Laxoberal®

orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml

Opella Healthcare France SAS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Laxoberal® 7,5 mg/ml, orale dråber, opløsning  

natriumpicosulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Laxoberal nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Laxoberal
 3. Sådan skal du tage Laxoberal
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Laxoberal er et afføringsmiddel. Det virker ved at øge tyktarmens bevægelser og fremmer ophobning af vand og visse salte i tyktarmen. Dette stimulerer tarmtømningen, mindsker passagetiden og giver en blødere afføring.
Laxoberal bruges ved forstoppelse af kortere eller længere varighed.
 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Laxoberal for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Laxoberal

Tag ikke Laxoberal

 • hvis du er allergisk over for natriumpicosulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Laxoberal (angivet i punkt 6)
 • hvis der er ingen eller kun dårlig passage i tarmen (f.eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen)
 • hvis du generelt er dehydreret, dvs. har indtaget for lidt væske gennem længere tid
 • hvis du har betændelse i tarmen
 • hvis du har stærke mavesmerter med kvalme og opkastninger (f.eks. blindtarmsbetændelse)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Laxoberal, hvis du har et dagligt behov for afføringsmiddel, og du ikke ved hvorfor. Det bør undersøges, hvorfor du har et sådant dagligt behov. Laxoberal bør kun indtages dagligt over længere perioder efter aftale med din læge. 


For enkelte patienter har dét, at skulle på toilettet, været forbundet med anstrengelse og smerte, hvilket kan være årsag til svimmelhed og besvimelse. Vær opmærksom på dette. 

Brug af anden medicin sammen med Laxoberal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Ved overdrevent brug af Laxoberal og samtidig anvendelse af vanddrivende medicin eller medicin indeholdende binyrebarkhormoner, er der risiko for forstyrrelser i saltbalancen i kroppen.
Forstyrrelser i saltbalancen i kroppen øger bivirkningerne ved brug af digoxin (hjertemedicin). 

Brug af Laxoberal sammen med mad og drikke

Laxoberal kan både tages sammen med mad og alene. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Laxoberal. 

Hvis du er gravid, må du kun tage Laxoberal efter lægens anvisning.  

Hvis du ammer, kan du godt tage Laxoberal. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Laxoberal påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
På grund af mavesmerter forårsaget af forstoppelse kan der forekomme bivirkninger i form af svimmelhed og/eller besvimelse, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og/eller betjene maskiner. Hvis du oplever, at du bliver svimmel, skal du undgå at foretage dig ting, der kan være farlige, såsom bilkørsel eller brug af værktøj eller maskiner. 

Laxoberal indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 600 mg sorbitol pr. 20 dråber, svarende til 450 mg/ml. Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis din læge har fortalt dig at du (eller dit barn) har intolerance over for nogle sukkerarter eller hvis du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan nedbryde fructose, skal du tale med din læge før du (eller dit barn) tager eller får dette lægemiddel. Sorbitol kan medføre gastrointestinalt ubehag og en mild afførende virkning. 

Laxoberal indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr.volumenenhed, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Laxoberal

Tag altid Laxoberal nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Dråberne tages sædvanligvis om aftenen efter behov. Virkningen af medicinen kan forventes 6-12 timer efter indtagelsen. 

Den anbefalede dosis er

Voksne:  

Det anbefales at begynde med 10 dråber.
Dosis kan øges til 20 dråber for at skabe regelmæssig afføring. Denne dosis bør ikke overskrides. 

 

Laxoberal doseres dråbevis ved at vende flasken på hovedet. Hvis opløsningen ikke begynder at dryppe bankes let på bunden for at få dråberne ud. 

 

Laxoberal bør kun anvendes til børn efter aftale med læge. 

 

Børn over 10 år:  

Det anbefales at begynde med 10 dråber.
Dosis kan øges til 20 dråber for at skabe regelmæssig afføring. Denne dosis bør ikke overskrides. 

 

Børn mellem 4 og 10 år:  

Det anbefales at begynde med 5 dråber.
Dosis kan øges til 10 dråber for at skabe regelmæssig afføring. Denne dosis bør ikke overskrides. 

 

Børn under 4 år:  

1 dråbe pr. 2 kg legemsvægt, sædvanligvis om aftenen. 

Hvis du har taget for meget Laxoberal

Hvis du har taget for meget Laxoberal, og du føler dig utilpas, så kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet. Tag pakningen med. 

 

Diarré, mavekramper og væsketab kan være tegn på overdosering. 

 

Ved kronisk overforbrug af afføringsmidler ses kronisk diarré, mavesmerter, nedsættelse af blodets kaliumindhold, hvilket medfører muskeltræthed og nyrepåvirkninger såsom nyresten og nyrebeskadigelse. 

Hvis du har glemt at tage Laxoberal

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De bivirkninger, der er beskrevet nedenfor, er forekommet hos patienter, der har brugt dette lægemiddel, og de er anført efter hyppighed som enten meget almindelig, almindelig, ikke almindelig eller ikke kendt. 

 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med • 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

Diarré. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Mavekramper, mavesmerter, ubehag i maven. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

Svimmelhed. Opkastning. Kvalme. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Overfølsomhedsreaktioner herunder udslæt (nældefeber) og hævelser samt hudreaktioner. Kan være alvorligt.
  Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Desuden: Besvimelse, hudreaktioner så som kløe og udslæt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Laxoberal utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Tag ikke Laxoberal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller i skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Laxoberal dråber indeholder:

 • Aktivt stof: natriumpicosulfat
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E420), natriumbenzoat (E211), citronsyremonohydrat, koncentreret natriumcitratdihydrat, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Laxoberal dråber er en klar, farveløs opløsning og fås i plastflasker indeholdende 30 ml med afdrypningsanordning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Opella Healthcare France SAS  

82 Avenue Raspail  

94250 Gentilly  

Frankrig  

 

Dansk repræsentant  

STADA Nordic ApS  

Marielundsvej 46A  

2730 Herlev  

Fremstiller:

Istituto de Angeli S.r.l.
Reggello, Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...