Aktivt Kul "Norit"

hårde kapsler 200 mg

Norit Nederland

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aktivt kul ”NORIT” 200 mg hårde kapsler  

Aktivt kul 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Aktivt kul ”Norit” nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage. 

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aktivt kul “Norit”
 3. Sådan skal du tage Aktivt kul “Norit”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørelser og yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Den virksomme bestanddel i Aktivt kul ”Norit”, aktivt kul, kan binde (adsorbere) skadelige eller uønskede stoffer i mavetarmkanalen. 

Aktivt kul ”Norit” kan anvendes som supplement til diæt ved akut diarré. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aktivt kul ”Norit”

Tag ikke Aktivt kul ”Norit”

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for aktivt kul eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aktivt kul ”Norit”
 • hvis du har udtalt tarmforstoppelse,
 • hvis du lider af pludselige mavesmerter eller mavesår (ulcerativ colitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Hvis diarré fortsætter (med risiko for dehydrering) skal du kontakte din læge. Supplerende undersøgelse kan være nødvendig for at kunne stille diagnosen.
 • Indtagelse af Aktivt kul ”Norit” kan give sort afføring.

Brug af anden medicin sammen med Aktivt kul ”Norit”

Fortæl det altid til til lægen eller apotekspersonalet hvis du tager anden medicin, eller har gjort det for nylig.
Indtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre lægemidler, som tages gennem munden. 

 • Virkningen af furosemide (vanddrivende) nedsættes væsentligt ved samtidig indtagelse af aktivt kul.
 • Hvis du tager aktivt kul samtidigt med p-piller kan virkningen af p-piller være nedsat. I så fald bør du anvendes anden prævention.
 • Hvis du tager medicin til dæmpning af tarmaktivitet bør du ikke tage Aktivt kul ”Norit”.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Aktivt kul ”Norit” kan anvendes under graviditet og amning. 

Kørsel og betjening af maskiner

Aktivt kul ”Norit” påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Aktivt kul “Norit”

Dosering og indtagelse

Dosering: 3-4 kapsler ad gangen, højst 12 kapsler dagligt. Kapslerne skal indtages med vand. 

 

Hvis Aktivt kul ”Norit” virker for voldsomt eller ikke virker i tilstrækkelig grad, bør du spørge læge eller apotekspersonal til råds. 

Hvis du har taget for meget Aktivt kul ”Norit”

Hvis du har taget for meget Aktivt kul ”Norit”, skal du omgående søge læge eller skadestue. Efter gentagen indtagelse af meget høje doser aktivt kul kan der opstå mavepine og alvorlig tarmforstoppelse. 

Hvis du har glemt at tage Aktivt kul ”Norit”

Hvis du glemte at tage en dosis Aktivt kul ”Norit”, skal du tage kapslerne snarest muligt. Men hvis det er lige ved at være tid til næste dosis, kan du springe den manglende dosis over og fortsætte med at tage Aktivt kul ”Norit” planmæssigt. Tag ikke dobbelt dosis af Aktivt kul ”Norit” som kompensation for en glemt dosis. Spørg læge eller apotekspersonale, hvis du er i tvivl. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Almindelige bivirkninger: 

Opkastning, forstoppelse, mavesmerter, diarré, kvalme, pludselig afføringstrang, anal irritation. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som er ikke nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, på brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 Købehavn S eller på e-mail sst@sst.dk. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Aktivt kul ”Norit” utilgængeligt for børn.
 • Aktivt kul ”Norit” skal opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke Aktivt kul ”Norit” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aktivt stof: aktivt kul, baseret på plantemateriale (”carbo activatus”) 

 

Øvrige indholdsstoffer: gelatine, titandioxid (E171), sort jernoxid (E172).  

Udseende og pakningsstørrelser

Aktivt kul ”Norit” er sorte hårde kapsler. 

 

Aktivt kul ”Norit” fås i pakningsstørrelser med 30 kapsler.  

Kapslerne er pakket i blister. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norit Nederland B.V., Astronaut 34, 3824 MJ Amersfoort, Holland. 

Fremstiller

Norit Nederland B.V., Mr. Ovingkanaal O.Z. 3, 7891 EV Klazienaveen, Holland  

 

Optaget i registret under nr.: 18214 

Dette præparat er godkendt I EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Danmark 

Aktivt kul “Norit”® 

Finland 

Carbo Medicinalis® 

Holland 

Norit 200® 

 

Al information om dette præparat kan fås hos den lokale repræsentant af indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Abboxia AB  

Box 50 

431 21 Mölndal  

Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revideret maj 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...