Alvesco®

inhalationsspray, opløsning 80 mikrogram/dosis og 160 mikrogram/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alvesco® 80 og 160 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning 

ciclesonid 

 

Alvesco® er et registreret varemærke, der tilhører COVIS PHARMA B.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Alvesco til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Alvesco
 3. Sådan skal du bruge Alvesco
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Alvesco er:

Alvesco er en klar og farveløs aerosolspray til at inhalere ind igennem munden og ned i lungerne. Det er en forebyggende medicin (steroid), som skal tages hver dag, og som først bliver aktiv, når den er inhaleret ned i lungerne. 

 

Det aktive stof i medicinen er ciclesonid (se punkt 6 angående oplysninger om andre indholdsstoffer). 

Hvad Alvesco skal bruges til:

Denne medicin ordineres til at kontrollere vedvarende astma hos voksne og unge (12 år og derover). 

 

Den hjælper dig, så du lettere kan trække vejret, fordi den reducerer dine astmasymptomer og nedsætter risikoen for astmaanfald. Medicinen skal tages hver dag, selv når du har det godt. 

 

Denne medicin er ikke egnet til brug ved et akut anfald af åndenød. For at få hurtig lindring ved sådan et anfald skal du bruge en inhalator med anfaldsmedicin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Alvesco

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Alvesco:

 • hvis du er allergisk over for ciclesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alvesco (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Alvesco. 


Før du påbegynder en behandling med denne medicin, skal du fortælle det til lægen, hvis: 

 • du tidligere er blevet behandlet for eller i øjeblikket behandles for lungetuberkulose (TB), svampe-, virus- eller bakterieinfektioner.

 

Spørg lægen, hvis du er i tvivl. Det er vigtigt at sikre, at Alvesco er den rette medicin til dig. 


Under behandlingen med Alvesco skal du straks kontakte lægen, hvis: 

 • åndedrættet bliver besværet, og symptomer som hoste, kortåndethed, hvæsen, trykken for brystet, fløjtende eller pibende lyde eller andre symptomer på forsnævring af luftvejene bliver værre. (Du bør anvende en inhalator med anfaldsmedicin, som normalt vil føre til en hurtig bedring).
 • du vågner op om natten med symptomer.
 • inhalatoren med anfaldsmedicin ikke giver lindring.

Lægen vil afgøre, hvilken behandling du skal have fremover. 

 

Særlige patientgrupper
Patienter med svær astma risikerer akutte astmaanfald. Hos disse patienter foretager lægen regelmæssige, grundige astmakontrolundersøgelser, herunder lungefunktionstest. 


Patienter, som allerede tager steroidtabletter (tabletter med binyrebarkhormon)
Alvesco kan anvendes som erstatning for dine tabletter eller til at nedsætte det antal tabletter, som du skal tage. Følg nøje lægens instruktioner. 

 • Tabletantallet nedsættes fra cirka en uge efter, at du er begyndt på inhalationerne med Alvesco.
 • Det antal tabletter, som du tager, nedsættes med forsigtighed over en periode.
 • I denne periode vil du måske af og til føle dig utilpas.
 • Til trods for dette er det vigtigt, at du bliver ved med både inhalationerne med Alvesco og med langsomt at nedsætte det antal tabletter, som du tager.
 • Hvis du får alvorlige symptomer som kvalme, opkastninger, diarré eller feber, skal du kontakte lægen.
 • Denne proces kan af og til afsløre mindre allergier som rhinitis (betændelse i næsen) eller eksem (rød og kløende hud).
 • Hvis du har skiftet fra tabletter, vil du i nogen tid stadig have risiko for en nedsat binyrefunktion, hvilket hænger sammen med de steroidtabletter, som du tager. Symptomerne på en nedsat binyrefunktion (f.eks. svimmelhed, besvimelse, kvalme, appetitløshed, humørsvingninger, mindre kropsbehåring, manglende evne til at håndtere stress, svækkelse, hovedpine, hukommelsessvigt, allergier, voldsom lyst til mad og problemer med blodsukkeret) kan også fortsætte i nogen tid.
 • Det kan også være nødvendigt, at du bliver undersøgt af en specialist for at afgøre, i hvor høj grad binyrefunktionen er reduceret.
 • Din læge vil også regelmæssigt kontrollere binyrefunktionen.
 • I stressperioder, hvis du for eksempel skal opereres eller i perioder med forværrede astmaanfald, er det muligt, at du får behov for ekstra steroidtabletter.

I så fald skal du bære et steroidkort, som oplyser om, at du tager steroider. 


