Venlafaxin "Medical Valley"

depottabletter 75 mg, 150 mg og 225 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Venlafaxin Medical Valley 75 mg depottabletter  

Venlafaxin Medical Valley 150 mg depottabletter  

Venlafaxin Medical Valley 225 mg depottabletter  

venlafaxin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin Medical Valley
 3. Sådan skal du tage Venlafaxin Medical Valley
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Venlafaxin Medical Valley indeholder det aktive stof venlafaxin. 

 

Venlafaxin Medical Valley er medicin mod depression, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes serotonin- og noradrenalin-reuptake-hæmmere (SNRI’er). Det er en gruppe medicin, der anvendes til at behandle depression og andre lidelser, såsom angstlidelser. Man forstår endnu ikke til bunds, hvordan antidepressiva virker, men det kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin og noradrenalin i hjernen. 

 

Venlafaxin Medical Valley er en behandling til voksne med depression. Det er også en behandling til voksne med følgende angstlidelser: Generaliseret angst, socialfobi (frygt for eller undgåelse af sociale situationer), panikangst (panikanfald). Det er vigtigt at behandle depression eller angstlidelser, for at du kan få det bedre. Hvis lidelsen ikke behandles, kan det være, at din lidelse ikke forsvinder, og at den bliver mere alvorlig og vanskeligere at behandle. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin Medical Valley

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Venlafaxin Medical Valley

 • hvis du er allergisk over for venlafaxin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du også tager eller inden for de sidste 14 dage har taget nogen form for medicin, mod depression eller Parkinsons sygdom, herunder irreversible monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere). Hvis du tager en irreversibel MAO-hæmmer sammen med Venlafaxin Medical Valley, kan det give alvorlige eller endda livstruende bivirkninger. Du skal desuden vente i mindst 7 dage, efter at du er holdt op med at tage Venlafaxin Medical Valley, før du tager en MAO-hæmmer (se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin Medical Valley” og informationen i dette afsnit om ”Serotoninsyndrom”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Venlafaxin Medical Valley: 

 • hvis du tager anden medicin, som sammen med Venlafaxin Medical Valley kan øge risikoen for at udvikle serotoninsyndrom (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin Medical Valley”).
 • Hvis du har en synke-, mave- eller tarmlidelse, der nedsætter din evne til at synke, eller hvis du har problemer med afføringen.
 • hvis du har problemer med øjnene, såsom visse typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • hvis du har eller har haft for højt blodtryk.
 • hvis du har eller har haft hjerteproblemer.
 • hvis du har fået at vide at du har en unormal hjerterytme.
 • hvis du har eller har haft kramper.
 • hvis du har eller har haft et lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi).
 • hvis du har tendens til at få blå mærker eller til nemt at bløde (tidligere blødningslidelser), hvis du tager anden medicin, der kan øge blødningsrisikoen, f.eks. warfarin (medicin mod blodpropper) eller du er gravid (se "Graviditet og amning").
 • hvis du eller nogen i din familie har eller tidligere har haft mani eller bipolær affektiv sindsli- delse (følelse af at være eksalteret eller euforisk).
 • hvis du har eller har haft en aggressiv adfærd.

 

Venlafaxin Medical Valley kan medføre en følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille i de første par uger af behandlingen. Fortæl det til lægen, hvis det sker for dig. 


Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst
Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. Disse tanker kan også forekomme, når din dosis nedsættes eller når behandling med Venlafaxin Medical Valley stoppes. 


Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske forsøg har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 


Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 


Mundtørhed
10 % af de patienter, som får venlafaxin får mundtørhed. Mundtørhed kan øge risikoen for huller i tænderne (karies). Du skal derfor være ekstra omhyggelig med din mundhygiejne. 


Diabetes (Sukkersyge)
Behandling med Venlafaxin Medical Valley kan ændre blodsukkerniveauet. Det kan derfor være nødvendigt at justere dosis af din diabetesmedicin. 

