Abilify® Maintena

pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg

Otsuka

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Abilify Maintena 300 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte
Abilify Maintena 400 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte

aripiprazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Abilify Maintena
 3. Sådan får du Abilify Maintena
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Abilify Maintena indeholder det aktive stof aripiprazol, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antipsykotika. Det anvendes til behandling af skizofreni - en sygdom, der gør, at man fx hører, ser eller mærker ting, som ikke eksisterer, er mistroisk, har vrangforestillinger, taler og opfører sig usammenhængende og er følelsesmæssigt mat. Personer med denne lidelse kan også føle sig deprimerede, skyldige, angste eller anspændte. 


Abilify Maintena er beregnet til behandling af voksne patienter med skizofreni, der er tilstrækkeligt stabiliserede ved behandling med aripiprazol i tabletform. 

2. Det skal du vide om Abilify Maintena

Du må ikke få Abilify Maintena

 • hvis du er allergisk over for aripiprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du bruger Abilify Maintena. 


Selvmordstanker og selvmordsadfærd er blevet rapporteret i forbindelse med aripiprazol-behandling. Du skal fortælle det til din læge med det samme, hvis du tænker eller fornemmer, at du vil gøre skade på dig selv. 


Inden du bliver behandlet med Abilify Maintena, skal du fortælle lægen, om følgende lidelser og forhold er gældende for dig: 

 • en akut opstået ophidset tilstand eller en svær psykotisk tilstand
 • hjerteproblemer eller tidligere slagtilfælde, især hvis du ved, at du har andre risikofaktorer for slagtilfælde
 • forhøjet blodsukker (kendetegnet ved symptomer som fx ekstrem tørst, stor urinproduktion, forhøjet appetit og svaghedsfornemmelse) eller diabetes i familien
 • krampeanfald - i givet fald vil din læge overvåge dig tættere
 • ufrivillige, uregelmæssige muskelbevægelser, især i ansigtetoplever en kombination af feber, svedtendens, hurtig vejrtrækning, muskelstivhed og sløvhed eller søvnighed (kan være tegn på malignt neuroleptikasyndrom)
 • har demens (hukommelsestab og tab af andre mentale evner), især hvis du er ældre
 • hjerte-kar-sygdom, hjerte-kar-sygdom i familien, slagtilfælde eller mini-slagtilfælde, unormalt blodtrykhar uregelmæssig hjerterytme, eller hvis nogen i din familie tidligere har haft uregelmæssig hjerterytme (herunder såkaldt QT-forlængelse, der kan ses på et hjertediagram (ekg)
 • blodpropper, blodpropper i familien - antipsykotika er blevet forbundet med blodpropperhar svært ved at synke
 • tidligere tilbøjelighed til overdreven spillelyst
 • svære problemer med leveren.

Hvis du bemærker, at du tager på i vægt, får usædvanlige bevægelser, bliver så døsig, at det har indvirkning på dine daglige aktiviteter, får problemer med at synke eller får allergiske symptomer, så skal du tale med din læge med det samme.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/plejer bemærker, at du er ved at udvikle trang til at opføre dig på måder, der er usædvanlige for dig, og du ikke kan modstå trangen eller fristelsen til at udføre visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Dette kaldes manglende impulskontrol og kan omfatte adfærd som ludomani, overdreven madindtagelse eller trang til indkøb, en unormal stor sexlyst eller sex-interesse med seksuelle tanker eller følelser. Dinlæge skal muligvis justere din dosis eller afbryde behandlingen.

Aripiprazol kan medføre søvnighed, blodtryksfald, når du rejser dig op, svimmelhed og påvirkning af din evne til at bevæge dig og holde balancen, og det kan medføre fald. Der skal udvises forsigtighed, især hvis du er ældre eller svækket. 

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Dets sikkerhed og virkning hos denne patientgruppe kendes ikke. 

Brug af anden medicin sammen med Abilify Maintena

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Blodtrykssænkende medicin: Abilify Maintena kan øge virkningen af medicin, der sænker blodtrykket. Husk at fortælle det til lægen, hvis du tager blodtrykssænkende medicin.

