udvikle en hjertelidelse. Kontakt lægen, så du kan få kontrolleret din hjertefunktion, inden du får Imigran Sprint. 

 

I meget sjældne tilfælde er alvorlige hjertetilfælde set efter anvendelse af Imigran Sprint, også selvom der ikke tidligere var set tegn på hjertelidelse. 

 

Før du tager Imigran Sprint, har lægen brug for at vide: 

 • om du har haft forhøjet blodtryk. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Imigran Sprint
 • om du har en nyre- eller leversygdom. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Imigran Sprint
 • om du har haft krampeanfald eller har andre risikofaktorer, der kan give større risiko for krampeanfald, f.eks. alkoholisme. Kontakt lægen, så lægen kan følge dig tættere
 • om du er allergisk over for antibiotika af typen sulfonamider, så kan du også være allergisk over for Imigran Sprint. Hvis du ved, at du er allergisk over for antibiotika, men er usikker på, om det er sulfonamider, så kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Imigran Sprint.

 

Mens du tager Imigran Sprint, har lægen brug for at vide: 

 • om du får smerter eller trykken for brystet med voldsomme smerter op i halsen efter at du har taget Imigran Sprint. Disse bivirkninger kan være intense, men er oftest forbigående. Hvis disse bivirkninger er vedvarende eller bliver værre, skal du straks søge lægehjælp. Punkt 4 i denne indlægsseddel indeholder mere information om mulige bivirkninger
 • om du ofte bruger Imigran Sprint. Dette kan forværre din hovedpine. Kontakt lægen, hvis dette gælder for dig. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Imigran Sprint.

Brug af andre lægemidler sammen med Imigran Sprint

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.
Nogle typer af lægemidler må ikke tages sammen med Imigran Sprint og andre typer af lægemidler kan give bivirkninger, hvis de tages sammen med Imigran Sprint. 

 

Kontakt lægen, hvis du tager:  

 • SSRI’er (selektive serotonin genoptagshæmmere) eller SNRI’er (serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere), der bruges til behandling af depression. Brug af Imigran Sprint samtidig med denne gruppe lægemidler kan forårsage forvirring, en følelse af svaghed og/eller manglende koordinationsevne (serotonin syndrom). Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer.
 • ergotamin, der også bruges til behandling af migræne, eller stoffer der ligner ergotamin, herunder methysergid. Brug ikke Imigran Sprint på samme tid som disse lægemidler. Du skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 24 timer før, du tager Imigran Sprint. Vent mindst 6 timer efter du har taget Imigran Sprint, med at tage lægemidler, der indeholder ergotamin eller stoffer der ligner ergotamin.
 • andre triptaner/5-HT1 receptor agonister (f.eks. naratriptan, rizatriptan og zolmitriptan), der også bruges til behandlingen af migræne. Brug ikke Imigran Sprint på samme tid som disse lægemidler. Du skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 24 timer før, du tager Imigran Sprint. Vent mindst 24 timer efter du har taget Imigran Sprint med at tage andre triptaner/5-HT1 receptor agonister.
 • MAO-hæmmere, der bruges til behandling af depression. Brug ikke Imigran Sprint hvis du har taget MAO-hæmmere inden for de sidste 2 uger.
 • naturlægemidler indeholdende perikon (Hypericum perforatum). Samtidig brug af perikon og Imigran kan forøge risikoen for bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Imigran Sprint. 

 

Graviditet 

Du må kun bruge Imigran Sprint efter lægens anvisning. Lægen vil afveje fordelene ved at behandle dig med Imigran Sprint mens du er gravid, over for risikoen for barnet. 

 

Amning 

Imigran Sprint kan gå over i modermælken. Du må ikke amme dit barn før 12 timer efter brug af Imigran Sprint. Brystmælk malket ud i denne periode, skal kasseres og må ikke gives til dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imigran Sprint kan virke sløvende i større eller mindre grad (se punkt 4). Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Hvis du føler dig døsig, bør du ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. 

Imigran Sprint indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dispergibel tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Imigran Sprint

Brug altid Imigran Sprint nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosis

Den sædvanlige dosis for voksne mellem 18 år og 65 år er én Imigran Sprint dispergibel tablet på 50 mg. Nogle patienter kan have behov for 100 mg. 

