Fluoxetin "Paranova"

dispergible tabletter 20 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluoxetin Paranova 20 mg dispergible tabletter
fluoxetin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fluoxetin Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin Paranova
 3. Sådan skal du tage Fluoxetin Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fluoxetin Paranova indeholder det aktive stof fluoxetin, som tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der hedder selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er). 


Fluoxetin Paranova bruges til behandling af følgende lidelser: 


Voksne:
 

 • Svære depressive episoder.
 • Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD).
 • Bulimi: Fluoxetin Paranova bruges sideløbende med samtaleterapi til nedsættelse af spiseanfald og tvangsopkastninger.

Børn og unge over 8 år: 

 • Moderat til svær depression, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange samtaleterapi. Fluoxetin Paranova bør kun anvendes til børn og unge med moderat til svær depression i kombination med sideløbende samtaleterapi.

Sådan virker Fluoxetin Paranova

Alle mennesker har et stof i hjernen, kaldet serotonin. Mennesker, der er deprimerede, har obsessiv-kompulsiv sygdom eller bulimi har lavere niveauer af serotonin end andre. Det er ikke fuldt forstået, hvorledes Fluoxetin Paranova og andre SSRI'er virker, men de kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin i hjernen.
Behandling af disse tilstande er vigtig for, at du får det bedre. Hvis din tilstand ikke behandles, kan den ikke forsvinde, og den kan blive mere alvorlig og sværere at behandle.
Du kan have behov for at blive behandlet i et par uger eller måneder for at sikre, at du er symptomfri. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Fluoxetin Paranova:

 • hvis du er allergisk over for fluoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluoxetin Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du udvikler udslæt eller andre allergiske reaktioner (såsom kløe, hævelse af læber eller ansigt eller åndenød), skal du straks stoppe med at tage tabletterne og omgående kontakte din læge.
 • hvis du er i behandling med irreversible, ikke-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAOI), idet der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger (f.eks. iproniazid til behandling af depression).

Behandling med Fluoxetin Paranova må først starte mindst to uger efter, at du er holdt op med at tage en irreversibel, ikke-selektiv MAOI. 


Du må ikke tage nogen irreversibel, ikke-selektiv MAOI før minimum 5 uger efter, at du er stoppet med at tage Fluoxetin Paranova. Hvis du har fået Fluoxetin Paranova i en længere periode og/eller i høje doser, kan din læge overveje, om du skal holde en længere pause mellem behandlingerne.  

 • Hvis du er i behandling med metoprolol (mod hjertesvigt), da der er en øget risiko for, at dit hjerte vil slå for langsomt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fluoxetin Paranova, hvis noget af følgende gælder for dig: 

 • hvis du har hjerteproblemer.
 • hvis du begynder at få feber, muskelstivhed eller -rystelser, ændringer i din psykiske tilstand som forvirring, irritabilitet og voldsom uro, kan du have fået det, man kalder serotoninsyndrom eller malignt neuroleptikasyndrom. Selvom dette syndrom sjældent forekommer, kan det medføre livstruende tilstande. Kontakt din læge omgående, da det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Paranova.
 • hvis du tidligere har haft en manisk periode, eller hvis du oplever en manisk episode, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Paranova.
 • hvis du tidligere har haft blødningssygdom, får blå mærker eller usædvanlige blødninger eller du er gravid (se ”Graviditet”).
 • hvis du tager blodfortyndende medicin (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin Paranova”).
 • hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald. Hvis du får et krampeanfald eller oplever en stigning i hyppigheden af anfald, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Paranova.
 • hvis du er i behandling med elektrokonvulsiv terapi (ECT).
 • hvis du er i behandling med tamoxifen (bruges mod brystkræft) (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin Paranova”).
 • hvis du begynder at føle dig rastløs og ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). En øget dosis af Fluoxetin Paranova kan forværre denne tilstand.
 • hvis du har diabetes, kan det være nødvendigt, at din læge justerer din insulindosis eller anden diabetesbehandling).
 • hvis du har leverproblemer (det kan blive nødvendigt, at din læge justerer din dosis).
 • hvis du har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have saltmangel som følge af længerevarende, alvorlig diarré og opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende lægemidler).
 • hvis du får diuretika (vanddrivende medicin), specielt hvis du er ældre.
 • hvis du har glaukom (forhøjet tryk i øjet).