Hvis du får Abilify Maintena sammen med visse andre lægemidler, kan det være, at lægen skal ændre din dosis af Abilify Maintena eller af de andre lægemidler. Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får følgende: 

 • medicin, der korrigerer hjerterytmen (fx kinidin, amiodaron eller flecainid)
 • antidepressiva eller naturmedicin mod depression og angst (fx fluoxetin, paroxetin eller perikon)
 • svampemidler (fx ketoconazol eller itraconazol)
 • visse lægemidler mod HIV (fx efavirenz, nevirapin, indinavir eller ritonavir (proteasehæmmere))
 • krampestillende midler til behandling af epilepsi (fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital)
 • visse antibiotika mod tuberkulose (rifabutin, rifampicin)
 • lægemidler, der er kendt for at forlænge QT-intervallet.

Disse typer medicin kan øge risikoen for bivirkninger eller reducere virkningen af Abilify Maintena. Oplever du uventede virkninger, mens du tager en af disse typer medicin sammen med Abilify Maintena, skal du kontakte din læge.

Medicin, der øger niveauet af serotonin, bruges typisk til behandling af lidelser som depression, generaliseret angst, OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand)
og social fobi samt migræne og smerter: 

 • triptaner, tramadol og tryptophan bruges mod lidelser som fx depression, generaliseret angst, OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) og social fobi samt migræne og smerter
 • selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI, fx paroxetin og fluoxetin) til behandling af depression, OCD, panik og angst
 • antidepressiva (fx venlafaxin og tryptophan) til behandling af svær depression
 • tricykliske præparater (fx clomipramin og amitriptylin) til behandling af depressive sindslidelser
 • perikon (Hypericum perforatum), et naturlægemiddel til behandling af let depression
 • smertestillende midler (fx tramadol og pethidin) til lindring af smerter
 • triptaner (fx sumatriptan og zolmitripitan) til behandling af migræne.

Disse typer medicin kan øge risikoen for bivirkninger. Oplever du uventede virkninger, mens du tager en af disse typer medicin sammen med Abilify Maintena, skal du kontakte din læge. 

Brug af Abilify Maintena sammen med alkohol

Alkohol bør undgås. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel. 


Du må ikke få Abilify Maintena, hvis du er gravid, medmindre du har
talt med din læge om det.
Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, hvis du tror, at du er det, eller hvis du planlægger at blive det.

Følgende symptomer kan opstå hos nyfødte, hvis deres mor har fået Abilify Maintena det sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rysten, 

muskelstivhed og/eller muskelsvækkelse, søvnighed, uro, vejrtrækningsproblemer og spisebesvær. 


Hvis dit barn udvikler nogen af disse symptomer, skal du kontakte lægen. 


Hvis du får Abilify Maintena, vil din læge drøfte med dig, om du bør amme dit barn, ved at se på fordelen for dig ved behandling og fordelen ved amning for barnet. Du må ikke gøre begge dele. Tal med lægen om, hvordan du bedst kan ernære dit barn, hvis du får Abilify Maintena. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan forekomme svimmelhed og synsproblemer ved behandling med dette lægemiddel (se pkt. 4). 

Der skal tages hensyn til dette i situationer, der kræver fuld opmærksomhed, f.eks. ved bilkørsel eller betjening af maskiner. 

Abilify Maintena indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan får du Abilify Maintena

Abilify Maintena leveres i en fyldt sprøjte. 


Lægen vil beslutte, hvor meget Abilify Maintena du skal have. 

Den anbefalede startdosis er 400 mg. Lægen kan dog beslutte at give dig en lavere startdosis eller en lavere opfølgningsdosis (300 mg, 200 mg eller 160 mg). 


Behandlingen med Abilify Maintena kan startes på to forskellige måder, og lægen vurderer, hvad der passer bedst til dig. 

 • Hvis du får én injektion med Abilify Maintena på din første injektionsdag, vil behandlingen med aripiprazol-tabletter fortsætte i 14 dage efter den første injektion.
 • Hvis du får to injektioner med Abilify Maintena på din første injektionsdag, skal du også tage en aripiprazol-tablet ved dette besøg. Derefter gives behandlingen i form af injektioner med Abilify Maintena, medmindre din læge siger noget andet.

