Venlafaxin "2care4"

hårde depotkapsler 75 mg og 150 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Venlafaxin 2care4 37,5 mg, 75 mg og 150 mg hårde depotkapsler  

venlafaxin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin 2care4
 3. Sådan skal du tage Venlafaxin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Venlafaxin 2care4 indeholder det aktive stof venlafaxin. 

 

Venlafaxin 2care4 er medicin mod depression, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes serotonin- og noradrenalin-reuptake-hæmmere (SNRI’er). Det er en gruppe medicin, der anvendes til at behandle depression og andre lidelser, såsom angstlidelser. Det menes, at personer, som er deprimerede og/eller angste, har et lavere niveau af serotonin og noradrenalin i hjernen. Man forstår endnu ikke til bunds, hvordan antidepressiva virker, men de kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin og noradrenalin i hjernen. 

 

Venlafaxin 2care4 er en behandling til voksne med depression, eller som forebyggelse af tilbagefald fra tidligere større depressive episoder. Venlafaxin 2care4 er også en behandling til voksne med følgende angstlidelser: Generaliseret angst, socialfobi (frygt for eller undgåelse af sociale situationer) og panikangst (panikanfald). Det er vigtigt at behandle depression eller angstlidelser, for at du kan få det bedre. Hvis lidelsen ikke behandles, kan det være, at din lidelse ikke forsvinder, og at den bliver mere alvorlig og vanskeligere at behandle. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Venlafaxin 2care4

 • hvis du er allergisk over for venlafaxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Venlafaxin 2care4 (angivet i afsnit 6)
 • hvis du også tager eller inden for de sidste 14 dage har taget nogen form for medicin, der kaldes irreversible monoaminoxidasehæmmere (MAOhæmmere), som bruges til behandling af depression eller Parkinsons sygdom.
  Hvis du tager en irreversibel MAO-hæmmer sammen med Venlafaxin 2care4, kan det give alvorlige eller endda livstruende bivirkninger. Du skal desuden vente i mindst 7 dage, efter at du er holdt op med at tage Venlafaxin 2care4, før du tager en MAO-hæmmer (se også afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin 2care4" og informationen i dette afsnit om "Serotoninsyndrom").

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Venlafaxin 2care4:  

 • Hvis du tager anden medicin, som sammen med Venlafaxin 2care4 kan øge risikoen for at udvikle serotoninsyndrom (se afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin 2care4").
 • Hvis du har problemer med øjnene, såsom visse typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • Hvis du har eller har haft for højt blodtryk.
 • Hvis du har eller har haft hjerteproblemer.
 • Hvis du har fået at vide, at du har en unormal hjerterytme.
 • Hvis du har eller har haft kramper (anfald).
 • Hvis du har eller har haft et lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi).
 • Hvis du har tendens til at få blå mærker eller til nemt at bløde (nuværende eller tidligere blødningslidelser), eller du er gravid (se afsnittet "Graviditet"), eller hvis du tager anden medicin, der kan øge blødningsrisikoen f.eks. warfarin (medicin mod blodpropper).
 • Hvis dine kolesteroltal stiger.
 • Hvis du eller nogen i din familie har eller tidligere har haft mani eller bipolær affektiv sindslidelse (følelse af at være eksalteret eller euforisk).
 • Hvis du har eller har haft en aggressiv adfærd.

 

Venlafaxin 2care4 kan medføre en følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille i de første par uger af behandlingen. Fortæl det til lægen, hvis det sker for dig. 

 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst  

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring to uger, men nogle gange længere tid. Disse tanker kan også forekomme, når din dosis nedsættes eller når behandling med Venlafaxin 2care4 stoppes. 

 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:  

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 


Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, din depression eller angst bliver værre, eller hvis de er bekymrede over ændringer i din opførsel. 

 

Seksuel dysfunktion  

Lægemidler som Venlafaxin 2care4 (såkaldte SSRI/SNRI’er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se afsnit 4).
I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen 

 

Mundtørhed  

Der er rapporteret om mundtørhed hos 10 % af de patienter, som får venlafaxin. Dette kan øge risikoen for huller i tænderne (karies). Du skal derfor være særlig omhyggelig med din tandhygiejne. 

