Tantum Verde

mundskyllevæske 1,5 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tantum Verde® 1,5 mg/ml mundskyllevæske
benzydaminhydrochlorid

Tantum Verde® er et registreret varemærke, der tilhører AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Tantum Verde til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tantum Verde
 3. Sådan skal du bruge Tantum Verde
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tantum Verde er en mundskyllevæske, som du kan bruge mod betændelsestilstande i mund og svælg.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Tantum Verde

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Tantum Verde:

 • hvis du er allergisk over for benzydaminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tantum Verde (angivet i punkt 6). Indholdsstoffet methylparahydroxybenzoat (E218) kan give allergiske reaktioner, også efter du er holdt op med at bruge Tantum Verde.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Tantum Verde, hvis: 

 • du lider eller tidligere har lidt af astma.
 • du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler, som også virker mod betændelsestilstande (kaldet NSAID)
 • du har alkoholproblemer. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Tantum Verde uden først at tale med din læge.

Du kan fortynde Tantum Verde mundskyllevæske med vand, hvis du får en stikkende fornemmelse i munden, når du bruger Tantum Verde. Undgå at få Tantum Verde i øjnene. 

Brug af anden medicin sammen med Tantum Verde

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Du kan bruge Tantum Verde under graviditet.

Amning
Du kan amme, selv om du bruger Tantum Verde. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tantum Verde påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tantum Verde indeholder ethanol, benzylalkohol, citronellol, eugenol og methylparahydroxybenzoat

Dette lægemiddel indeholder 1126 mg alkohol (ethanol) pr. 15 ml dosis. Mængden i 15 ml af dette lægemiddel svarer til mindre end 30 ml øl eller 12 ml vin. Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig effekt. Mundskyllevæsken skal ikke sluges. Spyt altid væsken ud efter gurglen. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Tantum Verde uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet.

Dette lægemiddel indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 15 ml dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

Dette lægemiddel indeholder 4,5 mg mintsmag pr. 15 ml dosis med 2 mg benzylalkohol, citronellol og eugenol. Benzylalkohol, citronellol og eugenol kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Tantum Verde

Brug altid Tantum Verde nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne 

Skyl munden eller gurgl med 15 ml hver 1½ til 3. time efter behov. 


Børn over 12 år
 

Skyl munden eller gurgl med 5-15 ml hver 1½ til 3. time efter behov. 

Hvis du har brugt for meget Tantum Verde

Hvis du bruger for meget, eller du ved et uheld kommer til at sluge store mængder af din medicin, skal du omgående kontakte din læge eller spørge apotekspersonalet til råds. 

Hvis du holder op med at bruge Tantum Verde

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Tegnene på en sådan reaktion kan være vejrtrækningsbesvær, smerter i/trykken for brystet og/ eller svimmelhed/følelse af at være ved at besvime, voldsom kløe i huden eller hævede områder på huden, læberne, tungen og/eller i svælget, hvilket kan være potentielt livstruende.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

 • Følelsesløshed og en stikkende fornemmelse i munden.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1000 behandlede): 

 • Kløe, nældefeber, eksem, hududslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Allergisk reaktion (overfølsomhed).


Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende, bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Tantum Verde utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Tantum Verde efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1 ml Tantum Verde indeholder:

 • Aktivt stof: Benzydaminhydrochlorid 1,5 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Ethanol, glycerol, saccharin, natriumbicarbonat, mouthwash flavour 52 503T (indeholder benzylalkohol, citronellol og eugenol), polysorbat 20, methylparahydroxybenzoat (E218), quinolingult (E104), patent blue V (E131) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Tantum Verde er en grøn, klar mundskyllevæske med mintsmag. 

Tantum Verde findes i pakningsstørrelsen 240 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2. tv
DK-2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...