Lægemidler som Fluoxetin Paranova (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se punkt 4, "Bivirkninger"). I nogle tilfælde er disse symptomer fortsat efter ophør med behandlingen. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 


Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.  

Børn og unge i alderen 8 til 18 år

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med denne klasse af lægemidler. Fluoxetin Paranova bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af moderat til svær depression (i kombination med samtaleterapi) og ikke til behandling af andre tilstande. Desuden er der kun begrænset information om sikkerheden på lang sigt af behandlingen med Fluoxetin Paranova, hvad angår vækst, pubertet, mental, følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe.
På trods af dette, og selvom du er en patient under 18 år, kan din læge ordinere Fluoxetin Paranova mod moderat til svær depression i kombination med samtaleterapi, hvis han/hun beslutter, at det er i din bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Fluoxetin Paranova til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år indtager Fluoxetin Paranova.

Fluoxetin Paranova må ikke anvendes til børn under 8 år. 

Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Du må ikke tage Fluoxetin Paranova sammen med:  

 • Visse irreversible, ikke-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAOI), hvoraf nogle bruges til behandling af depression. Irreversible, ikke- selektive MAOI’er bør ikke bruges sammen med Fluoxetin Paranova, da der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger (serotoninsyndrom) (se ”Tag ikke Fluoxetin Paranova”). Behandling med Fluoxetin Paranova må tidligst påbegyndes 2 uger efter, at du er ophørt med at tage en irreversibel, ikke-selektiv MAOI (f.eks. tranylcypromin). Du må ikke tage nogen irreversibel, ikke-selektiv MAOI før minimum 5 uger efter, at du er stoppet med at tage Fluoxetin Paranova. Hvis du har fået Fluoxetin Paranova i en længere periode og/eller i høje doser, kan din læge overveje, om der skal være mere end 5 ugers mellemrum mellem behandlingerne.
 • Metoprolol når det bruges til behandling af hjertesvigt; der er en øget risiko for, at dit hjerte vil slå for langsomt.


Fluoxetin Paranova kan påvirke den måde, hvorpå den nedenstående medicin virker (interaktion): 

 • Tamoxifen (til behandling af brystkræft); din læge kan blive nødt til at overveje en anden antidepressiv behandling, da Fluoxetin Paranova kan ændre niveauet af dette lægemiddel. En nedsat virkning af tamoxifen kan derfor ikke kan udelukkes.
 • Monoaminooxidasehæmmere af type A (MAOI-A), herunder linezolid (et antibiotikum) og methylthioniniumchlorid (også kaldet methylenblåt; anvendes til behandling af forhøjet methæmoglobin i blodet): pga. risiko for alvorlige til livstruende bivirkninger (serotoninsyndrom). Behandling med fluoxetin kan påbegyndes dagen efter, at du er ophørt med at tage reversible MAOI’er, men din læge vil muligvis følge din tilstand nøje og give dig en lavere dosis af MAOI-A lægemidlet.
 • Mequitazin (mod allergi); hvis du tager dette lægemiddel samtidig med Fluoxetin Paranova, kan det øge risikoen for ændringer i hjertets elektriske aktivitet.
 • Phenytoin (mod epilepsi); fordi Fluoxetin Paranova kan påvirke niveauet af denne medicin i blodet, kan det være nødvendigt, at din læge starter din phenytoinbehandling forsigtigt og derefter følger behandlingen, når du samtidig får Fluoxetin Paranova.
 • Lithium, selegilin, perikum, tramadol (smertestillende), triptaner (mod migræne) og tryptophan; der er en øget risiko for lette tilfælde af serotoninsyndrom, når disse lægemidler gives sammen med Fluoxetin Paranova. Din læge vil derfor kontrollere dig hyppigere.
 • Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA- og III-antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin), malariabehandling især halofantrin og visse antihistaminer (astemizol, mizolastin), da samtidig brug af et eller flere af disse lægemidler og Fluoxetin Paranova kan øge risikoen for ændringer i hjertets elektriske aktivitet.
 • Antikoagulanter (såsom warfarin), NSAID (såsom ibuprofen og diclofenac), acetylsalicylsyre og andre blodfortyndende lægemidler (herunder clozapin til behandling af visse psykiske lidelser). Fluoxetin Paranova kan ændre disse lægemidlers virkning på blodet. Hvis Fluoxetin Paranova- behandlingen startes eller stoppes, mens du er i behandling med warfarin, vil din læge være nødt til at udføre visse prøver, justere din dosis og kontrollere dig hyppigere.
 • Cyproheptadin (mod allergi), da det kan hæmme virkningen af Fluoxetin Paranova.
 • Lægemidler, der sænker natriumkoncentrationen i blodet (herunder lægemidler, der øger vandladningen, desmopressin, carbamazepin og oxcarbazepin), da disse lægemidler kan øge risikoen for at natriumkoncentrationen i blodet bliver for lav, når de tages sammen med Fluoxetin Paranova.
 • Lægemidler mod depression, såsom tricykliske antidepressiva, andre selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er) eller bupropion, mefloquin eller chloroquin (mod malaria), tramadol (stærkt smertestillende) eller antipsykotika såsom phenothiaziner og butyrophenoner, da Fluoxetin Paranova, når det tages sammen med disse lægemidler, kan øge risikoen for kramper.
 • Flecainid, propafenon, nebivolol eller encainid (mod hjerteproblemer), carbamazepin (mod epilepsi), atomoxetin eller tricykliske antidepressiva (f.eks. imipramin, desipramin og amitriptylin) eller risperidon (mod skizofreni). Din læge kan blive nødt til at nedsætte dosis af disse lægemidler, når du samtidig får Fluoxetin Paranova, fordi Fluoxetin Paranova kan ændre niveauet af disse lægemidler i blodet.