 

Diabetes  

Behandling med Venlafaxin 2care4 kan ændre blodsukkerniveauet. Det kan derfor være nødvendigt at justere dosis af din diabetesmedicin. 

Børn og unge

Venlafaxin 2care4 bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Patienter under 18 år har en øget risiko for at få bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd og vrede), når de tager denne type lægemidler. Trods dette kan din læge vælge at ordinere dette lægemiddel til patienter under 18 år, fordi han/hun vurderer, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret dette lægemiddel til en patient under 18 år, og du gerne vil tale om dette, skal du henvende dig til din læge. Fortæl det til lægen, hvis nogen af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, hos en patient under 18 år. Desuden er der - hvad angår vækst, modning samt hjernens og den adfærdsmæssige udvikling - ingen viden om dette lægemiddels sikkerhed hos patienter under 18 år, der tager medicinen over længere tid. 

Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Din læge afgør, om du kan tage Venlafaxin 2care4 sammen med anden medicin. 

 

Du må ikke begynde eller holde op med at tage medicin, heller ikke medicin, som ikke er købt på recept, samt naturlægemidler, før du har spurgt din læge eller apotekspersonalet til råds. 

 • Monoaminooxidasehæmmere (medicin mod depression eller Parkinsons sygdom) må ikke tages sammen med Venlafaxin 2care4. Fortæl din læge, hvis du har taget disse lægemidler inden for de sidste 14 dage.
  (MAO-hæmmere: Se afsnittet, "Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin 2care4").
 • Serotoninsyndrom: En potentielt livstruende tilstand eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende reaktioner (se afsnittet "Bivirkninger"), kan forekomme ved behandling med Venlafaxin 2care4, navnlig når det tages sammen med anden medicin.
  Eksempler på sådan medicin er bl.a.:
  • triptaner (anvendes mod migræne)
  • anden medicin til behandling af depression, f.eks. SNRI, SSRI’er, tricyklisk medicin eller medicin med lithium
  • medicin, som indeholder amfetaminer (medicin til behandling af ADHD ("attention deficit hyperactivity disorder"), narkolepsi (en søvnlidelse, hvor man pludselig får trang til at sove) og fedme
  • linezolid, som er et antibiotikum (anvendes til behandling af infektioner)
  • moclobemid, som er en reversibel MAO-hæmmer (anvendes til behandling af depression)
  • sibutramin (anvendes til vægttab)
  • tramadol, fentanyl, buprenorphin, tapentadol, pethidin eller pentazocin (smertestillende medicin mod stærke smerter)
  • dextromethorphan (anvendes til behandling af hoste)
  • methadon (anvendes til behandling af heroinmisbrug eller stærke smerter)
  • methylenblåt (anvendes til behandling af høje methæmoglobinniveauer i blodet)
  • perikon (også kaldet Hypericum perforatum, et naturlægemiddel eller urtemedicin, som anvendes til at behandle mild depression)
  • tryptofan (anvendes mod søvnproblemer og depression)
  • antipsykotika (anvendes til behandling af en sygdom med symptomer som f.eks. at høre, se eller føle ting, som ikke eksisterer, vrangforestillinger, usædvanlig mistroiskhed, uklar ræsonneren og tilbagetrukkethed).

Tegn og symptomer på serotoninsyndrom kan omfatte en kombination af følgende: Rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig puls, feber, hurtige ændringer i blodtrykket, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning. 

 

I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Tegn og symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan være en kombination af feber, hurtig hjerterytme, svedtendens, udtalt muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve). 


Kontakt straks læge eller skadestuen, hvis du mener, at du har serotoninsyndrom. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du tager medicin, der kan påvirke din hjerterytme. Eksempler på medicin:  

 • antiarytmika såsom quinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid (anvendes til behandling af unormal hjerterytme)
 • antipsykotika såsom thioridazin (se også Serotoninsyndrom ovenfor)
 • antibiotika såsom erythromycin eller moxifloxacin (anvendes til behandling af infektioner)
 • antihistaminer (anvendes til behandling af allergi).