Lægen injicerer lægemidlet som én injektion i din sæde- eller deltamuskel (ballen eller skulderen) hver måned. Det kan godt gøre en lille smule ondt, når det injiceres. Lægen vil skiftevis give dig injektionen i højre og venstre side. Injektionen indgives ikke i en blodåre. 

Hvis du har fået for meget Abilify Maintena

Det er ikke sandsynligt, at du får for meget af dette lægemiddel, da det gives til dig under lægeligt tilsyn. Hvis du tilses af mere end én læge, skal du sige til de pågældende læger, at du får Abilify Maintena.

Patienter, der har fået for meget aripiprazol, har oplevet følgende symptomer: 

 • Hjertebanken, uro/aggressivitet, talebesvær.
 • Usædvanlige bevægelser (især i ansigtet og med tungen) og nedsat bevidsthedsniveau.


Andre symptomer kan være: 

 • Akut forvirring, krampeanfald (epilepsi), koma, en kombination af feber, hurtig vejrtrækning, svedtendens,
 • muskelstivhed, døsighed/søvnighed, langsom vejrtrækning, kvælningsfornemmelse, højt eller lavt blodtryk, unormal hjerterytme.

Kontakt lægen eller hospitalet med det samme, hvis du får nogen af ovenstående symptomer. 

Hvis du mangler at få en injektion med Abilify Maintena

Det er vigtigt, at du får alle de planlagte injektioner. Du skal have en injektion hver måned, idet der skal gå mindst 26 dage mellem hver injektion. Hvis du udebliver fra en injektionsaftale, skal du kontakte lægen, så I kan lave en ny aftale så hurtigt som muligt. 

Hvis du holder op med at få Abilify Maintena

Du må ikke stoppe med at få behandlingen, fordi du har fået det bedre. Det er vigtigt, at du fortsætter med at få Abilify Maintena i så lang tid, som lægen har sagt, at du skal have det.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af følgende alvorlige bivirkninger: 

 • En kombination af nogen af disse symptomer: Ekstrem søvnighed, svimmelhed, forvirring, desorientering, talebesvær, gangbesvær, muskelstivhed eller rysten, feber, svaghed, irritabilitet, aggression, angst, forhøjet blodtryk eller krampeanfald, der kan føre til bevidstløshed.
 • Usædvanlige bevægelser, især i ansigtet og med tungen. Måske vil lægen nedjustere din dosis.
 • Hvis du får symptomer som fx hævelse, smerter og rødme i et af benene. Dette kan være tegn på en blodprop, der kan blive ført op til lungerne gennem blodkarrene og forårsage brystsmerter og vejrtrækningsbesvær.
  Hvis du bemærker et af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.
 • En kombination af feber, hurtig vejrtrækning, svedtendens, muskelstivhed og sløvhed eller søvnighed. Dette kan være tegn på en lidelse, der kaldes malignt neuroleptikasyndrom.
 • Usædvanlig tørst, hyppigere vandladning, stor sultfølelse, svagheds- eller træthedsfølelse, kvalme, forvirring eller frugtagtig ånde. Dette kan være tegn på sukkersyge.


Nedenstående bivirkninger kan også ses ved injektion af Abilify Maintena.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Vægtøgning
 • Diabetes mellitus
 • Vægttab
 • Rastløshed
 • Angstfølelse
 • Motorisk uro, svært ved at sidde stille
 • Søvnløshed (insomni)
 • Rykvis modstand mod passive bevægelser, når musklerne spændes og afslappes, unormalt øget muskelspænding, langsomme kropsbevægelser
 • Akatisi (en ubehagelig følelse af indre rastløshed og en ubændig trang til at bevæge dig konstant)
 • Rysten eller skælven
 • Ukontrollerede spjættende, rykvise eller vridende bevægelser
 • Ændret opmærksomhedsniveau, sløvhed
 • Søvnighed
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Tør mund
 • Muskelstivhed
 • Manglende evne til at få eller fastholde en erektion under samleje
 • Smerter ved injektionsstedet, fortykkelse af huden omkring injektionsstedet
 • Svaghed, tab af styrke eller ekstrem træthed
 • Lægen kan konstatere en øget mængde kreatinfosfokinase (et enzym, der er vigtigt for muskelfunktionen) i dine blodprøver