 

Seksuelle problemer  

Lægemidler som Venlafaxin Medical Valley (såkaldte SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Børn og unge

Venlafaxin Medical Valley må normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Patienter under 18 år har en øget risiko for at få bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd og vrede), når de tager denne type lægemidler. Trods dette kan lægen vælge at ordinere dette lægemiddel til patienter under 18 år, hvis han/hun vurderer, at det er i deres bedste interesse. Hvis lægen har ordineret dette lægemiddel til en patient under 18 år, og du gerne vil drøfte dette, skal du henvende dig til lægen. Fortæl det til lægen, hvis nogen af de nævnte symptomer opstår eller forværres, hos en patient under 18 år. Desuden er der - hvad angår vækst, modning samt hjernens og den adfærdsmæssige udvikling - ingen viden om dette lægemiddels sikkerhed hos patienter under 18 år, der tager medicinen over længere tid. 

Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin Medical Valley

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Din læge afgør, om du kan tage Venlafaxin Medical Valley sammen med anden medicin. 


Du må ikke begynde eller holde op med at tage medicin, ej heller medicin, som ikke er købt på recept, samt naturlægemidler, før du har spurgt din læge eller på apoteket. 

 • Monoaminooxidasehæmmere (medicin mod depression eller Parkinsons sygdom) må ikke tages sammen med Venlafaxin Medical Valley. Fortæl din læge, hvis du har taget disse lægemidler inden for de sidste 14 dage. (MAO-hæmmere: Se afsnittet ”Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin Medical Valley”).
 • Serotoninsyndrom:
  En potentielt livstruende tilstand eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende reaktioner (se afsnittet ”Bivirkninger”), kan forekomme ved behandling med venlafaxin, navnlig når det tages sammen med anden medicin.

 

Eksempler på sådan medicin er bl.a.: 

 • triptaner (medicin mod migræne)
 • anden medicin til behandling af depression, f.eks. SNRI, SSRI’er, tricyklisk medicin eller medicin med lithium
 • medicin indeholdende amfetaminer (bruges for at behandle ADHD, narkolepsi og fedme)
 • medicin med linezolid (et antibiotikum og medicin mod infektioner)
 • medicin med moclobemid (medicin mod depression (MAO-hæmmer))
 • medicin med sibutramin (medicin til vægttab)
 • medicin med tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidin eller pentazocin (smertestillende medicin)
 • medicin med dextromethorphan (medicin mod hoste)
 • medicin med methadon (anvendes til behandling af heroinmisbrug eller stærke smerter)
 • medicin med methylenblå (medicin der anvendes til behandling af høje methæmoglobinniveauer i blodet)
 • produkter der indeholder perikon (kaldes også Hypericum perforatum, et naturlægemiddel eller urtemedicin, som bruges mod nedtrykthed)
 • produkter der indeholder tryptofan (anvendes mod søvnproblemer og nedtrykthed)
 • antipsykotika (medicin til behandling af symptomer som f.eks. at høre, se eller føle ting, som ikke eksisterer, vrangforestillinger, er usædvanlig mistroisk, ræsonnerer usammenhængende og tilbagetrukkenhed).

 

Symptomer på serotoninsyndrom kan være en kombination af følgende:
Rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig puls, feber, hurtige ændringer i blodtrykket, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning.
I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan være en kombination af feber, hurtig hjerterytme, svedtendens, udtalt muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve). 

 

Kontakt læge eller skadestuen straks, hvis du mener, at du har serotoninsyndrom.  

 

Fortæl det til lægen hvis du tager medicin, der kan påvirke din hjerterytme.  

Eksempler på medicin: 

 • Antiarytmika såsom quinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid (anvendes til behandling af unormal hjerterytme)
 • Antipsykotika såsom thioridazin (se også serotoninsyndrom ovenfor)
 • Antibiotika såsom erythromycin eller moxifloxacin (anvendes til behandling af infektioner)
 • Antihistaminer (anvendes til behandling af allergi).