Brug af Fluoxetin Paranova sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Fluoxetin Paranova sammen med eller uden mad, afhængigt af hvad du foretrækker. Du bør undgå alkohol, mens du tager denne medicin. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du er gravid, hvis du kan være gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid.

I visse studier er der beskrevet en øget risiko for medfødte misdannelser af hjertet hos nyfødte, hvor moderen indtog fluoxetin i løbet af de første få måneder af graviditeten. Generelt fødes 1 ud af 100 børn med hjertefejl. Dette var øget til omkring 2 ud af 100 børn, hvis mødrene havde indtaget fluoxetin.

Når medicin som Fluoxetin Paranova tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Det er bedst at undgå brug af dette lægemiddel under graviditeten, medmindre den potentielle gavnlige virkning opvejer den potentielle risiko. Derfor kan du og lægen eventuelt beslutte at stoppe behandlingen med Fluoxetin Paranova gradvist, mens du er gravid, eller før du bliver gravid. Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge mener, det vil være bedre for dig at fortsætte med at tage Fluoxetin Paranova.

Der bør udvises forsigtighed ved brug under graviditet, specielt sent i graviditeten eller lige op til fødslen, idet der er indberettet følgende virkninger hos nyfødte børn: irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed, vedvarende gråd og problemer med at sutte samt søvnproblemer.

Hvis du tager Fluoxetin Paranova tæt på slutningen af din graviditet, kan det øge risikoen for kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen, navnlig hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser. Lægen eller jordemoderen bør have at vide, at du tager Fluoxetin Paranova, så de kan rådgive dig. 


Amning
Fluoxetin går over i modermælken og kan give dit barn bivirkninger. Du må kun amme, hvis det er helt nødvendigt. Hvis du fortsætter med at amme, vil lægen eventuelt ordinere en lavere dosis. 


Fertilitet
Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Psykofarmaka såsom Fluoxetin Paranova kan påvirke din dømmekraft og koordinationsevne. Du bør ikke køre bil eller betjene maskiner, før du ved, hvordan Fluoxetin Paranova påvirker dig. 

Fluoxetin Paranova indeholder lactose, glucose og benzylalkohol

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder 27 mikrogram benzylalkohol pr. dispergibel tablet. Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner.
Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er gravid, ammer eller har en lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose"). 

3. Sådan skal du tage Fluoxetin Paranova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Tag ikke flere tabletter end din læge har foreskrevet. 


Fluoxetin Paranova kan tages som en enkelt dosis eller deles i flere doser. 


Fluoxetin Paranova dispergible tabletter kan opløses i et glas vand, deles eller tages hele. 

Voksne:
Den anbefalede dosis er: 

 • Depression:

Den anbefalede dosis er 1 tablet (20 mg) dagligt.
Efter 3-4 ugers behandling vil lægen vurdere, om dosis skal ændres. Om nødvendigt kan dosis øges gradvist til maksimalt 3 tabletter (60 mg) dagligt. For at sikre at du får den laveste effektive dosis, vil lægen øge dosis forsigtigt.
Du vil ikke nødvendigvis mærke en bedring af din depression, så snart du begynder behandlingen med Fluoxetin Paranova. Dette er helt almindeligt, da der ofte går nogle uger, inden en bedring af symptomerne indsætter.
Depression skal behandles i mindst 6 måneder. 