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Lavt niveau af en særlig type hvide blodlegemer (neutropeni), lavt niveau af hæmoglobin eller røde blodlegemer, lavt niveau af blodplader
 • Allergisk reaktion (overfølsomhed)
 • Nedsat eller forhøjet niveau af hormonet prolaktin i blodet
 • Højt blodsukker
 • Forhøjet niveau af fedt i blodet, fx højt niveau af kolesterol og triglycerider, men også lavt niveau af kolesterol og lavt niveau af triglycerider
 • Forhøjet niveau af insulin, et hormon, der regulerer blodsukkeret
 • Øget eller nedsat appetit
 • Selvmordstanker
 • Mental forstyrrelse med dårlig eller ingen kontakt med virkeligheden
 • Hallucinationer
 • Vrangforestillinger
 • Øget seksuel interesse
 • Panikreaktioner
 • Depression
 • Følelsesmæssig ustabilitet
 • Tilstand af ligegyldighed med følelsesmæssig tomhed, emotionelt og mentalt ubehag
 • Søvnforstyrrelser
 • Tænderskæren eller sammenbidte kæber
 • Nedsat seksuel interesse (nedsat libido)
 • Humørsvingninger
 • Muskelproblemer
 • Muskelbevægelser, du ikke kan kontrollere, fx grimasser og smæld med læberne og tungen. Det rammer normalt først ansigtet og munden, men andre kropsdele kan også blive ramt. Disse symptomer kan være tegn på en tilstand, der kaldes tardiv dyskinesi
 • Parkinsonisme - en tilstand med mange forskellige symptomer, der omfatter nedsatte eller langsomme bevægelser, langsom tankegang, spjæt ved bøjning af ben eller arme (tandhjulsrigiditet), hurtige skridt, rystelser, ingen eller meget få ansigtsudtryk, muskelstivhed, savlen
 • Bevægelsesproblemer
 • Ekstrem rastløshed og uro i benene
 • Forvrænget smags- og lugtesans
 • Fiksering af øjenæblerne i en fast position
 • Sløret syn
 • Øjensmerter
 • Dobbeltsyn
 • Lysfølsomme øjne
 • Unormalt hjerteslag, langsom eller hurtig hjerterytme, unormal elektrisk ledning i hjertet, unormal elektrisk aktivitet i hjertet (målt ved elektrokardiogram (ekg))
 • Højt blodtryk
 • Svimmelhed, når man rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, på grund af et fald i blodtrykket
 • Hoste
 • Hikke
 • Gastroøsofageal reflukssygdom. For store mængder mavesaft flyder tilbage (refluks) i spiserøret (det rør, der går fra munden til mavesækken, hvorigennem mad passerer), hvilket giver halsbrand og kan medføre skade på spiserøret
 • Halsbrand
 • Opkastning
 • Diarré
 • Kvalme
 • Mavesmerter
 • Ubehag i maven
 • Forstoppelse
 • Hyppig afføring
 • Savlen, øget spytproduktion
 • Unormalt hårtab
 • Akne, en hudlidelse i ansigtet, hvor næsen og kinderne er unormalt røde, eksem, fortykkelse af huden
 • Muskelstivhed, muskelspasmer, muskeltrækninger, muskelspændinger, muskelsmerter (myalgi), smerter i ben og arme
 • Ledsmerter, rygsmerter, nedsat bevægelighed i leddene, nakkestivhed, begrænset åbning af munden
 • Nyresten, sukker (glukose) i urinen
 • Spontant flow af mælk fra brysterne (galaktorré)
 • Brystforstørrelser hos mænd, ømme bryster, tørhed i skeden
 • Feber
 • Tab af styrke
 • Gangforstyrrelser
 • Ubehag i brystet
 • Reaktioner på injektionsstedet, fx rødme, hævelse og kløe
 • Tørst
 • Ugidelighed
 • Leverfunktionstest kan vise unormale resultater
 • Lægen kan finde flg. under analyser:
  • højere niveau af leverenzymer
  • højere niveau af alaninaminotransferase
  • højere niveau af gammaglutamyltransferase
  • højere niveau af bilirubin i blodet
  • højere niveau af aspartataminotransferase
  • højere eller lavere niveau af blodsukker
  • højere niveau af glykosyleret hæmoglobin
  • lavere niveau af kolesterol i blodet
  • højere niveau af triglycerider i blodet
  • et større taljemål