 

Følgende medicin kan også påvirke virkningen af Venlafaxin Medical Valley og skal bruges med forsigtighed. Det er især vigtigt at nævne det over for din læge eller på apoteket, hvis du tager medicin, der indeholder: 

 • Ketoconazol (medicin mod svamp)
 • Haloperidol eller risperidon (til behandling af psykiatriske lidelser)
 • Metoprolol (en betablokker til behandling af forhøjet blodtryk og hjerteproblemer)

Brug af Venlafaxin Medical Valley sammen med mad, drikke og alkohol

Venlafaxin Medical Valley skal tages sammen med mad (se punkt 3 ”Sådan skal du tage Venlafaxin Medical Valley”). 


Undgå at drikke alkohol, mens du er i behandling med Venlafaxin Medical Valley. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Du bør kun tage Venlafaxin Medical Valley efter, at du har talt med din læge om de mulige fordele og mulige risici for dit ufødte barn. 


Fortæl din jordemoder eller læge at du tager Venlafaxin Medical Valley. Når Venlafaxin Medical Valley eller lignende medicin (SSRI’er) tages under graviditeten, kan det øge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 


Hvis du tager dette lægemiddel under graviditet, kan dit barn udover åndedrætsproblemer have andre symptomer, når det bliver født, såsom at barnet ikke spiser normalt. Hvis barnet har disse symptomer efter fødslen, skal du kontakte din læge eller jordemoder, som vil rådgive dig.

Hvis du tager Venlafaxin Medical Valley tæt på slutningen af din graviditet, kan det øge risikoen for kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen, navnlig hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser. Lægen eller jordemoderen bør have at vide, at du tager Venlafaxin Medical Valley, så de kan rådgive dig. 


Venlafaxin Medical Valley kan gå over i modermælken. Der er en risiko for påvirkning af barnet. Du skal derfor tale med lægen. Lægen vil afgøre, om du bør holde op med at amme eller stoppe behandlingen med lægemidlet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan denne medicin påvirker dig. 

Venlafaxin Medical Valley indeholder lactose

Hvis læge har fortalt Dem, at de er visse sukkerarter, De ikke kan tåle, skal De kontakte Deres læge, før De tager denne medicin. 

3. Sådan skal du tage Venlafaxin Medical Valley

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den normale startdosis til behandling af depression, generaliseret angst og socialfobi er 75 mg daglig. Denne dosis kan gradvist øges af lægen, og hvis det er nødvendigt op til en maksimal dosis på 375 mg daglig ved depression. 

Hvis du behandles for panikangst, vil startdosis være 37,5 mg og derefter vil dosis gradvist øges. Den maksimale dosis ved generaliseret angst, socialfobi og panikangst er 225 mg daglig. 

 

Tag Venlafaxin Medical Valley på omtrent samme tidspunkt hver dag, enten om morgenen eller om aftenen. Kapslerne skal synkes hele sammen med væske og må ikke åbnes, knuses, tygges eller opløses. 

 

Venlafaxin Medical Valley skal tages sammen med mad. 

 

Hvis du har lever- eller nyreproblemer, skal du kontakte lægen, da du kan have brug for en anden dosis af dette lægemiddel. 

 

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden først at tale med din læge (se afsnittet ”Hvis du holder op med at tage Venlafaxin Medical Valley”). 

Hvis du har taget for meget Venlafaxin Medical Valley

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Venlafaxin Medical Valley, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomerne på en mulig overdosering kan være hurtigt hjerteslag, ændringer i bevidsthedsniveau (varierende fra søvnighed til koma), sløret syn, kramper eller anfald og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Venlafaxin Medical Valley

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må ikke tage mere Venlafaxin Medical Valley dagligt, end lægen har ordineret. 

