Scopoderm®

depotplastre 1 mg/72 timer

Baxter

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster 

Hyoscin (=scopolamin)  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Brug altid Scopoderm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Scopoderm
 3. Sådan skal du bruge Scopoderm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Scopoderm anvendes til forebyggelse af transportsyge (sø-, køre- og luftsyge). 

Hvis din læge har sagt, at du skal anvende Scopoderm for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Scopoderm

Brug ikke Scopoderm:

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i depotplasteret angivet i punkt 6.
 • hvis du lider af øjensygdommen grøn stær (snævervinklet glaukom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Scopoderm, hvis du: 

 • lider af mavemundsforsnævring eller forsinket tømning af mavesækken (pylorusstenose)
 • har en forstørret blærehalskirtel og har problemer med vandladning
 • har en forsnævring i dit tarmsystem (delvis eller fuldstændig blokering af tynd- eller tyktarmen)
 • er ældre, har metaboliske sygdomme eller har nedsat nyre- eller leverfunktion
 • har eller har haft smerter i øjnene, sløret syn, eller du ser en regnbuefarvet strålekrans. I disse tilfælde må Scopoderm først anvendes efter, at du er blevet undersøgt af en øjenlæge
 • har eller har haft epilepsi eller epileptiske anfald (der kan opstå øget antal af krampeanfald).

I ovenstående tilfælde er Scopoderm depotplaster måske ikke det rigtige valg af behandling.
I sjældne tilfælde kan der opstå forvirring og/eller visuelle vrangforestillinger ved anvendelse af Scopoderm. Hvis dette forekommer, skal plastret fjernes omgående og lægen kontaktes. 


Opmærksomhed skal udvises, da bivirkninger kan vare ved i op til 24 timer eller længere efter plasteret er fjernet (se afsnit 4).
Plastret skal fjernes, inden du bliver scannet, fordi et af lagene i plastret indeholder aluminium. Aluminium kan medføre forbrænding af huden under scanning.
Efter hver kontakt med Scopoderm depotplaster, skal hænder og applikationsstedet vaskes grundigt.  

 

Brug ikke mere end ét depotplaster ad gangen. 

Brug af anden medicin med Scopoderm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Scopoderm forstærker virkningen af alkohol og sovemedicin. Fortæl din læge, hvis du drikker alkohol. 


Desuden nedsætter Scopoderm virkningen af medicin, som virker på centralnervesystemet (sympathomimetika). 


Der skal ligeledes udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af andre lægemidler med antikolinerg aktivitet så som: 

 • andre belladonna alkaloider
 • antihistaminer (mod allergi)
 • tricykliske antidepressiva (mod depression)
 • amantadin (mod virus infektioner)
 • quinidin (mod rytmeforstyrrelse i hjertet)
 • andre lægemidler mod transportsyge.
 • medicin mod Parkinsons syge.

Brug af Scopoderm sammen med mad, drikke og alkohol

Scopoderm forstærker virkningen af alkohol. Undgå derfor at drikke alkohol, når du anvender Scopoderm. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Scopoderm. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Scopoderm efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun bruge Scopoderm efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Scopoderm kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad. 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Scopoderm kan give bivirkninger, f.eks. svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Scopoderm

Brug altid Scopoderm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Dosering: 

Voksne og børn på 10 år og derover: 1 depotplaster påsættes hvert 3. døgn. Påsættes 5-6 timer før virkningen ønskes (eller om aftenen før rejsen). 

Den anbefalede dosis må ikke overskrides. 

 

Ældre patienter 

Scopoderm kan anvendes af ældre (selvom ældre kan være mere tilbøjelige til at få bivirkninger (se afsnit 2)). 

 

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion: 

Scopoderm depotplaster skal bruges med forsigtighed hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion (se afsnit 2). 

 

Brug til børn  

Må ikke bruges til børn under 10 år, da der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for behandling af denne aldersgruppe. 

Brugsanvisning:

For at undgå, at spor af det aktive stof kommer i øjnene, hvilket kan føre til forbigående sløret syn og udvidelse af pupillerne (nogle gange kun i det ene øje), skal hænderne vaskes grundigt efter hver kontakt med Scopoderm depotplaster, og applikationsstedet skal vaskes efter depotplastret er fjernet. 

 

1. Åben posen i ét af de to øverste hjørner.  

