Nix®

creme 5%

ACO Hud Nordic

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nix 5 %, creme  

permethrin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Nix nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nix
 3. Sådan skal du bruge Nix
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nix virker på fnatmider. 

Du kan bruge Nix, hvis du har fnat.  

Nix creme kan kun bruges mod fnat. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Nix

Hvis du er allergisk over for permethrin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nix (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Spørg din læge eller apotekspersonalet, inden du anvender Nix: 

 • Hvis du er i behandling for udslæt med binyrebarkhormoner (kortikosteroider). Der kan være risiko for forværring af fnatangrebet.
 • Hvis du ved, at du er allergisk over for krysantemum eller andre ”compositae”, må du kun anvende Nix efter, at du har rådført dig med din læge.

 

Undgå at få creme i øjnene. Hvis det alligevel sker, skal du skylle med rigeligt vand. 

 

Sundhedspersonale, der hyppigt behandler andre med Nix, bør benytte handsker for at undgå eventuel irritation af hænderne. 

Børn i alderen op til 23 måneder

Nix må ikke anvendes til nyfødte eller børn under 2 måneder, medmindre lægen har anvist det. Der findes ikke tilstrækkelig erfaring med spædbørn og småbørn. Behandling til børn i alderen op til 23 måneder må kun gives under tæt lægelig overvågning. 

Brug af anden medicin sammen med Nix

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Nix. 


Hvis du er gravid, må du kun bruge Nix efter aftale med lægen.  

 

Hvis du ammer, må du kun bruge Nix efter aftale med lægen.
Du skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Nix er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nix påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Nix indeholder butylhydroxytoluen (E321) og formaldehyd

Butylhydroxytoluen (E321) og formaldehyd kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).  

Butylhydroxytoluen (E321) kan også give irritation af øjne og slimhinder.  

3. Sådan skal du bruge Nix

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Ældre, voksne, unge over 12 år: Op til en hel tube.  

Børn i alderen 6-12 år: Op til en halv tube.  

Børn i alderen 2 måneder til 5 år: Op til en kvart tube. 

 

Enkelte voksne kan have behov for at anvende en ekstra tube for at dække hele kroppen, men anvend ikke mere end 2 tuber ved hver applikation. 

 

Du må kun bruge Nix til børn under 2 år efter aftale med en læge. 


Brugsanvisning

Inden brug, skal forseglingen brydes. Vend skruelåget om, og presse det ned over tuben.
Før behandling skal huden være ren, tør og må ikke være varm (f.eks. som efter et bad). 

Ældre 

Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, HERUNDER hals, ansigt, 

ører og hårbund og særligt områderne mellem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele, bryster og balder. Området omkring øjnene undgås. 

Voksne og børn over 3 år: 

Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen undtagen hovedet. 

Børn under 3 år: 

Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, HERUNDER hals, ansigt, ører og hårbund og særligt områderne mellem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele og balder. Området omkring øjnene undgås. 

 

Husk at påsmøre huden under neglene, mellem finger og tæer, under armene og navlen. Husk også at indsmøre den tynde hud ved brystvorterne, på kønsdelene og omkring endetarmen. Få eventuelt hjælp til fuldstændig indsmøring af ryggen. Børn kan have brug for hjælp fra voksne. 

 

Undgå at dit barn slikker cremen af hænderne. Hvis det er nødvendigt, bør børn bære handsker.

Hele kroppen vaskes efter 12 timer. Hvis hænderne bliver vasket, før der er gået 8 timer, skal cremen påføres på hænderne igen efter hver håndvask.

Genbehandling er nødvendig. Proceduren bør gentages 7-14 dage efter den første behandling.
. Kløe i huden kan fortsætte i op til 4 uger efter behandlingen og skyldes normalt eftervirkninger af angrebet, fordi der opstår en allergisk reaktion mod miderne. Det behøver derfor ikke være tegn på behandlingssvigt. 

Hvis du mener, at virkningerne af Nix er for kraftige eller for svage, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet herom. 

 

Den, som smittes med fnat kan være symptomfri i 3-4 uger. Alle medlemmer af husstanden bør derfor behandles samtidigt. 

Hvis du har brugt for meget Nix creme

 • Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen/emballagen med.
 • Symptomer ved overdreven brug kan være overfølsomhedsreaktioner.
 • Symptomer, som er indberettet ved utilsigtet indtagelse gennem munden eller optagelse gennem huden, er kvalme, opkastninger, svimmelhed og kramper.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Unormale hudfornemmelser (paræstesier) såsom snurren, prikken, brændende fornemmelse i huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • Eksem, udslæt, rødme.

 

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)  

 • Prikken i huden.

 

Meget sjældne bivirkninger: (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Nældefeber, kløe.

 

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data. 

 • Kløe, brændende fornemmelse, vand i kroppen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nix indeholder:

 • Aktivt stof: Permethrin. 1 g creme indeholder 50 mg permethrin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Fraktioneret kokosolie. Glycerolmonostearat. Cetomacrogol 1000. Cetomacrogol. Isopropylmyristat. Buthylhydroxytoluen (E321). Glycerol. Formaldehyd opløsning. Carbomer. Natriumhydroxid. Ameronol L-101. Renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende  

Creme 

 

Pakningsstørrelse  

Tube, 30 g 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige 

Fremstiller

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, BE-8560 Wevelgem, Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...