Hvis du holder op med at tage Venlafaxin Medical Valley

Du må ikke holde op med at tage din medicin eller nedsætte dosis uden lægens anvisning, heller ikke hvis du har det bedre. Hvis lægen mener, at du ikke længere har brug for Venlafaxin Medical Valley, vil lægen langsomt nedtrappe din dosis, før du helt holder op med behandlingen. Der kan opstå bivirkninger, når man stopper med at bruge dette lægemiddel, især hvis man stopper pludseligt, eller når dosis nedsættes for hurtigt. Nogle patienter kan opleve symptomer som f.eks. selvmordstanker, aggressivitet, træthed, svimmelhed, uklarhed, hovedpine, søvnløshed, mareridt, mundtørhed, appetitløshed, kvalme, diarré, nervøsitet, ophidselse, forvirring, ringen for ørerne, prikken i huden eller sjældent følelse af elektrisk stød, svækkelse, sveden, kramper eller influenzalignende symptomer, problemer med synet og blodtryksstigning (hvilket kan give hovedpine, svimmelhed, ringen for ørerne, svedtendens osv.). 


Din læge fortæller dig, hvordan du gradvist skal holde op med behandlingen med Venlafaxin Medical Valley. Dette kan vare fra flere uger til måneder. Hos nogle patienter kan det være nødvendigt, at behandlingen stoppes gradvist over en periode på måneder eller længere. Hvis du oplever et af disse eller andre symptomer, der er generende, skal du bede din læge om råd. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tag ikke mere Venlafaxin Medical Valley, hvis der opstår noget af det følgende. Fortæl det straks til lægen, eller tag til nærmeste skadestue: 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Hævelse af ansigt, mund, tunge, hals, hænder eller fødder, og/eller forværret kløende udslæt (nældefeber), problemer med at synke eller åndedrætsproblemer.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Trykken for brystet, hvæsende åndedræt, problemer med at synke eller åndedrætsproblemer
 • Alvorligt hududslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter med rød eller bleg hud, ofte med kløe)
 • Symptomer på serotoninsyndrom, som kan omfatte rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig hjerterytme, feber, hurtige ændringer i blodtryk, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning.
  I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan omfatte en kombination af feber, hurtig hjerterytme, øget svedtendens, kraftig muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve).
 • Tegn på infektion som feber, kulderystelser, kuldegysning, hovedpine, hedeture, influenza- lignende symptomer. Kan skyldes en blodsygdom, som øger risikoen for infektioner.
 • Alvorlige hududslæt, som kan føre til alvorlig blæredannelse og afskalning af huden.
 • Uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed. Det kan være et tegn på rhabdomyolyse.

 

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data)  

 • Tegn og symptomer på en tilstand kaldet ”stress-kardiomyopati”, som kan omfatte brystsmerter, åndenød, svimmelhed, besvimelse, uregelmæssig hjerteslag.

 

Andre bivirkninger, som du skal informere din læge om, omfatter (Frekvensen af disse bivirkninger er inkluderet i listen over ”Andre bivirkninger, der kan forekomme”): 

 • Hoste, hvæsende vejrtrækning og stakåndethed, som kan opleves sammen med forhøjet temperatur
 • Sort (tjæreagtig) afføring eller blod i afføring
 • Kløe, gul hud eller øjne eller mørk urin, som kan være symptomer på leverbetændelse (hepatitis)
 • Hjerteproblemer, som f.eks. hurtig eller uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk
 • Øjenproblemer, som f.eks. sløret syn, udvidede pupiller
 • Nerveproblemer, såsom svimmelhed, prikken og stikken (som når noget ”sover”, bevægeforstyrrelser (muskelkramper eller -stivhed), kramper eller krampeanfald
 • Psykatriske problemer, såsom hyperaktivitet eller stærk følelse af opstemthed
 • Abstinenser (se afsnittet ”Sådan skal du tage Venlafaxin Medical Valley - Hvis du holder op med at tage Venlafaxin Medical Valley”)
 • Forlænget blødningstid - hvis du kommer til skade, kan det tage lidt længere tid, inden blodet størkner.
 • Kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen (postpartum blødning), se nærmere under "Graviditet og amning" i afsnit 2.