Patienter med lever- eller nyrelidelser
Det er ikke nødvendigt at ændre dosis af ciclesonid, hvis du har lever- eller nyreproblemer. Hvis du har en alvorlig leversygdom, vil lægen undersøge dig mere omhyggeligt for eventuelle bivirkninger, som skyldes en forstyrrelse af den normale steroidproduktion. 

Børn under 12 år

Denne medicin anbefales ikke til børn under 12 år på grund af manglende information om eventuelle virkninger. 

Brug af anden medicin sammen med Alvesco

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Fortæl det til lægen, før du begynder at bruge Alvesco, hvis du er i behandling for en svampe- eller virusinfektion med medicin, som indeholder: 

 • ketoconazol.
 • itraconazol.
 • ritonavir.
 • nelfinavir.

Disse stoffer kan forstærke Alvescos virkning, så sandsynligheden for bivirkninger ikke helt kan udelukkes. 

Brug af Alvesco sammen med mad og drikke

Brugen af Alvesco og indtagelsen af mad og drikke påvirker ikke hinanden. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 • Da der ikke foreligger tilstrækkelig information om Alvescos virkning hos gravide kvinder, vil lægen drøfte fordele og ulemper ved brug af Alvesco med dig.
 • Ciclesonid (det aktive stof i Alvesco) må kun tages under graviditeten, når de evt. fordele for moderen retfærdiggør den eventuelle risiko for barnet. Hvis lægen beslutter, at du kan fortsætte med at bruge Alvesco, vil du få den lavest mulige dosis ciclesonid til at vedligeholde astmakontrollen.
 • Binyrefunktionen vil blive nøje kontrolleret hos børn af mødre, som får binyrebarkhormon under graviditeten.
 • Tal med lægen, hvis du ønsker at bruge Alvesco, mens du ammer.
 • Det vides ikke, om inhaleret ciclesonid går over i brystmælken hos mennesker.
 • Det vil derfor kun komme på tale at ordinere Alvesco til kvinder, som ammer, hvis den forventede fordel for moderen opvejer den eventuelle risiko for barnet.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alvesco og dets indholdsstoffer har ingen eller ringe indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. 

Dette lægemiddelindeholder ethanol

Dette lægemiddel indeholder 4.7 mg alkohol (ethanol) pr. dosis. Mængden i en dosis af dette lægemiddel svarer til mindre end 1 ml øl eller vin.
Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig effekt. 

3. Sådan skal du bruge Alvesco

Brug altid Alvesco nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Hvis du er begyndt at bruge denne medicin i stedet for eller sammen med steroidtabletter, så læs venligst punkt 2 "Patienter som allerede tager steroidtabletter (tabletter med binyrebarkhormon)".

Hvor store mængder Alvesco skal jeg bruge hver dag?

Lægen har talt med dig om, hvor meget medicin du skal bruge hver dag. Dette afhænger af dit individuelle behov. 

 • Den anbefalede dosis af Alvesco er 160 mikrogram en gang dagligt, hvilket giver astmakontrol hos størstedelen af patienterne.
 • Hos nogle patienter kan en dosis, der er reduceret til 80 mikrogram en gang dagligt, være en tilstrækkelig dosis til at vedligeholde en effektiv astmakontrol.
 • Det kan blive nødvendigt at øge dosen af Alvesco i en kort periode hos patienter, som kommer ud for en alvorlig forværring af deres astmasymptomer. Dette kan blive op til 640 mikrogram om dagen, givet som 320 mikrogram 2 gange daglig, men der er ingen tilgængelige data, som bekræfter den ekstra terapeutiske effekt efter 3 måneder med disse høje doser.

 

Om nødvendigt kan lægen også ordinere steroidtabletter og/eller, i tilfælde af en infektion, et antibiotikum. 

 • Lægen vil justere din dosis til den mindst mulige for at kontrollere astmaen.
 • Du bør begynde at mærke en forbedring af symptomerne (piben og hvæsen, trykken for brystet og hoste) inden for 24 timer.

Hvornår skal jeg anvende min Alvesco-inhalator?

I de fleste tilfælde enten om morgenen eller om aftenen, en gang dagligt. Følg lægens instruktioner meget nøje. Det er vigtigt, at du bruger Alvesco regelmæssigt hver dag, selvom du får det bedre. 


Hvis det er nødvendigt at anvende inhalatoren med anfaldsmedicin mere end 2-3 gange om ugen, bør du kontakte lægen for at få vurderet din behandling på ny. 

Hvordan skal jeg anvende min Alvesco-inhalator?

Det er vigtigt, at en læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet først har demonstreret, hvordan Alvesco-inhalatoren anvendes rigtigt. En god teknik sikrer, at den korrekte mængde inhaleres ned i lungerne. Du kan bruge oplysningerne i denne indlægsseddel som huskeseddel. 