Følgende bivirkninger er rapporteret efter markedsføringen af oralt aripiprazol, men hyppigheden kendes ikke (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
 

 • Lavt niveau af hvide blodlegemer
 • Allergisk reaktion (fx hævelse i munden, af tungen, i ansigtet og i halsen, kløe, nældefeber), udslæt
 • Unormalt hjerteslag, pludselige uforklarlige dødsfald, hjerteanfald
 • Diabetisk ketoacidose (ketoner i blodet og urinen) eller koma
 • Appetitløshed, synkebesvær
 • Lavt niveau af natrium i blodet
 • Selvmordsforsøg og selvmord
 • Manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være skadelig for dig selv eller andre, og som kan omfatte:
  • Stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og familiemæssige konsekvenser
  • Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig eller andre, for eksempel en øget seksualdrift
  • Ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug
  • Uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller overdreven madindtagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække sulten)
  • Tilbøjelighed til at vandre omkring

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han/hun vil diskutere måder til at håndtere eller mindske symptomerne. 

 • Nervøsitet
 • Aggressiv adfærd
 • Neuroleptisk malignt syndrom (et syndrom med symptomer som f.eks. feber, muskelstivhed, hurtig vejrtrækning, svedtendens, nedsat bevidsthed og pludselige ændringer i blodtrykket og hjerterytmen)
 • Krampeanfald
 • Serotoninsyndrom (en reaktion, hvor der kan opleves stor lykkefølelse, sløvhed, klodsethed, rastløshed, fornemmelse af at være beruset, feber, svedtendens eller stive muskler)
 • Taleforstyrrelser
 • Hjerteproblemer, herunder torsades de pointes, hjertestop, uregelmæssig hjerterytme, der kan skyldes anomale nerveimpulser til hjertet, unormale værdier ved undersøgelse af hjertet (ekg), QT-forlængelse
 • Besvimelse
 • Symptomer, der er relateret til blodpropper i venerne, især i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerter og rødme på benet), der kan vandre gennem blodårerne til lungerne, hvor de medfører brystsmerter og vejrtrækningsbesvær
 • Spasmer i musklerne omkring strubehovedet
 • Utilsigtet inhalering af mad med risiko for lungebetændelse
 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Synkebesvær
 • Leversvigt
 • Gulsot (gulfarvning af huden og den hvide del af øjnene)
 • Betændelse i leveren
 • Udslæt
 • Lysfølsom hud
 • Øget svedtendens
 • Alvorlige allergiske reaktioner, herunder lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). DRESS viser sig først som influenzalignende symptomer med udslæt i ansigtet og derefter med udbredt udslæt, feber, forstørrede lymfeknuder, forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet og øget antal af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili)
 • Muskelsvækkelse, ømhed eller smerter, især hvis du samtidig føler dig utilpas, har høj feber eller din urin er mørk. Dette kan skyldes en unormal nedbrydning af musklerne, som kan være livstruende og medføre nyreproblemer (en tilstand, der kaldes rabdomyolyse)
 • Vandladningsbesvær
 • Ufrivillig vandladning (inkontinens)
 • Abstinenssymptomer hos nyfødte
 • Forlænget og/eller smertefuld erektion
 • Svært kontrollerbar kropstemperatur eller overophedning
 • Brystsmerter
 • Hævede hænder, ankler eller fødder
 • Lægen kan finde flg. under analyser:
  • højere niveau af basisk fosfatase
  • svingende resultater under måling af dit blodsukker

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Må ikke nedfryses. 


Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys. 


Hvis injektionen ikke gives efter rekonstitutionen, kan sprøjten opbevares < 25 °C i op til 2 timer. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Abilify Maintena indeholder:

 • Aktivt stof: aripiprazol
  Hver fyldt injektionssprøjte 300 mg aripiprazol.
  Efter rekonstitution indeholder hver ml af suspensionen 200 mg aripiprazol.
  Hver fyldt injektionssprøjte 400 mg aripiprazol.
  Efter rekonstitution indeholder hver ml af suspensionen 200 mg aripiprazol.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Pulver
  Carmellosenatrium, mannitol, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, natriumhydroxid
  Solvens
  Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Abilify Maintena leveres i en fyldt injektionssprøjte, der indeholder et hvidt til råhvidt pulver i forkammeret og en klar solvens i bagkammeret. Lægen blander sprøjtens indhold til en suspension, som du får injiceret. 