 

Du skal ikke blive bekymret, hvis du ser en tablet i afføringen efter at have taget dette lægemiddel. Mens de bevæger sig ned igennem mavetarmkanalen, frigives venlafaxin langsomt. Selve tabletten forbliver uopløst og udskilles i afføringen. Lægemidlet er derfor optaget i kroppen, selv om du kan se en tablet i afføringen. 


Andre bivirkninger, der kan forekomme


Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • Svimmelhed, hovedpine, døsighed
 • Søvnløshed
 • Kvalme, mundtørhed, forstoppelse
 • Svedtendens (inklusive nattesved).

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Nedsat appetit
 • Forvirring, følelse af at være adskilt fra (eller uden for) sig selv, udeblivende orgasme, nedsat seksuel lyst, uro
 • Nervøsitet, unormale drømme
 • Rysten, føler sig rastløs eller har problemer med at sidde eller stå stille, prikkende og stikkende fornemmelse (som når noget ”sover”), smagsforstyrrelser, øget muskeltonus
 • Synsforstyrrelser inklusive sløret syn, udvidede pupiller, nedsat evne til at se skarpt når man går fra at se på noget langt væk til at se på noget tæt på
 • Ringen for ørerne (tinnitus)
 • Hurtig puls, hjertebanken
 • Forhøjet blodtryk, hedeture
 • Åndenød, gaben
 • Opkastning, diarré
 • Let udslæt, kløe
 • Hyppigere vandladning, ude af stand til at lade vandet, problemer med at lade vandet
 • Menstruationsforstyrrelser med øget blødning eller øget, uregelmæssig blødning, unormal sæd- afgang/orgasme (mænd), erektil dysfunktion (impotens)
 • Muskelsvaghed, træthed, kuldegysninger
 • Vægtøgning, vægttab
 • Forhøjet kolesterol i blodet.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Hyperaktivitet, galopperende tanker og nedsat søvnbehov (mani)
 • Hallucinationer, følelse af at være virkelighedsfjern, unormal orgasme, ligegyldighed eller manglende følelser, euforisk følelse, skæren tænder
 • Besvimelse, ufrivillige muskelbevægelser, nedsat koordination og balance
 • Svimmelhed (især når man rejser sig for hurtigt), fald i blodtrykket
 • Blodigt opkast, sort tjæreagtigt afføring eller blod i afføringen, hvilket kan være et tegn på indre blødning
 • Følsomhed over for sollys, blå mærker, unormalt hårtab
 • Manglende evne til at kontrollere vandladning
 • Stivhed, kramper og ufrivillige muskelbevægelser
 • Lette ændringer i blodets indhold af leverenzym

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Kramper eller anfald
 • Hoste, hvæsende vejrtrækning og stakåndethed, som kan opleves sammen med feber
 • Desorientering og forvirring ofte samtidig med hallucinationer (delirium)
 • Ekstrem indtagelse af vand (kendt som SIADH)
 • Nedsat indhold af natrium i blodet
 • Stærke smerter i øjnene og nedsat eller sløret syn
 • Unormalt, hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, som kan føre til besvimelse
 • Stærke mave- eller rygsmerter (som kan være tegn på et alvorligt problem i tarmene, leveren eller bugspytkirtlen)
 • Kløe, gul hud eller øjne, mørk urin eller influenzalignende symptomer, som kan være tegn på leverbetændelse (hepatitis)

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)  

 • Forlænget blødning, der kan være tegn på nedsat antal blodplader i blodet, hvilket fører til øget risiko for blå mærker eller blødning
 • Unormal produktion af modermælk
 • Uventet blødning, f.eks. blødende gummer, blod i urinen eller i opkast, pludselige blå mærker eller blodsprængninger

 

Ikke kendt hyppighed (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)  

 • Selvmordstanker og selvmordsadfærd; tanker om selvmord eller om at gøre skade på sig selv er set under behandling med venlafaxin eller lige efter afbrydelse af behandlingen (se punkt 2, Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin Medical Valley)
 • Aggression
 • Vertigo

 

Venlafaxin Medical Valley kan give bivirkninger, som du måske ikke bemærker, som f.eks. blodtryksstigninger eller unormal puls, lette ændringer i blodets indhold af leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mere sjældne tilfælde kan Venlafaxin Medical Valley hæmme blodpladernes funktion, hvilket øger risikoen for blå mærker eller blødning. Det kan derfor ske, at din læge fra tid til anden vil tage blodprøver, især hvis du har taget Venlafaxin Medical Valley i lang tid. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.  