 

Følgende medicin kan også indvirke på Venlafaxin 2care4 og skal bruges med forsigtighed. Det er især vigtigt at nævne det over for din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager medicin, der indeholder:  

 • ketoconazol (medicin mod svamp)
 • haloperidol eller risperidon (medicin til behandling af psykiatriske lidelser)
 • metoprolol (en betablokker til behandling af højt blodtryk og hjerteproblemer).

Brug af Venlafaxin 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Venlafaxin 2care4 bør tages sammen med mad (se afsnit 3 ”Sådan skal du tage Venlafaxin 2care4”). 

 

Undgå at drikke alkohol, mens du tager Venlafaxin 2care4. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du bør kun tage Venlafaxin 2care4 efter, at du har talt med din læge om de mulige fordele og risici for dit ufødte barn. 

 

Hvis du tager Venlafaxin 2care4 tæt på slutningen af din graviditet, kan det øge risikoen for kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen, navnlig hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser. Lægen eller jordemoderen bør have at vide, at du tager Venlafaxin 2care4, så de kan rådgive dig. 

 

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Venlafaxin 2care4. Når Venlafaxin 2care4 eller lignende medicin (SSRI) tages under graviditeten, kan det øge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)).
Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 


Hvis du tager dette lægemiddel under graviditet, kan dit barn, udover åndedrætsproblemer, have andre symptomer, når det bliver født, såsom at barnet ikke spiser normalt. Hvis dit barn har disse symptomer efter fødslen, og du er bekymret, skal du kontakte din læge og/eller jordemoder, som vil kunne rådgive dig. 

 

Venlafaxin 2care4 kan gå over i modermælken. Der er en risiko for påvirkning af barnet. Du skal derfor tale med din læge, og han/hun vil beslutte, om du bør holde op med at amme eller stoppe behandlingen med Venlafaxin 2care4. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj eller arbejde med værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan dette lægemiddel påvirker dig. 

Venlafaxin 2care4 indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Venlafaxin 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Den anbefalede startdosis til behandling af depression, generaliseret angst og socialfobi er 75 mg dagligt. Denne dosis kan gradvist øges af lægen, om nødvendigt, op til en maksimal dosis på 375 mg dagligt ved behandling af depression. Hvis du behandles for panikangst, vil startdosis være 37,5 mg og derefter vil dosis gradvist øges. Den maksimale dosis ved generaliseret angst, socialfobi og panikangst er 225 mg/dag. 


Tag Venlafaxin 2care4 på omtrent samme tidspunkt hver dag, enten om morgenen eller om aftenen. Kapslerne skal synkes hele sammen med væske og må ikke åbnes, knuses, tygges eller opløses. 


Venlafaxin 2care4 skal tages sammen med mad. 


Hvis du har lever- eller nyreproblemer, skal du tale med din læge, fordi din dosis af dette lægemiddel eventuelt skal ændres. 


Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden først at tale med din læge (se afsnittet "Hvis du holder op med at tage Venlafaxin 2care4"). 

Hvis du har taget for meget Venlafaxin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Venlafaxin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomerne på mulig overdosering kan være hurtigt hjerteslag, ændringer i bevidsthedsniveau (varierende fra søvnighed til koma), udvidede pupiller, kramper eller anfald og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Venlafaxin 2care4

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over og tag kun en enkelt dosis som normalt. Du må ikke tage mere Venlafaxin 2care4 dagligt, end lægen har ordineret. 


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Venlafaxin 2care4

Du må ikke holde op med at tage din medicin eller nedsætte dosis uden lægens anvisning, heller ikke hvis du har det bedre. Hvis din læge mener, at du ikke længere har brug for Venlafaxin 2care4, kan han/hun bede dig nedsætte din dosis langsomt, før du helt holder op med behandlingen. Der kan opstå bivirkninger, når man stopper med at bruge dette lægemiddel, navnlig når man pludseligt stopper, eller når dosis nedsættes for hurtigt. Nogle patienter kan opleve symptomer såsom selvmordstanker, aggressivitet, træthed, svimmelhed, uklarhed, hovedpine, søvnløshed, mareridt, mundtørhed, appetitløshed, kvalme, diarré, nervøsitet, ophidselse, forvirring, ringen for ørerne, prikken i huden eller sjældent følelse af elektrisk stød, svækkelse, sveden, kramper eller influenza-lignende symptomer, problemer med synet og blodtryksstigning (hvilket kan give hovedpine, svimmelhed, ringen for ørerne, svedtendens osv.). 