 • Bulimi:

Den anbefalede dosis er 3 tabletter (60 mg) dagligt. 

 • Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD):

Den anbefalede dosis er 1 tablet (20 mg) dagligt.

Efter 2 ugers behandling vil lægen vurdere, om dosis skal ændres. Om nødvendigt kan dosis øges gradvist til maksimalt 3 tabletter (60 mg) dagligt. Hvis du ikke har fået det bedre efter 10 ugers behandling, bør behandlingen med Fluoxetin Paranova tages op til fornyet overvejelse. 


Brug til børn og unge fra 8 til 18 år med depression:

Behandlingen bør startes og overvåges af en speciallæge. Startdosis er ½ tablet dagligt (10 mg). Efter 1 til 2 uger kan din læge øge dosis til 1 tablet dagligt (20 mg). Dosis skal øges forsigtigt for at sikre, at du får den laveste effektive dosis.
Børn med lav kropsvægt skal muligvis have en lavere dosis. Hvis behandlingen virker tilfredsstillende, vil lægen vurdere, om du har brug for at fortsætte behandlingen udover 6 måneder. Hvis du ikke får det bedre i løbet af 9 uger, vil lægen revurdere din behandling. 


Brug til ældre:

Din læge vil være ekstra forsigtig med at øge dosen, og den daglige dosis bør generelt ikke overstige 2 tabletter (40 mg). Den maksimale dosis er 3 tabletter (60 mg) dagligt. 


Nedsat leverfunktion:
Hvis du har en leversygdom eller bruger medicin, der kan påvirke Fluoxetin Paranova, kan din læge beslutte, at du skal have en lavere dosis eller kun tage Fluoxetin Paranova hver anden dag. 

Hvis du har taget for meget Fluoxetin Paranova

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluoxetin Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Tag Fluoxetin Paranova-pakken med dig, hvis du kan.
Symptomer på overdosering omfatter: kvalme, opkastninger, kramper, hjerteproblemer (såsom uregelmæssig hjerterytme og hjertestop), lungeproblemer og ændret mental status, der kan spænde fra uro til koma. 

Hvis du har glemt at tage Fluoxetin Paranova

Bliv ikke bekymret, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis den efterfølgende dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Det kan være nemmere at huske at tage din medicin regelmæssigt, hvis du tager den på samme tidspunkt hver dag. 

Hvis du holder op med at tage Fluoxetin Paranova

Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen, også selvom du får det bedre. Det er vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin. Sørg for ikke at løbe tør for Fluoxetin Paranova-tabletter.

Når du stopper med at anvende Fluoxetin Paranova, kan du få bivirkninger (abstinenser) i form af: svimmelhed, prikkende eller stikkende fornemmelse i huden, søvnforstyrrelser (livlige drømme, mareridt, søvnløshed), rastløshed eller uro, usædvanlig træthed eller svækkelse, angst, kvalme/opkastning, rysten og hovedpine.

De fleste personer oplever, at disse abstinenssymptomer er milde og forsvinder inden for få uger. Kontakt lægen, hvis du får abstinenssymptomer, når du stopper behandlingen.

Når du skal stoppe behandlingen, vil lægen hjælpe dig med at nedtrappe dosis langsomt over en eller to uger for at mindske risikoen for abstinenssymptomer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 • Kontakt omgående din læge eller hospitalet, hvis du får selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv (se punkt 2).
 • Hvis du får hududslæt eller en overfølsomhedsreaktion, såsom kløe eller hævelse af læberne/tungen eller pibende vejrtrækning/åndenød, skal du omgående stoppe med at tage tabletterne og straks kontakte din læge.
 • Hvis du føler dig rastløs og ude af stand til at sidde eller stå stille, kan det være, du har noget, der kaldes akatisi. Du kan få det værre af at øge din dosis. Hvis du oplever dette, så kontakt din læge.
 • Informer din læge med det samme, hvis din hud begynder at blive rød, hvis du får forskellige hudreaktioner, eller din hud begynder at få blærer eller at skalle. Dette er meget sjældent.


De mest almindelige bivirkninger (som har hyppigheden meget almindelig og kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede) er søvnløshed, hovedpine, diarré, kvalme og træthed. 