Enkeltpakning 

Hver pakning indeholder én fyldt injektionssprøjte og tre hypodermiske sikkerhedskanyler: én på 25 mm og 23 gauge, én på 38 mm og 22 gauge og én på 51 mm og 21 gauge. 


Multipakning 

Multipakning med 3 enkeltpakninger. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
Herikerbergweg 292
1101 CT, Amsterdam
Holland  

Fremstiller

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby
Danmark  

Ompakker

New Neopharm B.V., Groningen, Nederlandene  

Paralleldistributør

Medartuum AB, Gøteborg, Sverige

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

België/Belgique/Belgien
Lundbeck S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 535 79 79 

Lietuva 

H. Lundbeck A/S 

Tel: +45 36301311 

България 

Lundbeck Export A/S Representative Office
Tel: +359 2 962 4696 

Luxembourg/Luxemburg 

Lundbeck S.A. 

Tél: +32 2 535 79 79 

Česká republika 

Lundbeck Česká republika s.r.o.
Tel: +420 225 275 600 

Magyarország
Lundbeck Hungaria Kft.
Tel: +36 1 4369980 

Danmark 

Otsuka Pharma Scandinavia AB 

Tel: +46 8 54528660 

Malta 

H. Lundbeck A/S 

Tel: +45 36301311 

Deutschland 

Otsuka Pharma GmbH 

Tel: +49 69 1700860 

Nederland 

Lundbeck B.V. 

Tel: +31 20 697 1901 

Eesti 

H. Lundbeck A/S 

Tel: +45 36301311 

Norge 

Otsuka Pharma Scandinavia AB 

Tel: +46 8 54528660 

Ελλάδα 

Lundbeck Hellas S.A. 

Τηλ: +30 210 610 5036 

Österreich 

Lundbeck Austria GmbH 

Tel: +43 1 266 91 08 

España 

Otsuka Pharmaceutical S.A. 

Tel: +34 93 208 10 20 

Polska 

Lundbeck Poland Sp. z o. o. 

Tel.: +48 22 626 93 00 

France 

Otsuka Pharmaceutical France SAS 

Tél: +33 (0) 1 47 08 00 00 

Portugal 

Lundbeck Portugal Lda 

Tel: +351 21 00 45 900 

Hrvatska 

Lundbeck Croatia d.o.o. 

Tel.: +385 1 644 82 63 

România 

Lundbeck Romania SRL
Tel: +40 21319 88 26 

Ireland 

Lundbeck (Ireland) Limited
Tel: +353 1 468 9800 

Slovenija 

Lundbeck Pharma d.o.o. 

Tel.: +386 2 229 4500 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

Slovenská republika
Lundbeck Slovensko s.r.o.
Tel: +421 2 5341 42 18 

Italia 

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l 

Tel: +39 02 00 63 27 10 

Suomi/Finland 

Otsuka Pharma Scandinavia AB 

Tel: +46 8 54528660 

Κύπρος 

Lundbeck Hellas A.E 

Τηλ.: +357 22490305 

Sverige 

Otsuka Pharma Scandinavia AB 

Tel: +46 8 54528660 

Latvija 

H. Lundbeck A/S 

Tel: +45 36301311 

United Kingdom (Northern Ireland) 

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. 

Tel: +31 (0) 20 85 46 555 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:  

OPLYSNINGER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Abilify Maintena 300 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte
Abilify Maintena 400 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte

aripiprazol  

Trin 1: Forberedelser inden rekonstitution af pulveret.

