Insulatard®

injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml

Novo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Insulatard® FlexPen® 100 IE/ml (internationale enheder/ml) injektionsvæske, suspension i en fyldt pen  

humant insulin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Insulatard
 3. Sådan skal du tage Insulatard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Insulatard er et humant insulin med gradvist indsættende effekt og lang virkningsvarighed. 

 

Insulatard anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos patienter med sukkersyge (diabetes mellitus). Sukkersyge er en sygdom, hvor din krop ikke producerer nok insulin til at kontrollere niveauet af dit blodsukker. Behandling med Insulatard hjælper med at forebygge komplikationer, som skyldes din diabetes. 

 

Insulatard begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 1½ time efter, at du har injiceret det, og virkningen varer i ca. 24 timer. Insulatard gives ofte i kombination med hurtigtvirkende insulinpræparater. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Insulatard

Tag ikke Insulatard

► Hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Insulatard, se punkt 6

► Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker), se Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4

► I insulininfusionspumper. 

► Hvis du taber, skader eller knuser din FlexPen. 

► Hvis insulinet ikke har været opbevaret korrekt, eller hvis det har været frosset, se punkt 5

► Hvis insulinet ikke fremstår ensartet hvidt og uklart efter opblanding. 

 

Hvis nogle af disse tilfælde gør sig gældende, må du ikke bruge Insulatard. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken til råds. 

Før du tager Insulatard

► Kontrollér på etiketten, at det er den rigtige insulintype. 

► Brug altid en ny nål til hver injektion for at beskytte mod forurening. 

► Nåle og Insulatard FlexPen må ikke deles med andre. 

► Insulatard FlexPen er kun egnet til indsprøjtning under huden. Tal med lægen, hvis du har behov for at indsprøjte din insulin på en anden måde. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Nogle omstændigheder og aktiviteter kan have indflydelse på dit insulinbehov. Tal med din læge: 

► Hvis du har problemer med nyrer, lever, binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel. 

► Hvis du dyrker mere motion, end du plejer, eller ønsker at ændre din kost, da dette kan påvirke dit blodsukkerniveau. 

► Hvis du bliver syg, skal du fortsætte med at tage insulin og kontakte din læge. 

► Hvis du har planer om at rejse til udlandet, kan en eventuel tidsforskel påvirke insulinbehovet og injektionstidspunktet.

Hudforandringer på injektionsstedet
Injektionsstedet bør løbende skiftes for at hjælpe med at forebygge forandringer i fedtvævet under huden, f.eks. fortykkelse af huden, hud der trækker sig sammen eller knuder under huden. Hvis du injicerer insulinet i et område af huden med knuder, der har trukket sig sammen eller er fortykket, kan det være, at insulinet ikke virker så godt (se punkt 3). Kontakt lægen, hvis du bemærker forandringer i huden ved injektionsstedet. Kontakt lægen hvis du for øjeblikket injicerer i disse berørte områder, før du begynder at injicere i et andet område. Det kan være, at lægen vil fortælle dig, at du skal kontrollere dit blodsukker oftere og tilpasse insulindosen eller dosen af andre antidiabetiske lægemidler. 

Brug af anden medicin sammen med Insulatard

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.
Nogle lægemidler påvirker dit blodsukkerniveau, og dette kan betyde, at din insulindosis skal ændres. Nedenstående liste omfatter en række almindelige lægemidler, som kan påvirke din insulinbehandling. 

 

Dit blodsukkerniveau kan falde (hypoglykæmi), hvis du tager: 

 • Andre lægemidler til behandling af diabetes
 • Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (til behandling af depression)
 • Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk)
 • Angiotensin konverterende enzym-hæmmere (ACE-hæmmere) (til behandling af visse hjertelidelser eller forhøjet blodtryk)
 • Salicylater (smertestillende og febernedsættende)
 • Anabolske steroider (såsom testosteron)
 • Sulfonamid (til behandling af infektioner).