Din læge fortæller dig, hvordan du gradvist skal holde op med Venlafaxin 2care4-behandlingen. Dette kan vare fra flere uger til måneder. Hos nogle patienter kan det være nødvendigt, at behandlingen stoppes gradvist over en periode på måneder eller længere. Hvis du oplever et af disse eller andre symptomer, der er generende, skal du bede din læge om råd. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tag ikke mere Venlafaxin 2care4, hvis der opstår noget af det følgende. Fortæl det straks til lægen, eller tag til nærmeste skadestue:  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Hævelse af ansigt, mund, tunge, hals, hænder eller fødder, og/eller forværret kløende udslæt (nældefeber), problemer med at synke eller åndedrætsproblemer.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Trykken for brystet, hvæsende åndedræt, problemer med at synke eller åndedrætsproblemer.
 • Alvorligt hududslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter i rød eller bleg hud, der ofte klør (Stevens-Johnsons syndrom)).
 • Tegn og symptomer på serotoninsyndrom, som kan omfatte rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig hjerterytme, feber, hurtige ændringer i blodtryk, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning.
  I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Tegn og symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan omfatte en kombination af feber, hurtig hjerterytme, øget svedtendens, udtalt muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve).
 • Tegn på infektion såsom feber, kulderystelser, kuldegysninger, hovedpine, hedeture, influenza-lignende symptomer. Dette kan skyldes en blodsygdom, som øger risikoen for infektioner.
 • Alvorlige hududslæt, som kan føre til alvorlig blæredannelse og afskalning af huden.
 • Uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed. Dette kan være tegn på rhabdomyolyse.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Tegn og symptomer på en lidelse, der kaldes ”stress kardiomyopati”, som kan omfatte brystsmerter, åndenød, svimmelhed, besvimelse, uregelmæssige hjerteslag.

 

Andre bivirkninger, som du skal informere din læge om, omfatter (hyppigheden af disse bivirkninger er inkluderet i listen over ”Andre bivirkninger, der kan forekomme” nedenfor): 

 • Hoste, hvæsende vejrtrækning og stakåndethed, som kan ses sammen med feber.
 • Sort (tjæreagtig) afføring eller blod i afføringen.
 • Kløe, gul hud eller øjne, mørk urin, som kan være symptomer på leverbetændelse (hepatitis).
 • Hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk.
 • Øjenproblemer, såsom sløret syn, udvidede pupiller.
 • Nerveproblemer, såsom svimmelhed, prikkende og stikkende (sovende fornemmelse) i huden, bevægelsesforstyrrelse (muskelkramper eller -stivhed), kramper eller anfald.
 • Psykiatriske problemer, såsom hyperaktivitet og en stærk følelse af opstemthed.
 • Abstinenser (se afsnittet "Sådan skal du tage Venlafaxin 2care4" - "Hvis du holder op med at tage Venlafaxin 2care4").
 • Forlænget blødningstid - hvis du skærer dig eller kommer til skade, kan det tage lidt længere tid end normalt, før blødningen stopper.

Andre bivirkninger, der kan forekomme

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • Svimmelhed, hovedpine, døsighed.
 • Søvnløshed.
 • Kvalme, mundtørhed, forstoppelse.
 • Svedtendens (inklusiv nattesved).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 og 10 personer):  