Måske har du brug for at øve dig foran et spejl de første par gange, indtil du føler dig sikker på, at du anvender Alvesco-inhalatoren korrekt. Kontroller, at medicinen ikke slipper ud fra oversiden af munden eller mundvigene. 


Hvis det er en ny inhalator, eller hvis du ikke har anvendt inhalatoren i en uge eller mere, skal den testes før brug. Fjern låget fra mundstykket og tryk tre gange på cylinderen inde i inhalatoren for at frigøre tre pust ud i luften, væk fra dig selv. 

 

Det er ikke nødvendigt at ryste inhalatoren før brug. Medicinen er allerede en meget fin opløsning, som er blandet, så det er sikkert, at du får den korrekte dosis med hvert pust. 


Under inhalationen kan du enten sidde ned eller stå op. 


Følg disse instruktioner nøje og anvend illustrationerne som rettesnor. 

 

Alvesco Paranova Danmark A/S inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis 

 1. Fjern låget fra mundstykket og kontroller, at både inder- og ydersiden af mundstykket er rent og tørt.
  Alvesco Paranova Danmark A/S inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis
 2. Hold inhalatoren omvendt (bunden af cylinderen øverst) med pegefingeren på bunden af cylinderen og tommelfingeren under mundstykket.
 3. Pust ud, så meget som muligt, uden at det er ubehageligt. Undgå at puste ud gennem inhalatoren.
  Alvesco Paranova Danmark A/S inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis
 4. Placer mundstykket i munden og hold fast med tænder og læber omkring det.
 5. Begynd en vejrtrækning ind gennem munden og tryk samtidig på toppen af inhalatoren med pegefingeren for at frigøre et pust af lægemidlet, mens indåndingen fortsættes roligt og dybt. Sørg for, at pustet af lægemidlet ikke slipper ud fra oversiden af munden eller mundvigene.
  Alvesco Paranova Danmark A/S inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis
 6. Hold vejret, tag inhalatoren fra munden, og fjern fingeren fra toppen af inhalatoren. Bliv ved at holde vejret i cirka 10 sekunder eller så længe, det er behageligt. Ånd langsomt ud gennem munden. Undgå at puste ud gennem inhalatoren.

  Det er vigtigt, at du ikke haster igennem trin 3 til 6.
  Alvesco Paranova Danmark A/S inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis
 7. Hvis du har fået besked om at tage endnu et pust, vent cirka et halvt minut og gentag trin 3 til 6.
 8. Efter brug sættes låget over mundstykket igen for at holde urenheder borte. Sæt låget på, og klik det fast.
  Alvesco Paranova Danmark A/S inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis
 9. Af hygiejniske grunde bør du:
 • rense mundstykket ugentligt med en tør papirserviet, både på indersiden og ydersiden.
 • aftørre forsiden af det lille hul, hvor medicinen kommer ud, med en tør, foldet papirserviet.
 • ikke bruge vand eller andre væsker.

 

En korrekt teknik sikrer, at du får den rette mængde Alvesco ned i lungerne, hver gang inhalatoren anvendes.
Lægen vil regelmæssigt kontrollere inhalationsteknikken for at sikre, at behandlingen har den bedste virkning. 

 

Når cylinderen er helt tom, kan du hverken mærke eller høre, at drivgassen frigives. 

 

Hvis du begynder at føle hvæsen eller trykken for brystet efter brug af Alvesco-inhalatoren, skal du: 

 • Ikke tage flere pust.
 • Anvende en inhalator med anfaldsmedicin for at lette vejrtrækningen.
 • Omgående kontakte lægen.

 

Lægen kan anbefale brug af et afstandsstykke, hvis du synes, det er vanskeligt at anvende inhalatoren. Afstandsstykket, som passer til Alvesco-inhalatoren, hedder AeroChamber Plus™. Hvis du anvender AeroChamber Plus™-afstandsstykket, skal de medfølgende instruktioner følges. Lægen eller apotekspersonalet kan rådgive om brugen af afstandsstykket. 

Hvis du har brugt for meget Alvesco

Det er vigtigt, at du tager din dosis, som anvist af din læge. Du bør ikke øge eller mindske din dosis uden at have talt med din læge. 

 

Det er ikke nødvendigt at få behandling, hvis du har brugt for meget Alvesco, men du bør fortælle det til lægen. Hvis der tages høje doser over lange perioder, kan det ikke udelukkes, at der er en vis grad af nedsat binyrefunktion, og det kan være nødvendigt at kontrollere binyrefunktionen. 

Hvis du har glemt at bruge Alvesco

Hvis du har glemt at bruge Alvesco, skal du blot tage den næste dosis som foreskrevet. Du må ikke tage et dobbelt antal pust som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Alvesco

Du bør ikke holde op med at bruge Alvesco-inhalatoren, selvom du får det bedre. 