 

Dit blodsukkerniveau kan stige (hyperglykæmi), hvis du tager: 

 • Oral prævention (p-piller)
 • Thiazider (til behandling af forhøjet blodtryk eller ved væskeophobning)
 • Glukokortikoider (såsom ’cortison’ til behandling af inflammation (vævsirritation))
 • Skjoldbruskkirtelhormon (til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen)
 • Sympatomimetika (såsom adrenalin, salbutamol eller terbutalin til behandling af astma)
 • Væksthormon (lægemiddel, der stimulerer væksten af skelet og legeme og har en udtalt effekt på kroppens metaboliske processer)
 • Danazol (lægemiddel, der påvirker ægløsning).

 

Octreotid og lanreotid (til behandling af akromegali, en sjælden hormonel sygdom, der sædvanligvis forekommer hos midaldrende voksne og skyldes, at hypofysen danner for meget væksthormon) kan enten øge eller reducere dit blodsukkerniveau. 

 

Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk) kan svække eller fuldstændigt undertrykke de første advarselssignaler på lavt blodsukker. 

 

Pioglitazon (tabletter, der bruges til behandling af type 2-diabetes)
Nogle patienter med årelang type 2-diabetes og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, som er blevet behandlet med pioglitazon og insulin, oplevede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig kortåndethed, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). 

 

Fortæl det til din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har taget noget af ovenstående medicin. 

Brug af Insulatard sammen med alkohol

► Hvis du drikker alkohol, kan dit insulinbehov ændres, og dit blodsukkerniveau kan enten stige eller falde. Omhyggelig kontrol anbefales. 

Graviditet og amning

► Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Insulatard kan tages under graviditet. Din insulindosis skal eventuelt ændres under graviditet og efter fødsel. Nøje kontrol med din diabetes samt forebyggelse af hypoglykæmi (lavt blodsukker) er vigtigt for dit barns helbred.
► Der er ingen begrænsninger ved behandling med Insulatard, mens du ammer. 

 

Spørg din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken til råds, før du tager dette lægemiddel, hvis du er gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

► Spørg din læge om du må køre bil eller arbejde med maskiner: 

 • Hvis du ofte har hypoglykæmi.
 • Hvis du har svært ved at opdage symptomerne på hypoglykæmi.

 

Hvis dit blodsukker er lavt eller højt, kan det påvirke din koncentrations- og reaktionsevne og dermed også din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær opmærksom på, at du kan bringe dig selv og andre i fare. 

Insulatard indeholder natrium

Insulatard indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. Insulatard er stort set natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Insulatard

Dosis og hvornår du skal tage dit insulin

Tag altid dit insulin og tilpas din dosis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

 

Du må ikke skifte insulin, medmindre din læge siger, at du skal. Hvis lægen ændrer dit insulin til en anden insulintype eller et andet insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af din læge. 

 

Brug til børn og unge  

Insulatard kan anvendes til børn og unge. 

 

Anvendelse til særlige patientgrupper  

Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, eller hvis du er over 65 år, skal du kontrollere dit blodsukker mere regelmæssigt og diskutere ændringer af din insulindosis med lægen. 

Hvordan og hvor du skal injicere

Insulatard administreres ved injektion under huden (subkutant). Du må aldrig selv injicere direkte i en vene (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Insulatard FlexPen er kun egnet til indsprøjtning under huden. Tal med lægen, hvis du har behov for at indsprøjte din insulin på en anden måde. 

 

For hver injektion skal du vælge et nyt injektionssted inden for det bestemte hudområde, som du bruger. Dette kan nedsætte risikoen for at udvikle hudfortykkelse eller sprækker i huden, se punkt 4. De bedste steder til injektion er: Foran på maven, din balle, foran på låret eller overarmen. Insulinet vil virke hurtigst, hvis det injiceres i maveskindet (abdomen). 

Du skal altid måle dit blodsukker regelmæssigt. 

Sådan bruger du Insulatard FlexPen

Insulatard FlexPen er en fyldt engangspen til flergangsbrug, der indeholder humant insulin som isophan (NPH). 

 

Læs omhyggeligt Brugervejledningen til Insulatard FlexPen, der er inkluderet i denne indlægsseddel. Du skal bruge pennen som beskrevet i Brugervejledningen til Insulatard FlexPen. 