 

Blisterpakninger: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

HDPE-beholder: Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Venlafaxin Medical Valley indeholder:

Aktivt stof: Venlafaxin. 

 

Hver depottablet indeholder 75, 150 eller 225 mg venlafaxin (som hydrochlorid).  

 

De øvrige indholdsstoffer er: 

Kerne: Mannitol (E421), povidon K-90, macrogol 400, mikrokrystallinsk cellulose, silica kolloid, vandfri, magnesiumstearat. 

Overtræk: Celluloseacetat, macrogol 400, hypromellose, lactosemonohydrat, titandioxid (E171), triacetin. 

Udseende og pakningsstørrelse

75 mg depottabletter: 7,5 mm runde, bikonvekse, hvide tabletter.  

150 mg depottabletter: 9,5 mm runde, bikonvekse, hvide tabletter. 

225 mg depottabletter: 11 mm runde, bikonvekse, hvide tabletter. 

 

Venlafaxin Medical Valley 75 mg depottabletter fås i:  

Blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 42, 49, 50, 56, 60, 98, 100 og 500 tabletter. 

 

HDPE-beholdere med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 105, 106, 110 og 500 tabletter. 

 

HDPE-beholder med børnesikret hætte indeholdende silicagel-tørremiddel i proppen: Hætterne er sammensat af polypropylen (PP), den uantastelige sikkerhedsring er lavet af polyethylen (PE) indeholdende silicagel-tørremiddel. Pakningsstørrelser: 100, 105, 110 depottabletter. 

 

Venlafaxin Medical Valley 150 mg depottabletter fås i:  

Blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 42, 49, 50, 56, 60, 98, 100 og 500 tabletter. 

 

HDPE-beholdere med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 105, 106, 110 og 500 tabletter. 

 

HDPE-beholder med børnesikret hætte indeholdende silicagel-tørremiddel i proppen: Hætterne er sammensat af polypropylen (PP), den uantastelige sikkerhedsring er lavet af polyethylen (PE) indeholdende silicagel-tørremiddel. Pakningsstørrelser: 100, 105, 110 depottabletter. 

 

Venlafaxin Medical Valley 225 mg depottabletter fås i:
Blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 42, 49, 50, 56, 60, 98, 100 og 500 tabletter.

HDPE-beholdere med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 og 500 tabletter. 

 

HDPE-beholder med børnesikret hætte indeholdende silicagel-tørremiddel i proppen: Hætterne er sammensat af polypropylen (PP), den uantastelige sikkerhedsring er lavet af polyethylen (PE) indeholdende silicagel-tørremiddel. Pakningsstørrelser: 100 depotabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Medical Valley Invest AB  

Brädgårdsvägen 28 

236 32 Höllviken  

Sverige 

Fremstiller

Laboratorios LICONSA, S.A.  

Avda. Miralcampo, Nº 7, 

Polígono Industrial Miralcampo 19200  

Azuqueca de Henares (Guadalajara)  

SPANIEN 

Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde EU/EØS medlemslande under følgende navne:

 

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

Sverige 

Venlafaxin Medical Valley 

Tyskland 

Venlafaxin Winthrop® osmo 37,5/75/150/225 mg Retardtabletten 

Danmark 

Venlafaxin “Medical Valley” 

Spanien 

Venlabrain retard 75/150/225 mg comprimidos de liberación prolongada 

Island 

Venlafaxin Medical Valley 75/150/225 mg forðatöflur 

Norge 

Venlazid 75/150/225 mg 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...