Terra-Cortril

salve 10 + 30 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terra-Cortril® 10 mg/g + 30 mg/g salve
hydrocortison/oxytetracyclin

Terra-Cortril® svarer til lægemidlet Hydrocortison med Terramycin®.Terra-Cortril® og Terramycin® er registrerede varemærker,der tilhører Pfizer Inc. a corporation of the State of Delaware. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Terra-Cortril til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terra-Cortril
 3. Sådan skal du bruge Terra-Cortril
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Terra-Cortril er et kombinationspræparat, som indeholder hydrocortison og oxytetracyclin. Hydrocortison er et svagt binyrebarkhormon, som hæmmer betændelse i huden og dæmper kløe. Oxytetracyclin er et antibiotikum, som hæmmer bakteriernes vækst. 


Du kan bruge Terra-Cortril salve til eksem og psoriasis, når huden også er betændt med bakterier. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terra-Cortril

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Terra-Cortril

 • hvis du er allergisk over for hydrocortison, oxytetracyclin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Terra-Cortril (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og i pande (rosacea).
 • hvis du får irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • hvis du får bumser eller på områder med bumser.
 • hvis du får sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
 • hvis du får tuberkulose i huden.
 • hvis du får svamp i huden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Terra-Cortril.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Hydrocortison med Terramycin 

 • Hvis du ikke har fået det bedre i løbet af få dage, eller hvis du har fået det værre, skal du kontakte lægen.
 • Brug ikke Terra-Cortril længere end 4-6 uger uden lægens anvisning.
 • Undgå at få salven i øjnene.
 • Brug ikke Terra-Cortril i åbne sår.
 • Brug ikke binyrebarkhormon i ansigt, i hudfolder og andre områder med sart hud. Huden kan blive tynd og skør (hudatrofi).
 • Langvarig brug af binyrebarkhormon i ansigtet kan give grå stær og grøn stær i øjnene.
 • Du bør være forsigtig med at bruge Terra-Cortril på store hudområder, eller med at bruge lufttæt forbinding på den behandlede hud (okklusion).
 • Hvis du har brugt Terra-Cortril i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug hos børn

Du må kun bruge Terra-Cortril til børn under 8 år efter lægens anvisning.
Du bør kun bruge lufttæt forbinding (okklusion) til børn, hvis lægen har anbefalet dette. 

Brug af anden medicin sammen med Terra-Cortril

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Du kan bruge Terra-Cortril sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:
Du må kun bruge Terra-Cortril efter lægens anvisning.

Amning:
Erfaringer med Terra-Cortril er begrænsede. Spørg lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Terra-Cortril påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Terra-Cortril

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn over 8 år 

Rens huden grundigt, og påsmør salven i et tyndt lag 2-4 gange dagligt. Hvis der er betændelse kan du smøre salven på steril gaze. 


Brug kun Terra-Cortril på den syge hud. Undgå at smøre salven udenfor. Vask hænder efter på-smøring, med mindre du skal behandle hænderne. 


Børn under 8 år
 

Du må kun bruge Terra-Cortril til børn under 8 år efter lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Terra-Cortril

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Terra-Cortril end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Terra-Cortril

Hvis du har glemt at bruge en dosis, skal du bruge denne, så snart du kommer i tanke om det. 

Hvis du holder op med at bruge Terra-Cortril

Afbryd ikke behandlingen for hurtigt, når medicinen begynder at virke. Det er meget vigtigt, at du gennemfører hele behandlingen, indtil fuldstændig helbredelse, da bakterierne ellers kan blive aktive igen, og betændelsen blusse op. 

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt 

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Binyrebarkhæmning, som giver risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse). Der kan forekomme bivirkninger i hele kroppen ved langvarig, lufttæt forbinding af store behandlede hudområder, især hos børn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner (svie, kløe, irritation).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Allergiske hudreaktioner som f.eks. kontakt-eksem.
 • Ny betændelse kan opstå på det behandlede område. Kontakt lægen, da behandlingen muligvis skal afbrydes.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt
(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Brænden, tørhed, udslæt.
 • Sløret syn.
 • Betændelse i hårsække, udbrud af bumser, varmeknopper, irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Huden kan blive laset, tynd og skør (hudatrofi), affarvning af huden, uønsket hårvækst, striber (strækmærker) og udslæt med små væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber, tydelige små blodkar i huden, og små blødninger i huden. Kontakt lægen, da behandlingen muligvis skal afbrydes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikker-heden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Terra-Cortril utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.
 • Brug ikke Terra-Cortril efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Når tuben er åbnet, kan salven holde sig i 4 uger.
 • Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Terra-Cortril indeholder:

 • Aktive stoffer: 1 g salve indeholder hydrocortison 10 mg og oxytetracyclin 30 mg (som oxytetracyclinhydrochlorid)
 • Øvrige indholdsstoffer: Tynd paraffinolie og hvid blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser

Terra-Cortril er en fed gul salve. 


Terra-Cortril findes i pakningsstørrelsen 15 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2. tv
DK-2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...