 

Kontrollér altid, at det er den korrekte pen, du bruger, før du injicerer dit insulin. 

Hvis du har taget for meget insulin

Hvis du har taget for meget insulin, bliver dit blodsukker for lavt (hypoglykæmi). Se Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4

Hvis du har glemt at tage insulin

Hvis du glemmer at tage dit insulin, kan dit blodsukker blive for højt (hyperglykæmi). Se Følger af diabetes under punkt 4

Hvis du holder op med at tage insulin

Stop ikke med at tage dit insulin uden først at tale med en læge, der kan fortælle dig, hvad der skal gøres. Manglende insulin kan føre til meget højt blodsukker (alvorlig hyperglykæmi) og ketoacidose. Se Følger af diabetes under punkt 4

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger

Lavt blodsukker (hypoglykæmi) er en meget almindelig bivirkning. Det kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede.  

 

Lavt blodsukker kan forekomme, hvis du: 

 • Injicerer for meget insulin.
 • Spiser for lidt eller springer et måltid over.
 • Motionerer mere end normalt.
 • Drikker alkohol, se Brug af Insulatard sammen med alkohol under punkt 2.

 

Tegn på lavt blodsukker: Koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hjertebanken, kvalme, usædvanlig stor sultfornemmelse, midlertidige synsforstyrrelser, døsighed, unormal træthed og svaghed, nervøsitet eller rysten, bekymring, forvirring og koncentrationsbesvær. 

 

Alvorligt lavt blodsukker kan føre til bevidstløshed. Hvis alvorligt lavt blodsukker forbliver ubehandlet, kan det medføre hjerneskade (midlertidig eller varig) og i værste fald død. Du kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis du får en injektion af hormonet glucagon af en person, der er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis du får glucagon, skal du også have glucose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart du igen er ved bevidsthed. Hvis du ikke reagerer på glucagonbehandlingen, skal du behandles på hospitalet. 

 

Du skal gøre følgende, hvis du oplever lavt blodsukker:
► Hvis du oplever lavt blodsukker, spis glucosetabletter eller et sukkerholdigt produkt (f.eks. slik, kiks, frugtjuice). Mål dit blodsukker, hvis det er muligt, og hvil dig. Medbring for en sikkerheds skyld altid glucosetabletter eller et sukkerholdigt produkt.
► Når symptomerne på lavt blodsukker er forsvundet, eller når dit blodsukkerniveau er stabiliseret, kan du fortsætte med insulinbehandlingen som sædvanligt.
► Hvis du får så lavt blodsukker, at du besvimer, hvis du har haft brug for en injektion med glucagon, eller hvis du har haft gentagne tilfælde af lavt blodsukker, skal du tale med din læge. Tidspunktet for eller mængden af insulin, kost eller motion skal muligvis ændres. 

 

Fortæl relevante personer, at du har diabetes, og hvilke konsekvenser det kan have, herunder risikoen for at besvime på grund af lavt blodsukker. Fortæl dem, at hvis du besvimer, skal du vendes om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp. Du må ikke få noget at spise eller drikke, da du kan risikere at blive kvalt. 

 

Alvorlig allergisk reaktion på Insulatard eller et af de øvrige indholdsstoffer (også kaldet systemisk allergisk reaktion) er en meget sjælden bivirkning, men den kan være livstruende. Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.  

 

Kontakt straks lægen: 

 • Hvis allergisymptomerne spreder sig til andre dele af kroppen.
 • Hvis du pludselig føler dig utilpas, og du: Begynder at svede, kaster op, får åndedrætsbesvær, hjertebanken eller bliver svimmel.

► Hvis du oplever nogle af disse symptomer, kontakt straks lægen.

Hudforandringer på injektionsstedet: Hvis du injicerer insulin på samme sted, kan fedtvævet enten skrumpe (lipoartrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi) (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede). Knuder under huden kan også skyldes ophobning af et protein, der kaldes amyloid (kutan amyloidose; hvor ofte dette forekommer er ikke kendt). Hvis du injicerer insulinet i et område af huden med knuder, der har trukket sig sammen eller er fortykket, kan det være, at insulinet ikke virker så godt. Skift injektionssted ved hver injektion for at hjælpe med at forebygge disse hudforandringer. 