 

Sådan tages Imigran Sprint  

Tabletterne bør synkes hele med vand på grund af smagen, men kan dog opløses (dispergibel tablet) i vand i tilfælde af synkebesvær. Tabletterne har en bitter smag, når de opløses. 

 

Hvornår skal man bruge Imigran Sprint  

Tag Imigran Sprint, så snart du mærker migrænen, selv om lægemidlet kan tages når som helst under anfaldet. 

 

Brug ikke Imigran Sprint til at prøve at forebygge et anfald. 

 

Hvis symptomerne på migræne vender tilbage  

Hvis den første dosis virker, men migrænen vender tilbage, kan du tage en ny dosis. Der skal dog gå mindst 2 timer mellem de to doser. Du må ikke tage mere end 300 mg indenfor 24 timer. 

 

Hvis den første dosis ikke virker  

Du må ikke tage en ekstra dosis eller andre lægemidler, der indeholder sumatriptan mod det samme anfald. Hvis Imigran Sprint ikke hjælper dig: Kontakt lægen eller apotekspersonalet for rådgivning. 

 

Ældre  

Imigran Sprint bør ikke anvendes til ældre over 65 år. 

 

Børn  

Imigran Sprint bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for meget Imigran Sprint

Kontakt lægen, skadestue eller apoteket, hvis du har taget mere af Imigran Sprint, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis du holder op med at tage Imigran Sprint

Ændring eller ophør i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • overfølsomhedsreaktioner. Symptomer på allergisk reaktion inkluderer pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112
 • krampeanfald med rystelser, vridende bevægelser. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112
 • smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue
 • hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds sygdom). Kontakt lægen
 • diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse (iskæmisk colitis).
  Kontakt lægen.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • svimmelhed, døsighed
 • prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi)
 • nedsat følelse ved berøring (hypæstesi)
 • forbigående blodtryksstigning, rødme
 • kvalme, opkastning. Disse reaktioner kan skyldes migrænen
 • muskelsmerter
 • smerter, følelse af tyngde, tryk, eller smerte i bryst og hals eller andre steder på kroppen, eller følelsesforstyrrelser, herunder følelsesløshed og fornemmelse af varme eller kulde (kan være intens, men sædvanligvis forbigående)
 • følelse af svaghed og træthed, sædvanligvis forbigående.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • ændringer i leverfunktionsprøver. Skal du have taget blodprøve, bør du fortælle lægen, at du tager Imigran Sprint.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • hududslæt, nældefeber
 • rysten
 • ufrivillige bevægelser af kroppen
 • rykvise ufrivillige øjenbevægelser
 • plet eller område i synsfeltet med ophævet eller ændret syn, f.eks. mørke eller lysende pletter
 • synsforstyrrelser som flimren, nedsat syn, dobbeltsyn. Synstab (oftest forbigående) eller permanente synsskader er også rapporteret (kan dog skyldes selve migrænen)
 • hjertebanken
 • svimmelhed, evt. besvimelse på grund af lavt blodtryk
 • diarré
 • nakkestivhed, ledsmerter
 • angst
 • svedtendens
 • hvis du for nylig har haft en skade eller hvis du har betændelse (som gigt eller betændelse i tyktarmen), så kan du opleve smerte eller en forværring af smerten på det sted, du har haft en skade eller har betændelse
 • synkebesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imigran Sprint indeholder:

Aktivt stof: Sumatriptansuccinat svarende til 50 mg eller 100 mg sumatriptan.
Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Mikrokrystallinsk cellulose, calciumhydrogenphosphat, natriumhydrogencarbonat, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, triacetin, titandioxid (E171). 

50 mg dispergible tabletter indeholder desuden jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

50 mg: Lyserød, trekantet tablet, mærket ”GS 1YM” på den ene side og 50 på den anden.  

100 mg: Hvid, trekantet tablet, mærket ”GS YE7” på den ene side og 100 på den anden. 

 

Tabletten kaldes dispergibel, eftersom den kan opløses i vand. 

 

50 mg dispergible tabletter kan fås i 6 og 12 stk. blisterpakning.  

100 mg dispergible tabletter kan fås i 6 og 12 stk. blisterpakning. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Delta Park 37  

2665 Vallensbæk Strand
Danmark  

Telefon: 36 35 91 00 

E-mail: dk-info@gsk.com 

Fremstiller

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...