Hvis du holder op med at bruge Alvesco, skal du omgående fortælle det til lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever en af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen, og straks kontakte lægen: 

 • Svær allergisk reaktion som hævelse af læber, tunge og svælg (forekommer hos 1 ud af 1.000 behandlede patienter).
 • Allergiske reaktioner: Hududslæt, rødme, kløe eller hævelse i form af nældefeber (forekommer hos 1 ud af 100 behandlede patienter).
 • Hoste, eller hvæsen, som bliver værre kort tid efter en inhalation (forekommer hos 1 ud af 100 behandlede patienter).

 

De andre bivirkninger, som ses ved brug af Alvesco, er som regel lette. I de fleste tilfælde kan du fortsætte behandlingen. De bivirkninger, man kan komme ud for, er følgende: 


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 100 behandlede patienter): 

 • Hæshed.
 • Brænden, betændelse, irritation i mund eller svælg.
 • Trøske (svampeinfektion i munden).
 • Hovedpine.
 • Dårlig smag i munden.
 • Tørhed i mund eller svælg.
 • Kvalme eller opkastning.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 1.000 behandlede patienter): 

 • Følelse af hjertebanken.
 • Ubehag eller smerter i maven.
 • Forhøjet blodtryk.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt, men kan også forekomme (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Søvnproblemer, depression eller følelse af at være bekymret, urolig, nervøs, eksalteret eller irritabel. Disse bivirkninger forekommer sandsynligvis oftere hos børn.

 

Alvesco kan påvirke kroppens normale produktion af binyrebarkhormon. Dette ses sædvanligvis hos patienter, som tager høje doser i lange perioder. Disse sjældne bivirkninger kan omfatte: 

 • Nedsat vækst hos unge.
 • Tyndere knogler.
 • Mulig uklarhed i øjets linse (grå stær), hvilket giver sløret syn.
 • Synstab på grund af unormalt højt tryk i øjet (grøn stær).
 • Måneansigt, vægtøgning på overkroppen og tyndere arme og ben (Cushingoide træk eller Cushings syndrom).

Unge, som får behandling i en lang periode, vil få deres højde kontrolleret regelmæssigt af lægen. Hvis din væksthastighed er nedsat, vil din læge om muligt regulere din behandling til den laveste dosis, hvor effektiv kontrol af astmaen er bibeholdt. 


Steroidtabletter kan give flere bivirkninger end en steroidinhalator som Alvesco. Hvis du har taget steroidtabletter før eller samtidig med brugen af Alvesco, kan risikoen for bivirkninger fra tabletterne fortsætte et stykke tid. Regelmæssige undersøgelser hos lægen sikrer, at du tager den korrekte dosis Alvesco. Regelmæssige kontrolbesøg vil også påvise eventuelle bivirkninger på et tidligt tidspunkt og nedsætte risikoen for, at de bliver værre. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Alvesco utilgængeligt for børn.
 • Beholderen indeholder en væske under tryk
 • Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.
 • Beholderen bør ikke punkteres, ødelægges eller brændes, selvom den virker tom.
 • Som med de fleste lægemidler til inhalation i trykbeholdere kan lægemidlets virkning forringes, når beholderen er kold. Alvesco giver imidlertid samme dosis fra -10 °C til 40 °C.
 • Brug ikke Alvesco efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Hvis lægen beslutter at afbryde behandlingen, eller hvis inhalatoren er tom, skal du aflevere den til apoteket, som kan bortskaffe den på en sikker måde. Det er vigtigt, da der kan være rester af medicin i beholderen, selvom du har indtryk af, at den er tom.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alvesco indeholder:

 • Aktivt stof: Ciclesonid. Hver aktivering afgiver et pust (dosis fra mundstykket) på 80 eller 160 mikrogram ciclesonid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Drivgas (HFA-134a, norfluran) og vandfri ethanol.

Udseende og pakningsstørrelser:

Alvesco består af en klar og farveløs væske i en trykbeholder af aluminium, som via et mundstykke afgiver en nøjagtigt afmålt dosis ciclesonid i form af en spray. 

 

Alvesco 80 mikrogram/dosis og 160 mikrogram/dosis findes i pakningsstørrelserne 120 doser og 120 (2x60) doser.

Hver styrke af inhalator indeholder nok til 60 eller 120 pust. Afhængigt af det antal af pust hver dag, som lægen har anbefalet:  

 • indeholder inhalatoren med 60 pust medicin til en til to måneder.
 • indeholder inhalatoren med 120 pust medicin til to til fire måneder.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D,
2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2. tv
DK-2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...