Oversigt over andre bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger 

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede. 

 

Symptomer på allergi: Lokale allergiske reaktioner (smerte, rødme, nældefeber (udslæt), inflammation (vævsirritation), blå mærker, hævelse og kløe) på injektionsstedet kan forekomme. Symptomerne forsvinder normalt inden for få uger ved fortsat insulinbehandling. Kontakt din læge straks, hvis symptomerne ikke forsvinder, eller hvis de spreder sig til andre dele af kroppen. Se også Alvorlige allergiske reaktioner ovenfor.  

 

Diabetisk retinopati (en øjensygdom med relation til sukkersyge, som kan medføre synstab): Hvis du lider af diabetisk retinopati, kan dette forværres, hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt. Spørg din læge til råds om dette.  

 

Hævede led: Når du påbegynder insulinbehandling, kan væskeophobning forårsage hævede led, specielt ankler. Normalt forsvinder dette hurtigt. Hvis det ikke forsvinder, skal du tale med din læge.  

 

Meget sjældne bivirkninger 

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

 

Synsforstyrrelser: Når du påbegynder insulinbehandling, kan du opleve synsforstyrrelser, men forstyrrelsen er normalt midlertidig.  

 

Smertefuld neuropati (smerte på grund af beskadiget nerve): Hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt, kan du få nerverelateret smerte. Dette kaldes akut smertefuld neuropati og er normalt forbigående. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

Følger af diabetes

Højt blodsukker (hyperglykæmi)  

 

Højt blodsukker kan forekomme, hvis du: 

 • Ikke har injiceret nok insulin.
 • Glemmer at injicere dit insulin eller stopper med at tage insulin.
 • Gentagne gange injicerer mindre insulin, end du har brug for.
 • Får en infektion og/eller feber.
 • Spiser mere, end du plejer.
 • Dyrker mindre motion, end du plejer.

 

Advarselssignalerne på højt blodsukker: 

Advarselssignalerne kommer gradvist. De omfatter: Hyppig vandladning, tørst, appetitløshed, kvalme eller opkastning, døsighed eller træthed, rød, tør hud, mundtørhed og en frugtagtig (acetonelugtende) ånde. 

 

Hvad du skal gøre, hvis du oplever, at du får højt blodsukker: 

► Hvis du oplever nogle af ovennævnte signaler: Mål dit blodsukkerniveau, kontrollér om muligt urinen for ketonstoffer og søg straks lægehjælp.
► Disse symptomer kan betyde, at du har en meget alvorlig tilstand kaldet diabetisk ketoacidose (ophobning af syre i blodet, da kroppen nedbryder fedt i stedet for sukker). Denne tilstand kan ubehandlet resultere i diabetisk koma og i værste fald død. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på FlexPen-etiketten og pakningen efter ’EXP’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Før ibrugtagning: Opbevares i køleskab ved 2°C - 8°C. Må ikke opbevares tæt på køleelementet. Må ikke fryses.  

 

Under brug eller medbragt som reserve: Må ikke opbevares i køleskab eller fryses. Du kan have den med dig og opbevare den ved stuetemperatur (under 30°C) i op til 6 uger.  

 

Opbevar altid FlexPen med penhætten påsat, når du ikke anvender den, for at beskytte mod lys.  

 

Kassér nålen efter hver injektion. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Insulatard indeholder

 • Aktivt stof: Humant insulin. Insulatard er en isophan humant insulin suspension (NPH).
  Hver ml indeholder 100 IE humant insulin. Hver fyldt pen indeholder 300 IE humant insulin i 3 ml injektionsvæske, suspension.
 • Øvrige indholdsstoffer: Zinkchlorid, glycerol, metacresol, phenol, dinatriumphosphatdihydrat, natriumhydroxid, saltsyre, protaminsulfat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Insulatard er en injektionsvæske, suspension. Efter opblanding skal væsken fremstå ensartet hvid og uklar.
Pakningsstørrelser med 1, 5 og 10 fyldte penne a 3 ml. Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført. 