 • Nedsat appetit.
 • Forvirring, følelse af at være adskilt fra (eller uden for) sig selv, manglende orgasme, nedsat sexlyst, ophidselse, nervøsitet, unormale drømme.
 • Rysten, en følelse af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille, prikkende og stikkende (sovende fornemmelse) i huden, smagsforstyrrelser, øget muskelspænding.
 • Synsforstyrrelser, inklusiv sløret syn, udvidede pupiller, manglende evne til automatisk at skifte fokus fra fjerne til nære genstande.
 • Ringen for ørerne (tinnitus).
 • Hurtig puls, hjertebanken.
 • Forhøjet blodtryk, hedeture.
 • Åndenød, gaben.
 • Opkast, diarré.
 • Let udslæt, kløe.
 • Hyppigere vandladning, ude af stand til at lade vandet, problemer med at lade vandet.
 • Menstruationsforstyrrelser såsom øget blødning eller øget, uregelmæssig blødning, unormal sædafgang/orgasme (mænd), rejsningsbesvær (impotens).
 • Muskelsvaghed (asteni), træthed, kuldegysninger.
 • Vægtøgning, vægttab.
 • Forhøjet kolesterol i blodet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Hyperaktivitet, galopperende tanker og nedsat søvnbehov (mani).
 • Hallucinationer, en følelse af at være virkelighedsfjern, unormal orgasme, ligegyldighed eller manglende følelser, overdreven opstemthed, skæren tænder.
 • Besvimelse, ufrivillige muskelbevægelser, nedsat koordinationsevne og balance.
 • Svimmelhed (især når man rejser sig for hurtigt), fald i blodtrykket.
 • Blodig opkastning, sort tjæreagtig afføring eller blod i afføringen, hvilket kan være tegn på en indre blødning.
 • Følsomhed over for sollys, blå mærker, unormalt hårtab - Manglende evne til at kontrollere vandladning.
 • Stivhed, kramper og ufrivillige muskelbevægelser.
 • Mindre ændringer i blodets indhold af leverenzym.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Kramper eller krampeanfald.
 • Hoste, hvæsende vejrtrækning og åndenød, som kan ses sammen med feber.
 • Desorientering og forvirring ofte samtidig med hallucinationer (delirium).
 • Overdreven indtagelse af vand (kendt som SIADH).
 • Nedsat indhold af natrium i blodet.
 • Stærke smerter i øjnene og nedsat eller sløret syn.
 • Unormalt hurtige eller uregelmæssige hjerteslag, som kan føre til besvimelse.
 • Stærke mave- eller rygsmerter (som kan være tegn på et alvorligt problem i tarmene, leveren eller bugspytkirtlen).
 • Kløe, gul hud eller øjne, mørk urin eller influenza-lignende symptomer, som er symptomer på betændelse i leveren (hepatitis).

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • Forlænget blødning, som kan være tegn på nedsat antal blodplader i blodet, hvilket fører til øget risiko for blå mærker eller blødning.
 • Unormal produktion af modermælk.
 • Uventet blødning, f.eks. blødende gummer, blod i urinen eller i opkast, pludselige blå mærker eller blodsprængninger (bristede blodkar).
 • Ufrivillige bevægelser i ansigtet.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 

Venlafaxin 2care4 kan give bivirkninger, som du måske ikke bemærker, såsom blodtryksstigninger eller unormal puls, lette ændringer i blodets indhold af leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mere sjældne tilfælde kan Venlafaxin 2care4 hæmme funktionen af blodpladerne i blodet, hvilket øger risikoen for blå mærker eller blødning. Det kan derfor ske, at din læge vil tage blodprøver fra tid til anden, især hvis du har taget Venlafaxin 2care4 i lang tid. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Venlafaxin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: venlafaxin.
  1 hård depotkapsel indeholder 37,5 mg, 75 mg eller 150 mg venlafaxin som venlafaxinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer i kapselindholdet:
  sukkerkugler (saccharose, majsstivelse), hydroxypropylcellulose (E463), povidon K 30 (E1201), ethylcellulose, dibutylsebasat og talcum (E553B).

Udseende og pakningsstørrelser

37,5 mg hårde depotkapsler er brunlig pinke og hvide (underdel: hvid, overdel: brunlig pink), fyldt med hvide til råhvide små kugler.  

75 mg hårde depotkapsler er lyserøde, fyldt med hvide til råhvide små kugler. 

150 mg hårde depotkapsler er orangebrune, fyldt med hvide til råhvide små kugler. 

 

Venlafaxin 2care4 37,5 mg fås i en pakningsstørrelse á 30 hårde depotkapsler. 

Venlafaxin 2care4 75 mg og 150 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 hårde depotkapsler.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

 

Venlafaxin 2care4 svarer til Venlafaxin Krka. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2022.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...