Tjek, at pakningen indeholder alle følgende komponenter: 

 • Indlægsseddel og brugsanvisning til læger og sundhedspersonale for Abilify Maintena
 • Én fyldt Abilify Maintena-injektionssprøjte
 • Én hypodermisk sikkerhedskanyle på 25 mm og 23 gauge med nålebeskyttelse
 • Én hypodermisk sikkerhedskanyle på 38 mm og 22 gauge med nålebeskyttelse
 • Én hypodermisk sikkerhedskanyle på 51 mm og 21 gauge med nålebeskyttelse
 • Sprøjte/kanyle-anvisninger

Trin 2: Rekonstitution af pulveret

a) Tryk let på stemplet, så det griber fat i gevindet. Skru derefter stemplet så langt ned, det kan, så solvens frigives. Når stemplet ikke kan komme længere ned, vil midterstopperen være ved markeringen.
Abilify® Maintena Medartuum AB pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg

b) Ryst sprøjten kraftigt op og ned i 20 sekunder, indtil den rekonstituerede suspension ser ensartet ud. Suspensionen skal injiceres straks efter rekonstitution.
Ensartet mælkehvid 20 sekunder  

Abilify® Maintena Medartuum AB pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg 


c) Kontrollér sprøjtens indhold for partikler og misfarvning før indgivelse. Den rekonstituerede suspension skal være ensartet og homogen, uigennemsigtig og mælkehvid.
d) Hvis injektionen ikke gives straks efter rekonstitutionen, kan sprøjten opbevares < 25 °C i op til 2 timer. Ryst sprøjten kraftigt i mindst 20 sekunder for at omryste suspensionen inden injektion, hvis sprøjten har ligget klar i mere end 15 minutter. 

Trin 3: Forberedelser inden injektionen

a) Overhætten drejes og tages af, og spidshætten drejes og tages af. 

Abilify® Maintena Medartuum AB pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg
b) Tag en af de medfølgende hypodermiske sikkerhedskanyler alt efter injektionssted og patientens vægt. 

Kropstype  

Injektionssted  

Nålestørrelse  

Ikke-overvægtig  

Deltoidmusklen
Glutealmusklen
 

25 mm og 23 gauge
38 mm og 22 gauge
 

Overvægtig  

Deltoidmusklen
Glutealmusklen
 

38 mm og 22 gauge
51 mm og 21 gauge
 


c) Tag fat om nålehætten og giv den et tryk, så det sikres, at nålen sidder rigtigt i sikkerhedsmekanismen. Drej nålen med uret, indtil den sidder helt fast. 

Abilify® Maintena Medartuum AB pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg
d) Træk derefter nålehætten opad i en lige bevægelse. 

Abilify® Maintena Medartuum AB pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg
e) Hold sprøjten lodret med spidsen i vejret og tryk langsomt på stemplet for at få luften ud. Hvis du ikke kan få stemplet til at bevæge sig, så luften kan presses ud, skal du kontrollere, om stemplet er drejet helt i bund. Når luften er presset ud af sprøjten, kan suspensionen ikke længere omrystes. 

Abilify® Maintena Medartuum AB pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg

 

f) Indgiv langsomt suspensionen i gluteal- eller deltoidmusklen. Du må ikke gnide på injektionsstedet. Du skal omhyggeligt sikre dig, at injektionen ikke gives i et blodkar. Du må ikke injicere i et område, hvor der er tegn på inflammation, beskadiget hud, buler og/eller blå mærker.
Kun til dyb intramuskulær injektion i gluteal- eller deltoidmusklen.
Abilify® Maintena Medartuum AB pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg

Husk at skifte injektionssted, så der veksles mellem de to gluteal- eller deltoidmuskler.

Ved injektionsstart med to injektioner skal der injiceres på to forskellige injektionssteder i to forskellige muskler. De to injektioner MÅ IKKE indgives samtidigt i den samme deltoid- eller glutealmuskel. Hos langsomme CYP2D6-omsættere skal injektionerne indgives i enten to forskellige deltoidmuskler eller i én deltoidmuskel og én glutealmuskel. De to injektioner MÅ IKKE indgives i to glutealmuskler.

Tjek for tegn og symptomer på utilsigtet intravenøs indgivelse. 

Trin 4: Procedurer efter injektionen

Aktivér sikkerhedsmekanismen.
Efter injektionen skal nålen og injektionssprøjten bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.
Abilify® Maintena Medartuum AB pulv. og solv. t. depotinj.væske, susp., sprøjte 400 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...