2. Fjern den sekskantede, klare beskyttelsesfolie (se figur 1)  

Scopoderm Baxter A/S depotplastre 1 mg/72 timer 

3. Hold kun depotplastret fast i kanten. Undgå at berøre den sølvfarvede klæbeside (se figur 2)
Scopoderm Baxter A/S depotplastre 1 mg/72 timer 

4. Placer depotplastret med den hudfarvede side udad på et rent, tørt og ubehåret område bag det ene øre og pres det mod huden i nogle sekunder (se figur 3).  

Scopoderm Baxter A/S depotplastre 1 mg/72 timer 

Hvis Scopoderm depotplaster løsner sig kan det skiftes ud med et nyt plaster. 


Rør ikke det påsatte depotplaster, mens du bærer det, fordi der kan sive noget af det aktive stof ud under kanten af depotplastret. 


Påsætning af ét Scopoderm depotplaster er tilstrækkelig for at sikre en beskyttelse i op til 3 dage. Men hvis rejsen er kortere, bør du fjerne det efter endt rejse. 


Hvis du har brug for en længere beskyttelse, fjern Scopoderm depotplaster og vent i mindst 12 timer, før du påsætter et nyt depotplaster bag det andet øre. 


Det samme depotplaster kan ikke anvendes igen. 


Hvis du svømmer, tager brusebad eller vasker dit hår, vil dette ikke påvirke depotplastrets klæbeevne eller virkningen, forudsat at du ikke udsættes for vand for længe. 


Anvendte depotplastre foldes sammen på midten (med ydersiden udad) og kasseres, så de ikke er tilgængelige for børn. 

Hvis du har brugt for mange Scopoderm depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere depotplastre, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Den anbefalede dosis må ikke overskrides.
Overdosering sker kun ved brug af flere depotplastre samtidig og ses derfor yderst sjældent.
Hvis du kommer til at påsætte mere end ét Scopoderm depotplaster på samme tid, vil symptomerne på en overdosering begynde med uro, ophidselse og forvirring. Ved højere doser også delirium (nedgang i opmærksomhed og tænkeevne), vrangforestillinger og kramper.
Ved meget høje doser kan der forekomme koma og lammelse af åndedrætsmusklerne. 


Ved overdosering fjernes alle depotplastre med det samme, da nogle af symptomerne på overdosering kan forekomme i op til 24 timer eller længere efter depotplastrene er fjernet, og lægen kontaktes. Tag eventuelle resterende depotplaster med dig. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De hyppigste bivirkninger til Scopoderm er somnolens, døsighed, træthed, svimmelhed, synsforstyrrelser og mundtørhed. 

Stop brugen af Scopoderm depotplaster og kontakt din læge, hvis du oplever følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Søvnløshed, døsighed, træthed, svimmelhed, mundtørhed, forstørrede pupiller (nogen gange kun på det ene øje), nedsat evne til at se skarpt, sløret syn, nærsynethed. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Irritation af øjenlåg, forstoppelse, hudirritation.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Besvær med at lade vandet.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Forvirring, koncentrationsbesvær, desorientering, uro, vrangforestillinger, nedsat hukommelse.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Øget risiko for kramper hos patienter med epilepsi, akut snævervinklet grøn stær (øget tryk i øjet), kvalme, opkastning, hovedpine, balanceproblemer (sædvanligvis flere dage efter at behandlingen er afsluttet)), hørenedsættelse, hududslæt. 


Bivirkning, hvor hyppigheden ikke er kendt:
Lokal irritation herunder udslæt, kløe og hævelse samt brændende fornemmelse på stedet, hvor plasteret sidder. 

 

Hvis du får nogen bivirkninger, der bekymrer dig (også bivirkninger, der ikke er listet her), så fjern Scopoderm depotplaster og kontakt din læge eller apotekspersonalet. 


Efter afsluttet behandling, har der i sjældne tilfælde - normalt efter flere dages anvendelse - været rapporteret symptomer såsom svimmelhed, kvalme, opkast, hovedpine, og balance forstyrrelser. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares under 25°C. 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster: 

Aktivt stof: Hyoscin. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie, polyisobutylen. 

Udseende og pakningsstørrelse

Fladt, rundt depotplaster med en diameter på cirka 1,8 cm. Pakningsstørrelse: 2 stk. plastre. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Baxter A/S 

Tobaksvejen 2A  

2860 Søborg 

Fremstiller

Famar A.V.E. Avlon Plant 48th km National Road Athens-Lamia
48th km National Road Athens-Lamia, Avlona, 19011, Attiki
Grækenland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...