 

Injektionsvæsken er uklar, hvid og vandig. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark  

Fremstiller

Fremstilleren kan identificeres ved batchnummeret, som er trykt på kartonens slip og på etiketten: 

 • Hvis andet og tredje skrifttegn er S6, P5, K7, R7, VG, FG eller ZF, så er fremstilleren Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark.
 • Hvis andet og tredje skrifttegn er H7 eller T6, så er fremstilleren Novo Nordisk Production SAS, 45 Avenue d’Orléans, F-28000 Chartres, Frankrig.

Yderligere information

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Brugervejledning

Brugervejledning til Insulatard injektionsvæske, suspension i FlexPen.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager din FlexPen i brug. Hvis ikke du følger denne brugervejledning omhyggeligt, kan du få for lidt eller for meget insulin, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau. 

 

Din FlexPen er en fyldt insulinpen med dosisindstilling. Du kan vælge en dosis på mellem 1 og 60 enheder i spring på 1 enhed. FlexPen er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm. Medbring for en sikkerheds skyld altid et ekstra injektionssystem i tilfælde af, at din FlexPen mistes eller ødelægges. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

Vedligeholdelse af din pen

Din FlexPen skal håndteres forsigtigt.
Hvis den tabes, ødelægges eller knuses, er der risiko for udsivning af insulin. Dette kan føre til upræcis dosering, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau. 

 

Du kan rense din FlexPen udvendigt med en alkoholserviet. Den må ikke lægges i blød, vaskes eller smøres, da det kan beskadige pennen. 

 

Genopfyld ikke din FlexPen. Når den er tom, skal den kasseres. 

Klargøring af din Insulatard FlexPen

A  

Kontrollér navnet og farven på etiketten af din pen for at sikre, at den indeholder den korrekte insulintype. Dette er specielt vigtigt, hvis du bruger mere end én type insulin. Hvis du tager den forkerte insulintype, kan dit blodsukkerniveau blive for højt eller for lavt. 

 

Hver gang du anvender en ny pen 

Lad insulinet opnå stuetemperatur inden det tages i brug.
Dette gør opblandingen lettere. Træk penhætten af (se A). 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

B 

Før din første injektion med en ny FlexPen, er det nødvendigt at opblande insulinet: 

Vend pennen, som vist, op og ned 20 gange mellem de to positioner, så glaskuglen bevæger sig fra den ene til den anden ende i cylinderampullen. Gentag indtil al væsken er ensartet hvid og uklar. 

 

Før hver efterfølgende injektion skal du vende pennen op og ned mellem de to positioner mindst 10 gange, indtil al væsken er ensartet hvid og uklar. 

 

Kontrollér altid at du har opblandet insulinet før hver injektion. Dette reducerer risikoen for for højt eller for lavt blodsukkerniveau. Efter du har opblandet insulinet, gennemføres følgende injektionsprocedure uden forsinkelse. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlKontrollér altid at der er mindst 12 enheder insulin tilbage i cylinderampullen for at sikre ensartet opblanding. Hvis der er mindre end 12 enheder tilbage, anvendes en ny FlexPen. På restdosisskalaen er 12 enheder markeret. Se figuren øverst i brugervejledningen. 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlBrug ikke pennen hvis det opblandede insulin ikke er ensartet hvidt og uklart. 

Påsætning af nålen

C 

Fjern papirforseglingen fra en ny engangsnål. 


Skru nålen lige og stramt på din FlexPen. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

D 

Fjern den store ydre nålehætte og gem den til senere. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

E  

Fjern den indre nålehætte og kassér den. 

 

Forsøg aldrig at sætte den indre nålehætte tilbage på nålen. Du kan risikere at stikke dig på nålen. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlBrug altid en ny nål til hver injektion. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af insulin, blokerede nåle og upræcis dosering. 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlVær opmærksom på ikke at bøje eller ødelægge nålen før brug. 

Kontrol af insulingennemløbet

F 

Før hver injektion kan der samle sig små luftbobler i cylinderampullen under normal brug. 