Nogle patienter har haft: 

 • En kombination af symptomer (kaldet ”serotoninsyndrom”), der omfatter uforklarlig feber ledsaget af hurtigere vejrtrækning eller hjerterytme, øget svedtendens, muskelstivhed eller rysten, forvirring, udtalt uro eller søvnløshed (kun sjældent).
 • Svækkelse, døsighed eller forvirring, særligt hos ældre mennesker og hos (ældre) mennesker, der tager vanddrivende medicin.
 • Langvarig, smertefuld rejsning af penis.
 • Irritabilitet og udtalt uro.
 • Hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, besvimelse, kollaps eller svimmelhed efter at have rejst sig, hvilket kan tyde på unormal funktion af hjertets slagfrekvens.


Hvis du får nogle af ovenstående bivirkninger, skal du omgående kontakte din læge.

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger hos patienter i behandling med Fluoxetin Paranova: 


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • Nedsat appetit, vægttab.
 • Nervøsitet, angst.
 • Rastløshed, nedsat koncentrationsevne.
 • Anspændthed.
 • Nedsat sexlyst eller seksuelle problemer (herunder rejsningsbesvær i forbindelse med samleje).
 • Søvnforstyrrelser, usædvanlige drømme, træthed eller søvnighed.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforvrængning.
 • Ukontrollerede rystelser.
 • Sløret syn.
 • Følelse af hurtige og uregelmæssige hjerteslag.
 • Rødmen.
 • Gaben.
 • Fordøjelsesbesvær, opkastning.
 • Mundtørhed.
 • Udslæt, nældefeber, kløe.
 • Øget svedtendens.
 • Ledsmerter.
 • Hyppigere vandladning.
 • Uforklaret vaginalblødning.
 • Følelse af usikkerhed på benene eller kulderystelser.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • Fremmedfølelse.
 • Unormal tankevirksomhed.
 • Unormal opstemthed.
 • Problemer med orgasme.
 • Selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Tænderskæren.
 • Muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser eller balance- eller koordinationsproblemer.
 • Nedsat hukommelse.
 • Forstørrede (udvidede) pupiller.
 • Ringen for ørerne.
 • Lavt blodtryk.
 • Stakåndethed.
 • Næseblod.
 • Synkebesvær.
 • Hårtab.
 • Øget tendens til blå mærker.
 • Uforklarlige blå mærker eller blødninger.
 • Koldsved.
 • Vandladningsbesvær.
 • Kulde- eller varmefølelse.
 • Unormale leverprøver.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

 • Lav koncentration af salt i blodet.
 • Nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker.
 • Nedsat antal hvide blodlegemer.
 • Uhæmmet adfærd.
 • Hallucinationer.
 • Ophidselse.
 • Panikanfald.
 • Forvirring.
 • Stammen.
 • Aggression.
 • Krampeanfald.
 • Vaskulitis (årebetændelse).
 • Hurtig hævelse af vævet i hals, ansigt, mund og/eller svælg.
 • Smerter i spiserøret.
 • Leverbetændelse.
 • Lungeproblemer.
 • Lysfølsomhed.
 • Muskelsmerter.
 • Vandladningsproblemer.
 • Udskillelse af modermælk.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen (postpartum blødning), se nærmere under ”Graviditet” i punkt 2. De fleste af disse bivirkninger vil sandsynligvis forsvinde ved fortsat behandling.


Knoglebrud
En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin. 


Yderligere for børn og unge (8-18 år)
I tillæg til ovennævnte bivirkninger kan Fluoxetin Paranova hæmme væksten og muligvis forsinket kønsmodning. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker), fjendtlighed, mani og næseblod er også en almindelig bivirkning set hos børn. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fluoxetin Paranova utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Fluoxetin Paranova efter den udløbsdato, der står på æsken (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetin Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Fluoxetinhydrochlorid, svarende til fluoxetin 20 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret majsstivelse, crospovidon, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, saccharinnatrium, natriumcyclamat, magnesiumstearat, pebermyntearoma (glucose, kolloid vandfri silica, 1,2-propylenglycol og benzylalkohol) og blommearoma (maltodextrin og gummi arabicum).

Udseende og pakningsstørrelser:

Fluoxetin Paranova 20 mg dispergible tabletter er hvide, runde og hvælvede tabletter med delekærv på den ene side.

Fluoxetin Paranova findes i en pakningsstørrelse med 98 dispergible tabletter i blisterpakning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2. tv
DK-2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...