 

For at undgå injektion af luft og sikre korrekt dosering: 

Indstil dosisvælgeren på 2 enheder. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

G  

Hold din FlexPen så nålen vender opad og bank let på cylinderampullen med fingeren et par gange, så eventuelle luftbobler samles i toppen af cylinderampullen. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

H 

Hold nålen opad og tryk trykknappen helt i bund, hvorved dosisvælgeren nulstilles. 

 

En dråbe insulin skal nu komme til syne på nålens spids. Hvis dette ikke sker, skift da nålen og gentag proceduren op til 6 gange. 

 

Hvis der stadig ikke kommer en dråbe insulin til syne, er pennen defekt, og du skal derfor tage en ny i brug. 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlKontrollér altid at der kommer en dråbe til syne på nålens spids, før du injicerer. Dette sikrer insulingennemløb. Hvis ikke der kommer en dråbe til syne, injicerer du ikke noget insulin, heller ikke selvom dosisvælgeren måske bevæger sig. Dette kan betyde, at nålen er blokeret eller ødelagt. 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlKontrollér altid insulingennemløbet inden du injicerer. Hvis ikke du kontrollerer insulingennemløbet, kan du få for lidt eller slet intet insulin. Dette kan føre til et for højt blodsukkerniveau. 

Indstilling af dosis

I  

Kontrollér at dosisvælgeren står på 0.
Indstil dosisvælgeren til det antal enheder du skal injicere. 

 

Dosis kan korrigeres både op og ned ved at dreje dosisvælgeren frem eller tilbage, indtil den korrekte dosis står ud for markøren. Vær forsigtig med ikke at trykke på trykknappen, når du drejer dosisvælgeren, da der så vil sive insulin ud. 

 

Du kan ikke indstille en dosis, som er højere end det antal enheder, der er tilbage i cylinderampullen. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlBrug altid dosisvælgeren og markøren til at se hvor mange enheder du har valgt, før du injicerer insulinet. 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlTæl ikke antal penklik. Hvis du indstiller og injicerer den forkerte dosis, kan dit blodsukkerniveau blive for højt eller for lavt. Brug ikke restdosisskalaen, den viser kun cirka hvor meget insulin, der er tilbage i din pen. 

Injektion af insulin

J  

Stik nålen ind under huden. Anvend den injektionsteknik din læge eller sygeplejerske har anbefalet.
Injicér dosis ved at trykke på trykknappen indtil der står 0 ud for markøren. Sørg for kun at trykke på trykknappen under injektionen. 

 

Insulin injiceres ikke ved at dreje på dosisvælgeren. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

K  

Hold trykknappen helt i bund og lad nålen forblive under huden i mindst 6 sekunder. Dette sikrer, at du får den fulde dosis. 

 

Træk nålen ud af huden og slip trykket på trykknappen. 

 

Kontrollér altid at dosisvælgeren vender tilbage til 0 efter injektionen. Hvis dosisvælgeren stopper før den vender tilbage til 0, er den fulde dosis ikke blevet injiceret, hvilket kan føre til et for højt blodsukkerniveau. 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

L 

Før nålespidsen tilbage ind i den store ydre nålehætte uden at røre ved den store ydre nålehætte. Når nålen er dækket, skubbes den store ydre nålehætte forsigtigt helt på, og nålen skrues derefter af. 

 

Kassér den omhyggeligt og sæt penhætten på. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 

 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlFjern altid nålen efter hver injektion og opbevar din FlexPen uden nålen påsat. Dette reducerer risikoen for urenheder, infektion, udsivning af insulin, tilstoppede nåle og upræcis dosering. 

Anden vigtig information

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlOmsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt - dette reducerer risikoen for stikuheld og krydsinfektion. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlKassér omhyggeligt din brugte FlexPen uden påsat nål. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlDel aldrig din pen og nåle med andre. Det kan føre til kryds-infektion. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlDel aldrig din pen med andre. Din medicin kan være skadelig for deres sundhed. 

Insulatard FlexPen Flexpen® Orifarm A/S, injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/mlOpbevar altid din pen og nåle utilgængeligt for andre, specielt børn. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...